Dodano produkt do koszyka

Promocja

HIPOTEKA UMOWNA NA WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ - SUBINTABULAT UMOWNY

HIPOTEKA UMOWNA NA WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ - SUBINTABULAT UMOWNY

KAROL SZADKOWSKI

Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER

Cena: 129.00 zł 101.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8187-520-2

312 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2020

W książce kompleksowo omówiono instytucję hipoteki na wierzytelności hipotecznej, zwanej również subintabulatem (art. 1081-1085 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Praktyczne znaczenie subintabulatu wyraża się w tym, że umożliwia on podmiotowi niedysponującemu prawem własności nieruchomości, lecz dysponującemu wierzytelnością hipoteczną, zaoferowanie kontrahentowi pewnego i wartościowego zabezpieczenia, które uprawnia zabezpieczonego w ten sposób wierzyciela do skierowania egzekucji bezpośrednio do nieruchomości.
Poruszono tutaj takie kwestie jak:
- sposób ustanowienia hipoteki na wierzytelności hipotecznej oraz jej treść;
- zagadnienie wpisu tego prawa do księgi wieczystej;
- dochodzenie wierzytelności zabezpieczonej subintabulatem na drodze sądowej;
- skutki prawne, zalety oraz ryzyka wynikające z zastosowania tego zabezpieczenia.
Prezentowana publikacja ma na celu całościowe ujęcie problematyki subintabulatu powstającego w drodze umowy i obejmuje zbiór praktycznych informacji poświęconych temu instrumentowi zabezpieczenia wierzytelności. Opracowanie ilustruje, w jaki sposób cywilnoprawna konstrukcja hipoteki na wierzytelności hipotecznej sprawia, że podmiot niedysponujący prawem własności nieruchomości może ustanowić zabezpieczenie, które pozwalać będzie wierzycielowi skierować egzekucję do nieruchomości, a w rezultacie wzmocni pozycję wierzyciela w stopniu zbliżonym do hipoteki na nieruchomości.
Książka będzie cenną lekturą dla adwokatów, radców prawnych i sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych oraz egzekucyjnych, gdyż podejmuje takie problemy jak możliwość łącznego pozwania wielu osób zobowiązanych wobec subintabulanta z tytułu hipoteki na wierzytelności hipotecznej czy zasady spłaty wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką. Publikacja zainteresuje również notariuszy i zatrudnionych w wydziałach ksiąg wieczystych referendarzy sądowych uczestniczących w procesie ustanawiania hipoteki na wierzytelności hipotecznej.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Wprowadzenie
ő 1. Znaczenie terminu "subintabulat"
ő 2. Funkcje subintabulatu
ő 3. Przyczyny braku zainteresowania subintabulatem
ő 4. Zakres pracy
I. Poruszane zagadnienia
II. Cel pracy
III. Wykorzystywane metody
IV. Uwagi prawnoporównawcze

Rozdział I
Technika redakcyjna regulacji subintabulatu
ő 1. Uwagi ogólne o przepisach odsyłających w kontekście regulacji subintabulatu
ő 2. Granice zakresu odesłania przepisów odsyłających
ő 3. Granice zakresów odesłania i odniesienia art. 1085 u.k.w.h.

Rozdział II
Ustanowienie subintabulatu
ő 1. Uwagi ogólne
I. Przedmiot i struktura rozważań
II. Pojęcie czynności prawnej
1. Wprowadzenie
2. Oświadczenie woli a skutki czynności prawnej
3. Dodatkowe elementy czynności prawnej
ő 2. Charakterystyka umowy ustanawiającej subintabulat
I. Ustanowienie subintabulatu jako czynność prawna rozporządzająca
1. Skutek rozporządzający czynności prawnych
A. Pojęcie rozporządzenia prawem
B. Obciążenie prawa podmiotowego
2. Skutek rozporządzający umowy o ustanowienie subintabulatu
II. Ustanowienie subintabulatu jako czynność prawna przysparzająca
1. Pojęcie przysporzenia oraz czynności prawnej przysparzającej
2. Umowa o ustanowienie subintabulatu jako czynność prawn przysparzająca
III. Umowa o ustanowienie subintabulatu jako czynność kauzalna
1. Czynności prawne kauzalne i abstrakcyjne w polskim piśmiennictwie prawniczym
2. Pojęcie kauzy
3. Katalog kauz
4. Problem obowiązywania zasady kauzalności czynności przysparzających
5. Kauzalność umowy ustanawiającej subintabulat
A. Ogólne uwagi o czynnościach kreujących ograniczone prawa rzeczowe
B. Krytyka stanowiska doktryny w przedmiocie kauzalności umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe
C. Kauzalność ustanowienia hipoteki
6. Wnioski
IV. Ustanowienie subintabulatu a podział czynności prawnych na odpłatne i nieodpłatne
1. Stanowisko dominujące
2. Odpłatność czynności prawnej w kontekście rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
3. Odpłatność ustanowienia hipoteki
4. Wnioski
V. Umowa ustanawiająca subintabulat jako czynność konsensualna

Rozdział III
Treść umowy ustanawiającej subintabulat
ő 1. Uwagi ogólne o treści czynności prawnej
ő 2. Treść umowy ustanawiającej hipotekę
I. Minimalny zakres treści
II. Charakterystyka poszczególnych elementów minimalnej treści umowy ustanawiającej hipotekę
1. Oznaczenie stron
2. Oświadczenie o obciążeniu prawa
3. Oznaczenie sumy hipoteki
4. Oznaczenie zabezpieczonych wierzytelności
A. Uwagi ogólne
B. Wierzytelności pieniężne
C. Dopuszczalność zabezpieczenia hipoteką wierzytelności przyszłych
D. Przedmiot obciążenia subintabulatem i jego oznaczenie w umowie ustanawiającej
III. Elementy treści umowy ustanawiającej subintabulat
1. Essentialia negotii umowy ustanawiającej subintabulat
2. Naturalia negotii umowy ustanawiającej subintabulat
3. Accidentalia negotii umowy ustanawiającej subintabulat
A. Warunek i termin
B. Powstanie subintabulatu na podstawie umowy obejmującej zastrzeżenie warunku zawieszającego lub terminu początkowego
C. Uzależnienie zmiany sumy subintabulatu od warunku lub terminu

Rozdział IV
Forma i zawarcie umowy ustanawiającej subintabulat
ő 1. Forma umowy ustanawiającej subintabulat w obrocie powszechnym
ő 2. Forma umowy ustanawiającej subintabulat w obrocie bankowym
ő 3. Strony umowy
I. Wprowadzenie
II. Ustanowienie subintabulatu na wierzytelności hipotecznej należącej do wspólników spółki cywilnej
III. Ustanowienie subintabulatu na wierzytelności hipotecznej należącej do majątku wspólnego małżonków
IV. Ustanowienie subintabulatu przez nieuprawnionego
ő 4. Rola wpisu do księgi wieczystej
I. Konstytutywny charakter wpisu
1. Uwagi ogólne
2. Wpis do księgi wieczystej jako element czynności prawnej?
II. Charakter prawny wpisu do księgi wieczystej
1. Wpis do księgi wieczystej jako czynność konwencjonalna
2. Charakterystyka wpisu hipoteki jako orzeczenia
3. Treść wpisu hipoteki
A. Treść wpisu hipoteki w ogólności
B. Treść wpisu subintabulatu
4. Wadliwość wpisu hipoteki
5. Wpis hipoteki a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
6. Wpis hipoteki a domniemanie związane z wpisem
A. Uwagi ogólne
B. Domniemanie związane z wpisem a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
C. Możliwość obalenia domniemania związanego z wpisem do księgi wieczystej
III. Wnioski
ő 5. Problem zawiadomienia dłużników
I. Wprowadzenie
II. Brak zawiadomienia o ustanowieniu subintabulatu a sytuacja prawna dłużnika wierzytelności obciążonej i właściciela nieruchomości
III. Propozycja rozwiązania prawnoprocesowego
ő 6. Kompetencja do ustanowienia subintabulatu a kompetencja do ustanowienia zastawu na wierzytelności hipotecznej
I. Subintabulat a zastaw rejestrowy na wierzytelności hipotecznej
II. Subintabulat a zastaw zwykły na wierzytelności hipotecznej

Rozdział V
Treść sytuacji prawnej subintabulanta
ő 1. Treść hipoteki w ogólności
ő 2. Struktury podmiotowe powstające w wyniku ustanowienia subintabulatu
ő 3. Specyficzne elementy sytuacji prawnej subintabulanta
I. Wprowadzenie
II. Podstawowe skutki ustanowienia subintabulatu
III. Dodatkowe skutki ustanowienia subintabulatu
1. Uwagi ogólne
2. Sytuacja subintabulanta względem pierwotnego dłużnika osobistego
A. Subintabulat a umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
B. Roszczenie subintabulanta względem pierwotnego dłużnika osobistego
3. Subintabulant jako wierzyciel pierwotnego dłużnika osobistego
A. Wprowadzenie
B. Problem skargi pauliańskiej
C. Wymagalność roszczenia subintabulanta
D. Pozostałe zagadnienia wiążące się z zakwalifikowaniem subintabulanta jako wierzyciela pierwotnego dłużnika osobistego
4. Sytuacja subintabulanta względem właściciela nieruchomości
5. Moc wiążąca regulacji wyznaczających dodatkowe skutki ustanowienia subintabulatu
6. Problem zastosowania do subintabulatu art. 335 k.c.
7. Problem zastosowania do subintabulatu art. 313 k.c.
8. Problem zastosowania do subintabulatu art. 319 k.c.
9. Ochrona subintabulatu
A. Ochrona subintabulatu w ramach czynności zachowawczych (art. 330 k.c.)
B. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony subintabulatu
C. Czynności zachowawcze zmierzające do przerwania biegu przedawnienia roszczenia obciążonego
ő 4. Wygaśnięcie subintabulatu
ő 5. Kwalifikacja subintabulatu w ramach podziału na zabezpieczenia osobiste i rzeczowe
ő 6. Wnioski

Rozdział VI
Sytuacje prawne podmiotów zobowiązanych wobec subintabulanta
ő 1. Pierwotny dłużnik osobisty
I. Uwagi wprowadzające
1. Pierwotny dłużnik osobisty a ustanowienie subintabulatu
2. Regulacje wyznaczające sytuację prawną pierwotnego dłużnika osobistego
II. Spłata roszczenia obciążonego subintabulatem
1. Zawartość normatywna art. 1081 ust. 2 zdanie pierwsze u.k.w.h.
A. Umiejscowienie przyczyn wygaśnięcia zobowiązania w strukturze norm prawnych
B. Krąg podmiotów upoważnionych do spłaty wierzytelności obciążonej do rąk subintabulanta
C. Artykuł 1081 ust. 2 zdanie pierwsze u.k.w.h. a kompetencja wierzyciela hipotecznego do odbioru świadczenia
D. Artukuł 1081 ust. 2 zdanie pierwsze u.k.w.h. a obowiązek świadczenia
2. Zakres przedmiotowy kompetencji do spłaty wierzytelności obciążonej subintabulantowi
A. Spłata do wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej
B. Spłata po ustanowieniu subintabulatu
III. Złożenie świadczenia do depozytu sądowego
1. Zawartość normatywna art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. - wprowadzenie
2. Skutki złożenia świadczenia do depozytu sądowego
3. Okoliczności, w jakich aktualizuje się kompetencja wynikająca z art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h.
A. Kompetencja do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego a wymagalność roszczeń
B. Tytuł wykonawczy upoważniający do spłaty wierzytelności do rąk subintabulanta
C. Zakres podmiotowy kompetencji wynikającej z art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h.
D. Zawartość normatywna art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. - wnioski
IV. Ochrona pierwotnego dłużnika osobistego w ramach rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
V. Zarzuty przysługujące pierwotnemu dłużnikowi osobistemu
1. Uwagi ogólne
2. Problematyka zarzutów w ramach rozważań o umowie na rzecz osoby trzeciej i subintabulacie - porównanie
A. Uwagi ogólne
B. Zarzuty wynikające ze zmiany treści stosunku pokrycia
C. Zarzuty wynikające z pozorności umów kreujących stosunek pokrycia
D. Zarzut przedawnienia
E. Problem potrącenia
F. Zarzuty wynikające ze stosunku waluty
VI. Wnioski
ő 2. Właściciel nieruchomości
I. Zasadnicze elementy sytuacji prawnej właściciela nieruchomości
1. Właściciel nieruchomości jako podmiot zobowiązany wobec subintabulanta
2. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania właściciela nieruchomości wobec subintabulanta - wygaśnięcie hipoteki na
3. Zakres długu i odpowiedzialności wobec subintabulanta
II. Zarzuty służące właścicielowi nieruchomości
1. Zarzut przedawnienia
A. Przedawnienie roszczenia głównego
B. Przedawnienie roszczeń ubocznych
2. Zarzuty związane z ograniczeniami odpowiedzialności wynikającymi z prawa spadkowego
A. Zakres podmiotowy regulacji zawartej w art. 74 u.k.w.h.
B. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z prawa spadkowego
C. Zakres przedmiotowy regulacji zawartej w art. 74 u.k.w.h.
D. Wnioski
3. Inne zarzuty
A. Zarzuty właściciela nieruchomości w świetle regulacji art. 73 u.k.w.h.
B. Katalog zarzutów dłużnika osobistego przysługujących również dłużnikowi rzeczowemu
C. Dopuszczalność przedstawienia do potrącenia przez dłużnika rzeczowego roszczenia przysługującego dłużnikowi osobistemu
D. Katalog zarzutów przysługujących z mocy art. 73 w zw. z art. 65 ust. 4 u.k.w.h. właścicielowi nieruchomości wobec subintabulanta
E. Wypowiedzenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką względem właściciela nieruchomości (art. 78 u.k.w.h.)
III. Problematyka skargi pauliańskiej w relacji subintabulant - właściciel nieruchomości
1. Uwagi ogólne
2. Problem pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika rzeczowego
A. Specyficzny charakter zobowiązania dłużnika rzeczowego wobec wierzyciela hipotecznego
B. Podsumowanie
IV. Wnioski
ő 3. Wierzyciel hipoteczny
I. Wprowadzenie
II. Czynności wierzyciela hipotecznego mogące pogorszyć sytuację subintabulanta
1. Stanowisko doktryny
2. Zagadnienia szczegółowe
A. Problem konfuzji (konsolidacji)
B. Brak kompetencji wierzyciela hipotecznego do odbioru świadczenia
C. Czynności wierzyciela hipotecznego niewymagające zgody subintabulanta
ő 4. Dłużnik osobisty

Rozdział VII
Stosunek wewnętrzny pomiędzy zobowiązanymi wobec subintabulanta
ő 1. Uwagi ogólne
ő 2. Prawna kwalifikacja przypadku wielości dłużników zobowiązanych wobec subintabulanta
I. Ogólna charakterystyka zobowiązań in solidum
II. Ustanowienie subintabulatu jako źródło zobowiązania in solidum?
III. Analogia z przepisów o solidarności biernej
1. Artykuł 373 k.c.
2. Artykuł 372 k.c.
3. Artykuł 371 k.c.
ő 3. Współuczestnictwo procesowe pomiędzy zobowiązanymi wobec subintabulanta
I. Wprowadzenie
II. Kwalifikacja współuczestnictwa procesowego podmiotów zobowiązanych wobec subintabulanta
1. Współuczestnictwo materialne
2. Współuczestnictwo zwykłe (niejednolite)
3. Współuczestnictwo dowolne
ő 4. Roszczenia zwrotne pomiędzy zobowiązanymi wobec subintabulanta
I. Wprowadzenie
II. Zasady subrogacji w przypadku spłaty wierzytelności zabezpieczonej subintabulatem

Rozdział VIII
Praktyczne zastosowania subintabulatu
ő 1. Wprowadzenie
ő 2. Subintabulat a przelew wierzytelności hipotecznej na zabezpieczenie
ő 3. Subintabulat jako zabezpieczenie roszczeń podwykonawcy robót budowlanych
ő 4. Subintabulat jako zabezpieczenie roszczeń uczestników konsorcjum kredytowego w stosunku do banku - organizatora
ő 5. Prawo właściwe dla subintabulatu

Podsumowanie

Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-8187-520-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl