Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

BLOKADA RACHUNKU PODMIOTU KWALIFIKOWANEGO KOMENTARZ DO PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ

BLOKADA RACHUNKU PODMIOTU KWALIFIKOWANEGO KOMENTARZ DO PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ

ARIADNA H. OCHNIO

Producent: C.H.BECK

Cena: 179.00 zł 161.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-480-5

232 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest w polskim systemie prawa nowym środkiem prawnym o charakterze represyjnym zaprojektowanym w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności związanych z podatkiem VAT.

Rozwiązania prawne dotyczące tego środka prawnego rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, a także do przepisów projektu nowej ustawy - Ordynacja podatkowa zgłoszonego 4.6.2019 r. (Sejm RP VIII kadencji, druk Nr 3517). W publikacji uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury blokadowej.

Publikacja ma na celu rozwinięcie wiedzy na temat środka represyjnego w postaci blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Może być pomocna dla przedstawicieli nauki prowadzących badania w obszarze prawa represyjnego, ponadto dla praktyków prawa zaangażowanych w procedurę blokadową oraz dla osób, wobec których taki środek represyjny jest stosowany, w szczególności przedsiębiorców.

SPIS TRESCI

Bibliografia

Orzecznictwo

Ustawa z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa
Dział IIIB. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego
do wyłudzeń skarbowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 119zg. [Definicje legalne]
Art. 119zh. [Zakres przedmiotowy - wyłączenia]
1. Wprowadzenie instytucji blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego
do wyłudzeń skarbowych
2. Ograniczony zakres zastosowania blokady rachunku na podstawie art. 75e
ustawy z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej
3. Rozszerzenie zakresu zastosowania blokady rachunku w celu
przeciwdziałania przestępstwom skarbowym w innych ustawach
4. Instytucja blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na tle podobnych
instytucji blokady rachunku wykorzystywanych w polskim systemie prawa
w celu przeciwdziałania przestępczości
5. Instytucja blokady rachunku w krajowych regulacjach wdrażających
ustawodawstwo FATCA
6. Instytucja blokady rachunku jako cywilnoprawna forma zabezpieczenia
wierzytelności i sposoby jej wykorzystania w obrocie prawnym
7. Rodowód instytucji blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego:
recepcja rozwiązań z krajowego systemu AML/CFT
7.1. Rozszerzenie ochrony sektora finansowego
7.2. Przestępstwa skarbowe jako przestępstwa źródłowe dla prania
pieniędzy
7.3. Europejskie i międzynarodowe rozwiązania AML/CFT dotyczące
środków tymczasowych ingerujących w przebieg transakcji
finansowych
7.3.1. Pierwsza dyrektywa AML (dyrektywa 91/308/EWG)
i druga dyrektywa AML (dyrektywa 2001/97/WE)
7.3.2. Trzecia dyrektywa AML (dyrektywa 2005/60/WE)
7.3.3. Czwarta dyrektywa AML (dyrektywa 2015/849)
7.3.4. Piąta dyrektywa AML (dyrektywa 2018/843)
7.3.5. Szósta dyrektywa AML (dyrektywa 2018/1673)
7.3.6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE
z 30.5.1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów
7.3.7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE
z 16.4.2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów
7.3.8. Rekomendacje FATF
7.3.9. Konwencje Rady Europy z zakresu AML/CFT
8. W kierunku wspólnego zarządzania ryzykiem oszustw związanych
z podatkiem VAT na poziomie
9. Gwarancje skuteczności blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
9.1. Wprowadzenie
9.2. Zabezpieczenie skuteczności blokady rachunku w art. 8902
KPC
9.3. Zabezpieczenie skuteczności blokady rachunku w art. 81 ő 8 EgzAdmU
9.4. Zabezpieczenie skuteczności blokady rachunku w art. 54b PrBank
i art. 28 ust. 3 SpKasyU
9.5. Zabezpieczenie skuteczności blokady rachunku
w art. 63 ust. 1 pkt 4 PrUpad
9.6. Zabezpieczenie skuteczności blokady rachunku
w art. 54 ust. 1 BankFGwU
9.7. Zabezpieczenie skuteczności blokady rachunku w art. 119zx OrdPU
9.8. Zmiany planowane w nowej OrdPU
10. Wpływ blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na konstytucyjne
prawa i wolności
10.1. Proporcjonalność środków używanych w celu przeciwdziałania
wyłudzeniom skarbowym
10.2. Ograniczenia w sferze wolności majątkowej i wolności działalności
gospodarczej
10.3. Ograniczenia w sferze prawa do ochrony danych osobowych
10.4. Odpowiednie stosowanie przepisów postępowania podatkowego
w procedurze blokady rachunku jako element gwarancji praw podmiotu
kwalifikowanego
10.5. Zastosowanie art. 6 EKPCz w aspekcie karnym (criminal limb)
do spraw dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
10.6. Inne pośrednie skutki działania STIR
10.7. Zmiany planowane w nowej OrdPU
11. Definicja legalna blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
(art. 119zg pkt 2 OrdPU)
11.1. Uwagi na tle art. 119zg pkt 2 OrdPU
11.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
12. Definicja legalna banku (art. 119zg pkt 1 OrdPU)
12.1. Uwagi na tle art. 119zg pkt 1 OrdPU
12.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
13. Definicja legalna podmiotu kwalifikowanego (art. 119zg pkt 4 OrdPU)
13.1. Uwagi na tle art. 119zg pkt 4 OrdPU
13.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
14. Definicja legalna rachunku podmiotu kwalifikowanego
(art. 119zg pkt 5 OrdPU)
14.1. Uwagi na tle art. 119zg pkt 5 OrdPU
14.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
15. Wyłączenie stosowania przepisów działu IIIB OrdPU w stosunku
do niektórych rachunków (art. 119zh OrdPU)
15.1. Uwagi na tle art. 119zh OrdPU
15.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
16. Definicja legalna STIR (art. 119zg pkt 6 OrdPU)
16.1. Uwagi na tle art. 119zg pkt 6 OrdPU
16.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
17. Definicja legalna wyłudzeń skarbowych (art. 119zg pkt 9 OrdPU)
17.1. Uwagi na tle art. 119zg pkt 9 OrdPU
17.2. Zmiany planowane w nowej OrdPU

Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego
Art. 119zv. [Żądanie krótkiej blokady rachunku]
1. Procedura krótkiej blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
1.1. Podmiot uprawniony do zastosowania krótkiej blokady rachunku
podmiotu kwalifikowanego
1.2. Przesłanki zastosowania krótkiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego
1.2.1. Konstrukcja przesłanek - uwagi de lege lata i de lege ferenda
1.2.2. Przykłady stanowisk w orzecznictwie sądów administracyjnych
1.3. Forma zastosowania krótkiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego
1.4. Rozszerzenie skuteczności krótkiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego na współposiadacza rachunku
1.5. Czas trwania krótkiej blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
1.6. Zawiadomienie o krótkiej blokadzie rachunku naczelnika
urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, prokuratora
i podmiotu kwalifikowanego
1.7. Obowiązki banków oraz SKOK-ów w okresie trwania krótkiej blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego
1.8. Zmiana zakresu lub uchylenie krótkiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego
1.9. Kontrola ministra właściwego do spraw finansów publicznych
przestrzegania przepisów dotyczących krótkiej blokady rachunku
podmiotu kwalifikowanego
1.10. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 119zw. [Postanowienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku]
1. Procedura długiej blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
1.1. Podmiot uprawniony do przedłużenia terminu blokady rachunku
podmiotu kwalifikowanego
1.2. Przesłanki zastosowania długiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego
1.2.1. Uwagi na tle art. 119zw ő 1 OrdPU
1.2.2. Przykłady stanowisk w orzecznictwie sądów administracyjnych
1.3. Forma zastosowania długiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego
1.4. Rozszerzenie skuteczności długiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego na współposiadacza rachunku
1.5. Czas trwania długiej blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
1.6. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku naczelnika
urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, prokuratora
i podmiotu kwalifikowanego oraz doręczenie postanowienia
1.7. Obowiązki banków oraz SKOK-ów w okresie trwania długiej blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego
1.8. Zmiana zakresu lub uchylenie długiej blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego
1.9. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 119zx. [Wyłączenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego]
1. Wyłączenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego
na wierzytelnościach z zablokowanego rachunku
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 119zy. [Zgoda na wypłatę środków na wynagrodzenie za pracę, alimenty
lub rentę]
Art. 119zz. [Zgoda na zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej
oraz na zwolnienie środków w szczególnych przypadkach]
Art. 119zza. [Zwolnienie środków na zapłatę zaległości podatkowej, celnej
oraz odsetek]
1. Zwolnienie przez Szefa KAS środków pieniężnych zgromadzonych
na zablokowanym rachunku podmiotu kwalifikowanego
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 119zzb. [Zażalenie]
1. Prawo do zaskarżenia. Odpowiednie stosowanie przepisów postępowania
podatkowego
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 119zzc. [Upadek blokady rachunku]
1. Upadek blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego z mocy prawa
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 119zzd. [Wyłączenie odpowiedzialności]
1. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej banku lub SKOK-u za zgodne
z prawem dokonanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU

Rozdział 5. Kary pieniężne
Art. 119zzh. [Niedopełnienie obowiązku przekazywania informacji,
zestawień, danych]
Art. 119zzi. [Niedopełnienie obowiązku pośredniczenia w przekazywaniu danych,
informacji i żądań]
Art. 119zzj. [Wysokość kary]
Art. 119zzk. [Zastosowanie przepisów KPA]
1. Administracyjna kara pieniężna za niedopełnienie obowiązków związanych
z blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU

Dział VIII. Przepisy karne
Art. 305q. [Niedopełnienie obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego]
1. Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku związanego
z blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU
Art. 305r. [Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystywanie informacji]
1. Odpowiedzialność karna za nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie
informacji objętych żądaniami Szefa KAS
2. Zmiany planowane w nowej OrdPU

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8235-480-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.