Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE PRAKTYKA, ORZECZNICTWO, KAZUSY wyd.5

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE PRAKTYKA, ORZECZNICTWO, KAZUSY wyd.5

RADOSŁAW TERLECKI, NATALIA SZOK

Producent: C.H.BECK

Cena: 139.00 zł 125.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8291-180-0

369 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Opracowanie instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego dla aplikantów i osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych.

Prezentując poszczególne instytucje prawnorodzinne, skupiono się przede wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa, a omawiane zagadnienia zostały dodatkowo wzbogacone analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, co sprawia, że Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przedstawianą materię, ale zapozna się również z obowiązującą linią orzeczniczą.

Książka podzielona jest na dwie części.

Pierwsza z nich stanowi studium najważniejszych instytucji prawa rodzinnego oraz zagadnień proceduralnych, istotnych z punktu widzenia omawianej treści. Poza samym Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, analizie poddano także przepisy innych ustaw, m.in. ustawy z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z 9.6.2011 r. o systemie pieczy zastępczej czy ustawy z 25.6.2015 r. o leczeniu niepłodności. W ramach uzupełnienia odniesiono się również m.in. do kwestii świadczeń rodzinnych i ich wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego czy problematyki tzw. niechcianego poczęcia. Szczególną uwagę przywiązano także do zagadnień związanych z reformą prawa rodzinnego, w związku z czym omówieniu poddano regulacje prawne obejmujące swą treścią takie instytucje, jak opieka naprzemienna, alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne czy postępowanie nakazowe alimentacyjne. W pracy odwołano się również do innych projektowanych zmian legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia przedmiotowej problematyki. W wybranym zakresie zaprezentowano też rozwiązania prawne zawarte w projekcie nowego Kodeksu rodzinnego, autorstwa Rzecznika Praw Dziecka.

Druga część książki zawiera rozwiązania kazusów powstałych na kanwie różnorodnych stanów faktycznych, zainspirowanych sprawami rozpoznawanymi szczególnie przez Sąd Najwyższy. Każdy z kazusów opatrzono stosownym pytaniem merytorycznym lub poleceniem, zaś jego rozwiązanie wzbogacono komentarzem prezentującym m.in. obowiązującą linię orzeczniczą czy stanowisko wyrażane aktualnie w piśmiennictwie.

Opracowanie jest szczególnie polecane aplikantom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygotowującym się do egzaminów zawodowych.

Z uwagi na szerokie omówienie problematyki stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, opracowanie to dedykowane jest także radcom prawnym i adwokatom, którzy w ramach wykonywania zawodu zajmują się prowadzeniem spraw rodzinnych.

Przejrzysta formuła analizowanych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na okoliczności życiowe stały się stroną postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I.

Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa
1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa
1.1.2. Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa
1.1.3. Okres wyczekiwania na zawarcie małżeństwa
1.1.4. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
1.1.5. Okoliczności uzasadniające odmowę przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński
1.2. Zawarcie małżeństwa przed duchownym
1.3. Zawarcie małżeństwa przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania
jego funkcji
1.4. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Zagadnienie 2. Ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa
2.1. Ustalenie nieistnienia małżeństwa
2.2. Ustalenie istnienia małżeństwa
2.3. Ustalenie treści aktu małżeństwa

Zagadnienie 3. Unieważnienie małżeństwa
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przeszkoda wieku
3.3. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia całkowitego
3.4. Przeszkoda choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego
3.5. Przeszkoda bigamii
3.6. Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa
3.7. Przeszkoda przysposobienia
3.8. Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
3.9. Przeszkoda pełnomocnictwa
3.10. Skutki unieważnienia małżeństwa

Zagadnienie 4. Prawa i obowiązki małżonków
4.1. Zasada równych praw i obowiązków
4.2. Prawa małżonków
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Nazwiska małżonków
4.2.3. Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka
4.2.4. Prawo do reprezentacji małżonka
4.3. Obowiązki małżonków
4.3.1. Obowiązek wspólnego pożycia
4.3.2. Obowiązek wzajemnej pomocy
4.3.3. Obowiązek wierności
4.3.4. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny
4.4. Solidarna odpowiedzialność małżonków

Zagadnienie 5. Ustawowy ustrój majątkowy
5.1. Pojęcie wspólności ustawowej i jej charakter prawny
5.2. Majątek wspólny małżonków
5.3. Majątek osobisty każdego z małżonków
5.4. Prawa i obowiązki małżonka w zakresie zarządu majątkiem wspólnym
5.4.1. Prawo każdego małżonka do samodzielnego zarządzania majątkiem
wspólnym
5.4.2. Prawo sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym
5.4.3. Prawo żądania pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu
majątkiem wspólnym
5.4.4. Obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym
5.4.5. Obowiązek uzyskania zgody małżonka
5.5. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przed powstaniem wspólności
lub dotyczące majątku osobistego jednego z małżonków
5.6. Udziały małżonków w majątku wspólnym
5.7. Rozliczenia między małżonkami

Zagadnienie 6. Umowne ustroje majątkowe
6.1. Małżeńskie umowy majątkowe
6.1.1. Umowna wspólność majątkowa
6.1.2. Umowna rozdzielność majątkowa
6.1.3. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Zagadnienie 7. Przymusowy ustrój majątkowy
7.1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd
7.1.1. Dzień powstania rozdzielności majątkowej
7.1.2. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej a zawarcie umowy
majątkowej przez małżonków
7.2. Powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa
7.3. Rozdzielność majątkowa a orzeczenie separacji

Zagadnienie 8. Ustanie małżeństwa
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Śmierć małżonka
8.3. Uznanie małżonka za zmarłego
8.4. Rozwód
8.4.1. Przesłanki rozwodu oraz jego niedopuszczalność
8.4.2. Problematyka winy rozkładu pożycia małżeńskiego
8.4.3. Rozpoznawanie spraw o rozwód
8.4.3.1. Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód
8.4.3.2. Rodzinne postępowanie informacyjne
8.4.3.2.1. Cel rodzinnego postępowania informacyjnego
8.4.3.2.2. Etapy rodzinnego postępowania informacyjnego
8.4.3.2.3. Wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego
8.4.3.2.4. Posiedzenie informacyjne
8.4.3.2.5. Mediacja rodzinna
8.4.3.2.6. Umorzenie rodzinnego postępowania informacyjnego
8.4.4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez sąd w wyroku rozwodowym
8.4.4.1. Inne rozstrzygnięcia sądu rozwodowego
8.4.4.2. Opieka naprzemienna
8.4.4.3. Wysłuchanie dziecka
8.4.5. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
8.4.6. Rozwód a obowiązek alimentacyjny

Zagadnienie 9. Separacja
9.1. Przesłanki orzeczenia separacji
9.1.1. Uwagi ogólne
9.1.2. Przesłanki pozytywne orzeczenia separacji
9.1.3. Niedopuszczalność separacji
9.1.4. Orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków
9.2. Orzeczenie separacji
9.2.1. Tryb procesowy rozstrzygania spraw o separację
9.2.1.1. Rozpoznanie spraw o separację w procesie
9.2.1.2. Rodzinne postępowanie informacyjne
9.2.2. Tryb nieprocesowy rozstrzygania spraw o separację
9.2.3. Żądanie rozwodu i separacji
9.3. Skutki separacji
9.4. Zniesienie separacji

Zagadnienie 10. Pokrewieństwo i powinowactwo
10.1. Pojęcie pokrewieństwa
10.2. Linie i stopnie pokrewieństwa
10.3. Pojęcie powinowactwa
10.4. Linie i stopnie powinowactwa

Zagadnienie 11. Macierzyństwo
11.1. Urodzenie dziecka w świetle przepisów o aktach stanu cywilnego
11.2. Domniemanie macierzyństwa
11.3. Ustalenie macierzyństwa
11.3.1. Uwagi ogólne
11.3.2. Przesłanki ustalenia macierzyństwa
11.3.3. Legitymacja czynna i bierna w sprawie o ustalenie macierzyństwa
11.3.4. Ustalenie macierzyństwa po śmierci dziecka
11.4. Zaprzeczenie macierzyństwa
11.4.1. Uwagi ogólne
11.4.2. Przesłanki zaprzeczenia macierzyństwa
11.4.3. Legitymacja czynna i bierna w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa
11.4.4. Zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka
11.5. Zdolność procesowa rodziców dziecka w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
11.6. Sytuacja matki w przypadku tzw. niechcianego poczęcia

Zagadnienie 12. Ojcostwo
12.1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
12.2. Zaprzeczenie ojcostwa
12.2.1. Przesłanki zaprzeczenia ojcostwa
12.2.2. Legitymacja czynna i bierna w procesie o zaprzeczenie ojcostwa
12.2.3. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka
12.2.4. Zaprzeczenie ojcostwa a procedura medycznie wspomaganej prokreacji
12.3. Uznanie ojcostwa
12.3.1. Przesłanki uznania ojcostwa
12.3.2. Forma i skutki oświadczenia o uznaniu ojcostwa
12.3.3. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego
12.3.4. Uznanie ojcostwa a pełnoletność dziecka
12.4. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
12.4.1. Przesłanki i skutki ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa
12.4.2. Legitymacja procesowa w postępowaniu o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa
12.4.3. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a śmierć dziecka
12.5. Sądowe ustalenie ojcostwa
12.5.1. Przesłanki sądowego ustalenia ojcostwa
12.5.2. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniu o ustalenie ojcostwa
12.5.3. Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego

Zagadnienie 13. Stosunki między rodzicami a dziećmi
13.1. Ogólne prawa i obowiązki rodziców oraz dzieci niezwiązane z władzą rodzicielską
13.2. Problematyka nazwiska dziecka
13.3. Władza rodzicielska
13.3.1. Uwagi ogólne
13.3.2. Podmioty władzy rodzicielskiej
13.3.3. Treść władzy rodzicielskiej
13.3.4. Wykonywanie władzy rodzicielskiej
13.4. Ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej
13.4.1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
13.4.2. Zawieszenie władzy rodzicielskiej
13.4.3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej
13.5. Piecza zastępcza
13.5.1. Uwagi ogólne
13.5.2. Rodzinna piecza zastępcza
13.5.3. Instytucjonalna piecza zastępcza
13.5.4. Wsparcie rodziny i umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
13.6. Kontakty z dzieckiem
13.6.1. Uwagi ogólne
13.6.2. Zasady i zakres kontaktów z dzieckiem
13.6.3. Ograniczenie i wyłączenie osobistej styczności rodziców z dzieckiem
13.6.4. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem i jego zmiana

Zagadnienie 14. Przysposobienie
14.1. Charakter prawny przysposobienia
14.2. Przesłanki przysposobienia
14.3. Rodzaje przysposobienia
14.4. Osobista styczność pomiędzy przysposabianym a przysposabiającym przed
orzeczeniem przysposobienia
14.5. Skutki przysposobienia
14.6. Rozwiązanie stosunku przysposobienia

Zagadnienie 15. Obowiązek alimentacyjny
15.1. Ogólna charakterystyka obowiązku alimentacyjnego
15.2. Niedostatek uprawnionego i możliwości zobowiązanego jako przesłanki
powstania obowiązku alimentacyjnego
15.3. Podmioty i kolejność obowiązku alimentacyjnego
15.3.1. Uwagi ogólne
15.3.2. Małżonkowie
15.3.3. Krewni
15.3.4. Przysposobieni
15.3.5. Powinowaci
15.3.6. Szczególne roszczenia alimentacyjne związane z ojcostwem
15.3.6.1. Pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem
15.3.6.2. Pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu
15.4. Zmiana stosunków a obowiązek alimentacyjny
15.5. Zrzeczenie się lub utrata prawa majątkowego
15.6. Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego a zasady współżycia
społecznego
15.7. Roszczenie o zwrot świadczenia alimentacyjnego
15.8. Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne
15.9. Alimenty na gruncie prawa spadkowego
15.10. Przestępstwo niealimentacji i rola funduszu alimentacyjnego
15.11. Alimenty natychmiastowe
15.11.1. Natychmiastowe świadczenie alimentacyjne
15.11.2. Postępowanie nakazowe alimentacyjne
15.11.2.1. Wszczęcie postępowania nakazowego alimentacyjnego
15.11.2.2. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym
15.11.2.3. Alimentacyjny nakaz zapłaty

Zagadnienie 16. Opieka i kuratela
16.1. Opieka
16.1.1. Uwagi ogólne
16.1.2. Opieka nad małoletnim
16.1.2.1. Ustanowienie opieki
16.1.2.2. Sprawowanie opieki
16.1.2.3. Nadzór nad sprawowaniem opieki
16.1.2.4. Zwolnienie opiekuna
16.1.2.5. Ustanie opieki
16.1.3. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
16.2. Kuratela
16.2.1. Przypadki, w których ustanawia się kuratelę
16.2.2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli
16.2.3. Ustanie kurateli

CZĘŚĆ 2.

Kazus 1. Prejudycjalność orzeczenia sądu kościelnego
Kazus 2. Małżeństwo bigamiczne
Kazus 3. Podmiotowe prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka
Kazus 4. Przemoc domowa
Kazus 5. Wniosek o nakazanie wypłacania wynagrodzenia do rąk współmałżonka
Kazus 6. Charakter surogacji. Skutki prawne dokonania zakupu przedmiotu
majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny po ustaniu wspólności
majątkowej małżeńskiej
Kazus 7. Nabycie składnika majątku w drodze zasiedzenia, objętego w posiadanie
samoistne w trakcie trwania wspólności ustawowej
Kazus 8. Ważność umowy małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego
Kazus 9. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jako zerwanie więzi gospodarczej
Kazus 10. Przesłanki orzeczenia rozwodu
Kazus 11. Obowiązek alimentacyjny byłego małżonka
Kazus 12. Uchylenie wyroku sądu I instancji oddalającego powództwo o rozwód
Kazus 13. Sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci
Kazus 14. Orzeczenie rozwodu w świetle zasad współżycia społecznego
Kazus 15. Orzeczenie rozwodu a podeszły wiek małżonków
Kazus 16. Domniemanie ojcostwa
Kazus 17. Obowiązek alimentacyjny a stan majątkowy uprawnionego
Kazus 18. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
Kazus 19. Powtórne wysłuchanie dziecka
Kazus 20. Przesłuchanie małoletniego, niebędącego zstępnym stron, w sprawie
o rozwód
Kazus 21. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą po wydaniu
wyroku rozwodowego

Kod producenta: 978-83-8291-180-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.