Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PROCEDURY ODWOŁAWCZE W EUROPEJSKIM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROCEDURY ODWOŁAWCZE W EUROPEJSKIM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 149.00 zł 134.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-8246-148-0
 
670 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2021
 

Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło do wprowadzenia unijnego standardu ochrony prawnej wymaganej od prawa krajowego.

W preambułach do dyrektyw odwoławczych znajdziemy deklarację ustawodawcy unijnego o potrzebie zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony prawnej. Dyrektywy odwoławcze ustanawiają kompleksowy system środków ochrony prawnej, które muszą być udostępnione w państwach członkowskich, zapewniających skuteczne stosowanie przepisów unijnych dotyczących udzielania zamówień.

W monografii omówiono europejski model procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych jako narzędzie prawne zapewniające ochronę praw wykonawców i służące osiąganiu celów związanych z interesami ogólnymi.

Przykłady krajowych rozwiązań prawnych są rozpatrywane w kontekście tendencji rozwojowych europejskiego modelu, sposobu jego implementacji, interpretacji i potencjalnych dysfunkcji.

Najwięcej miejsca w publikacji poświęcono polskim procedurom odwoławczym, aczkolwiek również w perspektywie realizacji obowiązków wdrożeniowych, bez zamiaru dokładniej analizy całego polskiego modelu odwoławczego w zamówieniach publicznych.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie - przedstawienie celów i obszarów badawczych

Część pierwsza
POWSTANIE I ZASADY EUROPEJSKICH PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH

Rozdział 1
Powstanie, założenia i charakterystyka unijnego modelu procedur
odwoławczych w zamówieniach publicznych
1.1. Historia powstania regulacji unijnych koordynujących procedury
udzielania zamówień publicznych
1.2. Uchwalenie dyrektyw koordynujących procedury odwoławcze
w zamówieniach publicznych
1.3. Procedury odwoławcze jako mechanizmy egzekwowania prawa
zamówień publicznych
1.4. Kompetencje UE do uchwalenia dyrektyw odwoławczych
1.5. Dyrektywy odwoławcze w świetle art. 47 KPP
1.6. Cele ustawodawcy unijnego wyrażone w preambułach do dyrektyw
odwoławczych
1.7. Specyfika rozwiązań dotyczących procedur odwoławczych
w zamówieniach publicznych
1.8. Specyfika rozwiązań ponadnarodowych w tworzeniu procedur
odwoławczych w zamówieniach publicznych
1.9. Bezpośrednia skuteczność postanowień dyrektyw odwoławczych
1.10. Dyrektywy odwoławcze a mechanizmy egzekwowania prawa
z kategorii public enforcement
1.11. Inne mechanizmy zapewniające efektywność dyrektyw
zamówieniowych na poziomie UE: mechanizm korygujący oraz
skarga z art. 258 TFUE
1.12. Procedury odwoławcze dostępne w przypadku zamówień krajowych,
nieobjętych zakresem dyrektyw zamówieniowych
1.13. Dostęp do procedur odwoławczych w kontekście międzynarodowych
zobowiązań UE i państw członkowskich
1.14. Zamówienia publiczne Unii Europejskiej
1.15. Uwagi końcowe

Rozdział 2
Rozwój prawa zamówień publicznych w Polsce
2.1. Prawo zamówień publicznych w ujęciu historycznym - wprowadzenie
2.2. Charakterystyka prawa zamówień publicznych w Polsce
2.3. Procedury odwoławcze w polskich zamówieniach publicznych -
wprowadzenie
2.4. Uwagi końcowe

Rozdział 3
Zasady procedur odwoławczych w unijnym prawie zamówień publicznych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zasada dostępu do efektywnych procedur odwoławczych
w zamówieniach publicznych
3.3. Zasada niedyskryminacji i równoważności
3.4. Zasada szybkości procedur odwoławczych w zamówieniach
publicznych
3.5. Zasada przejrzystości

Część druga
PODSTAWOWE ELEMENTY PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH

Rozdział 1
Zakres podmiotowy procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych
- problematyka legitymacji procesowej
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej
w unijnym prawie zamówień publicznych
1.3. Zmiany zakresu podmiotowego w procesie implementacji
dyrektyw odwoławczych
1.4. Przesłanka interesu w uzyskaniu danego zamówienia
1.5. Interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia publicznego
1.6. Pojęcie interesu w uzyskaniu "danego zamówienia" oraz jego utrata
w świetle orzecznictwa TS
1.7. Interes w uzyskaniu danego zamówienia a zasady reprezentacji
określone w prawie krajowym w przypadku grupy wykonawców
w świetle orzecznictwa TS
1.8. Interes podwykonawcy w uzyskaniu zamówienia
1.9. Uprawnienie do kwestionowania modyfikacji umów w sprawie
zamówienia
1.10. Związek przyczynowy pomiędzy uszczerbkiem lub narażeniem
na uszczerbek a naruszeniem prawa przez zamawiającego
1.11. Środki ochrony prawnej dla zamawiających
1.12. Środki ochrony prawnej skierowane przeciwko innym podmiotom
niż zamawiający - możliwość powołania się na zasadę skutecznej
ochrony sądowej
1.13. Krąg podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej w polskim prawie zamówień publicznych i przy udzielaniu
koncesji
1.13.1. Zagadnienie koncentracji środków ochrony prawnej
1.13.2. Legitymacja grupy wykonawców
1.13.3. Inne podmioty uprawnione do wnoszenia środków
odwoławczych
1.14. Uwagi końcowe

Rozdział 2
Decyzje zamawiającego jako przedmiot kontroli inicjowanej przez
wykonawców
2.1. Uwagi wprowadzające dotyczące pojęcia "decyzji" zamawiającego
w świetle prawa UE
2.2. Wykładnia pojęcia "decyzji" zamawiającego w świetle
orzecznictwa TS
2.3. Określenie organu podejmującego "decyzję" podlegającą kontroli
zgodnie z dyrektywami odwoławczymi
2.4. Przesłanka naruszenia prawa w dziedzinie zamówień publicznych
2.5. Dopuszczalność kontroli legalności projektu umowy w sprawie
zamówienia
2.6. Kontrola zgodności decyzji zamawiającego z zasadami prawa
zamówień publicznych: decyzja o wyborze trybu postępowania
i fakultatywnej podstawy wykluczenia
2.7. Wnioski końcowe

Rozdział 3
Forum rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Środek odwoławczy wnoszony do zamawiającego
3.3. Organy niesądowe - wyspecjalizowane organy administracji
oraz komisje arbitrażowe
3.3.1. Wyspecjalizowane organy administracji oraz organy
administracji quasi-sądowe
3.3.2. Alternatywne metody rozstrzygania sporów - komisje
arbitrażowe
3.4. Krajowa Izba Odwoławcza jako przykład organu administracji
rozstrzygającego spory w dziedzinie zamówień publicznych
3.5. Sądy krajowe
3.6. Prawo dostępu do sądu w rozumieniu art. 47 KPP oraz zakres
kontroli sądowej
3.7. Uwagi końcowe

Rozdział 4
Terminy dochodzenia i rozpoznawania środków ochrony prawnej
w zamówieniach publicznych
4.1. Zagadnienia wstępne
4.2. Terminy do wnoszenia środków ochrony prawnej w unijnym prawie
zamówień publicznych
4.3. Ustalenie początku biegu terminów
4.4. Wiedza skarżącego o powstałym naruszeniu prawa zamówień
publicznych
4.5. Obowiązek uzasadnienia doręczanej decyzji
4.6. Wymóg dostatecznej precyzji przepisów regulujących terminy
krajowe w kontekście zasady pewności prawa i skuteczności
4.7. Obowiązki sądów krajowych w przypadku rozstrzygania spraw
na podstawie przepisów dotyczących terminów, które nie spełniają
wymogów zasady skuteczności i pewności prawa
4.8. Wymóg autonomicznego zaskarżenia decyzji zamawiającego
4.9. Ocena skuteczności terminu w kontekście wzajemnej relacji
pomiędzy środkami ochrony prawnej
4.10. Implementacja regulacji unijnych w zakresie terminów
na wnoszenie i rozpoznawanie środków ochrony prawnej
4.11. Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej w polskim prawie
zamówień publicznych
4.12. Uwagi końcowe

Część trzecia
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PROCEDURACH ODWOŁAWCZYCH

Rozdział 1
Środki ochrony prawnej skutkujące uchyleniem lub doprowadzeniem do
uchylenia bezprawnych decyzji zamawiającego
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Regulacje unijne dotyczące uchylenia bezprawnych decyzji
zamawiającego
1.3. Odwołanie i skarga z ustawy p.z.p. jako przykład
implementacji środka ochrony prawnej w postaci żądania
uchylenia lub doprowadzenia do uchylenia bezprawnej
decyzji zamawiającego
1.3.1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
1.4. Postępowanie skargowe przed Sądem Okręgowym w Warszawie -
sądem zamówień publicznych
1.5. Uwagi końcowe

Rozdział 2
Środki tymczasowe oraz okres zawieszenia typu standstill
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Środki tymczasowe w unijnym prawie zamówień publicznych
2.3. Ocena testu bilansowania interesów w świetle orzecznictwa
sądów unijnych
2.4. Okres zawieszenia typu standstill oraz obowiązki informacyjne
zamawiającego
2.5. Środki tymczasowe w procesie implementacji - przykłady
rozwiązań w państwach członkowskich UE
2.6. Środki tymczasowe oraz okres zawieszenia typu
standstill w polskim prawie zamówień publicznych
2.6.1. Uchylenie zakazu zawarcia umowy
2.6.2. Postępowanie zabezpieczające na etapie wnoszenia skargi
2.7. Uwagi końcowe

Rozdział 3
Nieskuteczność umowy w sprawie zamówienia i inne kary
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Obowiązek rozwiązania umowy w sprawie zamówienia
3.3. Obligatoryjne przesłanki nieskuteczności umowy w sprawie
zamówienia
3.4. Udzielenie zamówienia z zaniechaniem obowiązku uprzedniej
publikacji ogłoszenia
3.5. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
3.6. Kwalifikowane naruszenie okresu zawieszenia typu
standstill
3.7. Przesłanka wynikająca z odstępstwa od okresu zawieszenia typu
standstill w przypadku zamówień opartych na umowie ramowej
i dynamicznym systemie zakupów
3.8. Dobrowolne przyjęcie okresu zawieszenia typu standstill
w celu ochrony umowy przed sankcją nieskuteczności w przypadku
zamówień opartych na umowie ramowej i dynamicznym systemie zakupów
3.9. Przesłanki fakultatywnej nieskuteczności umowy w sprawie
zamówienia oraz innych kar
3.10. Przesłanki zastosowania innych kar
3.11. Pojęcie nieskuteczności umowy
3.12. Pojęcie nieskuteczności umowy w procesie implementacji
w wybranych państwach członkowskich
3.13. Pojęcie innych kar
3.14. Zachowanie skutków umowy w mocy z powodu nadrzędnych
przyczyn związanych z interesem ogólnym
3.15. Podmioty legitymowane do żądania uznania umowy za nieskuteczną
3.16. Sankcja nieskuteczności w przypadku modyfikacji umów
3.17. Odszkodowanie dla strony umowy uznanej za nieskuteczną
3.18. Zagadnienie nieskuteczności umowy ramowej
3.19. Uwagi podsumowujące

Rozdział 4
Implementacja sankcji nieskuteczności umowy i innych kar do prawa
polskiego
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Przesłanki unieważnienia umowy w sprawie zamówienia
4.3. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
4.4. Legitymacja do żądania unieważnienia umowy na podstawie
art. 457 ust. 1 p.z.p. oraz terminy na wnoszenie środka
ochrony prawnej
4.5. Skutki unieważnienia umowy oraz kary finansowe
4.6. Ważny interes publiczny jako przesłanka utrzymania umowy
w mocy
4.7. Unieważnienie zmian umowy w sprawie zamówienia
4.8. Uprawnienia Prezesa UZP do żądania unieważnienia umowy
4.9. Relacja pomiędzy środkami ochrony prawnej z ustawy p.z.p.
a powództwem z art. 189 k.p.c. i art. 58 ő 1 k.c. w kontekście
zamówienia udzielonego z pominięciem obowiązku stosowania
ustaw y p.z.p.
4.10. Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia na podstawie
art. 705 k.c.
4.11. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia
4.12. Uwagi końcowe

Rozdział 5
Odszkodowanie
5.1. Regulacje dotyczące odszkodowań zawarte w dyrektywach
odwoławczych
5.2. Relacja pomiędzy odszkodowaniem a innymi środkami ochrony
prawnej dostępnymi na podstawie dyrektyw odwoławczych .
5.2.1. Odszkodowanie a odwołanie zmierzające do uchylenia
bezprawnej decyzji
5.2.2. Terminy na wnoszenie poszczególnych środków ochrony
prawnej
5.2.3. Odszkodowanie a sankcja nieskuteczności umowy
5.2.4. Swoboda wyboru danego środka ochrony prawnej
5.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zasad
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w zamówieniach
publicznych
5.4. Pojęcie "winy" jako niedopuszczalnej przesłanki odpowiedzialności
odszkodowawczej zamawiającego
5.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie dyrektyw
odwoławczych, a zasada odpowiedzialności odszkodowawczej
państw członkowskich UE za naruszenie prawa unijnego
5.6. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE za naruszenie prawa
unijnego - analiza w kontekście prawa zamówień publicznych
5.6.1. Uwagi wprowadzające
5.6.2. Przesłanka wystarczająco poważnego naruszenia prawa
w orzecznictwie Sądu
5.6.3. Koszty przygotowania oferty i udziału w przetargu jako
szkoda objęta odpowiedzialnością odszkodowawczą w świetle
orzecznictwa Sądu
5.6.4. "Utracona szansa" uzyskania zamówienia jako szkoda
objęta odpowiedzialnością odszkodowawczą w świetle
orzecznictwa Sądu
5.6.5. Szkoda niemajątkowa w świetle orzecznictwa Sądu
5.6.6. Roszczenie o zasądzenie odsetek w świetle orzecznictwa Sądu
5.6.7. Podsumowanie orzecznictwa Sądu
5.7. Orzecznictwo Trybunału EFTA
5.8. Roszczenia odszkodowawcze w innych regulacjach
prawa pochodnego UE oraz GPA
5.9. Zakres odszkodowania przysługującego poszkodowanemu
wykonawcy od zamawiającego w świetle dyrektyw odwoławczych
5.9.1. Zasada pełnej rekompensaty
5.9.2. Zwrot kosztów przygotowania oferty i udziału w przetargu
jako szkoda objęta odszkodowaniem
5.9.3. "Utrata szansy" na uzyskanie zamówienia publicznego
jako szkoda podlegająca rekompensacie
5.10. Odpowiedzialność odszkodowawcza zamawiającego na etapie
realizacji umowy w sprawie zamówienia
5.11. Odpowiedzialność odszkodowawcza innych podmiotów
niż zamawiający
5.12. Wnioski końcowe

Rozdział 6
Polskie regulacje dotyczące odszkodowania w zamówieniach publicznych
6.1. Funkcje i modele odpowiedzialności odszkodowawczej
6.2. Odszkodowanie przewidziane w ustawie p.z.p. na wypadek
unieważnienia przetargu z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego
6.3. Podstawa prawna odpowiedzialności odszkodowawczej
zamawiających w zakresie nieobjętym art. 261 p.z.p.
- zagadnienia wprowadzające
6.3.1. Pytanie o kwalifikację odpowiedzialności odszkodowawczej
zamawiającego w prawie polskim
6.3.2. Zakres kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej
zamawiającego
6.3.3. Ocena polskich regulacji w świetle dyrektyw odwoławczych
6.4. Odpowiedzialność zamawiającego za uchylenie się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
6.5. Dochodzenie odszkodowania w kontekście relacji pomiędzy
środkami ochrony prawnej
6.5.1. Odszkodowanie a odwołanie do KIO
6.5.2. Odszkodowanie a unieważnienie umowy w sprawie
zamówienia
6.6. Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie odpowiedzialności
odszkodowawczej zamawiających

Część czwarta
EFEKTYWNOŚĆ EUROPEJSKICH PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH

Rozdział 1
Uwagi wprowadzające

Rozdział 2
Poziom realizacji celów europejskich procedur odwoławczych oraz
kompletności rozwiązań prawnych

Rozdział 3
Korzyści wynikające z ustanowienia europejskich procedur odwoławczych
dla wykonawców

Rozdział 4
Potencjalne ułomności wszystkich rodzajów procedur odwoławczych
w zamówieniach publicznych

Rozdział 5
Efektywność europejskich procedur odwoławczych a orzecznictwo
Trybunału Sprawiedliwości w kontekście zdolności przewidywania zmian
społeczno-gospodarczych

Rozdział 6
Zasada szybkości w praktyce państw członkowskich UE i jej wpływ na
efektywność procedur odwoławczych

Rozdział 7
Zasada przejrzystości w praktyce państw członkowskich UE i jej wpływ na
efektywność procedur odwoławczych

Rozdział 8
Koszty sądowe i obsługi prawnej w sporach dotyczących zamówień
publicznych

Rozdział 9
Środki tymczasowe i okres zawieszenia typu standstill

Rozdział 10
Środki ochrony prawnej post-kontraktowe - odszkodowanie i sankcja
nieskuteczności umowy w sprawie zamówienia

Rozdział 11
Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Kod producenta: 978-83-8246-148-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.