Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

UCHWAŁY, REGULAMINY I PROCEDURY SZKOLNE. KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

UCHWAŁY, REGULAMINY I PROCEDURY SZKOLNE. KOMPENDIUM PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

MAŁGORZATA CELUCH

Producent: WIEDZA I PRAKTYKA

Cena: 89.90 zł 80.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8276-541-0

282 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Publikacja stanowi zbiór dokumentów gotowych do wykorzystania w roku szkolnym 2022/2023 wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Dodatkowo na zahasłowanej stronie internetowej znajdą Państwo przykłady ponad 100 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Wszystkie akty wewnątrzszkolne są opracowane w oparciu o aktualne podstawy prawne.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Uchwały
1.1. Uchylenie uchwały niezgodnej z prawem
1.2. Podejmowanie uchwał (głosowanie)
1.3. Treść uchwały
1.4. Przechowywanie uchwał
1.5. Rodzaje uchwał rady pedagogicznej
1.5.1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej
1.5.2. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej
1.6. Wzory uchwał rady pedagogicznej - sprawy kadrowe i płacowe
1.6.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (wzór dokumentu na stronie www)
1.6.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń/nagród/ wyróżnień (wzór dokumentu na stronie www)
1.6.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
(wzór dokumentu na stronie www)
1.6.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły
(wzór dokumentu na stronie www)
1.6.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły (wzór dokumentu na stronie www)
1.7. Zarządzanie szkołą i bezpieczeństwo
1.7.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych
(wzór dokumentu na stronie www)
1.7.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.6. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.7. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie złożenia wniosku
w sprawie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.8. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia
na indywidualny tok nauki (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.9. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia
na indywidualny program nauki (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.10. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie Regulaminu
Rady Pedagogicznej (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.11. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian regulaminu
Rady Pedagogicznej (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.12. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.13. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku szkolnym (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.14. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji semestralnej (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.15. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu
(wzór dokumentu na stronie www)
1.7.16. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu
(wzór dokumentu na stronie www)
1.7.17. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.18. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia
z listy uczniów (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.19. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.20. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo (wzór dokumentu na stronie www)
1.7.21. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego (wzór dokumentu na stronie www)
1.8. Uchwały rady rodziców
1.8.1. Kompetencje stanowiące rady rodziców
1.8.2. Kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze rady rodziców
1.9. Wzory uchwał rady rodziców
1.9.1. Uchwała rady rodziców w sprawie Regulaminu Rady
Rodziców (wzór dokumentu na stronie www)
1.9.2. Regulamin rady rodziców (wzór dokumentu na stronie www)
1.9.3. Uchwała rady rodziców w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na stronie www)
1.9.4. Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania propozycji
dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
przedstawionych przez dyrektora (wzór dokumentu
na stronie www)
1.9.5. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (wzór dokumentu na stronie www)
1.9.6. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole stowarzyszenia/organizacji
(wzór dokumentu na stronie www)
1.9.7. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu finansowego (wzór dokumentu na stronie www)
1.9.8. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu Prezydium Rady Rodziców (wzór dokumentu na stronie www)
1.9.9. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców (wzór dokumentu na stronie www)
1.10. Uchwały rady szkoły
1.11. Wzory uchwał rady szkoły
1.11.1. Uchwała rady szkoły w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły (wzór dokumentu na stronie www)
1.11.2. Uchwała rady szkoły w sprawie Regulaminu Rady Szkoły
(wzór dokumentu na stronie www)
1.11.3. Uchwała rady szkoły w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na stronie www)
1.11.4. Uchwała rady szkoły w sprawie zaopiniowania propozycji dni
wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym przedstawionych przez dyrektora szkoły (wzór dokumentu na stronie www)

Rozdział 2. Regulaminy
2.1. Wprowadzanie regulaminów
2.2. Przykłady regulaminów-sprawy kadrowe
2.2.1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
(wzór dokumentu na stronie www)
2.3. Przykłady regulaminów - zarządzanie szkołą
2.3.1. Regulamin rady szkoły (wzór dokumentu na stronie www)
2.3.2. Regulamin rady pedagogicznej (wzór dokumentu na stronie www)
i w dziale uchwały
2.3.3. Regulamin rady rodziców (nie dotyczy szkół dla dorosłych)
(wzór dokumentu na stronie www) i w dziale uchwały
2.3.4. Regulamin samorządu uczniowskiego (wzór dokumentu
na stronie www)
2.3.5. Regulamin zespołu wychowawców (wzór dokumentu
na stronie www)
2.3.6. Regulamin stołówki szkolnej (wzór dokumentu na stronie www)
2.3.7. Regulamin świetlicy szkolnej (nie dotyczy szkół dla dorosłych; nie ma obowiązku istnienia świetlicy w szkole ponadpodstawowej) (wzór dokumentu na stronie www)
2.3.8. Regulamin biblioteki szkolnej (wzór dokumentu na stronie www)
2.3.9. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania
z tych zajęć (wzór dokumentu na stronie www)
2.3.10. Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych
(wzór dokumentu na stronie www)
2.4. Przykłady regulaminów - bezpieczeństwo
2.4.1. Regulamin bhp (wzór dokumentu na stronie www)
2.4.2. Regulamin dyskotek szkolnych (wzór dokumentu na stronie www)

Rozdział 3. Procedury
3.1. Wprowadzanie procedur
3.2. Przykłady procedur - sprawy kadrowe
3.2.1. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli
(wzór dokumentu na stronie www)
3.2.2. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
(wzór dokumentu na stronie www)
3.2.3. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego
(placówka feryjna) (wzór dokumentu na stronie www)
3.2.4. Procedura ustalania (zmiany) treści Regulaminu ZFŚS w szkole (wzór dokumentu na stronie www)
3.3. Przykłady procedur- zarządzanie szkołą
3.3.1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na stronie www)
3.3.2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka
obcego (wzór dokumentu na stronie www)
3.3.3. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły
w trakcie roku szkolnego (wzór dokumentu na stronie www)
3.3.4. Procedura postępowania z drukami ścisłego zarachowania
(wzór dokumentu na stronie www)
3.3.5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
(wzór dokumentu na stronie www)
3.3.6. Procedura skreślania z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki)
(wzór dokumentu na stronie www)
3.4. Procedury związane z kształceniem na odległość
3.4.1. Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość (wzór dokumentu
na stronie www)
3.4.2. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
(wzór dokumentu na stronie www)
3.4.3. Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trakcie kształcenia na odległość (wzór dokumentu na stronie www)
3.4.4. Protokół z egzaminu poprawkowego (wzór dokumentu
na stronie www)
3.4.5. Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość (wzór dokumentu
na stronie www)
3.4.6. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego (wzór dokumentu
na stronie www)
3.4.7. Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość (wzór dokumentu na stronie www
3.4.8. Uchwała w sprawie zmian w statucie szkoły (wzór dokumentu
na stronie www)
3.4.9. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość
(wzór dokumentu na stronie www)
3.4.10. Zarządzenie dyrektora w sprawie kształcenia na odległość
(wzór dokumentu na stronie www)
3.5. Przykłady procedur - bezpieczeństwo
3.5.1. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.2. Procedura tworzenia szkolnego programu wychowawczo--profilaktycznego (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.5. Pisma informujące stację sanitarno - epidemiologiczną
o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (wzór dokumentów na stronie www)
3.5.6. Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.7. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się
stanu zdrowia ucznia (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.8. Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19 (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.9. Procedura dotycząca dostarczanie posiłków przez firmę zewnętrzną (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.10. Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni
szkolnej (wzór dokumentu na stronie www)
3.5.11. Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki
(wzór dokumentu na stronie www)

Podstawa prawna

Kod producenta: 978-83-8276-541-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.