Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO PORADNIK NA KADENCJĘ 2024-2029

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO PORADNIK NA KADENCJĘ 2024-2029

red.ZDZISŁAW MAJECKI

Wydawnictwo: MUNICIPIUM

Cena: 125.00 zł 112.50 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-66913-11-0

stron: 351

format: A5

oprawa: miękka

Rok wydania: 2024

 

Poradnik powstał z myślą o tym, aby wesprzeć radnych w wykonywaniu trudnych i odpowiedzialnych obowiązków w radzie, jej komisjach oraz kontaktach ze społecznością lokalną, pozwalający znajdować odpowiedzi na pytania i wątpliwości w gąszczu obowiązujących przepisów.
O zaufanie wyborców radni powinni zabiegać każdego dnia pełnienia swojej zaszczytnej funkcji. Kompetentni radni z dużym zasobem wiedzy, to sprawne funkcjonowanie rady i jej komisje podczas procedowania lokalnego prawa oraz prowadzenia kontroli.
Autorzy starali się, aby poradnik był użytecznym, praktycznym oraz podręcznym przewodnikiem po procedurach związanych z prawami i obowiązkami radnych, ich codzienną pracą nie tylko w radzie i komisjach, ale także w kontaktach z wyborcami.
Książka jest owocem pracy zespołu autorów, którzy na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pomagają radnym i urzędnikom samorządowym rozstrzygać trudne zagadnienia dotyczące prawnych, ekonomicznych oraz związanych z zarządzaniem ważnymi sferami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Poradnik pomoże radnym w wypełnianiu procedur przy obejmowaniu mandatu m.in. dotyczących ślubowania i przeprowadzenia pierwszej sesji, wyboru przewodniczącego, jego zastępców, powołania komisji. Autorzy omawiają prawa i obowiązki radnych podczas sesji i pracy na posiedzeniach komisji oraz inne istotne aspekty sprawowania mandatu. Wyjaśniają problemy związane z dietami, zwrotem kosztów podróży, oświadczeniami majątkowymi, ograniczeniami nałożonymi wobec radnych przez tzw. przepisy antykorupcyjne.
Bardzo ważnymi rozdziałami poradnika są wszystkie przypadki zakazów nałożonych na radnych oraz ich małżonków przez ustawy ustrojowe (np. dotyczące zatrudnienia, pełnienia innych funkcji, zawierania umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowania innych zajęć i przyjmowania darowizn, posiadania akcji i udziałów itp.).
Niezwykle ważne będą kwestie związane z udzielaniem absolutorium i wotum zaufania na przełomie kadencji oraz w kolejnych latach.
Radni powinni poznać procedury dotyczące uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, przepisy rządzące gospodarką finansową gmin i powiatów, umieć korzystać z dostępu do informacji publicznej oraz poruszać się w przepisach regulujących wiele innych ważnych procedur związanych z zarządzaniem w j.s.t.
Poradnik dużo miejsca poświęca ochronie wizerunku radnego jako osoby publicznej, omawia prawo radnego do ochrony jego prywatności, co zważywszy na funkcjonujące media tradycyjne, a zwłaszcza nowe wykorzystujące internet, stawia przed nimi zupełnie nowe wyzwania.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. SCENARIUSZ PIERWSZEJ SESJI W GMINIE I POWIECIE (Maciej Kiełbus)
1. Zwołanie sesji inauguracyjnej
1.1. Porządek obrad sesji inauguracyjnej
1.2. Uzupełnienie porządku obrad
2. Prowadzenie obrad
3. Ślubowanie radnych
4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy/powiatu
4.1. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego
4.2. Wybór komisji skrutacyjnej i zgłaszanie kandydatur
4.3. Procedura głosowania
4.4. Potwierdzenie wyboru przewodniczącego
4.5. Interes prawny radnego a udział w głosowaniu
4.6. Wybór wiceprzewodniczących rady
5. Ślubowanie wójta

Rozdział II. PROCES UCHWAŁODAWCZY W RADZIE GMINY/POWIATU (Sylwester Szczepaniak)
1. Uwagi ogólne
2. Zadania rady gminy w sferze uchwałodawczej
3. Zadania rady powiatu w sferze uchwałodawczej
4. Zwołanie sesji
5. Porządek obrad
6. Sprawdzenie obecności na sesji rady
7. Jawność sesji
8. Rola wójta w procesie uchwałodawczym
9. Rola radcy prawnego
10. Inicjatywa uchwałodawcza
11. Uprawnienie związków zawodowych do występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę aktu prawnego
12. Termin na podjęcie uchwały
13. Procedowanie projektu uchwały
14. Głosowanie
15. Wyłączenie radnego z głosowania
16. Rodzaje i treść uchwał
16.1. Uchwały merytoryczne
16.2. Akty prawa miejscowego
16.3. Uchwały porządkowe
16.4. Stanowiska, decyzje, ustalenia, odezwy
17. Struktura i konstrukcja uchwały
17.1. Uzasadnienie i załączniki
17.2. Zakaz powtarzania i modyfikowania przepisów ustawy
18. Nowelizacja uchwały – projekt uchwały
19. Sprostowanie uchwały i teksty jednolite
20. Opiniowanie i konsultowanie uchwał przez inne podmioty i organy
20.1. Związki zawodowe i inne organizacje
21. Postępowanie nadzorcze
21.1. Zaskarżenia przez radę powiatu/gminy rozstrzygnięć nadzorczych

Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY (Sylwester Szczepaniak)
1. Uwagi ogólne
2. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy/powiatu
3. Procedura podejmowania uchwały o odwołanie przewodniczącego
4. Zadania przewodniczącego rady gminy/powiatu
4.1. Wydawanie poleceń służbowych
4.2. Zwołanie sesji rady
4.2.1. Procedura zwoływania nadzwyczajnej sesji rady/powiatu
4.3. Przewodniczenie sesji i uprawnienia porządkowe
4.3.1. Udzielanie głosu radnym i mieszkańcom w debacie nad raportem o stanie gminy
4.3.2. Udzielanie głosu posłom i senatorom
4.4. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych
4.5. Reprezentowanie rady
4.6. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec wójta
4.7. Uprawnienia przewodniczącego względem radnych
4.8. Podpisywanie i wykonywanie uchwał rady
4.9. Sporządzanie protokołu
4.10. Obowiązek zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów
5. Zadania wiceprzewodniczącego rady

Rozdział IV. KOMISJE RADY (Bogusław Dziadkiewicz)
1. Wprowadzenie
2. Komisja skarg, wniosków i petycji
3. Komisje stałe
4. Komisje doraźne
5. Plan pracy oraz sprawozdanie z działalności
6. Komisja bezpieczeństwa
7. Kontrola rady

Rozdział V. PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO (Bogusław Dziadkiewicz)
1. Godne, rzetelne i uczciwe sprawowanie obowiązków
2. Dobro mieszkańców
3. Diety i zwrot kosztów podróży
3.1. Radny rady gminy
3.2. Radny rady powiatu
4. Ograniczenia i uprawnienia pracownicze radnego
4.1. Radny gminy
4.2. Radny powiatu
4.3. Rozwiązanie umowy z radnym
5. Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego
6. Odpowiedzialność cywilnoprawna
7. Kluby radnych (Dominik Krzysztofowicz)
7.1. Zasady tworzenia klubów
7.2. Reprezentacja klubów w komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji
7.3 Inicjatywa uchwałodawcza klubu radnych

Rozdział VI. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH (Anna Wierzbica)
1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot oświadczeń majątkowych
2.1. Stan majątkowy wykazywany w pierwszym i ostatnim oświadczeniu majątkowym
2.2. Majątek odrębny i majątek wspólny małżonków
2.2.3. Majątek wspólny małżonków
2.2.4. Majątek odrębny małżonków
2.2.5. Zarobki małżonków
2.2.6. Dziedziczenie, zapis, darowizna, separacja, ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenia upadłości
2.3. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia j.s.t.
2.4. Podmioty właściwe do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych radnych
2.4.1. Analiza oświadczenia majątkowego radnych – obowiązki przewodniczącego rady
2.5. Terminy składania oświadczeń majątkowych radnych
2.6. Sankcje związane z oświadczeniami majątkowymi radnych
2.7. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym
2.8. Jawność oświadczeń majątkowych

Rozdział VII. PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE (Dorota Bąbiak-Kowalska, Mateusz Górski)
1. Uwagi ogólne
2. Zakaz zatrudniania radnego w urzędzie gminy (starostwie)
2.1. Uwagi ogólne
2.1.1. Zasady korzystania przez radnego z urlopu bezpłatnego
2.2. Sankcje za złamanie zakazu nawiązania stosunku pracy w urzędzie
2.3. Charakter uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego
3. Zakaz zawierania z radnym umów cywilnoprawnych
3.1. Umowa cywilnoprawna
3.2. Powierzenie wykonywania pracy
3.3. Umowa sprzedaży
4. Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć oraz otrzymywania darowizn
4.1. Zajęcie dodatkowe
4.2. Darowizna
4.3. Sankcja
5. Wyłączenie radnego od udziału w głosowaniu
6. Łączenie mandatu radnego z mandatem posła i senatora
7. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy
7.1. Zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej
7.2. Radny w organach stowarzyszenia
7.3. Użytkowanie wieczyste
8. Mandat radnego a członkostwo we władzach zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych z udziałem gminnych (powiatowych) osób prawnych
9. Radni posiadający akcje lub udziały w spółkach
10. Kompetencje wojewody związane z przestrzeganiem przepisów antykorupcyjnych
11. Ograniczenie możliwości najmu lub kupna lokali mieszkalnych

Rozdział VIII. ANALIZA I OCENA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ. PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU (Zdzisław Majewski)
1. Uwagi ogólne
2. Kalendarz prac nad budżetem
3. Obligatoryjne treści budżetu
3.1. Inne postanowienia
3.2. Obowiązkowe załączniki do projektu uchwały budżetowej
4. Upoważnienia dla wójta/zarządu w uchwale budżetowej. Elementy fakultatywne
5. Obowiązki przewodniczącego rady
6. Radni przygotowują się do analizy projektu budżetu
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Treść i uchwalanie
7.1. Radni analizują WPF
8. Uzasadnienie projektu budżetu (objaśnienia) i inne informacje
9. Tryb pracy nad projektem budżetu w radzie i komisjach
10. Procedura uchwalania budżetu. Postępowanie w razie braku możliwości uchwalenia WPF lub budżetu
10.1. Brak możliwości uchwalenia WPF lub budżetu. Procedura naprawcza
10.2. Nieopracowanie programu naprawczego lub brak pozytywnej opinii RIO do programu
10.3. Brak obowiązku opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego
10.4. Inne regulacje prawne ograniczające i oddziaływujące na poziom zadłużenia
11. Radni analizują opinię RIO o projekcie budżetu i WPF
12. Ocena prawidłowości kwoty długu oraz możliwości jego sfinansowania
13. Analiza i ocena najważniejszych pozycji budżetu j.s.t.
13.1. Analiza przychodów i rozchodów budżetowych
13.2. Analiza nadwyżki budżetowej
13.3. Analiza najważniejszych źródeł dochodów
13.4. Analiza najistotniejszych kwotowo wydatków majątkowych i bieżących
13.4.1. Wydatki majątkowe
13.4.2. Analiza najistotniejszych kwotowo wydatków bieżących
13.5. Analiza dotacji z budżetów j.s.t.
13.5.1. Dotacje celowe
13.5.2. Dotacje podmiotowe
13.5.3. Dotacje przedmiotowe
13.6. Analiza wydatków inwestycyjnych
13.7. Analiza rezerw
13.8. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego
14. Ustawowa regulacja budżetu obywatelskiego (Marcin Rulka)
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Kto ma prawo do głosowania?
14.3. Obowiązkowy jedynie w miastach na prawach powiatu
14.4. Treść uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego
14.5. Bezpośredniość i równość głosowania
15. Fundusz sołecki (Dorota Bąbiak-Kowalska)
15.1. Uchwała o wyodrębnieniu funduszu
15.2. Przeznaczenie i wysokość środków z funduszu
15.3. Terminy i procedura

Rozdział IX. RAPORT O STANIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA. Treść i procedura przyjmowania raportu (Paulina Sobczyk)
1. Uwagi ogólne
2. Treść raportu
3. Procedura przyjmowania raportu
4. Udział mieszkańców w debacie
5. Uchwała o udzielenie wotum zaufania
6. Wotum zaufania w orzecznictwie (Bartosz Mendyk)
6.1. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą wotum zaufania
6.2. Spór dotyczący uzasadnienia uchwały o wotum zaufania (Zdzisław Majewski)

Rozdział X. PROCEDURA ABSOLUTORYJNA – KONTROLA I ZATWIERDZENIE WYKONANIA BUDŻETU (Zdzisław Majewski)
1. Uwagi ogólne
2. Przygotowanie sesji absolutoryjnej
2.1. Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej
3. Treść sprawozdania wójta (zarządu) z wykonania budżetu
4. Rozpatrywanie sprawozdania wójta (zarządu) przez komisję rewizyjną i ocena wykonania budżetu
5. Formułowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium przez komisję rewizyjną
6. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej
7. Procedura podejmowania uchwały absolutoryjnej
7.1. Debata absolutoryjna. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz ocena wykonania budżetu
7.2. Głosowanie uchwały absolutoryjnej
7.3. Głosowanie absolutorium w radzie gminy i powiatu – dylematy (dr Bartosz Mendyk)
7.3.1. Skutek nieuchwalenia absolutorium w orzecznictwie
7.3.2. Pat w głosowaniu
7.3.3. Długotrwała nieobecność wójta – absolutorium dla zastępcy?
8. Procedura odwołania wójta z powodu nieuzyskania absolutorium (Zdzisław Majewski)
9. Postępowanie nadzorcze RIO wobec uchwały w sprawie absolutorium
10. Postępowanie w razie nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu

Rozdział XI. WYKONYWANIE MANDATU RADNEGO A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ (Zdzisław Majewski)
1. Uwagi ogólne
2. Konstytucyjne i ustawowe podstawy dostępu do informacji publicznej
3. Zasady i tryb udostępniania informacji w ustawie o dostępie do informacji publicznej
3.1. Definicja i katalog informacji publicznej
3.2. Udostępnianie informacji przetworzonej
3.2.1. Przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego
3.3. Powszechne udostępnienie informacji za pośred-nictwem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
3.4. Procedura udostępnienia informacji publicznej na wniosek
3.5. Procedura odmowy udostępnienia informacji publicznej
3.5.1. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej
3.6. Wgląd do dokumentów urzędowych
3.6.1. Odmowa wglądu do dokumentów urzędowych – przykłady w orzecznictwie
3.6.2. Wgląd do dokumentów wewnętrznych i innych
4. Dostęp do informacji z zakresu finansów publicznych
4.1. Jawność i przejrzystość finansów publicznych
4.2. Formy jawności
5. Inne informacje jawne z mocy prawa
6. Tajemnice ustawowo chronione wyznaczające granice prawa do informacji publicznej
6.1. Prawo do prywatności
6.2. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
6.2.1. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
6.3. Rada gminy jako administrator danych osobowych a polityka bezpieczeństwa danych (Bartosz Mendyk)
6.3.1. Moc prawna zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych
6.3.2. Czy kilku administratorów może mieć jedną dokumentację ochrony danych osobowych?
6.3.3. Na kim w radzie gminy ciąży obowiązek wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych?
6.3.4. Zasada rozliczalności, czyli administrator dokumentuje poszanowanie przepisów RODO
6.3.5. Rada jest administratorem danych osobowych
6.4. Tajemnica przedsiębiorstwa (Zdzisław Majewski)
6.5. Tajemnica zamówień publicznych (Mateusz Górski)
6.5.1. Ograniczenia zasad jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne
6.6. Tajemnica postępowania administracyjnego (Zdzisław Majewski)
6.7. Tajemnica pomocy społecznej
6.8. Tajemnica skarbowa

Rozdział XII. PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA WIZERUNKU RADNEGO JAKO OSOBY PUBLICZNEJ (Zdzisław Majewski)
1. Uwagi ogólne
2. Zakres prawa do prywatności
3. Ochrona danych osobowych osób publicznych
4. Ograniczenie prawa do prywatności osób publicznych
5. Granice dozwolonej krytyki
6. Zniesławienie osoby publicznej
7. Zniesławienie w internecie

Wykaz wzorów uchwał i dokumentów:
Wzór nr 1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Wzór nr 2. Protokół komisji skrutacyjnej z wyboru przewodniczącego rady gminy
Wzór nr 3. Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej rady gminy
Wzór nr 4. Uchwała w sprawie utworzenia komisji stałych rady gminy/powiatu
Wzór nr 5. Uchwała w sprawie powołania komisji stałych
Wzór nr 6. Uchwała w sprawie diet radnych
Wzór nr 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody rady gminy/powiatu na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Wzór nr 8. Przepisy dotyczące klubu radnych w statucie gminy miejskiej
Wzór nr 9. Przepisy dotyczące klubu radnych w statucie gminy miejsko—wiejskiej
Wzór nr 10. Przepisy dotyczące klubu radnych w statucie gminy wiejskiej
Wzór nr 11. Regulamin klubu radnych

Kod wydawnictwa: 978-83-66913-11-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl