Dodano produkt do koszyka

Promocja

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WZORY KOMENTARZE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WZORY KOMENTARZE

red.nauk.MARIUSZ LEKSTON, red.nauk.MARCIN WUJCZYK, red.nauk.KRZYSZTOF BARAN

Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER

Cena: 179.00 zł 141.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-066-5

912 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

 

Książka zawiera ponad 220 wzorów pism z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych.

W publikacji znajdują się wzory dotyczące m.in.:
- umów o pracę,
- wykonywania pracy w warunkach telepracy,
- wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy,
- regulaminów,
- zakładowego układu zbiorowego pracy,
- procedury nakładania kar porządkowych,
- współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi,
- dokumentacji z zakresu prawa pracy w administracji publicznej.

Zamieszczono także wzory odnoszące się do najnowszych zmian w prawie pracy, w tym wynikających z regulacji anytcovidowych, m.in.: polecenie pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej czy dokumenty związane z monitoringiem pracowników. Znalazły się tu również regulamin określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz dokumentacja związana z kasą zapomogowo-pożyczkową. Wszystkie dokumenty zostały dostosowane do nowych obowiązków wynikających z wejścia w życie regulacji RODO.

Opracowanie jest przeznaczone dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR oraz pracodawców.

SPIS TREŚCI

O Autorach

Wykaz skrótów

Wprowadzenie
1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej
2. Forma dokumentacji pracowniczej
3. Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Zakres przedmiotowy obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej
4.3. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej
4.4. Konsekwencje nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym
4.5. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
4.6. Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
5. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Outsourcing przechowywania dokumentacji pracowniczej
5.3. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
5.4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i obowiązek jej zniszczenia
5.5. Odpowiedzialność za wadliwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej

I. Umowy o pracę
1. Przedwstępna umowa o pracę
2. Umowa o pracę na czas nieokreślony
3. Umowa o pracę na czas określony
4. Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa
5. Aneks do umowy o pracę zawartej na czas określony
6. Informacja o zawarciu umowy na czas określony, do której nie mają zastosowania limity określone w art. 251 ő 1 k.p., z powodu wystąpienia obiektywnych przyczyn
7. Umowa o pracę na okres próbny

II. Umowy zawierane w ramach stosunku pracy
8. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
9. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
10. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę (art. 1011 ő 1 k.p.)
11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 ő 1 k.p.)
12. Umowa o zachowaniu w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy
13. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (art. 1034 k.p.)
14. Umowa o udzielenie świadczenia pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności (art. 1036 k.p.)
15. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika, niezwiązanego z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy
16. Oświadczenie pracownika w zakresie przejścia majątkowych praw autorskich na pracodawcę
17. Umowa dotycząca oddelegowania pracownika
18. Porozumienie o wypłacie dodatku relokacyjnego
19. Umowa pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
20. Umowa o praktykę studencką
21. List intencyjny zawarcia umowy o pracę
22. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

III. Wzory dotyczące wykonywania pracy w warunkach telepracy
23. Oświadczenie pracownika w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy
24. Regulamin telepracy
25. Umowa o telepracę
26. Porozumienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach określonych w art. 675 k.p. (telepraca)
27. Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową/zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie warunków stosowania telepracy przez pracodawcę (art. 676 ő 1 k.p.)

IV. Praca zdalna
28. Polecenie wykonywania pracy zdalnej
29. Regulamin pracy zdalnej

V. Porozumienia i ugody podpisywane w ramach stosunku pracy
30. Porozumienie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy
31. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę
32. Ugoda pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika (art. 121 ő 1k.p.)
33. Ugoda pozasądowa w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika
34. Porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie ustalenia czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (art. 140 k.p.)
35. Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego (art. 1741 ő 1 k.p.)
36. Ugoda pozasądowa

VI. Wzory związane z uprawnieniami rodzicielskimi w stosunku pracy
37. Oświadczenie w sprawie cofnięcia oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
38. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
39. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu
40. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 ő 9 k.p.)
41. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 ő 16 k.p.)
42. Wniosek o udzielenie pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
43. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego
44. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego z powodu legitymowania się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
45. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego
46. Wniosek pracownika - ojca o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę dziecka
47. Wniosek w sprawie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
48. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
49. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
50. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
51. Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem

VII. Oświadczenia związane z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy
52. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony
53. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony
54. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
55. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
56. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
57. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste
58. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
59. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
60. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby
61. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu innej niż niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc
62. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy
63. Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.)
64. Oświadczenie w sprawie wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku późniejszego ustalenia przez pracodawcę, że pracownik korzystał w dacie wręczenia oświadczenia z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy (np. z powodu ciąży lub na podstawie art. 39 k.p. bądź z innych przyczyn)

VIII. Wzory informacji przekazywanych pracownikom w toku stosunku pracy
65. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 ő 3 k.p.)
66. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 ő 3 k.p.)
67. Informacja o przejęciu zakładu pracy w trybie art. 231 k.p.
68. Informacja pracodawcy o odmowie ponownego zatrudnienia pracownika (art. 48 ő 1 k.p.)
69. Informacja dla pracowników o wprowadzeniu nowego regulaminu pracy
70. Informacja (zawiadomienie) dla pracownika o przyznaniu nagrody/wyróżnienia (art. 105 k.p.)
71. Informacja dla pracownika o udzieleniu mu czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 ő 2 k.p.)
72. Informacja dla pracownika, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 ő 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, o przysługującym mu w zamian innym dniu wolnym od pracy - wraz z propozycją pracodawcy dotyczącą terminu udzielania tego dnia wolnego (art. 1513 k.p.)
73. Informacja dla pracownika w sprawie zobowiązania go do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę - dyżur (art. 1515 ő 1 k.p.)
74. Informacja dla pracownika w sprawie obowiązku wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.)
75. Informacja dla pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy (art. 2071 k.p.)

IX. Oświadczenia i wnioski pracowników składane w toku stosunku pracy
76. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami i procedurami
77. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 ő 1 k.p. (w przypadku szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika)
78. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 ő 11 k.p. (w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika)
79. Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 ő 3 k.p.)
80. Zgoda pracownika na potrącenie z jego wynagrodzenia innych należności niż wymienione w art. 87 ő 1 i 7 k.p. (art. 91 ő 1 k.p.)
81. Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.)
82. Wniosek pracownika w sprawie skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.)
83. Wniosek pracownika w sprawie wprowadzenia systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.)
84. Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 ő 2 k.p.)
85. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego
86. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (art. 164 k.p.)
87. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego (art. 174 k.p.)
88. Zgoda pracownika na udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 ő 1 k.p.)
89. Oświadczenie pracownika (w ciąży/opiekującego się dzieckiem do lat 4) w sprawie zamiaru skorzystania z uprawnień przewidzianych w art. 178 k.p.

X. Wzory regulaminów obowiązujących w stosunkach pracy
90. Regulamin pracy
91. Zasady monitoringu i kontroli pracowników oraz miejsca pracy - załącznik do regulaminu pracy
92. Aneks do regulaminu pracy
93. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
94. Regulamin wynagradzania
95. Załącznik do regulaminu wynagradzania
96. Regulamin premiowania
97. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
98. Załącznik nr 1 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
99. Załącznik nr 2 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
100. Załącznik nr 3 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
101. Załącznik nr 4 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
102. Załącznik nr 5 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

XI. Wzory procedur stosowanych w stosunkach pracy
103. Kodeks etyki
104. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa
105. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
106. Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych
107. Regulamin korzystania z samochodów służbowych u pracodawcy
108. Regulamin programu dofinansowania nauki dla pracowników

XII. Wzory pism w toku procedury nakładania kar porządkowych
109. Pismo pracodawcy wzywające pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych
110. Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
111. Sprzeciw pracownika od nałożonej kary porządkowej
112. Uwzględnienie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej
113. Odrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej

XIII. Wzory dokumentów związanych z przebiegiem i ustaniem stosunku pracy
114. Świadectwo pracy
115. Świadectwo pracy w warunkach szczególnych
116. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
117. Odpowiedź na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

XIV. Wzory pism dotyczące współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
118. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji o pracownikach korzystających z jej obrony (art. 30 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych)
119. Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.)
120. Konsultacja oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 52 ő 3 k.p.)
121. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie uzgodnienia treści regulaminu wynagradzania/nagród/premiowania/zakładowego funduszu świadczeń socjalnych/planu urlopów/pracy/innych (art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych)
122. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie/rozwiązanie stosunku pracy/wypowiedzenie warunków umowy o pracę z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych)
123. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej w sprawie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych)
124. Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową dotyczące warunków zatrudnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych)
125. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 91 ő 1 k.p.)
126. Umowa pracodawcy z organizacją związkową w sprawie udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy
127. Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych
128. Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie zwolnienia pracownika od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej - w przypadku gdy wniosek ten nie spełnia wymogów określonych w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych

XV. Wzory pism dotyczące zakładowego układu zbiorowego pracy
129. Wniosek o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy
130. Zakładowy układ zbiorowy pracy
131. Wniosek o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy
132. Protokół dodatkowy do zakładowego układu zbiorowego pracy
133. Oświadczenie o wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy przez jedną ze stron układu
134. Oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy przez jedną ze stron układu
135. Porozumienie stron uprawnionych do zawarcia układu o stosowaniu w całości lub w części układu, którego nie są stronami

XVI. Wzory pism związane z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych
136. Statut kasy zapomogowo-pożyczkowej
137. Umowa z kasą zapomogowo-pożyczkową

XVII. Wzory pism w toku procedury zwolnień grupowych
138. Zawiadomienie zakładowych organizacji związkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych)
139. Porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych)
140. Regulamin postępowania w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych)
141. Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych)
142. Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych)
143. Zawiadomienie związków zawodowych o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych)

XVIII. Wzory pism w toku postępowania przed komisją pojednawczą
144. Wniosek pracownika o przeprowadzenie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą
145. Protokół z posiedzenia komisji pojednawczej obejmujący ugodę zawartą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
146. Protokół z posiedzenia komisji pojednawczej, w czasie którego nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
147. Wniosek pracownika o przekazanie sprawy z zakładowej komisji pojednawczej do sądu pracy

XIX. Wzory dotyczące treści stosunku pracy
148. Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 ő 6 k.p.)
149. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy (art. 42 ő 4 k.p.)
150. Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
151. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
152. Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
153. Porozumienie w sprawie współpracy pracodawców
154. Porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia
155. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników
156. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną
157. Zarządzenie pracodawcy
158. Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pieniężnej
159. Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
160. Odpowiedź na wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy
161. Zastrzeżenia do protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

XX. Wzory dokumentów z zakresu prawa pracy w administracji publicznej
162. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
163. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze
164. Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty
165. Umowa o pracę na czas nieokreślony
166. Umowa o pracę na czas określony
167. Umowa o pracę na czas zastępstwa
168. Akt powołania
169. Akt mianowania
170. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia stosunku pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania
171. Przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko
172. Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej
173. Powierzenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę
174. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego
175. Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w przypadku reorganizacji jednostki
176. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej
177. Program służby przygotowawczej
178. Opinia z przebiegu części praktycznej służby przygotowawczej
179. Decyzja wójta gminy w sprawie skierowania do służby przygotowawczej w urzędzie gminy
180. Protokół z przebiegu służby przygotowawczej
181. Protokół z przeprowadzonego egzaminu ze służby przygotowawczej
182. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej
183. Decyzja wójta gminy zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej z części teoretycznej
184. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej
185. Ślubowanie
186. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
187. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników
188. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego
189. Odwołanie od oceny okresowej
190. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej
191. Ustalenie wynagrodzenia wójta
192. Zasady przyznania dodatku za wieloletnią pracę
193. Zasady przyznawania nagród jubileuszowych
194. Zasady przyznawania jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
195. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej po dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej ocenie
196. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków
197. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie utraty nieposzlakowanej opinii
198. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe jego przeniesienie do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości
199. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
200. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w drodze porozumienia stron
201. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista
202. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
203. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
204. Oświadczenie majątkowe o prowadzeniu działalności gospodarczej
205. Wezwanie pracownika samorządowego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
206. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego
207. Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego
208. Świadectwo pracy

XXI. Wzory dokumentów z zakresu stosunków pracy w szkolnictwie wyższym
209. Statut uczelni
210. Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich
211. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
212. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni
213. Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego
214. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego
215. Oświadczenie pracodawcy w sprawie pensum dydaktycznego na dany rok akademicki (indywidualna karta obciążeń dydaktycznych)
216. Oświadczenie pracodawcy w sprawie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych przekraczających wymiar pensum
217. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu naukowego
218. Decyzja pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu naukowego
219. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
220. Decyzja pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
221. Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy
222. Decyzja rektora o wyrażeniu zgody na podjęcie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy
223. Arkusz oceny nauczyciela akademickiego

Wykaz literatury

INDEKS RZECZOWY

Kod wydawnictwa: 978-83-8286-066-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

BHP PODRĘCZNY ZBIÓR PRZEPISÓW
Cena: 149.00 zł 125.16 zł
Do koszyka
KARTA NAUCZYCIELA KOMENTARZ
Cena: 241.50 zł 217.35 zł
Do koszyka
KODEKS PRACY DLA PRACODAWCY
Cena: 69.00 zł 62.10 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl