Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

WPŁYW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH NA OTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

WPŁYW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH NA OTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

DOMINIK SYBILSKI

Producent: INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN

Cena: 239.90 zł 215.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-66300-62-0

415 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

 

Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przetwarzają ogromne ilości informacji, od danych statystycznych, gospodarczych, medycznych, środowiskowych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane zbiory dziedzictwa kulturowego. Na przestrzeni lat uległ zmianie paradygmat znaczenia informacji o charakterze publicznym, przestały być one postrzegane jedynie jako środek służący jawności i transparentności, umożliwiający kontrolę władzy publicznej przez obywateli. Wraz z rewolucją cyfrową informacje, czy szerzej dane są uznawane za dobro wielokrotnego użytku, które stanowi cenny materiał wyjściowy dla tworzenia innowacyjnych produktów, usług czy aplikacji. Informacje sektora publicznego mogą jednocześnie zawierać dane osobowe, a ich wykorzystywanie stanowić będzie przetwarzanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Celem głównym monografii jest zbadanie wpływu, jakie wywiera prawo ochrony danych osobowych, opierające się na przepisach ogólnego rozporządzenia, na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz otwarte dane. Ochrona danych osobowych stanowi istotną barierę dla ponownego wykorzystywania, zarazem jednak w sposób kategoryczny nie eliminuje możliwości dalszej eksploatacji informacji zawierającej dane osobowe.

 

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW

1. WPROWADZENIE

2. ISTOTA, ZNACZENIE ORAZ ŹRÓDŁA OTWARTYCH DANYCH I PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
2.1. Od otwartego rządu do otwartych danych - koncepcje ponownego wykorzystywania informacji
2.2. Istota ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
2.3. Znaczenie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na jednolitym rynku cyfrowym Unii Europejskiej
2.4. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
a dostęp do dokumentów urzędowych i informacji publicznej
2.5. Źródła ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
2.5.1. Dyrektywa 2003/98/WE
2.5.2. Dyrektywa 2013/37
2.5.3. Dyrektywa 2019/1024
2.5.4. Ewolucja regulacji krajowej
2.5.5. Ustawa o otwartych danych i o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

3. GENEZA I ŹRÓDŁA PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ISTOTA I CELE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA
3.1. Geneza prawnej ochrony danych osobowych
3.2. Unijne standardy ochrony danych osobowych
3.3. Reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej
3.4. Cele ogólnego rozporządzenia
3.5. Ogólne rozporządzenie jako źródło prawa ochrony
danych osobowych
3.6. Podstawowe zmiany w prawie ochrony danych
osobowych wprowadzone ogólnym rozporządzeniem
3.7. Krajowe źródła prawa ochrony danych osobowych
3.7.1. Konstytucja RP
3.7.2. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r.
3.7.3. Wykonanie przepisów ogólnego rozporządzenia
w prawie krajowym

4. ZAKRES PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO I OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. WSPÓLNY OBSZAR REGULACJI
4.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
4.1.1. Informacja sektora publicznego
4.1.1.1. Definicja normatywna
4.1.1.2. Dane dynamiczne, dane o wysokiej wartości oraz dane badawcze
4.1.1.3. Otwarte dane
4.1.2. Dane prywatne
4.1.3. Informacja sektora publicznego a informacja publiczna
4.1.4. Ponowne wykorzystywanie - definicja normatywna
4.1.5. Podmiot zobowiązany
4.1.6. Podmiot uprawniony- użytkownik
4.2. Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia i podstawowe
pojęcia ochrony danych osobowych
4.2.1. Zakres przedmiotowy ogólnego rozporządzenia
4.2.1.1. Pojęcie danych osobowych oraz ich podział na kategorie i rodzaje
4.2.1.2. Zbiór danych
4.2.1.3. Przetwarzanie danych osobowych
4.2.2. Zakres podmiotowy stosowania ogólnego rozporządzenia
4.2.2.1. Administrator i podmiot przetwarzający dane
4.2.2.2. Pojęcie odbiorcy
4.3. Wspólny obszar regulacji ogólnego rozporządzenia oraz przepisów
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
4.3.1. Pojęcie informacji i danych
4.3.2. Informacja sektora publicznego a dane osobowe
4.3.3. Ponowne wykorzystywanie informacji a przetwarzanie danych
4.3.4. Podmiot zobowiązany i użytkownik a administrator i odbiorca danych

5. ZASADY I TRYBY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
5.1. Prawo do ponownego wykorzystywania jako
publiczne prawo podmiotowe
5.2. Tryby ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
5.2.1. Bezwnioskowe tryby ponownego wykorzystywania
5.2.1.1. Biuletyn Informacji Publicznej
5.2.1.2. Portal danych
5.2.1.3. Inne systemy teleinformatyczne
5.2.2. Wnioskowe tryby ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
5.3. Zasady ogólne ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego
5.3.1. Przejrzystość
5.3.2. Równe traktowanie
5.3.3. Zakaz wyłączności
5.3.4. Otwarte formaty
5.3.5. Bezpłatność
5.3.6. Ograniczenie warunków
5.3.7. Otwarte dane
5.3.8. Interfejs programistyczny aplikacji
5.3.9. Otwartość kodu źródłowy programu komputerowego

6. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ WYNIKAJĄCE Z NICH PRAWA I OBOWIĄZKI
6.1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych - wprowadzenie
6.1.1. Legalność
6.1.2. Rzetelność
6.1.3. Przejrzystość
6.1.4. Ograniczenie celu
6.1.5. Minimalizacja danych
6.1.6. Prawidłowość
6.1.7. Ograniczenie przechowywania danych
6.1.8. Integralność i poufność
6.1.9. Rozliczalność
6.2. Prawa osoby, której dane dotyczą - wprowadzenie
6.2.1. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą
6.2.2. Uprawnienia informacyjne
6.2.2.1. Informowanie przy gromadzeniu danych od osoby, której dane dotyczą
6.2.2.2. Informowanie przy gromadzeniu danych z innych źródeł
6.2.3. Prawo dostępu do danych
6.2.4. Prawo do sprostowania danych
6.2.5. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
6.2.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
6.2.7. Prawo do przenoszenia danych
6.2.8. Prawo do sprzeciwu
6.2.9. Zakaz podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

7. RELACJA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I o PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKATORA PUBLICZNEGO
7.1. Przepisy o ochronie danych osobowych w dyrektywach o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i ich implementacja wprawie krajowym
7.2. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
7.3. Relacja prawa do ochrony danych osobowych i prawa do ponownego wykorzystywania w ustawie o otwartych danych i o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
7.3.1. Prywatność jako przesłanka ograniczająca ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
7.3.2. Ograniczenie ponownego wykorzystywania ze względu na ochronę danych osobowych
7.4. Koncepcja współstosowania i komplementarności przepisów
o ochronie danych osobowych i o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

8. PRZESŁANKI LEGALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PONOWNYM
WYKORZYSTYWANIEM INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
8.1. Rodzaje przesłanek i ich podział ze względu na kategorię administratora
8.2. Podstawy przetwarzania danych osobowych przez podmiot zobowiązany
8.2.1. Obowiązek prawny ciążący na administratorze
8.2.2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej
8.2.3. Zgoda
8.3. Podstawy przetwarzania danych osobowych przez użytkownika
8.3.1. Prawnie uzasadniony interes
8.3.2. Zgoda
8.4. Ocena podstawy prawnej przetwarzania danych w krajowych
przepisach o ponownym wykorzystywaniu

9. ZMIANA CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH A PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
9.1. Test zgodności
9.2. Test zgodności a realizacja prawa do ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego
9.2.1. Obowiązek przeprowadzania testu zgodności celów
9.2.2. Podmiot obowiązany do przeprowadzenia testu zgodności
9.2.3. Dopuszczalne cele ponownego wykorzystywania danych osobowych

10. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA
10.1. Udostępnienie a przekazanie danych osobowych do ponownego wykorzystywania
10.2. Znaczenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych
10.3. Ochrona danych osobowych jako warunek ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
10.4. Obowiązki informacyjne
10.4.1. Obowiązek informacyjny podmiotu zobowiązanego
10.4.2. Obowiązek informacyjny użytkownika
10.5. Udostępnienie lub przekazanie danych zanonimizowanych

11. REALIZACJA INNYCH OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA W RAMACH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
11.1. Obowiązki wynikające z podstawowych zasad przetwarzania danych
11.1.1. Prawidłowość danych osobowych
11.1.2. Czasowe ograniczenie przetwarzania danych osobowych
11.1.3. Integralność i poufność przetwarzania
11.1.4. Minimalizacja danych osobowych
11.2. Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą
11.2.1. Sprzeciw
11.2.2. Prawo do bycia zapomnianym
11.2.3. Dostęp do danych
11.2.4. Sprostowanie i uzupełnienie danych
11.2.5. Ograniczenie przetwarzania

12. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Bibliografia

Netografia

Akty prawne
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo wspólnotowe UE
Polski system prawny
Systemy prawny państw obcych

Orzecznictwo
TSUE
Sądy krajowe

Dokumenty oficjalne
Grupa Robocza Artykułu 29
Komisja Europejska
Parlament Europejski
PUODO
Inne

Streszczenie

Summary

Kod producenta: 978-83-66300-62-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.