Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

USTAWA O TRANSPORCIE KOLEJOWYM KOMENTARZ wyd.2

USTAWA O TRANSPORCIE KOLEJOWYM KOMENTARZ wyd.2

red.nauk.PAWEŁ WAJDA, red.nauk.MARCIN TRELA, red.nauk.MAREK WIERZBOWSKI

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 299.00 zł 269.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 0.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-221-8

1344 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

 

W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na zasady korzystania, zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej. Przybliżono zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym - w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel. Wskazano też zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały liczne zmiany, w tym dotyczące wprowadzenia:

zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu w miejsce dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;

jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa;

obowiązku współpracy Prezesa Urzędu Transpotu Kolejowego z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i nadzoru;

nowych definicji, np. obszaru użytkowania pojazdu, punktu kompleksowej obsługi, rodzaju działalności, zakresu działalności oraz obszaru działalności, a także rozszerzenia katalogu zadań Prezesa UTK, m.in. o konsultowanie kierunków rozwoju ze wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi stronami, w tym z zarządcami, przewoźnikami kolejowymi, producentami, dostawcami usług utrzymania oraz przedstawicielami personelu i użytkowników.

Autorami publikacji są zarówno przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, oraz adwokaci z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego, którzy uczestniczyli w pracach nad tworzeniem ustawy o transporcie kolejowym oraz biorą aktywny udział w procesie jej praktycznego stosowania i wykładni.

Komentarz jest przeznaczony dla menedżerów, specjalistów i przedstawicieli zawodów prawniczych związanych z sektorem kolejowym. Zainteresuje również pracowników administracji i teoretyków prawa administracyjnego.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(tekst jedn.: Dz.U.z 2021r. poz. 1984 ze zm.)

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres zastosowania regulacji]
Art. 2. (uchylony)
Art. 3. [Wyłączenia stosowania przepisów ustawy o transporcie kolejowym]
Art. 3a. [Wyłączenie stosowania przepisów UE dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym]
Art. 4. [Definicje]
Rozdział 2. Infrastruktura kolejowa
Art. 5. [Zadania zarządcy infrastruktury]
Art. 5a. [Wyłączenie przepisów o partnerstwie publicznođ-prywatnym]
Art. 5b. [Obowiązki zarządcy wobec organizatora publicznego transportu kolejowego]
Art. 5c. [Delegacja ustawowa - zakres i tryb udzielania informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego]
Art. 6. [Podział linii kolejowych]
Art. 7. [Połączenie linii kolejowych]
Art. 8. [Zwolnienie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego]
Art. 9. (uchylony)
Rozdział 2a. (uchylony)
Art. 9a-9m. (uchylone)
Rozdział 2aa. Gwarancje niezależności i bezstronności zarządcy
Art. 9ma. [Warunki dopuszczalności zlecenia wykonywania zadań zarządcy infrastruktury innemu podmiotowi]
Art. 9mb. [Odrębność prawna i niezależność zarządcy infrastruktury]
Art. 9mc. [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego]
Art. 9md. [Zakaz otrzymywania premii i wynagrodzeń]
Art. 9me. [Zasady korzystania przez zarządcę infrastruktury i podmioty wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo ze wspólnego systemu teleinformatycznego]
Art. 9mf. [Zakaz wywierania decydującego wpływu na mianowanie i zwalnianie osób podejmujących kluczowe decyzje w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo przez podmioty inne niż zarządca infrastruktury]
Art. 9mg. [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego]
Art. 9mh. [Przekazywanie przez zarządcę infrastruktury informacji o wystąpieniu zakłócenia w prowadzeniu ruchu pociągów]
Art. 9mi. [Zasada wykorzystywania uzyskiwanego przez zarządcę infrastruktury dochodu wyłącznie do finansowania działalności własnej tego zarządcy]
Art. 9mj. [Zakaz wzajemnego udzielania pożyczek]
Art. 9mk. [Zasady świadczenia przez podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo usług na rzecz zarządcy infrastruktury]
Art. 9ml. [Odrębna rachunkowość zarządcy infrastruktury wchodzącego w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo]
Art. 9mm. [Umowy o współpracy między zarządcą infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi]
Rozdział 2b. Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych
Art. 9n. [Zakres przedmiotowy stosowania przepisów]
Art. 9o. [Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
Art. 9oa. [Uzgodnienie kolizji przebiegu sieci]
Art. 9p. [Wyłączenie konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
Art. 9q. [Zawartość decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
Art. 9r. [Postępowanie odwoławcze]
Art. 9s. [Skutki wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
Art. 9t. [Roszczenie o wykup pozostałej części nieruchomości]
Art. 9u. [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
Art. 9w. [Rygor natychmiastowej wykonalności]
Art. 9x. [Inne skutki prawne wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
Art. 9y. [Odszkodowanie]
Art. 9ya. [Nieodpłatne zajęcie pasa drogowego]
Art. 9yb. [Wycinka drzew lub krzewów]
Art. 9yc. [Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o ochronie przyrody]
Art. 9yd. [Objęcie decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rodzinnych ogrodów działkowych]
Art. 9z. [Zaliczka na poczet odszkodowania]
Art. 9aa-9ab. (uchylone)
Art. 9ac. [Pozwolenie na budowę linii kolejowej]
Art. 9ad. [Przepis odsyłający]
Art. 9ae. [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków]
Art. 9af. Udzielenie zgody wodnoprawnej]

Art. 9ag. [Zadanie polegające na budowie, przebudowie drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego]

Rozdział 3. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Art. 10. [Pozycja prawnoustrojowa Prezesa UTK]
Art. 11. [Procedura powołania Prezesa UTK]
Art. 11a. [Podejmowanie innych zajęć przez Prezesa UTK; zakaz przynależności do partii politycznej i związku zawodowego]
Art. 11b. [Kadencja i odwołanie Prezesa UTK]
Art. 12. [Urząd Transportu Kolejowego]
Art. 13. [Kompetencje Prezesa UTK]
Art. 13a. [Stosowanie przepisów k.p.a.; wnioski składane w postaci elektronicznej]
Art. 13aa. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy]
Art. 13ab. [Załatwianie spraw za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi]
Art. 13ac. [Prezes UTK jako administrator danych osobowych]
Art. 13b. [Decyzje wydawane w przypadku naruszenia przepisów; odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów]
Art. 13c. [Rygor natychmiastowej wykonalności; publikacja decyzji]
Art. 14. [Kompetencje Prezesa UTK; tymczasowe środki bezpieczeństwa]
Art. 14a. [Skargi pasażerskie dotyczące rozporządzenia 1371/2007]
Art. 14aa. [Pisemne ostrzeżenie]
Art. 14b. [Ochrona zbiorowych interesów pasażerów]
Art. 15. [Kontrola sprawowana przez Prezesa UTK; żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych a przebieg kontroli i uprawnienie Prezesa UTK do nałożenia kary]
Art. 15a. [Współpraca z organami regulacyjnymi z innych państw członkowskich UE w zakresie regulacji transportu kolejowego]
Art. 15aa. [Współpraca z organami do spraw bezpieczeństwa z innych państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i nadzoru]
Art. 15ab. [Współpraca z Agencją Kolejową UE]
Art. 15b. [Sprawozdania publikowane przez Prezesa UTK]
Art. 16. [Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w ramach nadzoru]

Rozdział 3a. Rzecznik Praw Pasażera Kolei oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Art. 16a. [Kompetencje Rzecznika]
Art. 16b. [Propozycja rozwiązania sporu]
Art. 16c. [Rzecznik jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich]
Art. 16d. [Powołanie i odwołanie Rzecznika]
Art. 16e. [Postępowanie przed Rzecznikiem]
Art. 16f. [Zespół]
Art. 16g. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 4. Bezpieczeństwo transportu kolejowego
Art. 17. [Podstawowe obowiązki arządców i przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych]
Art. 17a. [Systemy zarządzania bezpieczeństwem]
Art. 17aa. [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego po poważnym wypadku]
Art. 17ab.[Raporty w sprawie bezpieczeństwa]
Art. 17ac. [Delegacja ustawowa - wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI)]
Art. 17b. (uchylony)
Art. 17c. [Działalność jednostek oceniających]
Art. 17d. [Autoryzacja bezpieczeństwa i świadectwo bezpieczeństwa]
Art. 17e. [Obowiązek posiadania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa]
Art. 17f. [Świadectwo bezpieczeństwa w zakresie zarządzania infrastrukturą i wykonywania przewozów w metrze]
Art. 18. [Uprawnienia maszynistów]
Art. 18a. [Autoryzacja bezpieczeństwa]
Art. 18b. [Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa]
Art. 18ba. [Złożenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa do Agencji Transportu Kolejowego UE - czynności Prezesa UTK]
Art. 18bb. [Decyzja Prezesa UTK w sprawie wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa; obowiązki informacyjne wobec Agencji Transportu Kolejowego UE]
Art. 18bc. [Aktualizacja lub przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa]
Art. 18bd. [Obowiązki informacyjne przewoźnika kolejowego wobec Prezesa UTK - rozpoczęcie przewozów na zmienionych warunkach, zmiany dotyczące kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów]
Art. 18be. [Nadzór Prezesa UTK w zakresie stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem]
Art. 18bf. [Ograniczenie lub cofnięcie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa]
Art. 18c. [Publikacja w BIP przewodnika dotyczącego wydawania, aktualizacji i przedłużania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa]
Art. 18d. [Szkolenia dla pracowników]
Art. 18e-18f. (uchylone)
Art. 19. [Świadectwo bezpieczeństwa]
Art. 20. [Delegacja ustawowa - warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych]
Art. 20a. [Delegacja ustawowa - procedury techniczne utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym]
Art. 21. [Odstępstwo od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji]
Art. 22. [Licencja maszynisty]
Art. 22a. [Rejestry i listy prowadzone przez Prezesa UTK]
Art. 22aa. [Sprostowanie, zmiana danych]
Art. 22ab. Termin dokonania wpisu]
Art. 22ac. [Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności]
Art. 22ad. [Ponowny wpis do rejestru]
Art. 22ae. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru]
Art. 22b. [Świadectwo maszynisty]
Art. 22c. [Zwrot kosztów szkolenia; umowa]
Art. 22ca. [Zarządzanie ryzykiem zmęczonego maszynisty]
Art. 22d. [Pracownicy kolejowi]
Art. 22e. [Ocena systemu uzyskiwania licencji maszynisty]
Art. 22f. [Dopuszczenie do eksploatacji]
Art. 22g. [Wykonywanie badań technicznych]
Art. 22h. [Czasowe odstępstwa od wymagań dotyczących personelu kolejowego]
Art. 23. [Zasady dopuszczania do eksploatacji systemów strukturalnych]
Art. 23a. [Wpisy w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR)]
Art. 23b. [Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu]
Art. 23c. (uchylony)
Art. 23ca. [Dążenie przez Prezesa UTK i Agencję Transportu Kolejowego UE do wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie oceny dokumentacji dotyczącej postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu]
Art. 23d. [Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu a zezwolenie dla typu pojazdu; deklaracja zgodności z typem]
Art. 23e. [Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu]
Art. 23f. (uchylony)
Art. 23fa. [Zapewnienie zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei]
Art. 23g. (uchylony)
Art. 23h. [Sukcesja administracyjna uprawnień]
Art. 23i. [Wymóg uzyskania nowego zezwolenia w przypadku modernizacji pojazdu kolejowego]
Art. 23j. [Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM); system utrzymania pojazdu kolejowego]
Art. 23k. [Czynności sprawdzające przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu kolejowego]
Art. 24. Świadectwo sprawności technicznej]
Art. 25. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 4a. Warunki zapewnienia interoperacyjności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 25a. [Podział systemu kolei Unii na podsystemy]
Art. 25b. [Zakres zastosowania ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku do oceny zgodności podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności]
Art. 25c. (uchylony)
Art. 25ca. [Zasady przeprowadzania weryfikacji WE podsystemów strukturalnych i oceny zgodności składników interoperacyjności]
Art. 25cb. Warunki i tryb przeprowadzania weryfikacji WE podsystemów strukturalnych]
Art. 25cba.[Certyfikat weryfikacji podsystemu]
Art. 25cc. [Warunki i tryb przeprowadzania oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności]
Art. 25d. [Wymagania krajowe w procesie zapewnienia interđoperacyjności - lista krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych]
Art. 25e. [Dopuszczanie do eksploatacji podsystemów strukturalnych]
Art. 25ea. [Wniosek o zatwierdzenie proponowanych rozwiązań technicznych związanych z planowaną zabudową urządzeń przytorowych ERTMS]
Art. 25f. [Odstępstwa od obowiązku stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności]
Art. 25g. [Rejestry infrastruktury kolejowej]
Art. 25ga. (uchylony)
Art. 25gb. [Rejestracja pojazdu kolejowego w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR)]
Art. 25h. [Autoryzacja jednostek oceniających zgodność]
Art. 25i. [Notyfikacja autoryzowanych jednostek oceniających zgodność]
Art. 25ia. Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w działaniach grupy ds. ERTMS]
Art. 25ib.[Zakaz powiązania wynagrodzenia z liczbą wykonanych ocen zgodności oraz ich wynikami]
Art. 25ic. [Przekazywanie Agencji Kolejowej UE certyfikatów wydawanych przez jednostkę notyfikowaną]
Art. 25id. [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w pracach sektorowej grupy jednostek notyfikowanych]
Art. 25ie. [Wyznaczenie podmiotu do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej]
Art. 25j. [Nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych]
Art. 25k. [Modernizacja i odnowienie podsystemów strukturalnych]
Art. 25l. [Opłaty za badania eksploatowanych podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności]
Art. 25m. [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności]
Art. 25n. [Określenie strony postępowania w sprawie podsystemu strukturalnego lub składnika interoperacyjności niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami]
Art. 25o. [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą jednostek i laboratoriów]
Art. 25p. (uchylony)
Art. 25r. [Obowiązki związane z kontrolą spełniania zasadniczych wymagań przez podsystem strukturalny]
Art. 25s. [Publikacja informacji o działalności jednostek notyfikowanych]
Art. 25sa. [Niespełnianie przez specyfikacje europejskie wymagań w zakresie interoperacyjności systemu kolei]
Art. 25t. (uchylony)
Art. 25ta. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 4b. Czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne
Art. 25u. [Umowa zbiorowa dla pracowników oddelegowanych]
Art. 25w. [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu pracy]

Rozdział 5. (uchylony)
Art. 26-28. (uchylone)

Rozdział 5a. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
Art. 28a. [Skład Komisji]
Art. 28b. [Rozkład czasu pracy członków Komisji]
Art. 28c. [Odpowiednie stosowanie]
Art. 28d. [Obsługa działalności Komisji]
Art. 28e. [Postępowanie w sprawie wypadku lub incydentu]
Art. 28f. [Procedury]
Art. 28g. [Obowiązek zgłaszania wypadków]
Art. 28h. [Przebieg postępowania]
Art. 28i. [Pomoc innych organów]
Art. 28j. [Udział innych podmiotów w postępowaniu]
Art. 28ja. [Współpraca międzynarodowa]
Art. 28jb. [Program wzajemnych ocen]
Art. 28k. [Uczestnicy i świadkowie]
Art. 28l. [Raport z postępowania]
Art. 28m. [Komisja kolejowa]
Art. 28n. [Upoważnienie ustawowe]
Art. 28o. (uchylony)

Rozdział 5b. Przewozy kolejowe o charakterze użyteczności publicznej
Art. 28p. [Umowa o świadczenie usług publicznych]
Art. 28pa. [Projekt planu transportowego]
Art. 28pb. [Organizator publicznego transportu zbiorowego]
Rozdział 5c. (uchylony)
Art. 28q-28x. (uchylone)
Rozdział 5d. (uchylony)
Art. 28y-28z. (uchylone)

Rozdział 6. Udostępnianie infrastruktury kolejowej i opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej
Art. 29. [Zakres udostępnienia infrastruktury kolejowej]
Art. 29a. [Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej]
Art. 29b. Uprzywilejowanie określonego rodzaju przewozów]
Art. 29c. [Decyzja o przyznaniu otwartego lub ograniczonego dostępu]
Art. 29d. [Umowa o przydzielenie zdolności przepustowej]
Art. 29e.[Decyzja w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej]
Art. 29f. [Okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów]
Art. 30. [Przydzielenie zdolności przepustowej; opracowanie i zmiana rocznego rozkładu jazdy pociągów]
Art. 30a. [Skarga do Prezesa UTK na odmowę przydzielenia zdolności przepustowej]
Art. 30b. [Zakaz przekazania zdolności przepustowej]
Art. 30c. [Umowa o wykorzystanie zdolności przepustowej]
Art. 30d. [Decyzja o wykorzystaniu zdolności przepustowej]
Art. 30e. [Podanie do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów pasażerskich]
Art. 30f. [Monitorowanie punktualności pociągów]
Art. 30g. [Procedury rozwiązywania sporów]
Art. 30h. [Zasady korzystania z drogi kolejowej; plan postępowania na wypadek wystąpienia zakłóceń w ruchu pociągów]
Art. 31. [Umowy ramowe]
Art. 32. [Regulamin sieci]
Art. 33. [Opłaty pobierane przez zarządcę]
Art. 34. Podwyższenie opłaty; ulgi w opłacie podstawowej]
Art. 34a. [Negocjacje w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej]
Art. 35. [Delegacja ustawowa]
Art. 35a. [Decyzja zarządcy w sprawie stosowania przepisów o udostępnianiu infrastruktury kolejowej]
Art. 36. [Wyłączenie stosowania przepisów]
Rozdział 6a. Obiekty infrastruktury usługowej
Art. 36a. [Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej]
Art. 36b. [Wnioskowanie o dostęp do obiektu]
Art. 36c. [Umowa określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług w obiekcie]
Art. 36d. [Skarga do Prezesa UTK na odmowę udostępnienia obiektu]
Art. 36e. [Opłaty za dostęp do obiektu]
Art. 36f. [Regulamin obiektu]
Art. 36g. [Obowiązki przewoźnika kolejowego udostępniającego obiekt]
Art. 36h. [Rejestr obiektów]
Art. 36i. [Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku obiektów połączonych wyłącznie z infrastrukturą kolejową]

Rozdział 6b. Stacje pasażerskie i perony
Art. 36j. [Udostępnianie stacji pasażerskiej]
Art. 36k. [Nieodpłatność udostępniania stacji; regulamin korzystania ze stacji; poczekalnie]
Art. 36l. [Nazwa stacji pasażerskiej]
Art. 36la. [Udostępnianie peronów]
Art. 36m. [Delegacja ustawowa - standardy oznakowania stacji pasażerskich]

Rozdział 6c. Współpraca zarządców
Art. 36n. [Umowa o współpracy zarządców]
Art. 36o. [Wspólny portal internetowy]
Art. 36p. [Ustalenia zarządców w sprawie wspólnych zasad i praktyk]
Art. 36q. [Współpraca w ramach Platformy Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej]

Rozdział 7. Finansowanie transportu kolejowego
Art. 37. [Gospodarka finansowa zarządców i przewoźników kolejowych]
Art. 37a. Rejestr aktywów]
Art. 38. [Finansowanie infrastruktury i przewoźników]
Art. 38a. [Dofinansowanie z budżetu państwa; Fundusz Kolejowy]
Art. 38b. [Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego]
Art. 38ba. [Procedura przygotowania likwidacji drogi kolejowej]
Art. 38c. [Program wieloletni]
Art. 38d. [Decyzja o dofinansowaniu ulgi w opłacie podstawowej]
Art. 38e. [Określenie przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej]
Art. 38f. [Plan biznesowy opracowywany przez zarządcę]
Art. 38g. [Plan biznesowy opracowywany przez przewoźnika kolejowego]
Art. 39-42. (uchylone)

Rozdział 8. Licencjonowanie transportu kolejowego
Art. 43. [Licencja przewoźnika]
Art. 44. [Zwolnienie z obowiązku uzyskania licencji]
Art. 45. [Organ właściwy w sprawach licencji; forma rozstrzygnięcia w sprawach licencji]
Art. 46. [Wymagania w zakresie udzielenia licencji przewoźnika]
Art. 47. [Decyzja w sprawie udzielenia licencji]
Art. 48. [Decyzja o ponownym przedłożeniu licencji do zatwierdzenia]
Art. 49. [Okresowe kontrole]
Art. 49a. [Zawieszenie i cofnięcie licencji]
Art. 49b. Powiadomienie Agencji]
Art. 50. [Opłata za udzielenie licencji]
Art. 51. [Tryb udzielania licencji]
Art. 51a-52. (uchylone)

Rozdział 9. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych
Art. 53. [Sąsiedztwo linii kolejowych]
Art. 54. [Delegacja ustawowa]
Art. 55. Zasłony odśnieżne, żywopłoty, pasy przeciwpożarowe]
Art. 56. [Usunięcie drzew i krzewów]
Art. 57. [Odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych]
Art. 57a. [Odstępstwo od odległości i warunków usytuowania drzew i krzewów]

Rozdział 10. Ochrona porządku na obszarze kolejowym
Art. 58. [Wstęp na obszar kolejowy]
Art. 59. [Straż ochrony kolei; funkcjonariusze straży ochrony kolei]
Art. 60. [Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i korzystanie z broni palnej przez funkcjonariuszy straży ochrony kolei]
Art. 60a. [Przetwarzanie danych osobowych przez straż ochrony kolei]
Art. 61. [Ograniczenie zakresu działania i uprawnień straży ochrony kolei]
Art. 62. [Współdziałanie straży ochrony kolei z innymi służbami]
Art. 63. [Ochrona prawna funkcjonariuszy

Kod producenta: 978-83-8286-221-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.