Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

VADEMECUM KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO wyd.2

VADEMECUM KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO wyd.2

ALEKSANDRA GAFFKE, MIROSŁAWA GAFFKE

Producent: C.H.BECK

Cena: 159.00 zł 143.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-807-0

306 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Kompleksowe omówienie zadań i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem uaktualnionych przepisów prawa oraz uaktualnionego orzecznictwa sądowego.

Celem książki jest wskazanie konkretnych problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w codziennej pracy kierownika na tle stosowania przepisów prawa, które nie zawsze w sposób jasny i wyczerpujący regulują dane zagadnienie ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz aktualnego orzecznictwa sądów.

Publikacja uwzględnia nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), której wejście w życie w przywołanych przepisach przewidziano na 5.10.2021 r.

Aktualizacja publikacji ma charakter uporządkowanego przewodnika po zadaniach i kompetencjach kierownika USC. Skupia się na praktycznych aspektach codziennej pracy kierownika USC oraz stara się wskazać właściwą drogę działania w sytuacjach problematycznych.

W pierwszych rozdziałach publikacji omówiono funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego (w aspekcie finansowym, organizacyjnym i kadrowym) oraz wymogi, jakie musi spełniać kandydat na funkcję kierownika USC (zarówno formalne wymogi ustawowe, jak i te wynikające z predyspozycji i doświadczenia zawodowego). W dalszej części krok po kroku wskazane są zadania i kompetencje kierownika USC z powołaniem na konkretne przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe.

W publikacji uwzględniono stworzenie rejestru danych kontaktowych wraz ze wzorem wniosku, za pomocą którego można swoje dane kontaktowe w nim umieścić, omówiono możliwość wydawania z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych lub odpisów skróconych aktów stanu cywilnego osób wymienionych w art. 45 ust. 2 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Szczegółowo omówiono także wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie dokumentów z akt zbiorowych osobom uprawnionym z szczególnym uwzględnieniem wykazania interesu prawnego powołując się na orzecznictwo sądów.

SPIS TREŚCI

O autorkach

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Rozdział I. Zatrudnienie kierownika urzędu stanu cywilnego (Aleksandra Gaffke)
1. Ogólna charakterystyka stanowiska kierownika urzędu stanu cywilnego
2. Wymagania formalne dla kandydatów na kierownika USC
3. Nabór na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego
4. Zatrudnienie kierownika urzędu stanu cywilnego
5. Wynagrodzenie kierownika urzędu stanu cywilnego
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Wynagrodzenie zasadnicze
5.3. Dodatek za wieloletnią pracę
5.4. Nagroda jubileuszowa
5.5. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy
5.6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.7. Należności z tytułu podróży służbowych

Rozdział II. Ogólny zakres zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego (Aleksandra Gaffke)
1. Podstawy prawne zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego
2. Upoważnienia kierownika USC
3. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez kierownika urzędu stanu cywilnego
4. Współpraca kierownika USC z sądami i innymi organami administracji
publicznej

Rozdział III. Rejestracja stanu cywilnego (Aleksandra Gaffke)
1. Rejestr stanu cywilnego
2. Adnotacja w akcie stanu cywilnego
3. Wzmianka dodatkowa w akcie stanu cywilnego
4. Przypiski przy akcie stanu cywilnego
5. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz
sposobu oznaczania w nim aktów stanu cywilnego
6. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

Rozdział IV. Szczególne tryby rejestracji stanu cywilnego (Mirosława Gaffke)
1. Zagadnienia wstępne
2. Urodzenie lub zgon na polskim statku
3. Zgon w związku z działaniami wojennymi
4. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
6. Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego oraz dołączenie wzmianki
dodatkowej lub przypisku o orzeczeniu sądu państwa obcego
7. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Rozdział V. Zadania kierownika USC z zakresu sporządzania aktów stanu
cywilnego (Mirosława Gaffke)
1. Zagadnienia ogólne związane z aktami stanu cywilnego
2. Akt urodzenia
3. Akt małżeństwa
4. Akt zgonu

Rozdział VI. Zmiany w aktach stanu cywilnego (Aleksandra Gaffke)
1. Uwagi wprowadzające
2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
3. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
4. Unieważnienie aktu stanu cywilnego

Rozdział VII. Zadania kierownika USC w zakresie zmiany imienia i nazwiska
(Mirosława Gaffke)
1. Zakres stosowania ustawy o zmianie imienia i nazwiska
2. Przyczyny zmiany imienia i nazwiska
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością ludzką
2.3. Imię lub nazwisko używane
2.4. Imię lub nazwisko bezprawnie zmienione
2.5. Imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego
obywatelstwo również się posiada
2.6. Ochrona nazwisk historycznych
3. Procedura zmiany imienia i nazwiska
3.1. Postępowanie w sprawie zmiany imienia lub nazwiska
3.2. Charakter prawny i skutki decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska
3.3. Nazwisko w polskim prawie prywatnym międzynarodowym

Rozdział VIII. Zadania kierownika USC w zakresie spraw rodzinno-opiekuńczych
(Aleksandra Gaffke)
1. Obowiązki kierownika USC związane z zawarciem małżeństwa
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Przesłanki zawarcia małżeństwa
1.3. Obowiązki i rola kierownika USC przed przyjęciem oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński
1.3.1. Małżeństwo z cudzoziemcem
1.3.2. Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
1.3.2.1. Przeszkoda wieku
1.3.2.2. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia
1.3.2.3. Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju
umysłowego
1.3.2.4. Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim
1.3.2.5. Przeszkoda pokrewieństwa lub powinowactwa
1.3.2.6. Przeszkoda przysposobienia
1.3.2.7. Wady oświadczeń woli
1.4. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
1.4.1. Rola kierownika USC w związku z małżeństwem kanonicznym
1.4.2. Zawarcie małżeństwa w PrPrywM
1.5. Nazwisko małżonka
2. Obowiązki kierownika USC związane z uznaniem ojcostwa
2.1. Zagadnienia ogólne związane z uznaniem ojcostwa
2.2. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC
2.2.1. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC w przypadku procedury
medycznie wspomaganej prokreacji
2.3. Przyjęcia przez kierownika USC oświadczeń koniecznych do uznania
ojcostwa
2.4. Rejestr uznań
2.5. Zadania kierownika urzędu stanu cywilnego po sądowym ustaleniu
ojcostwa
3. Zadania i rola kierownika USC w związku z imieniem i nazwiskiem dziecka
3.1. Regulacja prawna imienia dziecka
3.2. Nazwisko dziecka urodzonego w małżeństwie
3.3. Nazwisko dziecka uznanego oraz w sytuacji sądowego ustalenia ojcostwa
3.4. Nazwisko dziecka, którego ojcostwa nie ustalono
3.5. Nazwisko dziecka nieznanych rodziców
3.6. Nazwisko dziecka w przypadku zawarcia małżeństwa przez jego rodzica
3.7. Nazwisko i akt urodzenia dziecka przysposobionego
3.7.1. Przysposobienie całkowite
3.7.2. Przysposobienie pełne
3.7.3. Przysposobienie niepełne
3.7.4. Nazwisko i akt urodzenia dziecka w przypadku rozwiązania
przysposobienia przez sąd

Rozdział IX. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
(Mirosława Gaffke)
1. Rodzaje dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego
2. Tryb wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego
3. Udostępnianie aktów stanu cywilnego na zasadach przewidzianych dla
materiałów archiwalnych

Rozdział X. Obowiązki i rola kierownika USC w sprawach z zakresu rejestracji
danych gromadzonych w rejestrze PESEL oraz w sprawach zameldowania dzieci
obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP (Aleksandra Gaffke)
1. Zagadnienia ogólne związane z rejestrem PESEL
2. Zadania kierownika USC w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
3. Zadania kierownika USC w zakresie nadawania numeru PESEL
4. Zadania kierownika USC w zakresie zameldowania dzieci obywateli polskich
zamieszkujących na terytorium RP, urodzonych w Polsce

Rozdział XI. Uprawnienia i obowiązki kierownika USC z zakresu spraw
spadkowych (testament allograficzny) (Aleksandra Gaffke)
1. Zasady ogólne dotyczące dziedziczenia z testamentu
2. Testament allograficzny

Rozdział XII. Organizacja uroczystości związanych z przyznawaniem Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (Mirosława Gaffke)
1. Zagadnienia ogólne związane z Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
2. Tryb nadawania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
3. Wręczanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Rozdział XIII. Wybrane zadania kierownika USC związane z przepisami
przejściowymi ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Mirosława Gaffke)
1. Uwagi ogólne
2. Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu
cywilnego
3. Przekazanie ksiąg stanu cywilnego do archiwów
4. Moc prawna dotychczasowych aktów stanu cywilnego
5. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rozdział XIV. Ochrona danych osobowych w urzędzie stanu cywilnego
(Mirosława Gaffke)
1. Reforma ochrony danych osobowych w Polsce - geneza, cele i podstawowe
założenia
2. Zakres stosowania RODO i jego odniesienia do działalności kierownika urzędu
stanu cywilnego
2.1. Pojęcie danych osobowych
2.2. Przedmiotowy zakres stosowania RODO
2.3. Rodzaje podmiotów obowiązanych do ochrony danych osobowych
2.4. Szczegółowe obowiązki administratora
2.4.1. Obowiązki informacyjne
2.4.2. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą
2.4.3. Rejestrowanie czynności przetwarzania
2.4.4. Zabezpieczenie danych osobowych
2.4.5. Obowiązki związane z naruszeniem danych osobowych
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych

Kod producenta: 978-83-8235-807-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.