Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

KOMERCJALIZACJA WDROŻEŃ I TRANSFER TECHNOLOGII. DEFINICJE I POMIAR DOBRE PRAKTYKI WYBRANYCH KRAJÓW

KOMERCJALIZACJA WDROŻEŃ I TRANSFER TECHNOLOGII. DEFINICJE I POMIAR DOBRE PRAKTYKI WYBRANYCH KRAJÓW

TOMASZ NAPIÓRKOWSKI, MICHAŁ BARANOWSKI, JAROSŁAW CHOJECKI, MARIUSZ-JAN RADŁO

Producent: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cena: 62.00 zł 55.80 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 14.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8030-394-2

256 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2020

WPROWADZENIE
Badania nad innowacyjnością gospodarki są często podejmowanym tematem teoretycznych i empirycznych prac naukowych w Polsce i za granicą. Nie dziwi więc fakt, że doczekały się one bogatej literatury dotyczącej tego, czym są innowacje, jak można je mierzyć i w jaki sposób je wspierać. Bardzo istotnym, ale wciąż za mało w Polsce udokumentowanym nurtem badań nad innowacjami jest ich praktyczny wymiar, związany z komercjalizacją wyników badań, wdrożeniami i transferem technologii. Klasyczna definicja innowacji, zaproponowana w Podręczniku Oslo, czyni z wdrożenia immanentną częścią procesu innowacji. Jest w nim ona bowiem ujmowana jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalanego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. W badaniach dotyczących innowacji często jednak są pomijane wątki związane z ich ekonomicznym skutkiem, jakim powinna być komercjalizacja tego, co zostało udoskonalone. To ona w ostatecznym rozrachunku prowadzi do sprzężenia zwrotnego, w którym pozytywne ekonomiczne skutki nakładów na innowacje - w postaci wzrostu zysków przedsiębiorstw czy wzrostu gospodarczego w skali kraju - są źródłem, z którego można finansować dalsze innowacje - w przedsiębiorstwach i całej gospodarce - i wzrost poziomu życia społeczeństwa. Fragmentaryczność i niekompletność badań nad komercjalizacją, wdrożeniami i transferem technologii ma również swoje odzwierciedlenie na poziomie leksykalnym, czego przejawem jest bogactwo często sprzecznych lub zachodzących na siebie definicji pojęć związanych z tymi zjawiskami. Niedoskonały warsztat terminologiczny rodzi problemy nie tylko w badaniach naukowych, ale również praktyce realizacji polityki innowacyjnej w Polsce, w której pojęcia komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii również doczekały się różnych definicji, w tym zarówno regulacyjnych, pochodzących z przyjmowanych aktów prawnych, jak i tych proponowanych w dokumentach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na potrzeby realizacji polityki innowacyjnej. Problemy te na poziomie praktycznym skutkują spotęgowaniem trudności w pomiarze komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii. To z kolei rodzi rosnące ryzyko zmniejszenia skuteczności realizacji polskiej polityki innowacyjnej, której cel doskonale puentuje misja NCBR, jaką jest wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.
Opisane wyżej problemy i potrzeba ujednolicenia warsztatu polityki innowacyjnej w obszarze komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii stały się przyczyną podjęcia z inicjatywy NCBR prac badawczych, których zwieńczeniem jest niniejsza publikacja. Objęły one trzy powiązane ze sobą etapy. Pierwszym z nich było uporządkowanie definicji i pojęć związanych z komercjalizacją, wdrożeniami i transferem technologii. Drugim - wypracowanie miar komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii, które pozwolą na efektywne monitorowanie tych zjawisk w ramach realizowanej polityki innowacyjnej czy w ramach prowadzonych badań. Na trzecim etapie zbadano dobre praktyki i wiedzę ukrytą wybranych zagranicznych instytucji wspierających komercjalizację, wdrożenia i transfer technologii. Wyniki pierwszego i drugiego ze wspomnianych etapów zaprezentowano w pierwszej części tego opracowania pt. Definicje i miary komercjalizacji wdrożeń i transferu technologii. Część druga pt. Dobre praktyki wybranych krajów w zakresie wspierania komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii prezentuje natomiast wyniki etapu trzeciego. Całość opracowania poprzedzono streszczeniem zarządczym, w którym zawarto główne konkluzje z badań.
Mariusz-Jan Radło

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

GŁÓWNE TEZY OPRACOWANIA - STRESZCZENIE ZARZĄDCZE
Konkluzje odnoszące się do terminologii i jej zastosowania w kontekście działalności NCBR
Implikacje niejasności terminologicznych
Definicje podstawowych terminów
Operacyjne zastosowanie definicji wypracowanych w różnych obszarach działalności
Konkluzje odnoszące się do pomiaru komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii
Pomiar komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii a pomiar badań, rozwoju i innowacyjności
Rozwój systemów zbierania danych o komercjalizacji, wdrożeniach i transferze technologii
Stworzenie systemu zbierania danych o omawianych zjawiskach
Konkluzje z badania wybranych dobrych praktyk za granicą
Znaczenie osiągniętego poziomu rozwoju
Możliwości zastosowania rozwiązań typowych dla systemów komercjalizacji innych krajów
Przygotowanie instrumentów i programów
Źródła różnic w przyjmowanych rozwiązaniach
Zarządzanie procesem komercjalizacji
Dostosowanie oferty do rynku
Czynniki decydujące o skuteczności programów
Pokonywanie barier
Wskaźniki i mierniki
Trzy rekomendowane zestawy dobrych praktyk w zakresie polityki komercjalizacji

CZĘŚĆ PIERWSZA
DEFINICJE I POMIAR KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII

KOMERCJALIZACJA, WDROŻENIA I TRANSFER TECHNOLOGII: PRÓBA DEFINICJI POJĘĆ
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Dotychczasowe definicje funkcjonujące w systemie prawnym lub działalności NCBR
1.3. Dekonstrukcja i synteza istniejących definicji za pomocą metody filologicznej i słowotwórczej
1.4. Dekonstrukcja i synteza istniejących definicji pojęcia komercjalizacji
1.5. Dekonstrukcja i synteza istniejących definicji pojęcia wdrożenie
1.6. Dekonstrukcja i synteza istniejących definicji pojęcia transfer technologii
1.7. Pojęcia komercjalizacji, wdrożenia oraz transferu technologii w kontekście modeli procesu innowacyjnego
1.8. Zmiany wypracowanych definicji wynikające z opinii zebranych w trakcie paneli ekspertów
1.9. Wyniki panelu interesariuszy procesów innowacyjnych
Komercjalizacja
Wdrożenie
Transfer technologii
1.10. Wyniki panelu ekspertów z udziałem przedstawicieli NCBR
1.11. Zastosowanie pojęć komercjalizacja, wdrożenia i transfer technologii w praktyce działania NCBR
1.12. Podsumowanie
1.13. Tabele analityczne

POMIAR KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Statystyka komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii: specyfika, przyczyny i cele
2.3. Pomiar komercjalizacji na świecie i w Polsce
2.4. Podejście oraz sposób pomiaru komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii w wybranych instytucjach na świecie i w Polsce
2.4.1. Association of University Technology Managers
2.4.2. Statistics Canada
2.4.3. Rząd Federalny Australii
2.4.4. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (Baza POL-on)
2.4.5. Główny Urząd Statystyczny
2.4.6. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce
2.4.7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2.5. Stosowane wskaźniki i miary
2.5.1. Dane generowane w procesie transferu technologii i komercjalizacji
2.5.2. Podział wykorzystywanych miar
2.6. Proponowany podział miar komercjalizacji, wdrożenia i transferu technologii i jego charakterystyka
2.6.1. Nakłady
2.6.2. Wdrożenia
2.6.3. Potencjał komercjalizacyjny (własność intelektualna)
2.6.4. Komercjalizacja i ścieżki komercjalizacji
2.6.5. Efekty ekonomiczne i społeczne
2.6.6. Inne wskaźniki związane z transferem technologii
2.7. Inne podejścia
2.8. Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA
DOBRE PRAKTYKI WYBRANYCH KRAJÓW W ZAKRESIE WSPIERANIA KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII

DOŚWIADCZENIA WIELKIEJ BRYTANII W ZAKRESIE WSPIERANIA KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Kontekst ekonomiczny i instytucjonalny
3.2.1. Kontekst ekonomiczny
3.2.2. Kontekst instytucjonalny
3.3. Rozwiązania przyjmowane w Wielkiej Brytanii
3.3.1. Przyjmowane instrumenty i ich ocena
3.3.2. Analiza wybranego programu: Knowledge Transfer Partnerships
3.3.3. Zarządzanie procesem komercjalizacji
3.4. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych
3.5. Podsumowanie studium przypadku

DOŚWIADCZENIA SZWECJI W ZAKRESIE WSPIERANIA KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII
4.2. Kontekst instytucjonalny i ekonomiczny
4.2.1. Kontekst ekonomiczny
4.2.2. Kontekst instytucjonalny
4.3. Rozwiązania przyjmowane w Szwecji
4.3.1. Przyjmowane instrumenty i ich ocena
4.3.2. Zarządzanie procesem komercjalizacji
4.4. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych
4.5. Podsumowanie studium przypadku

DOŚWIADCZENIA NIEMIEC W ZAKRESIE WSPIERANIA KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Kontekst instytucjonalny i ekonomiczny
5.2.1. Kontekst ekonomiczny
5.2.2. Kontekst instytucjonalny
5.3. Rozwiązania przyjmowane w Niemczech
5.3.1. Przyjmowane instrumenty i ich ocena
5.3.2. Zarządzanie procesem komercjalizacji
5.4. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych
5.5. Podsumowanie studium przypadku

DOŚWIADCZENIA USA W ZAKRESIE WSPIERANIA KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Kontekst instytucjonalny i ekonomiczny
6.2.1. Kontekst ekonomiczny
6.2.2. Kontekst instytucjonalny
6.3. Rozwiązania przyjmowane w USA
6.3.1. Przyjmowane instrumenty i ich ocena
6.3.2. Cele programu Small Business Innovation Research
6.3.3. Narzędzia programu Small Business Innovation Research
6.3.4. Główni adresaci / beneficjenci programu Small Business Innovation Research
6.3.5. Zarządzanie procesem komercjalizacji
6.4. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych
6.5. Podsumowanie studium przypadku

BILANS ANALIZY DOŚWIADCZEŃ WIELKIEJ BRYTANII, SZWECJI, NIEMIEC I USA W ZAKRESIE WSPIERANIA KOMERCJALIZACJI, WDROŻEŃ I TRANSFERU TECHNOLOGII: DOBRE PRAKTYKI
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Znaczenie osiągniętego poziomu rozwoju
7.3. Możliwości zastosowania rozwiązań typowych dla systemów komercjalizacji innych krajów
7.4. Przygotowanie instrumentów i programów
7.5. Źródła różnic w przyjmowanych rozwiązaniach
7.6. Zarządzanie procesem komercjalizacji
7.7. Dostosowanie oferty do rynku
7.7.1. Czynniki decydujące o skuteczności programów
7.7.2. Pokonywanie barier
7.7.3. Wskaźniki i mierniki

Literatura i źródła

Aneks 1. Analiza netnograficzna

Aneks 2. Wzór raportu z wdrożenia

Aneks 3. Kryteria doboru osób do panelu ekspertów

Kod producenta: 978-83-8030-394-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.