Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

ZWALCZANIE NIEUCZCIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ W POSZUKIWANIU MODELU OCHRONY

ZWALCZANIE NIEUCZCIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ W POSZUKIWANIU MODELU OCHRONY

MONIKA NAMYSŁOWSKA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 129.00 zł 116.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-434-2

609 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia:
- pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami,
- rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista,
- reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą,
- tajemnicę przedsiębiorstwa,
- opóźnienia w płatnościach,
- relacje wertykalne między przedsiębiorstwami,
- podobieństwa i różnice w ochronie relacji B2C i B2B,
- wnioski w zakresie przyszłości modelu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorstwami.

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje też właścicieli firm prowadzących działalność w Polsce i za granicą.

"Autorka starannie prowadzi czytelnika przez odpowiednią grupę przepisów, dokonując ich analizy, wyciągając wnioski. Lektura wielce pomocna dla oceny funkcjonowania tak unijnego, jak i krajowego rynku! () Recenzowane opracowanie nie ma żadnego odpowiednika na rynku krajowym, stanowiąc cenne jego uzupełnienie".
Prof. dr hab. Ewa Nowińska

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami: wyzwanie dla prawa Unii Europejskiej

1. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami - pojęcie i specyfika
1.1. Kwestie terminologiczne
1.2. Zakres pojęcia "nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami"
1.2.1. Zakres podmiotowy
1.2.2. Zakres przedmiotowy
1.3. Specyfika nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcam
1.3.1. Cechy stron nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
1.3.2. Cechy nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
2. Regulacje zwalczające nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami jako element europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
2.1. Kwestie terminologiczne
2.2. Zakres europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
2.2.1. Trudności z kwalifikacją aktu prawnego
2.2.2. Akty prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
2.2.3. Akty prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów
2.3. Uzasadnienie uchwalania aktów prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
2.3.1. Różnice i podobieństwa uzasadnienia ochrony przed nieuczciwością w relacjach B2C i B2B
2.3.2. Specyfika uzasadnienia unijnych aktów prawnych z zakresu nieuczciwości B2B
2.3.3. Kompetencje prawodawcy unijnego do uchwalania aktów prawnych z zakresu nieuczciwości B2B
2.3.4. Pożądany poziom ochrony przedsiębiorców

3. Elementy modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
3.1. Kwestie terminologiczne
3.2. Cel aktu prawnego
3.3. Rodzaj aktu prawnego
3.3.1. Dyrektywa
3.3.2. Rozporządzenie
3.4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
3.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych
3.5.1. Klauzula generalna
3.5.2. Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych
3.5.3. Szara lista nieuczciwych praktyk handlowych
3.5.4. Inne przepisy szczegółowe
3.6. Relacje między aktami prawnymi
Wnioski

Rozdział II
Rozwój prawa Unii Europejskiej w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami: ewolucja czy rewolucja?

1. Nieróżnicowanie ochrony w relacjach B2B i B2C
1.1. Niepowodzenie próby kompleksowej harmonizacji prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
1.2. Fragmentaryczna harmonizacja pozytywna
1.2.1. Dyrektywa 84/450/EWG o reklamie wprowadzającej w błąd i reklamie porównawczej
1.2.2. Inne akty prawne
1.3. Iluzoryczna ochrona na podstawie harmonizacji negatywnej
2. Rozdzielenie ochrony w relacjach B2B i B2C
2.1. Droga ku rozdzieleniu ochrony w relacjach B2B i B2C
2.1.1. Od projektu rozporządzenia o promocji sprzedaży do dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
2.1.2. Opinie na temat rozdzielenia ochrony w relacjach B2C i B2B
2.1.3. Specyfika praktyk handlowych przedsiębiorców wobec konsumentów jako przedmiotu regulacji
2.2. Model ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiębiorców wobec konsumentów przyjęty w dyrektywie 2005/29/WE
2.2.1. Cel dyrektywy 2005/29/WE a cel dyrektywy 84/450/EWG
2.2.2. Przyjęty poziom harmonizacji
2.2.3. Przedsiębiorca i konsument jako strony nieuczciwej praktyki handlowej 2.2.4. Nieuczciwe praktyki handlowe zakazane na podstawie dyrektywy
2.2.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych
2.2.6. Egzekwowanie przepisów dyrektywy i dochodzenie roszczeń
2.2.7. Wpływ nowelizacji z 2019 r. na model ochrony przyjęty przez dyrektywę 2005/29/WE
2.3. Dyrektywa 2005/29/WE a nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami
2.3.1. Nieobejmowanie relacji przedsiębiorca - przedsiębiorca
2.3.2. Dyrektywa 2006/114/WE o reklamie wprowadzającej w błąd i reklamie porównawczej
2.3.3. Wpływ dyrektywy 2005/29/WE na krajowe regulacje nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
3. Rozdrobnienie i rozproszenie ochrony w relacjach B2B
3.1. Dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
3.1.1. Specyfika płatności w transakcjach handlowych jako przedmiotu regulacji
3.1.2. Prace legislacyjne
3.1.3. Przyjęty model ochrony - wprowadzenie
3.2. Dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
3.2.1. Specyfika tajemnicy przedsiębiorstwa jako przedmiotu regulacji
3.2.2. Prace legislacyjne
3.2.3. Przyjęty model ochrony - wprowadzenie
3.3. Dyrektywa 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
3.3.1. Specyfika praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych jako przedmiotu regulacji
3.3.2. Prace legislacyjne
3.3.3. Przyjęty model ochrony - wprowadzenie
3.4. Rozporządzenie 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
3.4.1. Specyfika usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych jako przedmiotu regulacji
3.4.2. Prace legislacyjne
3.4.3. Przyjęty model ochrony - wprowadzenie
Wnioski

Rozdział III
Ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej: wiele dróg prowadzi do celu

1. Dyrektywa 2006/114/WE o reklamie wprowadzającej w błąd i reklamie porównawczej
1.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel dyrektywy
1.2. Przyjęty poziom harmonizacji
1.3. Reklamujący i odbiorca reklamy jako strony nieuczciwej praktyki handlowej między przedsiębiorcami
1.4. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami zakazane na gruncie dyrektywy
1.4.1. Reklama jako praktyka handlowa między przedsiębiorcami
1.4.2. Reklama wprowadzająca w błąd
1.4.3. Nieuczciwa reklama porównawcza
1.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
1.5.1. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących reklamy wprowadzającej w błąd
1.5.2. Rodzaje przepisów prawnych normujących reklamę porównawczą
1.6. Egzekwowanie przepisów dyrektywy
1.7. Dyrektywa 2006/114/WE a inne akty prawne z zakresu europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
1.8. Wnioski częściowe
2. Dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
2.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel dyrektywy 2.2. Przyjęty poziom harmonizacji
2.3. Wierzyciel i dłużnik jako strony nieuczciwej praktyki handlowej między przedsiębiorcami
2.4. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami zakazane na gruncie dyrektywy
2.4.1. Opóźnienie w płatnościach
2.4.2. Rażąca nieuczciwość jako kategoria nieuczciwości
2.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
2.5.1. Zakaz ogólny
2.5.2. Klauzula generalna
2.5.3. Zakaz per se oraz domniemanie wzruszalne
2.6. Egzekwowanie przepisów dyrektywy
2.7. Dyrektywa 2011/7/UE a inne akty prawne z zakresu europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
2.8. Wnioski częściowe
3. Dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how iniejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
3.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel dyrektywy
3.2. Przyjęty poziom harmonizacji
3.3. Posiadacz tajemnicy handlowej i jej naruszyciel jako strony nieuczciwej praktyki handlowej między przedsiębiorcami
3.4. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa jako nieuczciwa praktyka handlowa między przedsiębiorcami
3.4.1. Tajemnica przedsiębiorstwa
3.4.2. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa
3.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
3.5.1. Zakaz ogólny
3.5.2. Czarna lista
3.5.3. Ograniczenia zakazu
3.6. Egzekwowanie przepisów dyrektywy
3.7. Dyrektywa 2016/943 a inne akty prawne z zakresu europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
3.8. Wnioski częściowe
4. Dyrektywa 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
4.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel dyrektywy
4.2. Przyjęty poziom harmonizacji
4.3. Dostawcy i nabywcy produktów rolnych i spożywczych jako strony nieuczciwej praktyki handlowej między przedsiębiorcami
4.4. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
4.4.1. Praktyka handlowa
4.4.2. Nieuczciwa praktyka handlowa
4.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
4.5.1. Brak zakazu ogólnego
4.5.2. Czarna lista
4.5.3. Szara lista
4.6. Egzekwowanie przepisów dyrektywy
4.6.1. Organ egzekwowania prawa
4.6.2. Alternatywne procedury rozstrzygania sporów
4.7. Dyrektywa 2019/633 a inne akty prawne z zakresu europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
4.8. Wnioski częściowe
5. Rozporządzenie 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
5.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel rozporządzenia
5.2. Konsekwencje wyboru formy rozporządzenia
5.3. Strony nieuczciwej praktyki handlowej między przedsiębiorcami na gruncie rozporządzenia
5.3.1. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownicy biznesowi korzystający z usług pośrednictwa internetowego
5.3.2. Dostawcy wyszukiwarki internetowej i użytkownicy korzystający ze strony internetowej w celach biznesowych w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych
5.4. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami na gruncie rozporządzenia
5.5. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
5.5.1. Przepisy skierowane do dostawców usług pośrednictwa internetowego
5.5.2. Przepisy skierowane do dostawców wyszukiwarek internetowych
5.6. Egzekwowanie przepisów rozporządzenia
5.6.1. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg
5.6.2. Mediacja
5.6.3. Kodeksy postępowania
5.6.4. Sądowe dochodzenie roszczeń
5.7. Rozporządzenie 2019/1150 a inne akty prawne z zakresu europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
5.8. Wnioski częściowe
Wnioski

Rozdział IV
Wpływ prawa Unii Europejskiej na zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w Polsce na tle prawnoporównawczym: europeizacja modelu ochrony

1. Nieróżnicowanie ochrony w relacjach B2B i B2C
1.1. Początki zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce
1.2. Wpływ prawa unijnego na zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych B2B przed akcesją Polski do Unii Europejskiej
1.2.1. Uchwalenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r.
1.2.2. Ustawa a dyrektywa 84/450/EWG o reklamie wprowadzającej w błąd
1.2.3. Ustawa a dyrektywa 97/55/WE o reklamie porównawczej
2. Rozdzielenie ochrony w relacjach B2B i B2C
2.1. Konsekwencje dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
2.1.1. Uchwalenie ustawy z 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
2.1.2. Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2.2. Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako podstawowy akt prawny z zakresu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
2.2.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel ustawy
2.2.2. Przedsiębiorcy jako strony nieuczciwej praktyki handlowej
2.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji jako nieuczciwa praktyka handlowa między przedsiębiorcami
2.2.4. Rodzaje przepisów zakazujących czynów nieuczciwej konkurencji
2.2.5. Zasady dochodzenia roszczeń
2.2.6. Relacje z innymi aktami prawnymi z zakresu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych
3. Rozdrobnienie i rozproszenie ochrony w relacjach B2B
3.1. Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
3.1.1. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel ustawy
3.1.2. Wierzyciel i dłużnik jako strony nieuczciwej praktyki handlowej między przedsiębiorcami
3.1.3. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami zakazane na gruncie ustawy
3.1.4. Rodzaje przepisów prawnych zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
3.1.5. Zasady dochodzenia roszczeń
3.1.6. Relacje z innymi aktami prawnymi z zakresu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych
3.2. Ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
3.2.1. Działania legislacyjne przed uchwaleniem dyrektywy 2019/633
3.2.2. Ochrona uczciwości rynkowej w relacjach między przedsiębiorcami jako cel ustawy
3.2.3. Dostawcy i nabywcy jako strony nieuczciwej praktyki handlowej
3.2.4. Praktyka nieuczciwie wykorzystująca
przewagę kontraktową jako nieuczciwa praktyka handlowa między
przedsiębiorcami
3.2.5. Rodzaje przepisów zakazujących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej
3.2.6. Egzekwowanie przepisów ustawy
3.2.7. Relacje z innymi aktami prawnymi
z zakresu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych
3.3. Rozporządzenie 2019/1150 w sprawie
propagowania sprawiedliwości i przejrzystości
dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
4. Perspektywa prawnoporównawcza: wpływ regulacji
Unii Europejskiej o nieuczciwych praktykach handlowych między przedsiębiorcami na prawo niemieckie 4.1. Nieróżnicowanie ochrony w relacjach B2B i B2C
4.1.1. Początki zwalczania nieuczciwej konkurencji w Niemczech
4.1.2. UWG z 1909 r.
4.1.3. UWG z 2004 r. jako podstawowy akt prawny z zakresu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami
4.2. Częściowe rozdzielenie ochrony w relacjach
B2B i B2C
4.2.1. Wpływ zbliżania UWG do dyrektywy
2005/29/WE ochronę w relacjach B2B
4.2.2. Zakres ochrony
4.2.3. Przepisy dotyczące relacji B2B
4.2.4. Zasady dochodzenia roszczeń
4.3. Rozdrobnienie i rozproszenie ochrony w relacjach B2B
4.3.1. Implementacja dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
4.3.2. Implementacja dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
4.3.3. Implementacja dyrektywy 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
4.3.4. Rozporządzenie 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
Wnioski

Rozdział V
Zamiast zakończenia: w poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej

1. Konieczność zmiany modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
1.1. Rekonstrukcja modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
1.2. Ocena modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
1.3. Powody konieczności zmiany modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
1.3.1. Potrzeba udoskonalenia istniejącego modelu ochrony
1.3.2. Odpowiedź regulacyjna na intensywny rozwój nowych technologii
1.3.3. Zmniejszanie skutków nierównowagi siły rynkowej między przedsiębiorcami
2. Sposoby poprawy efektywności obecnego modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
2.1. Rola instytucji unijnych
2.2. Działania na poziomie krajowym
2.3. Inicjatywy samoregulacyjne przedsiębiorców
3. Propozycje zmian modelu ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi między przedsiębiorcami
3.1. Perspektywy rozwoju europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacjach B2B
3.1.1. Projekt aktu o rynkach cyfrowych
3.1.2. Projekt aktu o usługach cyfrowych
3.1.3. Projekt aktu w sprawie sztucznej inteligencji
3.2. Możliwe podejścia regulacyjne
3.2.1. Kompleksowe i łączne uregulowanie relacji B2C i B2B
3.2.2. Kompleksowe uregulowanie relacji B2B
3.2.3. Kontynuacja i rozwój dotychczasowego podejścia regulacyjnego
3.3. Potencjalne obszary regulacji
3.3.1. Nowelizacja istniejących aktów prawnych
3.3.2. Inne propozycje
3.4. Rola interakcji między zasadami ochrony w relacjach B2B i B2C
3.5. Wybór techniki prawodawczej
3.5.1. Rodzaj aktu prawnego
3.5.2. Rodzaj przepisów prawnych
3.6. Kształtowanie systemu egzekwowania przepisów i dochodzenia roszczeń
3.7. Długość procesu legislacyjnego
Wnioski końcowe

Bibliografia

Kod producenta: 978-83-8286-434-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.