Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

CZYNNOŚCI PROCESOWE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM OGÓLNYM TOM II CZĘŚĆ 3

CZYNNOŚCI PROCESOWE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM OGÓLNYM TOM II CZĘŚĆ 3

red.nauk.ANDRZEJ MATAN, red.nauk.GRZEGORZ ŁASZCZYCA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 299.00 zł 269.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8223-602-6

842 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2021

W tomie II Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego, część 3 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, autorzy szczegółowo omówili następujące kwestie:
- fakty i czynności administracyjnoprocesowe,
- przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego oraz przesłanki dopuszczalności i warunki legalności czynności administracyjnoprocesowych,
- prawidłowość, wadliwość i skuteczność prawna czynności administracyjnoprocesowych,
- klasyfikacja czynności administracyjnoprocesowych,
- czynności procesowe stron postępowania,
- czynności procesowe uczestników na prawach strony i innych uczestników postępowania,
- czynności procesowe organu administracji publicznej.

Kompleksowa i szeroka prezentacja zagadnień obejmuje liczne odesłania do orzecznictwa sądowego.

Autorzy uwzględnili aktualnie obowiązujące regulacje, w tym przepisy ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Autorami książki są pracownicy naukowi ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, doktorantów i studentów, a także dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników administracji publicznej.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

ROZDZIAŁ 1. Fakty i czynności administracyjnoprocesowe
1.1. Fakty administracyjnoprocesowe
1.1.1. Fakty prawnomaterialne a fakty prawnoprocesowe
1.1.2. Fakty administracyjnoprawne a fakty administracyjnoprocesowe
1.1.3. Typologia faktów administracyjnoprocesowych
1.2. Czynności administracyjnoprocesowe - ich istota i cechy
1.2.1. Istota czynności administracyjnoprocesowej
1.2.2. Cechy konstytutywne urzędowych i nieurzędowych czynności administracyjnoprocesowych
1.2.3. Czynności administracyjnoprocesowe a zachowania procesowe podmiotów nieprocesowych w postępowaniu administracyjnym

ROZDZIAŁ 2. Przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego oraz przesłanki dopuszczalności i warunki legalności czynności administracyjnoprocesowych
2.1. Przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego
2.1.1. Postępowanie administracyjne jako akt prawny złożony
2.1.2. Dopuszczalność drogi postępowania administracyjnego
2.1.3. Przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego jako przesłanki procesowe
2.1.4. Typologia przesłanek procesowych postępowania administracyjnego
2.2. Przesłanki dopuszczalności i niedopuszczalność czynności administracyjnoprocesowych
2.2.1. Czynności administracyjnoprocesowe i pojęcie przesłanek ich dopuszczalności
2.2.2. Niedopuszczalność czynności administracyjnoprocesowych
2.3. Warunki legalności (wymogi prawne) czynności administracyjnoprocesowych
2.3.1. Wymogi prawne czynności administracyjnoprocesowych jako warunki ich legalności
2.3.2. Warunki legalności wewnętrznej czynności administracyjnoprocesowych
2.3.2.1. Warunki podmiotowe
2.3.2.2. Warunki przedmiotowe
2.3.2.3. Warunki formalno-treściowe
2.3.3. Warunki legalności zewnętrznej czynności administracyjnoprocesowych
2.3.3.1. Warunki modalne i fiskalne
2.3.3.2. Warunki kauzalne i determinatywne

ROZDZIAŁ 3. Prawidłowość, wadliwość i skuteczność prawna czynności administracyjnoprocesowych
3.1. Prawidłowość czynności administracyjnoprocesowych a pojęcia wtórne
3.2. Wadliwość czynności administracyjnoprocesowych
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Zasadnicze kryteria typologicznej kategoryzacji wad
3.2.3. Wady formalnoprawne i materialnoprawne (merytorycznoprawne)
3.2.4. Wady naruszenia wewnętrznych i zewnętrznych warunków legalności czynności procesowej
3.2.5. Wady subiektywne i obiektywne
3.2.6. Wady samoistne (bezpośrednie) i pochodne (pośrednie)
3.2.7. Wady dynamiczne i statyczne
3.2.7.1. Wady dynamiczne i statyczne na tle struktury fazowej postępowania
3.2.7.2. Wady dynamiczne i statyczne na tle struktury procesu podejmowania czynności procesowych
3.2.8. Wady dotyczące faktu i prawa oraz wady dotyczące przedmiotu postępowania i samego postępowania
3.2.9. Wady na tle form zjawiskowych naruszeń prawa w procesie konkretyzacji norm prawa administracyjnego
3.2.10. Wady płaszczyzn zewnętrznej (formalnej) i wewnętrznej (treściowej) czynności procesowej
3.2.11. Wady istotne i nieistotne. Wady weryfikowalne i rektyfikowalne. Wady kwalifikowane i niekwalifikowane. Wady wpływające bezpośrednio i pośrednio na skuteczność prawną
3.2.12. Wady bezwzględne i względne
3.2.13. Wady pierwotne i następcze. Wady oceniane ex ante i ex post
3.2.14. Bezzasadność i bezużyteczność czynności procesowej a jej wadliwość
3.3. Skuteczność prawna a wadliwość czynności administracyjnoprocesowych
3.3.1. Pojęcie skuteczności prawnej i rodzaje skutków prawnych czynności administracyjnoprocesowych
3.3.2. Stopniowalność i wielopostaciowość sankcji wadliwości czynności procesowych w sferze ich skuteczności prawnej
3.3.2.1. Uwagi wstępne
3.3.2.2. Nieistnienie formalnoprocesowe
3.3.2.3. Nieważność ipso iure i unieważnialność czynności urzędowych
3.3.2.4. Wzruszalność czynności urzędowych
3.3.2.5. Bezskuteczność czynności nieurzędowych
3.3.3. Formy eliminacji wad prawnych lub następstw prawnych wadliwości czynności procesowych
3.3.3.1. Sanacja wadliwości czynności procesowych
3.3.3.2. Konwalidacja i inne formy konwalescencji wadliwej czynności procesowej
3.3.3.3. Konserwacja skuteczności prawnej. Konwersja wadliwej czynności procesowej oraz transpozycja jej podstaw
3.3.3.4. Repetycja i suplementacja. Modyfikacja, rewizja i rektyfikacja wadliwych czynności procesowych
3.3.3.5. Odwołalność czynności nieurzędowych

ROZDZIAŁ 4. Klasyfikacja czynności administracyjnoprocesowych
4.1. Podział ze względu na podmiot ich dokonujący
4.2. Podział ze względu na cel czynności procesowej
4.3. Podział ze względu na moment wykonania czynności procesowej
4.4. Czynności procesowe pozytywne i negatywne
4.5. Czynności procesowe jednostronne i dwustronne (wielostronne)
4.6. Czynności faktyczne (realne), spostrzeżenia procesowe, oświadczenia procesowe
4.7. Czynności procesowe odwołalne i nieodwołalne
4.8. Czynności procesowe obligatoryjne i fakultatywne
4.9. Czynności procesowe indywidualne i zbiorowe
4.10. Czynności procesowe wyraźne (ekspresywne) i konkludentne (dorozumiane)

ROZDZIAŁ 5. Czynności procesowe stron postępowania
5.1. Charakterystyka czynności procesowych stron
5.2. Oświadczenia procesowe stron w fazie wszczęcia postępowania
5.2.1. Żądanie wszczęcia postępowania
5.2.1.1. Uwagi ogólne
5.2.1.2. Sposób wniesienia podania
5.2.1.3. Wymagania formalne podania
5.2.2. Zmiana treści żądania
5.2.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontynuowanie postępowania wszczętego w trybie art. 61 ő 2 k.p.a.
5.3. Oświadczenia procesowe stron w toku postępowania
5.3.1. Oświadczenia procesowe stron w postępowaniu wyjaśniającym
5.3.1.1. Uwagi ogólne
5.3.1.2. Zasada prawdy obiektywnej
5.3.1.3. Inicjatywa dowodowa strony
5.3.1.4. Dowód z przesłuchania strony
5.3.1.5. Oświadczenie strony jako środek dowodowy
5.3.1.6. Czynności procesowe stron w toku rozprawy administracyjnej
5.3.1.7. Czynności procesowe stron w ramach mediacji administracyjnej
5.3.1.8. Oświadczenie strony w przedmiocie przeprowadzonych dowodów
5.3.2. Oświadczenia procesowe stron wywierające wpływ na tok postępowania
5.3.2.1. Uwagi ogólne
5.3.2.2. Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania
5.3.2.3. Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
5.3.2.4. Czynności procesowe stron w ramach postępowania poprzedzającego zawarcie ugody
5.3.3. Inne oświadczenia procesowe stron w toku postępowania
5.3.3.1. Uwagi wprowadzające
5.3.3.2. Wniosek o wyłączenie pracownika (członka organu kolegialnego) od udziału w postępowaniu lub o wyłączenie organu od załatwienia sprawy
5.3.3.3. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
5.3.3.4. Ponaglenie
5.3.3.5. Wniosek o udostępnienie akt sprawy
5.3.3.6. Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania
5.3.3.7. Zażalenie
5.3.3.8. Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia
5.4. Oświadczenia procesowe stron po zakończeniu postępowania
5.4.1. Uwagi wprowadzające
5.4.2. Wniosek o uzupełnienie decyzji administracyjnej
5.4.3. Wniosek o sprostowanie decyzji administracyjnej
5.4.4. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji
5.4.5. Wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
5.4.6. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
5.5. Oświadczenia procesowe stron w postępowaniach kontrolnych
5.5.1. Uwagi ogólne
5.5.2. Odwołanie od decyzji
5.5.2.1. Uwagi wprowadzające
5.5.2.2. Wymagania formalne odwołania
5.5.2.3. Tryb i termin do wniesienia odwołania
5.5.2.4. Ograniczenie i cofnięcie odwołania
5.5.2.5. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
5.5.3. Weryfikacja milczącego załatwienia sprawy
5.5.4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji
5.5.4.1. Uwagi ogólne
5.5.4.2. Wniosek o stwierdzenie nieważności
5.5.4.3. Podanie o wznowienie postępowania
5.5.4.4. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej

ROZDZIAŁ 6. Czynności procesowe uczestników na prawach strony i innych uczestników postępowania
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Czynności procesowe organizacji społecznej
6.3. Czynności procesowe prokuratora
6.4. Czynności procesowe innych uczestników na prawach strony
6.5. Czynności procesowe innych uczestników postępowania

ROZDZIAŁ 7. Czynności procesowe organu administracji publicznej
7.1. Czynności merytoryczne
7.1.1. Czynności orzecznicze
7.1.1.1. Decyzja administracyjna
7.1.1.1.1. Decyzja w przepisach prawa procesowego
7.1.1.1.2. Decyzja administracyjna w doktrynie
7.1.1.1.2.1. Uwagi ogólne
7.1.1.1.2.2. Decyzja jako postać zewnętrznego aktu administracyjnego
7.1.1.1.2.3. Decyzja administracyjna jako akt stosowania prawa
7.1.1.1.2.4. Decyzja administracyjna jako procesowa postać aktu administracyjnego
7.1.1.1.2.5. Decyzja administracyjna jako czynność procesowa
7.1.1.1.3. Decyzja w Kodeksie postępowania administracyjnego
7.1.1.1.3.1. Rekonstrukcja pojęcia decyzji administracyjnej na podstawie art. 104, 1 pkt 1 i 2, art. 3 ő 3 i art. 5 ő 2 oraz art. 107 k.p.a.
7.1.1.1.3.2. Teoretyczny model "kodeksowej" decyzji administracyjnej zwykłej
7.1.1.1.3.3. Poszukiwanie formy kodeksowej decyzji administracyjnej w prawie materialnym (sytuacje decyzyjne)
7.1.1.1.3.4. Kodeksowe decyzje weryfikacyjne
7.1.1.1.4. Właściwości kodeksowej decyzji administracyjnej
7.1.1.1.5. Składniki kodeksowej decyzji administracyjnej
7.1.1.1.5.1. Uwagi ogólne
7.1.1.1.5.2. Oznaczenie organu
7.1.1.1.5.3. Data wydania decyzj
7.1.1.1.5.4. Oznaczenie strony (stron)
7.1.1.1.5.5. Powołanie podstawy prawnej
7.1.1.1.5.6. Rozstrzygnięcie (osnowa decyzji administracyjnej)
7.1.1.1.5.7. Uzasadnienie
7.1.1.1.5.8. Pouczenie o przysługujących środkach prawnych
7.1.1.1.5.9. Podpis
7.1.1.1.6. Składniki dodane do decyzji na podstawie przepisów odrębnych
7.1.1.1.6.1. Uwagi ogólne
7.1.1.1.6.2. Termin
7.1.1.1.6.3. Warunek
7.1.1.1.6.4. Zlecenie
7.1.1.1.6.5. Rygor (klauzula) natychmiastowej wykonalności
7.1.1.1.6.6. Klauzula odwołalności
7.1.1.1.6.7. Wzmianka o zasięgnięciu stanowiska organu współdziałającego
7.1.1.1.8. Załączniki do decyzji
7.1.1.2. Postanowienie administracyjne
7.1.1.2.1. Istota postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.2. Zakres regulacji prawnej postanowień administracyjnych
7.1.1.2.3. Charakter prawny postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.4. Podstawa prawna postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.5. Pojęcie postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.6. Klasyfikacja postanowień administracyjnych
7.1.1.2.6.1. Uwagi ogólne
7.1.1.2.6.2. Kryterium charakteru rozstrzyganej "kwestii"
7.1.1.2.6.3. Kryterium skutku zakończenia postępowania administracyjnego
7.1.1.2.6.4. Kryterium etapu procesowego wydania postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.6.5. Inne kryteria klasyfikacyjne
7.1.1.2.7. Zakres podmiotowy postanowień administracyjnych
7.1.1.2.7.1. Podmiot zdolny do wydania postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.7.2. Adresat postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.8. Zakres przedmiotowy postanowień administracyjnych
7.1.1.2.9. Zagadnienie doręczenia (ogłoszenia) postanowień administracyjnych
7.1.1.2.10. Skuteczność (skutki) i wykonalność (wykonanie) postanowienia
7.1.1.2.10.1. Skuteczność (skutki) postanowienia administracyjnego
7.1.1.2.10.2. Wykonalność (wykonanie) postanowienia administracyjnego
7.1.1.3. Ugoda administracyjna
7.1.1.3.1. Geneza ugody administracyjnej
7.1.1.3.1.1. Model ugody w prawie cywilnym i administracyjnym
7.1.1.3.1.2. Ugoda w prawie materialnym
7.1.1.3.1.3. Ugoda administracyjna w Kodeksie postępowania administracyjnego
7.1.1.3.2. Przesłanki zawarcia ugody administracyjnej
7.1.1.3.3. Czynności ugodowe
7.1.1.3.3.1. Uwagi ogólne
7.1.1.3.3.2. Czynności faktyczne skłaniające do zawarcia ugody
7.1.1.3.3.3. Odroczenie wydania decyzji i wyznaczenie terminu na zawarcie ugody
7.1.1.3.3.4. Sporządzenie i zawarcie ugody
7.1.1.3.3.5. Zatwierdzenie ugody
7.1.1.3.4. Skutki prawne zatwierdzonej ugody administracyjnej
7.1.1.3.5. Ugoda jako prawna forma działania administracji. Podsumowanie
7.1.1.4. Milczące załatwienie sprawy
7.1.1.4.1. Wprowadzenie
7.1.1.4.2. Istota milczącego załatwienia sprawy
7.1.1.4.3. Czynności procesowe podejmowane w związku z milczącym załatwieniem sprawy
7.1.1.4.4. Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy
7.1.1.4.5. Podsumowanie
7.1.2. Inne czynności merytoryczne
7.1.2.1. Czynności wszczęcia postępowania
7.1.2.1.1. Pojęcie czynności wszczęcia postępowania
7.1.2.1.2. Wszczęcie pierwszą zewnętrzną czynnością procesową organu
7.1.2.1.3. Postanowienie o wszczęciu postępowania
7.1.2.1.4. Problematyka wszczęcia z inicjatywy strony
7.1.2.1.5. Problematyka wszczęcia z inicjatywy podmiotów niebędących stronami
7.1.2.1.6. Podsumowanie
7.1.2.2. Czynności dowodowe
7.1.2.2.1. Czynności dowodowe w doktrynie prawa procesowego
7.1.2.2.2. Czynności dowodowe a czynności procesowe
7.1.2.2.3. Czynności dowodowe a postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
7.1.2.2.4. Czynności dowodowe a dowody
7.1.2.2.5. Typologie czynności dowodowych. Podsumowanie
7.2. Czynności dotyczące kosztów postępowania
7.2.1. Uwarunkowania historyczne przepisów o kosztach postępowania
7.2.2. Pojęcie kosztów postępowania
7.2.3. Opłaty
7.2.3.1. Pojęcie
7.2.3.2. Czynności podejmowane w sytuacji nieuiszczenia opłat wymaganych z góry
7.2.3.2.1. Nieuiszczenie opłat od podania
7.2.3.2.2. Nieuiszczenie opłaty od czynności organu
7.2.3.3. Czynności podejmowane w sytuacji nieuiszczenia opłat wymaganych z dołu
7.2.3.4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty
7.2.3.5. Zwolnienie od ponoszenia opłaty
7.2.4. Wydatki
7.2.4.1. Pojęcie
7.2.4.2. Ustalenie i przyznanie należności przez organ
7.2.4.3. Zaliczka na poczet wydatków
7.2.4.4. Zasady rozdziału wydatkó
7.2.4.5. Postanowienie o rozliczeniu wydatków
7.2.4.6. Zwolnienie strony od pokrycia wydatków
7.2.5. Inne należności
7.2.6. Zasady rozdziału kosztów postępowania
7.2.7. Koszty pomocy udzielonej przez organ innemu organowi
7.3. Czynności techniczno-procesowe
7.3.1. Doręczenia
7.3.1.1. Pojęcie doręczenia
7.3.1.2. Charakter przepisów regulujących czynność doręczenia
7.3.1.3. Znaczenie czynności doręczenia
7.3.1.4. Zasada oficjalności doręczeń i zasada jednego doręczenia. Podmioty doręczające
7.3.1.5. Przedmiot doręczeń
7.3.1.6. Podmiot doręczeń
7.3.1.7. Miejsce doręczenia
7.3.1.8. Dowód doręczenia
7.3.1.9. Sposoby doręczeń
7.3.1.9.1. Uwagi ogólne
7.3.1.9.2. Doręczenie właściwe
7.3.1.9.3. Doręczenie zastępcze
7.3.1.9.4. Doręczenie subsydiarne
7.3.1.9.5. Doręczenie konkludentne
7.3.1.9.6. Doręczenie przez publiczne obwieszczenie
7.3.2. Wezwania
7.3.2.1. Uwagi wstępne
7.3.2.2. Podmioty wezwania
7.3.2.3. Przedmiot wezwania
7.3.2.4. Osobiste stawiennictwo wezwanego
7.3.2.5. Pomoc prawna
7.3.2.6. Treść, forma i tryb doręczania wezwań
7.3.2.6.1. Wezwania pisemne (zwykłe)
7.3.2.6.2. Wezwanie pilne
7.3.2.7. Uprawnienie wezwanego do zwrotu kosztów stawiennictwa
7.3.3. Protokoły i adnotacje
7.3.3.1. Obowiązek utrwalania czynności procesowych
7.3.3.2. Źródła regulacji
7.3.3.3. Charakter prawny czynności sporządzania protokołów i adnotacji
7.3.3.4. Granice czasowe sporządzania protokołów i adnotacji
7.3.3.5. Pojęcie i cechy protokołu
7.3.3.6. Zakres protokołowanych czynności
7.3.3.7. Skutki naruszenia obowiązku sporządzenia protokołu
7.3.3.8. Elementy (składniki) protokołu
7.3.3.9. Kontrola protokołu
7.3.3.10. Rektyfikacja protokołu
7.3.3.11. Adnotacja
7.3.4. Udostępnienie akt sprawy
7.3.4.1. Źródła regulacji
7.3.4.2. Istota prawa dostępu do akt sprawy
7.3.4.3. Elementy konstrukcyjne prawa dostępu do akt sprawy
7.3.4.4. Charakter prawny czynności udostępniania i odmowy udostępniania akt sprawy
7.3.4.5. Zakres przedmiotowy udostępniania akt sprawy
7.3.4.5.1. Akta sprawy jako substrat udostępniania
7.3.4.5.2. Granice wyłączeń przedmiotowych akt sprawy
7.3.4.6. Zakres podmiotowy udostępniania akt sprawy
7.3.4.7. Rodzaje uprawnień w zakresie dostępu do akt sprawy
7.3.4.7.1. Uwagi ogólne
7.3.4.7.2. Prawo wglądu w akta sprawy
7.3.4.7.3. Prawo do sporządzania z akt sprawy notatek, kopii lub odpisów
7.3.4.7.4. Prawo do żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy sporządzonych przez stronę
7.3.4.7.5. Prawo do żądania wydania stronie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów
7.3.4.8. Granice czasowe stosowania instytucji udostępniania akt sprawy
7.3.4.9. Wymogi udostępniania akt sprawy
7.3.4.10. Odmowa udostępniania akt sprawy
7.3.5. Metryka
7.3.5.1. Źródła regulacji oraz funkcje metryki sprawy
7.3.5.2. Pojęcie metryki sprawy
7.3.5.3. Charakter prawny czynności zakładania i prowadzenia metryki sprawy
7.3.5.4. Zakres obowiązku założenia i prowadzenia metryki sprawy
7.3.5.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy czynności odnotowywanych w metryce sprawy
7.3.5.6. Zasady wykonywania czynności zakładania i prowadzenia metryki
7.3.5.6.1. Uwagi ogólne
7.3.5.6.2. Zasada oficjalności zakładania i prowadzenia metryki
7.3.5.6.3. Zasada bieżącej aktualizacji metryki
7.3.5.6.4. Zasada obligatoryjności metryki
7.3.5.6.5. Zasada szczegółowej treści metryki
7.3.5.6.6. Zasada określonej postaci metryki
7.3.5.7. Skutki naruszenia przepisów o metryce sprawy
7.3.6. Środki dyscyplinujące przebieg postępowania i czynności procesowe
7.3.6.1. Zagadnienia wstępne
7.3.6.2. Termin załatwienia sprawy i sygnalizacja jego niedochowania
7.3.6.3. Czynności organów związane z rozpatrzeniem ponaglenia
7.3.6.4. Procesowe środki przymusu
7.3.7. Pozostawienie podania bez rozpoznania
7.3.7.1. Uwagi ogólne
7.3.7.2. Przesłanki pozostawienia podania bez rozpoznania
7.3.7.2.1. Przesłanka niezachowania określonej formy podania
7.3.7.2.2. Przesłanka niezachowania określonych wymagań co do treści podania
7.3.7.3. Forma pozostawienia podania bez rozpoznania

Autorzy

Kod producenta: 978-83-8223-602-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.