Dodano produkt do koszyka

Promocja

MIĘDZY IDEOWOŚCIĄ A PRAGMATYZMEM - TWORZENIE, WYKŁADNIA I STOSOWANIE PRAWA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOR MAŁGORZACIE GERSDORF

MIĘDZY IDEOWOŚCIĄ A PRAGMATYZMEM - TWORZENIE, WYKŁADNIA I STOSOWANIE PRAWA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOR MAŁGORZACIE GERSDORF

red.nauk.KRZYSZTOF RĄCZKA, red.nauk.BARBARA GODLEWSKA-BUJOK, red.nauk.ELIZA MANIEWSKA, red.nauk.WOJCIECH OSTASZEWSKI, red.nauk.MICHAŁ RACZKOWSKI, red.nauk.ALEKSANDRA ZIĘTEK-CAPIGA

Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER

Cena: 299.00 zł 236.21 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-541-7

1501 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz sądowniczej Profesor Małgorzaty Gersdorf - jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa zatrudnienia, Sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w latach 2014-2020.

Publikacja zawiera ponad 90 artykułów poświęconych problematyce prawa zatrudnienia, prawa zbezpieczenia społecznego, prawa i postępowania cywilnego, prawa ustrojowego, a także zasadom konstytucyjnym, prawom człowieka i zasadom unijnym w kontekście modelu stosunku świadczenia pracy. Ich autorami są reprezentanci nauki, praktyki prawniczej oraz władzy sądowniczej.

"Istotą tej księgi jest ofiarowanie produktu intelektu wielu osób - współpracowników, przyjaciół, uznanych naukowców, a także praktyków, którzy honorując Profesor Gersdorf jednocześnie wzbogacają dorobek nauki prawa oraz ułatwiają jego stosowanie w praktyce. Przygotowana księga dąży w pierwszej kolejności do upamiętnienia problematyki badawczej, którą głównie zajmowała się Jubilatka. Zawiera ponadto teksty powstałe na tle aktualnych zainteresowań naukowych ich autorów. Wreszcie, ze względu na funkcje publiczne Jubilatki, odnoszą się do podstawowych praw człowieka, ustroju sądownictwa, w tym do palącej kwestii niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. W konsekwencji mamy do czynienia z księgą wielotematyczną (...), która może i powinna wywołać zainteresowanie szerokiego kręgu przedstawicieli władzy oraz wielu zawodów prawniczych (w tym ze środowisk akademickich)".

SPIS TREŚCI

Profesor Małgorzata Gersdorf - uczona, sędzia, nauczyciel
Krzysztof Rączka

Wykaz publikacji Prof. Małgorzaty Gersdorf

I. Zasady konstytucyjne, prawa człowieka i zasady unijne a model stosunku świadczenia pracy (referaty na Konferencję jubileuszową dedykowaną Pani Profesor Małgorzacie Gersdorf, Uniwersytet Warszawski, 14 października 2022 r.)

Społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania modelu zatrudnienia w Polsce
Barbara Godlewska-Bujok, Wojciech Ostaszewski

Kogo chronią standardy MOP?
Zbigniew Hajn

Świadczenie pracy według Konstytucji RP i odzwierciedlenie tego w orzecznictwie
Józef Iwulski

Konstytucyjna zasada pomocniczości a wolność wyboru przez wykonawcę pracy rodzaju umownej podstawy zatrudnienia
Eliza Maniewska

Model stosunku świadczenia pracy w ujęciu ekonomicznej analizy prawa
Michał Raczkowski, Aleksandra Ziętek-Capiga

Czwarta rewolucja przemysłowa a prawo pracy
Jakub Stelina

Model stosunku pracy a prawo do zabezpieczenia społecznego
Krzysztof Ślebza

Kilka refleksji o procesie autonomizacji pojęć pracownika i pracodawcy
Monika Tomaszewska

II. Prawo zatrudnienia

Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. Kilka refleksji
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Instytucja uprzedzenia w stosunku pracy
Bohdan Bieniek, Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Cofnięcie misji kanonicznej a trwałość stosunku pracy nauczyciela religii
Wojciech Brzozowski

Zakres swobody umów w prawie urzędniczym
Anna Dubowik

Rezygnacja z pracowniczego statusu członków zarządu spółek kapitałowych na gruncie ustawy z 9.06.2016?r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - krok w dobrym kierunku
Tomasz Duraj

Zawarcie umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy
Ludwik Florek

Postępowanie wewnętrzne w sprawach pracowniczych osób zatrudnionych w instytucjach Unii Europejskiej
Aneta Giedrewicz-Niewińska

Dopuszczenie do pracy na mocy nieprawomocnego wyroku - uwagi krytyczne
Monika Gładoch

Blaski i cienie tezy, że zatrudnienie nie musi mieć charakteru pracowniczego
Gabriela Gospodarek

Praca za pośrednictwem platform internetowych w Chińskiej Republice Ludowej
Piotr Grzebyk

Między prywatnością a dostępem do informacji publicznej - status pracowników publicznych uczelni wyższych
Marek Grzywacz, Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski

Odpowiednie stosowanie art. 231 Kodeksu pracy w postępowaniach upadłościowych. Wybrane zagadnienia
Konrad Kamiński

Kilka uwag o umowie o pracę i niektórych elementach jej treści
Anna Kosut

Rodzaje kierownictwa w działalności podmiotu leczniczego
Zdzisław Kubot

Prawo "do odłączenia" jako nowa instytucja realizująca prawo do odpoczynku
Małgorzata Kurzynoga

O katalogu przesłanek niewypłacalności pracodawcy krytycznie
Monika Latos-Miłkowsk

Wykonywanie pracy w sektorze kreatywnym na przykładzie projektantów graficznych - wady i zalety świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę
Monika Lewandowicz-Machnikowska

Niepracownicze stosunki służbowe a stosunki pracy
Marian Andrzej Liwo

Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy, czyli o celowości redefinicji pojęcia czasu pracy
Leszek Mitrus

Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji
Tomasz Niedziński

Wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych w definicji rolnika indywidualnego a staż pracy
Adam Niewiadomski

Wybrane społeczno-prawne aspekty wpływu pracy zdalnej na syndrom wypalenia zawodowego
Monika Nowak

Wpływ obowiązku zapewniania dostępności na poszerzanie zakresu wolności pracy osób z niepełnosprawnościami
Magdalena Paluszkiewicz

Wolność pracy w kapitalizmie
Andrzej Patulski

Prawo właściwe dla indywidualnych stosunków pracy w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym (zagadnienia węzłowe)
Mateusz Pilich

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Łukasz Pisarczyk

Relacje warunkujące prawo do odprawy emerytalnej i rentowej - wybrane zagadnienia
Piotr Prusinowski

Zasada równego traktowania pracowników a zasada niedyskryminacji w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Kwestie delimitacyjne
Krzysztof Rączka

Środki prawne i źródła prawa w dyferencjacji pracowników niepełnosprawnych
Katarzyna Roszewska

Prawne uwarunkowania dopuszczalności wykorzystania przez pracodawcę utrwalonego wizerunku pracownika
Magdalena Rycak

Trudności w kodeksowym regulowaniu obowiązków stron stosunku pracy
Walerian Sanetra

Postępowania wewnętrzne w sprawie zgłoszonych naruszeń prawa na podstawie dyrektywy 2019/1937 a podmiotowość zakładu pracy
Arkadiusz Sobczyk

Przyjaciele Cycerona
Krzysztof Staryk

Ochrona sfery prywatności pracownika - zarys problematyki
Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Premie, premie uznaniowe oraz nagrody pracownicze
Herbert Szurgacz

Charakterystyczne cechy pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia. Studium porównawcze systemów prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa
Andrzej Marian Świątkowski

The future-proofness of the constitutional obligation of full productive employment
Beryl ter Haar

Kształtowanie treści stosunku pracy z powołania na podstawie umowy stron
Artur Tomanek

Metodyka przeprowadzania zmian w ustawowym prawie pracy
Mirosław Włodarczyk

Wypłata dodatków wyrównawczych w ramach procedury zbiorowych wypowiedzeń zmieniających
Aleksandra Woźniak

Wybrane problemy polityki prawa w zakresie płac. Między sprawiedliwością a rynkiem
Jerzy Wratny

Działania wyrównawcze jako środek zmniejszania nierówności w miejscu pracy
Marcin Wujczyk

Ustawowe wygaszenie stosunku pracy
Maciej Jakub Zieliński

Pracownik. Osoba wykonująca pracę oraz podmiot wolności i praw konstytucyjnych
Marek Zubik

Socjalizacja prawa pracy jako idea i zjawisko. Założenia aksjologiczno- i filozoficznoprawne
Janusz Żołyński

III. Zbiorowe prawo zatrudnienia

Strajk ostrzegawczy w systemie polskiego zbiorowego prawa zatrudnienia
Krzysztof W. Baran

Polityka społeczna i rynek pracy w warunkach rewolucji technologicznej a przyszłość prawa pracy - w kierunku nowej koncepcji ramowych układów zbiorowych pracy
Jacek Męcina

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z 5.07.2018?r. a prawo układowe - wybrane problemy
Katarzyna Serafin

Wpływ negocjacji zbiorowych na kształtowanie rozwiązań prawnych ułatwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym pracowników (koncepcja work-life balance) w sektorze usług publicznych na podstawie badań międzynarodowych
Grażyna Spytek-Bandurska

Rola związków zawodowych we wspieraniu whistleblowingu w zakładzie pracy
Helena Szewczyk

Zbiorowe prawo zatrudnienia w teorii i praktyce
Krzysztof Walczak

Nadużycie prawa w zbiorowym prawie pracy
Agnieszka Zwolińska

IV. Prawo zabezpieczenia społecznego

Kilka uwag na temat związku prawa pracy z prawem ubezpieczeń społecznych
Kamil Antonów

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników - konstrukcja prawna i funkcje w systemie ubezpieczeń rolniczych
Paweł Czechowski, Konrad Marciniuk

Przedmiot ochrony zapewnianej przez zasiłek chorobowy
Dorota Dzienisiuk

Między ideowością a pragmatyzmem - kilka uwag o zabezpieczeniu społecznym platform workers
Daniel Eryk Lach

Sytuacje życiowe chronione świadczeniami przysługującymi na wczesnym etapie rodzicielstwa
Tomasz Lasocki

Ryzyko emerytalne kobiet i mężczyzn
Radosław Pacud

Umarzanie należności z tytułu składek po nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Iwona Sierocka

Kilka uwag dotyczących polityki tworzenia prawa. Aktualne możliwości i wyzwania rozwojowe widziane z perspektywy stosowania prawa zabezpieczenia społecznego
Gertruda Uścińska

Konstrukcja prawna stosunku ubezpieczenia wypadkowego
Wioletta Witoszko

V. Prawo i postępowanie cywilne

Inwazja prawa publicznego na cywilistyczne pojęcie dzieła
Adam Brzozowski

Przejmowanie pracowników innego przedsiębiorcy (employee poaching) jako czyn nieuczciwej konkurencji
Małgorzata Modrzejewska

Dopuszczalność przelewu wierzytelności o wynagrodzenie za pracę
Piotr Modrzejewski

Kluczowe problemy regulacyjne prawa holdingowego (na tle nowelizacji prawa polskiego)
Konrad Osajda

Następstwo procesowe interwenienta ubocznego w miejsce interwenta
Karol Weitz

W stronę pragmatyzmu - między koncepcją kauzy a doktryną consideration
Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

VI. Prawo ustrojowe

Professor Małgorzata Gersdorf, President of the Polish Supreme Court - A first-class partner of supreme courts in the Central and Eastern European region
Peter Darak

Metamorfozy władzy sądowniczej
Tomasz Giaro

Spojrzenie na praworządność w Polsce jako na wartość i zasadę konstytucyjną - przedwczoraj, wczoraj, dziś i jutro. Garść refleksji, częściowo osobistych
Wojciech J. Katner

Granice wolności wypowiedzi sędziego w warunkach kryzysu praworządności
Michał Laskowski

Współczesne zagrożenia ustroju demokratycznego
Ryszard Piotrowski

O Pani Profesor Małgorzacie Gersdorf i niezależności sądownictwa w Polsce słów kilka
Adam Strzembosz

Uzasadnienie jako ograniczenie dyskrecjonalnej władzy sędziego administracyjnego
Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski

Model urzędu Ministra Sprawiedliwości
Adam Zieliński

VII. Varia

Czy Trybunał strasburski poddaje się trendowi w kierunku non-entree? Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców w trzeciej dekadzie XXI w.
Maciej Grześkowiak, Marcin Wiącek

Prawo administracyjne "specjalne", czyli rzecz o tak zwanych specustawach
Jacek Jagielski, Piotr Gołaszewski

Prawnokarne rozumienie pojęcia pracownika
Aleksander Leszczyński, Sławomir Żółtek

Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników oddelegowanych jako przychód pracownika - kontrowersje podatkowe
Hanna Litwińczuk

Polska gospodarka po pandemii. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Alojzy Z. Nowak

Platońska Akademia prawa i wychowania
Jerzy Oniszczuk

Europa - szansa i sztuka życia razem
Marek Pliszkiewicz

Prawo do krytyki
Jacek Sobczak

Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-8286-541-7

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl