Zwroty i reklamacje

Procedura zwrotów i reklamacji:

WYCIĄG Z REGULAMINU:

Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znaleźć można W ZAŁĄCZNIKU NR 2, jest dostarczany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia wysyłanym przez Sprzedawcę.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:
  1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 §1 Regulaminu.
  2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 §1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 6. Odstępując od umowy, uprzejmie prosimy o przesłanie dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału bądź kopii paragonu lub faktury VAT
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 9. Klient proszony jest wysłanie zwracanego Towaru na swój koszt na adres: Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67 z dopiskiem „ZWROT”
 10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 11. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub automatycznie na konto z którego była pobrana płatność przez szybkie płatności PayU.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§1

Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 §1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. żądać obniżenia ceny,
  4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
 8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest proszony o załączenie pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.

Składając reklamację, Klient proszony  jest wykazać, że zakup dokonywany był w sklepie Sprzedawcy.

Uprzejmie prosimy  również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału bądź kopii paragonu lub faktury VAT.

Gotowy formularz reklamacyjny znaleźć można W ZAŁĄCZNIKU NR 1

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 822-90-41 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

 

Załącznik nr 1

Formularz reklamacyjny

..................., dn............. 20.... r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:       

Adres:            

e-mail:            

tel.      

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru

Nazwa towaru           

Nr paragonu/faktury  

Nr karty gwarancyjnej          

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

           
           
           

Kiedy wady zostały stwierdzone     

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 .........................................  

(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1.. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b). nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c). nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d). została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3.. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4.. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5.. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6.. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7.. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

8.. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 22 850 10 20 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

           
           
           

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

           
           
           

         

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

Załącznik nr 2

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

02-094 Warszawa

 1. Grójecka 67

02-094 Warszawa

Tel. 22 822-90-41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My(*) …………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………….. umowy dostawy następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy          

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)    

Adres konsumenta(-ów)       

 

Podpis konsumenta(-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data .............................................................

 

 • Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 3

 

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, sms, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy  przesłanego w mailu potwierdzającym zamówienie lub zamieszczonego na stronie sklepu Sprzedawcy w zakładce Informacje – Formularze

jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy - przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub zwrócimy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy, chyba, że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl