Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

UCHWAŁA BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyd.2

UCHWAŁA BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyd.2

BERNADETA DZIEDZIAK, WALDEMAR WITALEC, ANNA OSTROWSKA

Producent: C.H.BECK

Cena: 169.00 zł 152.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-790-5

597 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

 

W drugim wydaniu książki szczegółowo przedstawiono zagadnienie środków budżetowych na zadania realizowane w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z przedstawieniem możliwych form tego współdziałania oraz związanych z nimi dochodów i wydatków wraz prawidłowym ich ujęciem w uchwale budżetowej.

Drugie wydanie poszerzono o rozdział dotyczący tematyki dotacji. W formie dotacji JST otrzymują wiele transferów środków z budżetu państwa, z budżetów innych JST oraz od innych JSFP. Poprzez udzielenie dotacji JST finansują dużą część nałożonych na nie zadań. Jest to problematyka stwarzająca szereg problemów, a nieprawidłowości są dotkliwe i sankcjonowane na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów.

Osobny rozdział poświęcono Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, wobec kolejnych transz środków jakie JST pozyskują z tego Funduszu w 2021 r.

W drugim wydaniu na końcu książki "Uchwała budżetowa" znalazł się nowy rozdział "Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego w pytaniach i odpowiedziach", w którym autorzy odpowiadają na nurtujące szczególnie praktyków samorządowych pytania dotyczące problematyki budżetowej.

Wszystkie wzory dokumentów publikowane w książce są dostępne na stronie internetowej, której adres znajduje się w wersji wydrukowanej publikacji.

SPIS TRESCI

O autorach

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wstęp

Rozdział I. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego (Waldemar Witalec)
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Ustawy regulujące problematykę dotyczącą trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej
1.2. Problem kompleksowości uregulowania problematyki planowania oraz
uchwalania budżetów samorządowych w ustawie o finansach publicznych
2. Zagadnienia sporne w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej JST
2.1. Określanie obowiązków jednostek organizacyjnych JST związanych
ze sporządzeniem projektu uchwały budżetowej
2.2. Określanie wytycznych do opracowania projektu budżetu JST
2.3. Określanie obowiązków organu wykonawczego JST związanych
z rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej
3. Obligatoryjne elementy uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej JST
3.1. Szczegółowość projektu budżetu JST
3.2. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej
JST
3.3. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne
przedkładane przez zarząd organowi stanowiącemu JST
4. Charakter prawny uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej JST
5. Wyjaśnienia do wzorów uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej JST
5.1. Wzór uchwały rady gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
5.2. Wzór uchwały rady powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
5.3. Wzór uchwały sejmiku województwa w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej

Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie i istota budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2.1. Definicja i atrybuty budżetu
2.2. Wyłączność budżetu jako planu do prowadzenia gospodarki finansowej
2.3. Składowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2.4. Znaczenie budżetu JST
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
3.1. Zakres podmiotowy
3.2. Zakres przedmiotowy
4. Strona dochodowa i wydatkowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4.1. Strona dochodowa
4.1.1. Prawne podłoże strony dochodowej oraz wyjaśnienie pojęcia
"źródła dochodów"
4.1.2. Konstytucyjny podział źródeł dochodów samorządowych
4.1.3. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
4.1.4. Subwencja ogólna
4.1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa
4.2. Strona wydatkowa
4.2.1. Legalność wydatków budżetowych
4.2.2. Wydatki na zadania własne
4.2.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone ustawami
4.2.4. Wydatki na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy
lub porozumienia oraz zadania realizowane wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
4.2.5. Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego określoną odrębną uchwałą
4.2.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU
4.2.7. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień
wskazanych w art. 19 ust. 4 DrPublU
5. Roczność budżetu
6. Metody budżetowania
6.1. Zestawienie metod budżetowania z prowadzoną gospodarką finansową
w samorządzie
6.2. Metoda budżetowania brutto
6.3. Metoda budżetowania netto
6.4. Gospodarka pozabudżetowa
7. Zasady budżetowe
8. Szczegółowość budżetu
9. Budżet JST a COVID-19
9.1. Uwagi ogólne oraz utrata mocy prawnej niektórych przepisów
powiązanych z COVID-19
9.2. Zmiany w obliczeniu relacji z art. 242 FinPubU - regule "co najmniej
zrównoważonego wyniku bieżącego budżetu JST"
9.3. Zmiany w relacji z art. 243 FinPubU - indywidualnym wskaźniku
zadłużenia
9.4. Ułatwienia w zaciąganiu zobowiązań z tytułów dłużnych
9.5. Niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.
9.6. Możliwość rezygnacji z części dochodów poprzez ulgi w podatku od
nieruchomości
9.7. Możliwość rezygnacji z części wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
9.8. Zmiany w zakresie subwencji
9.9. Zmiany w zakresie dotacji otrzymywanych i udzielanych
9.10. Pozostałe zmiany
10. Budżet JST a zmiany przepisów dotyczących klasyfikowania dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych
10.1. Nowelizacje rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 r.
10.2. Typizacja rozdziałów klasyfikacji budżetowej na usługowe i podmiotowe
10.3. Inne ważne zmiany dla planu dochodów i wydatków budżetu i termin ich
wejścia w życie
11. Podsumowanie
12. Wzory planów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
12.1. Wyjaśnienia do wzorów
12.2. Wzór planu dochodów budżetu
12.3. Wzór planu wydatków budżetu
12.4. Wzór planu przychodów i rozchodów budżetu

Rozdział III. Zakres i treść uchwały budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)
1. Uwarunkowania merytoryczne i formalnoprawne uchwały budżetowej JST
1.1. Uwarunkowania prawne merytorycznych zapisów uchwały budżetowej
1.2. Wymagania formalne zapisów uchwały budżetowej
1.2.1. Podstawa prawna wydawania uchwał i zarządzeń
1.2.2. Jednostki redakcyjne dopuszczone do stosowania w treści uchwał
budżetowych
2. Obligatoryjne elementy uchwały budżetowej JST
2.1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu JST
2.2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu JST
2.2.1. Możliwy zakres wydatków budżetowych JST
2.2.2. Wydatki majątkowe i bieżące
2.2.3. Reguła równoważenia budżetu bieżącego
2.2.4. Kwalifikacja tytułów wydatków bieżących i majątkowych
2.3. Planowany wynik budżetu JST wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo
przeznaczeniem nadwyżki budżetu JST
2.3.1. Wynik budżetu JST a budżet bezwynikowy
2.3.2. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu JST
2.3.3. Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu JST
2.3.3.1. Zwrotne źródła finansowania planowanego deficytu budżetu
JST
2.3.3.1.1. Zwrotne obce źródła finansowania planowanego deficytu
budżetu JST
2.3.3.1.2. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach
ubiegłych - nowe źródło
2.3.3.2. Bezzwrotne źródła finansowania planowanego deficytu
budżetu JST
2.3.3.2.1. Prywatyzacja majątku JST - źródło de facto martwe
2.3.3.2.2. Wynikowe źródła finansowania deficytu - oparte
na wynikach wykonania budżetów lat poprzednich
2.4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu JST
2.5. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu JST
2.6. Limity dotyczące zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułów
dłużnych
2.6.1. Uwagi ogólne
2.6.2. Limity zobowiązań z tradycyjnych tytułów dłużnych
2.6.3. Limity zobowiązań z tytułów dłużnych niestandardowych
2.6.4. "Nieodnawialność" limitów zobowiązań
2.6.5. Konsekwencje nieprzestrzegania limitów i opiniowania możliwości
spłaty zobowiązań dłużnych
2.7. Gwarancje i poręczenia w uchwale budżetowej
2.7.1. Uwagi ogólne
2.7.2. Gwarancje i poręczenie już udzielone
2.7.3. Poręczenia i gwarancje planowane do udzielenia
2.7.4. Niedozwolone elementy regulacji w zakresie poręczeń i gwarancji
oraz przykłady poprawnych zapisów
2.8. Szczególne zasady wykonywania budżetu z odrębnych ustaw
2.9. Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach budżetu gminy
2.10. Inne postanowienia obowiązkowo zamieszczane w uchwale budżetowej
2.10.1. Zakres "innych postanowień"
2.10.2. Przykłady "innych postanowień" zamieszczanych w uchwale
budżetowej
2.10.3. Postanowienia dotyczące udzielania pożyczek
2.10.4. Zakaz podejmowania odrębnej uchwały w sprawie "innych
postanowień"
3. Fakultatywne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań stanowiących tytuły dłużne
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Zmienione uprawnienia organu stanowiącego w zakresie zaciągania
zobowiązań z tytułów dłużnych
3.2.3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań stanowiących tradycyjne
tytuły dłużne
3.2.4. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań stanowiących
niestandardowe tytuły dłużne
3.3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie
3.3.1. Zmodyfikowany zakres upoważnienia do dokonywania zmian
w budżecie
3.3.2. Rodzaje upoważnień z art. 258 FinPubU
3.3.2.1. Upoważnienie do dokonywania innych zmian w planie
wydatków budżetu (z wyjątkiem zmian między działami)
3.3.2.2. Upoważnienie do przekazania niektórych uprawnień
w zakresie dokonywania przeniesień wydatków
3.3.2.3. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki
3.3.2.4. Upoważnienie dotyczące zmian związanych z płatnościami
z budżetu środków europejskich
4. Postanowienia końcowe uchwały budżetowej
5. Zakaz "obładowywania" uchwały budżetowej zbędnymi treściami
5.1. Czystość treści uchwały budżetowej
5.2. Wyjaśnienie pojęcia "przepisy niezwiązane z wykonywaniem budżetu"
5.3. Przykłady uregulowań mieszczących się w dozwolonej treści uchwały
budżetowej
5.4. Przepisy związane z wykonywaniem budżetu nienależące do kompetencji
organu stanowiącego
5.5. Przykłady zapisów wychodzących poza dozwoloną treść uchwały
budżetowej

Rozdział IV. Załączniki do uchwały budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)
1. Uwarunkowania formalnoprawne
1.1. Norma prawna uchwalania ustawowych załączników
1.2. Załączniki jako elementy składowe uchwały budżetowej i podstawa
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego
2. Układ i wstępna charakterystyka
3. Gospodarka budżetowa wynikająca z zestawienia planowanych kwot dotacji
3.1. Załącznik stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji - uwagi
ogólne
3.2. Struktura zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
JST - kryterium podziału beneficjentów udzielanych dotacji
3.3. Struktura zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
JST - kryterium rodzaju udzielanej dotacji
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Kryteria ustalania rodzaju dotacji i ich beneficjentów
3.3.3. Dotacja celowa jako forma pomocy finansowej
3.4. Wzory zestawień planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST,
stanowiących obligatoryjny załącznik uchwały budżetowej
4. Gospodarka pozabudżetowa
4.1. Załącznik z planem dochodów rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU oraz wydatków nimi finansowanych
4.1.1. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych oświatowych
jednostek budżetowych oraz wydatków finansowanych z tych
dochodów - dane ogólne
4.1.2. Kształt i dane załącznika z planem dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych oświatowych
jednostek budżetowych oraz wydatków finansowanych tymi
dochodami
4.1.3. Załącznik z planem dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU, oraz wydatków
finansowanych tymi dochodami - zmiany danych
4.1.4. Wzór planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU, oraz wydatków finansowanych
tymi dochodami, stanowiący obligatoryjny załącznik uchwały
budżetowej
4.2. Załącznik z planami przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych
4.2.1. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych - dane ogólne
4.2.2. Forma załącznika zawierającego plany przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych oraz rodzaj zawartych
w nim danych
4.2.3. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych - ważne wyjaśnienia MF i uwagi końcowe
4.2.4. Wzór planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych
5. Ustawowe załączniki a wymagania dotyczące kwot i zakresu dotacji
przedmiotowych udzielanych z budżetu JST
6. Obligatoryjne załączniki do uchwały budżetowej a pandemia COVID-19
7. Podsumowanie

Rozdział V. Budżet obywatelski jako część uchwały budżetowej - procedura,
uchwalanie i dokonywanie zmian (Anna Ostrowska)
1. Geneza i istota budżetu obywatelskiego
2. Wejście w życie ustawowych podstaw budżetu obywatelskiego
3. Tryb prac nad projektem budżetu obywatelskiego
3.1. Obligatoryjność budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu
3.2. Ustawowy limit wysokości budżetu obywatelskiego w miastach
na prawach powiatu
3.3. Terminy i harmonogram budżetu obywatelskiego
3.4. Projekty budżetu obywatelskiego a zadania własne JST
3.5. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego (uchwała w sprawie BO)
3.5.1. Uwagi wprowadzające
3.5.2. Wymogi formalne zgłaszanych projektów
3.5.3. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt
3.5.4. Zasady oceny zgłoszonych projektów oraz tryb odwoławczy
3.5.5. Zasady przeprowadzania głosowania
4. Uchwalanie budżetu obywatelskiego
4.1. Uwzględnianie zadań budżetu obywatelskiego w uchwale budżetowej
4.2. Dokonywanie zmian w zadaniach budżetu obywatelskiego przez organ
stanowiący JST w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej
4.3. Wyjaśnienia do załącznika do uchwały budżetowej "Zadania planowane
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego"
4.4. Wzór załącznika do uchwały budżetowej "Zadania planowane do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego"
5. Dokonywanie wydatków na zadania budżetu obywatelskiego i ich zmiany
w trakcie roku budżetowego
5.1. Charakter prawny wydatków dokonywanych w ramach budżetu
obywatelskiego
5.2. Dokonywanie wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów wydatków
5.3. Wydatki na zadania budżetu obywatelskiego a zasada roczności
6. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego a pandemia COVID-19

Rozdział VI. Fundusz sołecki jako część uchwały budżetowej - procedura,
uchwalanie i dokonywanie zmian (Anna Ostrowska)
1. Definicja i charakter prawny funduszu sołeckiego
2. Terminy w procedurze wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego
3. Informacja wójta o wysokości przypadających danemu sołectwu środków
4. Uchwały rady gminy w sprawie funduszu sołeckiego
4.1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego
4.1.1. Termin na podjęcie uchwały
4.1.2. Stały i nieograniczony czasowo charakter uchwały
4.1.3. Uchylanie uchwały pozytywnej
4.1.4. Umieszczanie w uchwale pozytywnej innych regulacji
4.1.5. Względny charakter uchwały pozytywnej
4.1.6. Wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego
4.2. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w kolejnym roku budżetowym
4.2.1. Zasada corocznego podejmowania uchwały negatywnej
4.2.2. Konsekwencje zaniechania podjęcia uchwały
4.2.3. Wymogi formalne uchwały negatywnej
4.2.4. Wzór uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie gminy na dany rok budżetowy
5. Przedsięwzięcie sołeckie
5.1. Definicja
5.2. Merytoryczna ocena przedsięwzięcia sołeckiego
5.3. Przedsięwzięcia nieuznawane za przedsięwzięcia sołeckie
6. Przesłanki odrzucania wniosków sołeckich przez wójta i radę gminy
7. Uwzględnianie wniosków sołectw w uchwale budżetowej
7.1. Przestrzeganie terminów w procedurze sołeckiej
7.2. Weryfikacja wniosków sołectw przez radę przy uchwalaniu budżetu
gminy
7.3. Podstawa prawna uwzględniania wniosków sołectw w uchwale
budżetowej
7.4. Prezentacja wniosków sołectw w uchwale budżetowej
8. Załącznik sołecki do uchwały budżetowej "Zadania planowane do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego"
8.1. Wyjaśnienia do wzoru załącznika
8.2. Wzór załącznika
9. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w trakcie roku
budżetowego
9.1. Zasady dokonywania wydatków na realizację przedsięwzięć sołeckich
9.2. Możliwość zmiany przedsięwzięcia sołeckiego w trakcie roku
budżetowego
10. Wydatki na przedsięwzięcia sołeckie a budżetowa zasada roczności
11. Fundusz sołecki w świetle przepisów dotyczących pandemii COVID-19

Rozdział VII. Rezerwy budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(Bernadeta Dziedziak)
1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna tworzenia rezerw budżetowych w budżetach jednostek
samorządu terytorialnego
3. Zakres i znaczenie pojęcia "rezerwa budżetowa"
3.1. Znaczenie pojęcia "rezerwa budżetowa"
3.2. Zakres rezerwy budżetowej
4. Rodzaje rezerw budżetowych
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Rezerwa ogólna budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4.2.1. Rezerwa ogólna - etap uchwalania budżetu
4.2.1.1. Obligatoryjność rezerwy ogólnej
4.2.1.2. Limitowana wysokość rezerwy ogólnej
4.2.2. Rezerwa ogólna - etap wykonywania budżetu
4.2.2.1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej
4.2.2.2. Zwiększanie rezerwy ogólnej w trakcie roku budżetowego
4.2.2.3. Różnice pomiędzy rozdysponowaniem rezerwy ogólnej a jej
częściowym rozwiązaniem
4.2.3. Rezerwa ogólna budżetu a COVID-19
4.3. Rezerwy celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4.3.1. Rezerwy celowe - etap uchwalania budżetu
4.3.1.1. Ustawowe przesłanki tworzenia rezerw celowych
4.3.1.2. Limitowanie rezerw celowych budżetu
4.3.1.3. Obligatoryjne rezerwy celowe budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
4.3.1.3.1. Podłoże prawne tworzenia obligatoryjnych rezerw
celowych
4.3.1.3.2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
4.3.1.4. Fakultatywne rezerwy celowe budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
4.3.1.4.1. Rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział
na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy
4.3.1.4.2. Rezerwy celowe na wydatki związane z realizacją
programów finansowanych z udziałem środków z art. 5
ust. 1 pkt 2 FinPubU
4.3.2. Rezerwy celowe - etap wykonywania budżetu
4.3.2.1. Wykorzystanie rezerw celowych budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
4.3.2.2. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej budżetu jednostki
samorządu terytorialnego
4.3.2.3. Dysponowanie rezerwą celową na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego
4.3.2.4. Różnice w dysponowaniu rezerwą celową na zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego, w porównaniu do innych
rezerw celowych budżetu
4.4. Różnice pomiędzy rezerwą ogólną a rezerwami celowymi budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
5. Organ właściwy do dysponowania rezerwami budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
6. Klasyfikacja i ewidencja rezerw budżetu jednostki samorządu terytorialnego
7. Podsumowanie
8. Wzory uchwały i zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
i celowej budżetu
8.1. Uchwała zarządu powiatu/województwa w sprawie rozdysponowania
rezerwy ogólnej i celowej budżetu
8.2. Zarządzenie wójta/burmistrza, prezydenta miasta w sprawie
rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej budżetu

Rozdział VIII. Dotacje w budżecie i uchwale budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego (Anna Ostrowska)
1. Definicja dotacji i jej praktyczne zastosowanie
1.1. Dotacja jako forma prawna wydatku budżetu JST
1.2. Środki podobne do dotacji jako dochody JST
1.3. Rozliczalność i celowość środków dotacyjnych
1.4. Planowanie, dokonywanie zmian oraz sprawozdawczość budżetowa
w zakresie dotacji
2. Dotacje stanowiące dochody budżetu JST
2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone JST z zakresu administracji rządowej
2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych JST
2.3. Dotacje na refundację poniesionych wydatków
3. Dotacje jako wydatki budżetu JST
3.1. Rodzaje i grupy dotacji udzielanych z budżetu JST
3.2. Załącznik dotacyjny do uchwały budżetowej
3.3. Wykazywanie dotacji w planie wydatków budżetu JST
3.4. Rola organu stanowiącego JST w planowaniu wydatków na dotacje
4. Dotacje w dochodach i wydatkach budżetu JST a COVID-19

Rozdział IX. Środki finansowe w uchwale budżetowej na zadania realizowane
w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (Waldemar Witalec)
1. Wprowadzenie
2. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Podstawy prawne
2.2. Porozumienie samorządowe
2.2.1. Porozumienie w sprawie przekazania zadania publicznop

Kod producenta: 978-83-8235-790-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.