Dodano produkt do koszyka

Promocja

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ W PRAKTYCE NOTARIALNEJ WZORY AKTÓW NOTARIALNYCH DOKUMENTY PRZYKŁADY ZAPISÓW

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ W PRAKTYCE NOTARIALNEJ WZORY AKTÓW NOTARIALNYCH DOKUMENTY PRZYKŁADY ZAPISÓW

MARIUSZ STEPANIUK, KAMIL ŚLEDŹ

Wydawnictwo: C.H.BECK

Cena: 169.00 zł 141.96 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-479-9

311 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanych z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego oraz wybrane orzecznictwo. Książka została wzbogacona o przykłady zapisów w aktach notarialnych oraz wzory aktów notarialnych.

Książka ta powstała jako odpowiedź na zaobserwowane braki na rynku publikacji dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Notariusze, ale też aplikanci notarialni i pracownicy kancelarii stykają się z różnymi, specyficznymi dla danego regionu kraju sytuacjami prawnymi oraz faktycznymi. Książka opisująca szczegółowo, wraz z wzorami aktów notarialnych i niezbędnych dokumentów kwestię nabywania nieruchomości rolnych, stworzona w oparciu o praktyczne doświadczenia zawodowe będzie interesującą pozycją dla każdego notariusza. Publikacja uwzględnia aktualne ustawodawstwo i orzecznictwo sądowe.

Publikacja omawia zagadnienia związane z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego (m.in. definicja nieruchomości rolnej, definicja rolnika indywidualnego, definicja kwalifikacji rolniczych, definicja "osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego") oraz zawiera wybrane orzecznictwo dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych związane m.in. z:

nabyciem własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości,
ograniczeniami w transakcjach nabywania działek rolnych oraz leśnych,
pojęciem rolnika indywidualnego w kontekście przesłanek udziału w przetargu,
poświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
dowody potwierdzającego zamieszkanie,
zbycia nieruchomości rolnej.
Pozycja zawiera również:

przykłady zapisów w aktach notarialnych dotyczących oświadczeń składanych przez rolników indywidualnych,
wzory aktów notarialnych dotyczących przeniesienie przeniesienia własności nieruchomości rolnych (m.in. umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, gdy nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy; umowy sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym z uwzględnieniem kwestii nabycia za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR; umowy sprzedaży na rzecz rolnika indywidualnego oraz umowy częściowego zniesienia współwłasności pomiędzy osobami bliskimi; warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy; umowy sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; umowy darowizny nieruchomości rolnej nabytej przez rolnika indywidualnego na rzecz osoby bliskiej i jego małżonka).

Publikacja została opracowana z myślą o praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy kancelarii notarialnej, będzie również przydatna dla aplikantów notarialnych, przygotowujących się do kolokwiów i egzaminu notarialnego oraz każdej osoby zainteresowanej tematyką nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Nabycie nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego

I. Definicje
A. Nieruchomość rolna
B. Rolnik indywidualny
C. Kwalifikacje rolnicze
D. Pojęcie "zamieszkiwanie w gminie"
E. Pojęcie "osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego"
II. Zakaz zbywania oraz oddawania w posiadanie nabytej nieruchomości innym podmiotom oraz prawo pierwokupu i prawo nabycia
A. Zakaz zbywania oraz oddawania w posiadanie nabytej nieruchomości
B. Prawo pierwokupu i prawo nabycia
C. Prawo pierwokupu dzierżawcy
D. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
III. Pierwokup KOWR i nabycie nieruchomości rolnych
A. Sposoby nabycia
B. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
C. Realizacja prawa pierwokupu
D. Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości rolnej
E. Prawo nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR
F. Skutki niezawiadomienia KOWR o przysługującym prawie nabycia lub pierwokupu
G. Pozostałe przypadki nabycia nieruchomości rolnej
H. Nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni między 0,3 ha i 1 ha
I. Ogłoszenia o zamiarze sprzedaży ziemi rolnej
J. Zwolnienia w zakresie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych
K. Nabycie nieruchomości rolnej w wyniku dziedziczenia, a także zapisu windykacyjnego
L. Nabycie nieruchomości rolnej na skutek przekroczenia bez winy umyślnej granicy sąsiedniego gruntu
M. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego
N. Nabycie nieruchomości rolnej w trybie art. 118 UbRolIndU
O. Roszczenie o wykup gruntów
P. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą
R. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego
S. Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania upadłościowego
T. Nabycie nieruchomości rolnej w wyniku przekształcenia spółki handlowej
IV. Wzór oświadczenia rolnika indywidualnego z omówieniem
V. Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycie ze strony KOWR
A. Uwagi wstępne
B. Wniosek zbywcy o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej
C. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej składany przez osobę fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne
D. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej składany przez osobę fizyczną zamierzającą powiększyć gospodarstwo rolne
E. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej składany przez uczelnię
F. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez inwestora
VI. Przegląd orzecznictwa
A. Nieruchomość rolna - definicja, charakter prawny, zbycie
B. Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego - definicja, terminy
C. Status rolnika indywidualnego
D. Miejsce zamieszkania rolnika indywidualnego
E. Prawo pierwokupu i jego wykonanie
F. Nabycie nieruchomości rolnej przy przekształceniu spółki
G. Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych
H. Różne

Rozdział 2. Wybrane przykłady zapisów w aktach notarialnych dotyczących oświadczeń składanych przez rolników indywidualnych
I. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność)
II. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność i współwłasność, duplikat świadectwa)
III. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność w kilku gminach)
IV. Rolnik indywidualny z wykształceniem podstawowym (własność, współwłasność i dzierżawa)
V. Rolnik indywidualny - absolwent gimnazjum
VI. Rolnik indywidualny posiadający tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej
VII. Rolnik indywidualny z tytułem kwalifikacyjnym
VIII. Rolnik indywidualny - absolwent zespołu przysposobienia rolniczego
IX. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (rolnik - własność i dzierżawa)
X. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (rolnik - własność)
XI. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (mechanik maszyn rolniczych)
XII. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (pszczelarz)
XIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (rolnik mechanizator)
XIV. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)
XV. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej w zawodzie z uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie)
XVI. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (dyplom uzyskania tytułu zawodowego)
XVII. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze
XVIII. Rolnik indywidualny (kobieta - mężatka) z wykształceniem zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze
XIX. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (na świadectwie/dyplomie brak informacji o uzyskanym tytule wykwalifikowanego robotnika - ogrodnik)
XX. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym rolniczym (na świadectwie/dyplomie brak informacji o uzyskanym tytule wykwalifikowanego robotnika - rolnik)
XXI. Rolnik indywidualny z wykształceniem zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze
XXII. Rolnik indywidualny posiadający tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej
XXIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (technik rolnik)
XXIV. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (technik architektury krajobrazu)
XXV. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (technik agrobiznesu)
XXVI. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim rolniczym (świadectwo dojrzałości technikum - technik rolnik)
XXVII. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim innym niż rolnicze (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych)
XXVIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem średnim innym niż rolnicze (świadectwo dojrzałości liceum zawodowego)
XXIX. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym rolniczym
XXX. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze i ukończonymi studiami podyplomowymi (obejmujących programem między innymi: agrobiznes)
XXXI. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze i ukończonymi studiami podyplomowymi (obejmujących programem między innymi rachunkowość rolniczą)
XXXII. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników
XXXIII. Rolnik indywidualny z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników

Rozdział 3. Przykłady aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnych
I. Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni między 0,2999 ha a 0,5 ha
II. Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni między 0,2999 ha a 0,5 ha. Nabycie przez sprzedającego nastąpiło po 25.6.2019 r.
III. Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, przy czym nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy
IV. Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego, a nieruchomość położona jest w gminie, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy
V. Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR (nieruchomość rolna nabyta przez sprzedającego po 25.6.2019 r.). Nieruchomość położona w gminie, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy
VI. Umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego. Nieruchomość rolna nabyta przez sprzedającego po 30.4.2016 r. - w wyniku podziału majątku wspólnego na podstawie postanowienia wydanego w toku postępowania wszczętego przed 30.4.2016 r. Nieruchomość położona w gminie graniczącej z gminą, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy
VII. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z użytkami leśnymi na rzecz rolnika indywidualnego. Wyłączenie pierwokupu SP - Lasów Państwowych. Nieruchomość położona w gminie, w której miejsce zamieszkania mają nabywcy. Nabywca nie posiada wykształcenia rolniczego ani nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
VIII. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 0,30 ha. Nieruchomość nabyta przez sprzedającego (jako osobę bliską) między 30.4.2016 r. a 25.6.2019 r.
IX. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym. Nabycie za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR
X. Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
XI. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z użytkami leśnymi na rzecz rolnika indywidualnego, mającego miejsce zamieszkania w gminie graniczącej z gminą miejsca położenia nieruchomości
XII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym. Nieruchomość nabyta przez sprzedającego (jako osobę bliską) między 30.4.2016 r. a 25.6.2019 r.
XIII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego. Nieruchomość nie jest położona w gminie miejsca zamieszkania nabywców ani w gminie graniczącej z tą gminą
XIV. Umowa sprzedaży na rzecz rolnika indywidualnego oraz umowa częściowego zniesienia współwłasności między osobami bliskimi
XV. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy
XVI. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha z użytkami leśnymi na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy
XVII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w granicach parku narodowego na rzecz rolnika indywidualnego zamieszkałego w gminie nieodpowiadającej miejscu położenia nieruchomości ani gminie graniczącej z tą gminą
XVIII. Umowa przeniesienia własności nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy oraz umowa sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy (nabycie za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR)
XIX. Umowa darowizny niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz osób bliskich
XX. Umowa darowizny nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osób niebędących rolnikami indywidualnymi ani osobami bliskimi zbywcom
XXI. Umowa o dożywocie zawarta między dożywotnikiem a osobą bliską i jego małżonkiem
XXII. Umowa przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości rolnej - wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży warunkowej
XXIII. Umowa przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości rolnej - wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży warunkowej
XXIV. Umowa darowizny nieruchomości rolnej nabytej przez rolnika indywidualnego na rzecz osoby bliskiej i jego małżonka

Indeks rzeczowy

Kod wydawnictwa: 978-83-8235-479-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl