Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

SKARGA I SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM wyd.5

SKARGA I SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM wyd.5

HANNA KNYSIAK-SUDYKA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 179.00 zł 161.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-8246-287-6
 
395 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021
 

Książka stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi i sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, w szczególności o:
- wstrzymanie wykonania aktu lub czynności,
- rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym,
- przyznanie prawa pomocy,
- przywrócenie uchybionego terminu,
- wyłączenie sędziego.

Publikacja zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające. Ponadto autorka prezentuje przykłady:
- wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- zadań egzaminacyjnych z proponowanymi rozwiązaniami, nawiązujące do problemów najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.

Piąte wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, jak również zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone art. 96 ust. 1-17 i 19 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, które wchodzą w życie 1.10.2029 r. i dotyczą m.in.:
- zasad podpisywania pism wnoszonych w postaci elektronicznej,
- dostarczania odpisów załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego,
- zasad doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
I SPRZECIW OD DECYZJI WYDANEJ NA PODSTAWIE ART. 138 ő 2 K.P.A.

Rozdział 1
Wymagania formalne skargi do sądu administracyjnego
jako pisma w postępowaniu sądowym
Art. 46. [Elementy składowe pisma strony]
Przepisy powiązane
1. Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe
2. Wymagania formalne pisma procesowego
Orzecznictwo - Warunki formalne skargi
3. Część adresowa pisma
Orzecznictwo
4. Oznaczenie rodzaju pisma
Orzecznictwo - Oznaczenie rodzaju pisma
5. Osnowa wniosku lub oświadczenia
6. Podpis
Orzecznictwo - Podpis
Orzecznictwo - Wniesienie pisma drogą elektroniczną
7. Wymienienie załączników
8. Pełnomocnictwo
Orzecznictwo - Pełnomocnictwo
9. Wymagania dotyczące dalszych pism procesowych
Art. 215. [Obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia]
Przepisy powiązane
1. Rodzaje wpisów sądowych
Orzecznictwo - Wpis stały
2. Wpis w sprawach podatkowych i celnych
Orzecznictwo
3. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia
Orzecznictwo
Art. 216. [Należność pieniężna jako wartość przedmiotu zaskarżenia]
Przepisy powiązane
1. Pojęcie "należność pieniężna"
Orzecznictwo - Należność pieniężna a wartość przedmiotu
zaskarżenia
2. Wysokość wpisu stosunkowego
Orzecznictwo - Wpis stosunkowy
Art. 217.
[Obliczanie wartości przedmiotu zaskarżenia]
1. Wartość przedmiotu zaskarżenia
Orzecznictwo
Art. 47.
[Obowiązek załączenia odpisów pisma]
Przepisy powiązane
1. Pojęcie odpisu
Orzecznictwo - Istota odpisu
2. Liczba odpisów
Orzecznictwo
3. Odpisy skargi
Orzecznictwo - Skutki nieprzedłożenia odpisów
4. Pełnomocnictwo

Rozdział 2
Wymagania formalne skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym
Art. 57.
[Elementy składowe skargi]
Przepisy powiązane
1. Elementy formalne skargi
2. Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu
lub czynności
Orzecznictwo - Przedmiot skargi
3. Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego
Orzecznictwo - Określenie naruszenia prawa lub interesu
prawnego
4. Fakultatywne elementy skargi

Rozdział 3
Legitymacja do wniesienia skargi
Art. 50. [Legitymacja do wniesienia skargi]
Przepisy powiązane
1. Legitymacja materialna
Orzecznictwo - Legitymacja materialnoprawna
2. Legitymacja formalna
Orzecznictwo - Legitymacja formalnoprawna
3. Legitymacja skargowa wynikająca z przepisów szczególnych
Orzecznictwo - Podmioty niemające legitymacji do wniesienia
skargi

Rozdział 4
Tryb wnoszenia skargi
Art. 54. [Pośredni tryb wniesienia skargi. Uprawnienia autokontrolne
organu administracji]
Przepisy powiązane
1. Pośredni tryb wnoszenia skargi
Orzecznictwo - Pośredni tryb wnoszenia skargi
2. Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej
Orzecznictwo - Instytucja autokontroli

Rozdział 5
Termin do wniesienia skargi
Art. 53. [Termin do wniesienia skargi]
Przepisy powiązane
1. Charakter terminu
2. Sposób obliczania terminu
Orzecznictwo - Bieg terminu do wniesienia skargi
Orzecznictwo - Skutki wniesienia skargi do niewłaściwego
organu
3. Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych
Orzecznictwo - Termin do wniesienia skargi na podstawie
przepisów szczególnych

Rozdział 6
Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia
Art. 52. [Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia]
Przepisy powiązane
1. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka
dopuszczalności skargi
Orzecznictwo - Wyczerpanie środków zaskarżenia

Rozdział 7
Wniosek zaskarżenia
Art. 145. [Uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie]
Art. 145a. [Zobowiązanie organu do wydania decyzji lub postanowienia.
Wymierzenie organowi grzywny]
Art. 146. [Uwzględnienie skargi na inne niż decyzje lub postanowienia akty
lub czynności z zakresu administracji publicznej]
Art. 147. [Uwzględnienie skargi na uchwały lub akty prawa miejscowego]
Art. 148. [Uwzględnienie skargi na akt nadzoru]
Art. 149. [Uwzględnienie skargi na bezczynność organów]
Art. 150. [Uwzględnienie skargi na pozostałe akty lub czynności]
Art. 154. [Uwzględnienie skargi na niewykonanie wyroku uwzględniającego
skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania]
Przepisy powiązane
1. Istota wniosku zaskarżenia
2. Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie
Orzecznictwo - Wniosek zaskarżenia w skardze
na decyzję lub postanowienie
3. Wniosek zaskarżenia w skardze na akty i czynności,
o których mowa w art. 3 ő 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a.
Orzecznictwo - Wniosek zaskarżenia w skardze
na inne niż decyzje i postanowienia akty oraz czynności
4. Wniosek zaskarżenia w skardze na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 ő 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a.
Orzecznictwo
5. Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania
Orzecznictwo - Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania
6. Wniosek zaskarżenia w skargach na niewykonanie wyroku
uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania
Orzecznictwo
7. Wniosek zaskarżenia w skargach przewidzianych w przepisach
szczególnych

Rozdział 8
Wniosek o zwrot kosztów postępowania
Art. 200. [Zasada zwrotu kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego]
Przepisy powiązane
1. Zasada rezultatu
2. Zasada zwrotu kosztów celowych
Orzecznictwo
Art. 201. [Zwrot kosztów w przypadku uwzględnienia skargi w trybie
autokontroli lub umorzenia postępowania w wyniku mediacji]
1. Zasady zwrotu
Orzecznictwo
Art. 202. [Zasada zwrotu kosztów kilku skarżącym]
Przepisy powiązane
1. Zasady zwrotu kosztów przy współuczestnictwie
Orzecznictwo
Art. 205. [Zasada zwrotu kosztów niezbędnych]
Przepisy powiązane
1. Koszty związane z osobistym działaniem strony
Orzecznictwo - Koszty związane z osobistym działaniem strony
2. Koszty strony działającej przez pełnomocnika
Orzecznictwo - Koszty strony reprezentowanej przez zawodowego
pełnomocnika

Rozdział 9
Sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 ő 2 k.p.a.
Art. 64a. [Dopuszczalność]
Przepisy powiązane
1. Charakter prawny sprzeciwu
Art. 64b. [Wymagania formalne]
Przepisy powiązane
1. Wymagania formalne sprzeciwu
Orzecznictwo - Wymagania formalne sprzeciwu
Art. 64c. [Termin i tryb wniesienia sprzeciwu]
1. Termin wniesienia sprzeciwu
2. Tryb wniesienia sprzeciwu
3. Odmienności postępowania w przedmiocie sprzeciwu od decyzji

CZĘŚĆ DRUGA
SKARGA KASACYJNA

Rozdział 1
Dopuszczalność skargi kasacyjnej
Art. 173. [Dopuszczalność]
Przepisy powiązane
1. Charakter skargi kasacyjnej
2. Rodzaje orzeczeń zaskarżalnych skargą kasacyjną
Orzecznictwo - Dopuszczalność skargi kasacyjnej
3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej

Rozdział 2
Wymagania formalne
Art. 176. [Elementy składowe skargi kasacyjnej]
Przepisy powiązane
1. Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe
Orzecznictwo - Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej
2. Wymagania ogólne skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Wymagania skargi kasacyjnej
jako pisma w postępowaniu sądowym
3. Określenie zaskarżonego orzeczenia
4. Wskazanie zakresu zaskarżenia
Orzecznictwo - Zakres zaskarżenia
5. Przytoczenie podstaw kasacyjnych
Orzecznictwo - Podstawy skargi kasacyjnej
6. Wniosek zaskarżenia

Rozdział 3
Tryb i termin wnoszenia skargi kasacyjnej
Art. 177. [Wniesienie skargi kasacyjnej]
Przepisy powiązane
1. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej
2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Rozdział 4
Podstawy skargi kasacyjnej
Art. 174. [Podstawy skargi kasacyjnej]
Przepisy powiązane
1. Charakter skargi kasacyjnej
Orzecznictwo
2. Naruszenie prawa materialnego
Orzecznictwo - Naruszenie prawa materialnego
3. Naruszenie przepisów postępowania
Orzecznictwo - Naruszenie przepisów postępowania
4. Naruszenie przepisów ustrojowych
Orzecznictwo - Naruszenie przepisów prawa ustrojowego
Art. 183. [Zakres rozpoznania skargi. Przesłanki nieważności postępowania]
Przepisy powiązane
1. Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi
kasacyjnej
2. Rozpoznanie sprawy mimo braku przesłanek procesowych
Orzecznictwo - Brak zdolności sądowej lub procesowej strony
lub brak prawidłowej reprezentacji
Orzecznictwo - Res iudicata
3. Rażące wadliwości postępowania zawinione przez sąd
Orzecznictwo - Skład sądu sprzeczny z przepisami prawa
Orzecznictwo - Pozbawienie strony możności obrony swych praw

Rozdział 5
Wniosek zaskarżenia
Art. 179a. [Uprawnienia autokontrolne sądu pierwszej instancji]
Art. 185. [Uwzględnienie skargi kasacyjnej]
Art. 188. [Orzeczenie reformatoryjne]
Art. 189. [Odrzucenie skargi. Umorzenie postępowania]
Przepisy powiązane
1. Wniosek o dokonanie autokontroli orzeczenia przez sąd
pierwszej instancji
Orzecznictwo
2. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia
Orzecznictwo

Rozdział 6
Wniosek o zwrot kosztów postępowania
Art. 203. [Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie uwzględnienia
skargi kasacyjnej]
Art. 204. [Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi
kasacyjnej]
Przepisy powiązane
1. Koszty postępowania kasacyjnego
Orzecznictwo

CZĘŚĆ TRZECIA
WNIOSKI DODATKOWE

Rozdział 1
Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności
Art. 61. [Dopuszczalność wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności]
Przepisy powiązane
1. Akty lub czynności objęte ochroną tymczasową
Orzecznictwo - Akty lub czynności podlegające wstrzymaniu
2. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ
administracji
3. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd
administracyjny
Orzecznictwo - Przesłanki wstrzymania zaskarżonego
aktu lub czynności

Rozdział 2
Wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu
Art. 106. [Postępowanie dowodowe]
Przepisy powiązane
1. Zakres postępowania dowodowego
Orzecznictwo - Cel postępowania dowodowego
2. Wniosek dowodowy
Orzecznictwo - Dopuszczalne środki dowodowe

Rozdział 3
Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym
Art. 119. [Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym]
Art. 121. [Przesłanka rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym]
Przepisy powiązane
1. Zakres postępowania uproszczonego
2. Forma i treść wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie
uproszczonym

Rozdział 4
Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
Art. 115. [Cel postępowania mediacyjnego]
Przepisy powiązane
1. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku
2. Forma i treść wniosku
Orzecznictwo

Rozdział 5
Wniosek o przyznanie prawa pomocy
I. Zakres prawa pomocy
Art. 244. [Zakres prawa pomocy]
Art. 245. [Zakres całkowity i częściowy]
1. Charakter instytucji prawa pomocy
2. Zakres udzielenia prawa pomocy
Orzecznictwo
II. Forma i treść wniosku
Art. 243. [Wniosek o przyznanie prawa pomocy]
Art. 252. [Treść wniosku]
Przepisy powiązane
1. Termin do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy
Orzecznictwo - Termin do złożenia wniosku
o przyznanie prawa pomocy
2. Legitymacja do żądania przyznania prawa pomocy
3. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
Orzecznictwo - Urzędowy formularz wniosku
o przyznanie prawa pomocy
4. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa
pomocy
Orzecznictwo - Zasada dyspozycyjności i ciężar dowodu
w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy
III. Przesłanki przyznania prawa pomocy
Art. 246. [Przesłanki przyznania prawa pomocy]
Art. 247. [Wyłączenie prawa pomocy]
Przepisy powiązane
1. Pozytywne przesłanki przyznania prawa pomocy
Orzecznictwo - Sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy
w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy
2. Negatywne przesłanki prawa pomocy
Orzecznictwo - Oczywista bezzasadność skargi

Rozdział 6
Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
I. Przesłanki przywrócenia terminu
Art. 86. [Przywrócenie terminu]
Przepisy powiązane
1. Charakter instytucji przywrócenia uchybionego terminu
2. Przesłanki przywrócenia terminu
Orzecznictwo - Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu
3. Zaistnienie dla strony ujemnych skutków procesowych
Orzecznictwo - Ujemne skutki procesowe uchybienia terminu
4. Rozstrzygnięcia w przedmiocie przywrócenia terminu
II. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu
Art. 87. [Wniosek o przywrócenie terminu]
Przepisy powiązane
1. Zasada dyspozycyjności
2. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu
3. Termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu
4. Brak winy strony w uchybieniu terminowi
Orzecznictwo - Okoliczności faktyczne, które uzasadniają
brak winy w uchybieniu terminowi
Orzecznictwo - Okoliczności faktyczne, które nie uzasadniają
braku winy w uchybieniu terminowi
5. Choroba strony jako przesłanka braku winy w uchybieniu
terminowi
Orzecznictwo - Okoliczności faktyczne, które uzasadniają
brak winy w uchybieniu terminowi
6. Przesłanka braku winy strony reprezentowanej
przez pełnomocnika
Orzecznictwo - Uchybienie terminowi przez stronę
reprezentowaną przez przedstawiciela
7. Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia
Orzecznictwo - Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie
terminu i zażalenia
III. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny
Art. 88. [Odrzucenie wniosku]
Przepisy powiązane
1. Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu
Orzecznictwo - Dochowanie terminu do złożenia wniosku
o przywrócenie terminu
2. Niedopuszczalność wniosku o przywrócenie terminu
Orzecznictwo
IV. Wniosek o wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia
Art. 89. [Dopuszczalność wstrzymania postępowania]
1. Istota niesuspensywności wniosku o przywrócenie terminu
2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania postępowania
lub wykonania orzeczenia
Orzecznictwo

Rozdział 7
Wniosek o wyłączenie sędziego
I. Wymagania formalne wniosku o wyłączenie sędziego
Art. 20. [Termin i forma wniosku o wyłączenie sędziego]
Przepisy powiązane
1. Charakter instytucji wyłączenia sędziego
2. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o wyłączenie
sędziego
3. Elementy wniosku o wyłączenie sędziego
4. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego
Orzecznictwo
II. Iudex inhabilis
Art. 18. [Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy]
Przepisy powiązane
1. Istota i skutki wystąpienia przesłanek wyłączenia sędziego
z mocy ustawy
Orzecznictwo
2. Powiązanie sędziego z podmiotami postępowania
Orzecznictwo
3. Powiązanie sędziego z przedmiotem postępowania
Orzecznictwo
III. Iudex suspectus
Art. 19. [Wyłączenie sędziego na wniosek]
Przepisy powiązane
1. Przesłanki względne wyłączenia sędziego
2. Stosunek osobisty
Orzecznictwo
IV. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączenia sędziego
Art. 22. [Właściwość i skład sądu]
Przepisy powiązane
1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłączenia sędziego
Orzecznictwo
V. Wyłączenie protokolanta, referendarza sądowego oraz prokuratora
Art. 24. [Odesłanie]
Przepisy powiązane
1. Zakres stosowania przepisów o wyłączeniu sędziego
Orzecznictwo

Literatura

Suplement. Wzory

I. Wzory pism procesowych
1. Wzór skargi
2. Wzór skargi kasacyjnej
3. Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności
4. Wzór wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu
5. Wzór wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym
6. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
7. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu
8. Wzór wniosku o wyłączenie sędziego

II. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
1. Elementy skargi jako pisma w postępowaniu sądowym
2. Elementy skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym
3. Przykładowe zarzuty skargi oparte na naruszeniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego

Kod producenta: 978-83-8246-287-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.