Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

JUSTYNA ANDAŁA-SĘPKOWSKA, WOJCIECH BERESZKO

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 149.00 zł 134.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 14.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-8223-458-9
 
522 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021
 

Publikacja stanowi praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej przygotowaną w oparciu o przepisy nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., a także zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe pojęcia i instytucje oraz nieznane dotąd nowe rozwiązania. Autorzy przedstawili nowe przepisy poprzez porównanie ich z regulacjami wcześniej obowiązującymi. Wyjaśnili, które z dotychczas obowiązujących procedur, instytucji i zasad pozostają aktualne i wiążące, przywołując odpowiednie orzecznictwo.

Poradnik składa się z dziesięciu części, w których omówiono:
1. Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, politykę zakupową państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień, zamówienia mieszane, szacowanie wartości zamówienia i konkursu, komunikację zamawiającego z wykonawcami, czy też dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: przygotowanie postępowania i analiza potrzeb zamawiającego, tryby udzielania zamówień, składanie i otwarcie ofert, aukcja elektroniczna, wybór najkorzystniejszej oferty i zakończenie postępowania.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: zakres zastosowania, tryby udzielania zamówień, wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych lub unieważnienie postępowania.
4. Dodatkowe procedury: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
5. Zamówienia sektorowe
6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, tryby udzielania zamówień, umowa ramowa, wymagania w zakresie podwykonawstwa.
7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie: zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, zmiana umowy, odstąpienie od umowy oraz unieważnienie, podwykonawstwo.
8. Organy właściwe w sprawach zamówień: Prezes Urzędu, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych.
9. Środki ochrony prawnej: odwołanie i postępowanie odwoławcze.
10. Kontrola nad zamówieniami publicznymi: kontrola Prezesa Urzędu, kary pieniężne.

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi: występujących w roli wykonawców, ich pełnomocników, doradców, a także wszystkich zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SPIS TREŚCI

Wykaz najważniejszych skrótów

Wstęp

Część pierwsza
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Rozdział I
Przedmiot regulacji
1. Zakres spraw regulowanych ustawą - Prawo zamówień publicznych
2. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
3. Definicje legalne
4. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień
1. Zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
2. Przejrzystość i proporcjonalność
3. Zasady dotyczące przedmiotu zamówienia
4. Jawność postępowania
5. Dane osobowe w postępowaniu
6. Pisemność i język postępowania

Rozdział III
Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień
1. Polityka zakupowa państwa
2. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Rozdział IV
Zamówienia o charakterze mieszanym

Rozdział V
Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
1. Zasady szacowania wartości
2. Sposoby szacowania

Rozdział VI
Zamawiający
1. Zamawiający
2. Komisja przetargowa
3. Konflikt interesów w przypadku wyłączenia
4. Zamówienia wspólne
5. Centralny zamawiający

Rozdział VII
Wykonawcy
1. Wykonawca
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Rozdział VIII
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
1. Zasady komunikacji w postępowaniach
2. Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej
3. Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej

Rozdział IX
Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
1. Protokół postępowania
2. Dane osobowe
3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Część druga
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

Rozdział X
Przygotowanie postępowania. Analiza potrzeb zamawiającego
1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
2. Przekazywanie ogłoszeń przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia
3.1. Zamówienia w częściach
3.2. Oferta wariantowa
4. Komunikacja w postępowaniu
5. Klauzule społeczne
6. Wymóg zatrudnienia
7. Dodatkowe aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne
8. Wadium
9. Opis przedmiotu zamówienia
10. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
11. Przedmiotowe środki dowodowe
12. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
13. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - warunki udziału w postępowaniu
14. Udostępnienie zasobów
15. Podmiotowe środki dowodowe

Rozdział XI
Tryby udzielania zamówień - zasady ogólne

Rozdział XII
Tryb przetargu nieograniczonego
1. Wszczęcie postępowania
2. Specyfikacja warunków zamówienia
3. Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
4. Terminy składania ofert
5. Procedura odwrócona

Rozdział XIII
Przetarg ograniczony
1. Wszczęcie przetargu ograniczonego
2. Specyfikacja warunków zamówienia
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (terminy)
4. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zaproszenie do składania ofert

Rozdział XIV
Negocjacje z ogłoszeniem
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie negocjacji z ogłoszeniem
2. Opis potrzeb i wymagań
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4. Zaproszenie i składanie ofert
5. Procedura

Rozdział XV
Dialog konkurencyjny
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie dialogu konkurencyjnego
2. Kryteria oceny ofert i opis potrzeb i wymagań
3. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego
4. Przebieg dialogu konkurencyjnego

Rozdział XVI
Partnerstwo innowacyjne
1. Charakterystyka partnerstwa innowacyjnego
2. Opis potrzeb i wymagań
3. Przebieg partnerstwa innowacyjnego

Rozdział XVII
Negocjacje bez ogłoszenia
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia
2. Przebieg negocjacji bez ogłoszenia

Rozdział XVIII
Zamówienie z wolnej ręki
1. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych
2. Działalność twórcza lub artystyczna
3. Dostawy w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych
4. Nagroda w konkursie
5. Wyjątkowa sytuacja
6. Nieudany przetarg
7. Powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych
8. Dodatkowe dostawy
9. Inne przesłanki
10. Zamówienia typu in-house

Rozdział XIX
Składanie i otwarcie ofert
1. Składanie ofert
2. Otwarcie ofert
3. Ocena ofert
4. Rażąco niska cena
5. Powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego

Rozdział XX
Aukcja elektroniczna

Rozdział XXI
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteria oceny ofert
2. Czynności dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej

Rozdział XXII
Zakończenie postępowania
1. Zawarcie umowy
2. Unieważnienie postępowania

Część trzecia
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE

Rozdział XXIII
Zakres zastosowania
1. Ogłoszenia
2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

Rozdział XXIV
Tryb podstawowy udzielania zamówień
1. Wszczęcie postępowania
2. Wariant pierwszy trybu podstawowego
3. Wariant drugi trybu podstawowego
4. Wariant trzeci trybu podstawowego z negocjacjami

Rozdział XXV
Partnerstwo innowacyjne w progach krajowych

Rozdział XXVI
Negocjacje bez ogłoszenia w progach krajowych

Rozdział XXVII
Zamówienie z wolnej ręki w progach krajowych

Rozdział XXVIII
Wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych/unieważnienie postępowania

Część czwarta
DODATKOWE PROCEDURY

Rozdział XXIX
Umowa ramowa

Rozdział XXX
Dynamiczny system zakupów

Rozdział XXXI
Konkurs

Rozdział XXXII
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Część piąta
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Rozdział XXXIII
Informacje podstawowe
1. Okresowe ogłoszenie informacyjne
2. System kwalifikowania wykonawców
3. Tryby udzielania zamówień sektorowych
4. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
5. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego

Część szósta
ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział XXXIV
Informacje podstawowe

Rozdział XXXV
Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział XXXVI
Tryby udzielania zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział XXXVII
Umowa ramowa w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział XXXVIII
Wymagania w zakresie podwykonawstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Część siódma
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ WYKONANIE

Rozdział XXXIX
Informacje podstawowe
1. Umowa na roboty budowlane
2. Prawo opcji
3. Zaliczki, wynagrodzenie w częściach
4. Raport z realizacji zamówienia

Rozdział XL
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Rozdział XLI
Zmiana umowy

Rozdział XLII
Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie

Rozdział XLIII
Podwykonawstwo

Część ósma
ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ

Rozdział XLIV
Prezes Urzędu

Rozdział XLV
Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział XLVI
Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych

Rozdział XLVII
Rada Zamówień Publicznych

Część dziewiąta
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Rozdział XLVIII
Postępowanie odwoławcze

Rozdział XLIX
Odwołanie
1. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego
2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego
3. Odrzucenie odwołania
4. Dowody
5. Rozpoznanie odwołania
6. Rozprawa
7. Orzeczenia Izby
8. Protokół
9. Koszty postępowania odwoławczego
10. Zakaz zawarcia umowy
11. Postępowanie skargowe
12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Część dziesiąta
KONTROLA NAD ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Rozdział L
Kontrola udzielania zamówień

Rozdział LI
Kontrola Prezesa Urzędu
1. Kontrola doraźna
2. Kontrola uprzednia

Rozdział LII
Kary pieniężne

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa

Kod producenta: 978-83-8223-458-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.