Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

USTAWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH KOMENTARZ wyd.3

USTAWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH KOMENTARZ wyd.3

MARCIN WOJEWÓDKA

Producent: C.H.BECK

Cena: 199.00 zł 179.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8291-233-3

354 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny powszechny program oszczędnościowy, którego celem jest, wypłacenie zgromadzonych pieniędzy przez uczestnika po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn), a zgromadzone środki mają stanowić prywatną własność ich uczestników.

Publikacja stanowi komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), oraz jest kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych.

Kolejne, 3. wydanie jest wynikiem zmian legislacyjnych dotyczących między innymi wpłat dodatkowych, wpłat powitalnych, dopłat rocznych, wypłat a także połączeń funduszy.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych,
wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych,
koszty zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych,
ewidencja pracowniczych planów kapitałowych,
podział środków w przypadku śmierci uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
rozporządzanie środkami zgromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
wypłata,
wypłata transferowa,
zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika pracowniczych planów kapitałowych.

Celem komentarza jest dostarczenie wszystkim adresatom informacji, które pozwolą im w prawidłowy sposób tworzyć oraz prowadzić pracownicze plany kapitałowe.

Prezentowany komentarz adresowany jest do księgowych, kadrowych, kadry menedżerskiej, pracowników, przedsiębiorców, związków zawodowych, adwokatów i radców prawnych.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wykaz skrótów
A. Komentarz
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215)
Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. Zakres przedmiotowy
Art. 2. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Art. 3. Założenia ustawy
Art. 4. Oświadczenia woli
Art. 5. Ustanowienie pełnomocnika podmiotu zatrudniającego
Art. 6. Dwa rodzaje umów nazwanych
Rozdział 2. Umowa o zarządzanie PPK
Art. 7. Strony umowy o zarządzanie PPK, gwarancja powszechności systemu
Art. 8. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Art. 9. Umowa z funduszami zdefiniowanej daty
Art. 10. Zakres umowy o zarządzanie PPK
Art. 11. Obowiązek wpisu umowy do ewidencji PPK
Art. 12. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK
Art. 13. Wyłączenie stosowania
Rozdział 3. Umowa o prowadzenie PPK
Art. 14. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK, informacja o warunkach
uczestnictwa w PPK
Art. 15. Wyłączenie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK ze
względu na wiek
Art. 16. Okres zatrudnienia
Art. 17. Powstanie z mocy prawa stosunku prawnego wynikającego z umowy
o prowadzenie PPK
Art. 18. Zatrudnienie przez różne podmioty, wielość umów o prowadzenie
PPK
Art. 19. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
Art. 20. Zakres umowy o prowadzenie PPK
Art. 21. Wskazanie osób uprawnionych
Art. 22. Informacja o zawarciu umowy
Art. 23. Zasada dobrowolności uczestnictwa w PPK, deklaracja o rezygnacji. Art. 24. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej
Rozdział 4. Wpłaty dokonywane do PPK
Art. 25. Finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych
Art. 25a. Maksymalny limit wpłat i dopłat
Art. 26. Wysokość wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający
Art. 27. Wysokość wpłaty finansowanej przez uczestnika PPK
Art. 28. Termin dokonywania wpłat
Art. 28a. Zwrot
Art. 29. Odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego
Art. 30. Rozstrzyganie sporów ze stosunków prawnych przez sądy powszechne
Rozdział 5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
Art. 31. Wpłata powitalna
Art. 32. Dopłata roczna
Art. 33. Prawo do jednej dopłaty rocznej, ewidencjonowanie
Art. 34. Źródło finansowania dopłaty rocznej
Art. 35. Dopłata roczna
Rozdział 6. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
Art. 36. Prowadzenie rachunku przez fundusz inwestycyjny, emerytalny lub zakład ubezpieczeń
Art. 37. Prowadzenie rachunku przez fundusz zdefiniowanej daty
Art. 38. Polityka inwestycyjna funduszu
Art. 39. Wyłączenie stosowania
Art. 40. Konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego
Art. 41. Ważność czynności prawnych
Art. 42. Obowiązek dostosowania struktury portfela inwestycyjnego
Art. 43. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych
Art. 44. Zakres gromadzonych środków
Art. 45. Wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany
Art. 46. Zakazy
Art. 47. Ograniczenia reklamy funduszu
Art. 48. Informacje dla inwestorów
Rozdział 7. Koszty zarządzania PPK
Art. 49. Metody obliczania i pobierania wynagrodzenia
Art. 50. Koszty działalności funduszu
Rozdział 8. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
Art. 51. Zakres nadzoru, organ nadzoru
Art. 52. Kwartalna informacja
Art. 53. Odesłania
Rozdział 9. Wyznaczona instytucja finansowa
Art. 54. Podmiot będący wyznaczoną instytucją finansową
Art. 55. Informacja o zamiarze zaprzestania wykonywania zadań
Art. 56. Postępowanie w przypadku uporczywego naruszania przepisów
ustawy
Art. 57. Zakres informacji ogłaszanych w portalu PPK
Rozdział 10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
Art. 58. Ewidencja PPK, utworzenie zadania
Art. 59. Warunki umieszczenia w ewidencji PPK
Art. 60. Oświadczenie o spełnianiu warunków
Art. 61. Termin informacji o umieszczeniu w ewidencji PPK
Art. 62. Istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK
Art. 63. Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości, decyzja o cofnięciu
zezwolenia
Art. 64. Postępowanie w przedmiocie przejęcia zarządzania funduszem
Art. 65. Powierzenie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem
ewidencji PPK
Art. 66. Administrowanie danymi osobowymi
Art. 67. Opłata miesięczna za prowadzenie ewidencji PPK
Art. 68. Rodzaje ewidencji
Art. 69. Wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK
Art. 70. Udostępnianie nowych danych
Art. 71. Zakres ewidencji towarzystw funduszy inwestycyjnych
Art. 72. Zakres ewidencji podmiotów zatrudniających
Art. 73. Zakres ewidencji umów o zarządzanie PPK
Art. 74. Zakres ewidencji uczestników PPK
Art. 75. Współpraca z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic w danych
Art. 76. Zakres danych uzyskanych z ewidencji
Art. 76a. Zbiorcze zestawienia statystyczne
Rozdział 11. Portal PPK
Art. 77. Cel utworzenia i zadania portalu PPK
Art. 78. Prezentacja ofert instytucji finansowych
Art. 79. Opłata wstępna, opłata roczna
Rozdział 12. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
Art. 80. Procedura zwrotu środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
Art. 81. Wypłata transferowa
Art. 82. Wypłata transferowa w przypadku większej liczby umów o prowadzenie PPK
Art. 83. Kwota zwrotu
Art. 84. Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku ustania wspólności majątkowej
Rozdział 13. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
Art. 85. Wypłata transferowa w przypadku śmierci uczestnika PPK
Art. 86. Zwrot osobom uprawnionym
Rozdział 14. Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami
Art. 87. Procedura połączenia funduszy
Art. 88. Połączenie funduszy zdefiniowanej daty będących funduszami inwestycyjnymi
Art. 89. Przekształcenie funduszu
Art. 90. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy
Art. 91. Połączenie funduszy emerytalnych
Art. 92. Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
Art. 93. Odpowiednie stosowanie ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Rozdział 15. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wyplata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK
Art. 94. Zasady rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK
Art. 95. Wyłączenie spod egzekucji
Art. 96. Postępowanie ze środkami w przypadku rezygnacji z oszczędzania w PPK
Art. 97. Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK
Art. 98. Procedura jednorazowej wypłaty do 100ř7o wartości środków
Art. 99. Wypłata środków w ratach
Art. 100. Świadczenie małżeńskie
Art. 101. Wniosek o wypłatę do 25řfo środków
Art. 102. Wypłata transferowa
Art. 103. Forma pieniężna wypłaty
Art. 104. Zakres informacji dotyczącej uczestnika PPK, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata
Art. 105. Procedura zwrotu środków na wniosek uczestnika PPK
Rozdział 16. Przepisy karne
Art. 106. Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Art. 107. Niedopełnienie innych obowiązków
Art. 108. Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK
Art. 109. Używanie nazewnictwa bez uprawnień
Art. 110. Nielegalna działalność akwizycyjna
Art. 111. Podstawa orzekania
Rozdział 17. Zmiany w przepisach
Wprowadzenie
Art. 112. (pominięty)
Art. 113. (pominięty)
Art. 114. (pominięty)
Art. 115. (pominięty)
Art. 116. (pominięty)
Art. 117. (pominięty)
Art. 118. (pominięty)
Art. 119. (pominięty)
Art. 120. (pominięty)
Art. 121. (pominięty)
Art. 122. (pominięty)
Art. 123. (pominięty)
Art. 124. (pominięty)
Art. 125. (pominięty)
Art. 126. (pominięty)
Art. 127. (pominięty)
Art. 128. (pominięty)
Art. 129. (pominięty)
Art. 130. (pominięty)
Art. 131. (pominięty)
Art. 132. (pominięty)
Rozdział 18. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 133. Wyłączenie stosowania ustawy do założycieli i akcjonariuszy pracowniczych towarzystw
Art. 134. Stopniowe wprowadzanie obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK
Art. 135. Negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
Art. 136. Uczestnicy PPK
Art. 137. Rozwiązania szczególne w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami sektora finansów publicznych
Art. 138. Wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie ewidencji PPK
Art. 139. Wymóg odpowiedniego doświadczenia w okresie przejściowym
Art. 140. Przepis przejściowy w zakresie wydatkowania środków
Art. 141. Stosowanie przepisów do umów zakładowych albo umów międzyzakładowych
Art. 142. Wymóg osiągnięcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy dodatniej stopy zwrotu
Art. 143. Przegląd funkcjonowania PPK
Art. 144. Wejście w życie
B. Akty wykonawcze
Wprowadzenie
1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1198)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych z dnia 5 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 467)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 613)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 416)
6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1742)
7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1034)

Kod producenta: 978-83-8291-233-3

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.