Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA UJEDNOLICONE PRZEPISY stan prawny 13 lipca 2022

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA UJEDNOLICONE PRZEPISY stan prawny 13 lipca 2022

LEGIS

Producent: LEGIS

Cena: 107.10 zł 96.39 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-66900-29-5

536 stron
format: A4
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Publikacja podzielona jest na siedem głównych działów:

1. Kodeks pracy
2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia
3. Ochrona pracy
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ
5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
6. Ubezpieczenia społeczne
7. Ubezpieczenia zdrowotne

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona

SPIS TREŚCI

1. KODEKS PRACY
-
Ustawa - Kodeks pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej
dnia 29 stycznia 2013 r
-
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy
z dnia 30 grudnia 2016 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę odliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
z dnia 29 maja 1996 r
-
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
z dnia 10 grudnia 2018 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w
pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
z dnia 15 maja 1996 r
-
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
z dnia 9 lipca 2003 r
-
Ustawa o czasie pracy kierowców
z dnia 16 kwietnia 2004 r
-
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników
z dnia 13 marca 2003 r
-
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
z dnia 10 października 2002 r

-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
z dnia 15 września 2022 r.

-
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 czerwca 2012 r
-
Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
z dnia 10 czerwca 2016 r.
2. URLOPY, ZASIŁKI I INNE ŚWIADCZENIA
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego
za urlop
z dnia 8 stycznia 1997 r
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego
osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia
pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu
uprawnień i świadczeń
z dnia 27 listopada 2018 r.

-
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
z dnia 4 marca 1994 r
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby
zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
z dnia 9 marca 2009 r.
-
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
z dnia 12 grudnia 1997 r.
3. OCHRONA PRACY
-
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
-
Ustawa o społecznej inspekcji pracy
z dnia 24 czerwca 1983 r.
-
Ustawa o związkach zawodowych
z dnia 23 maja 1991 r.
-
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
z dnia 23 maja 1991 r.
-
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
z dnia 13 lipca 2006 r.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
z dnia 28 maja 1996 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
z dnia 17 listopada 2011 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków w których wyjątkowo jest
dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat,
które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
z dnia 5 grudnia 2002 r
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich
zatrudnienia przy niektórych z tych prac
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę
nakładczą
z dnia 31 grudnia 1975 r.
-
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z dnia 27 sierpnia 1997 r
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne osób niepełnosprawnych
z dnia 9 stycznia 2009 r
-
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
z dnia 23 grudnia 2020 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej
z dnia 17 lipca 2012 r.
-
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z dnia 20 grudnia 2012 r.
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad
obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
-
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
z dnia 25 czerwca 2014 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
z dnia 24 czerwca 2014 r.

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
z dnia 14 maja 2014 r.
-
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
z dnia 7 grudnia 2017 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
z dnia 21 kwietnia 2015 r
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie
na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców
z dnia 29 stycznia 2009 r.

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu
przez bezrobotnych
z dnia 20 sierpnia 2009 r
-
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
z dnia 20 maja 2020 r.
-
Ustawa o obronie Ojczyzny (Wyciąg)
z dnia 11 marca 2022 r.

-
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
z dnia 11 października 2013 r.

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony
miejsc pracy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów
szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PPOŻ
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
z dnia 30 maja 1996 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej
sprawności psychofizycznej
z dnia 28 maja 1996 r.
-
Rozporządzenie Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
z dnia 12 czerwca 2018 r.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
z dnia 28 maja 1996 r.
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
z dnia 27 lipca 2004 r.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
z dnia 2 września 1997 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
z dnia 1 grudnia 1998 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
z dnia 20 września 2001 r
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
z dnia 30 października 2002 r.
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
z dnia 8 lipca 2010 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
z dnia 26 września 1997 r.
-
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
5. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
-
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
z dnia 30 października 2002 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w
okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty
wypadku i terminu jej sporządzenia
z dnia 23 stycznia 2022 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym
lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz
postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
z dnia 18 grudnia 2002 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na
ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń
zawodowych i ich skutków
z dnia 29 listopada 2002 r.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
z dnia 1 lipca 2009 r.
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych
z dnia 30 czerwca 2009 r.
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy
z dnia 24 maja 2019 r.
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
z dnia 7 stycznia 2009 r
-
Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach
z dnia 30 października 2002 r
-
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z
tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
z dnia 23 lutego 2022 r.
6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
A. Przepisy ogólne
-
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 3 października 1998 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia
płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
z dnia 14 grudnia 1998 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z dnia 18 grudnia 1998 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach,
świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników
składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania
z dnia 2 lutego 2001 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek
przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych
z dnia 1 kwietnia 2010 r

-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach
rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 kwietnia 2008 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za
opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
z dnia 1 lutego 1999 r

-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli
płatników składek
z dnia 30 grudnia 1998 r
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku
z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych
z dnia 14 grudnia 1998 r

B. Świadczenia emerytalne i rentowe
-
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 grudnia 1998 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu
uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru
karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
z dnia 24 grudnia 2002 r

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego
z dnia 17 sierpnia 2000 r

-
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie tablicy średniego dalszego trwania
życia kobiet i mężczyzn
z dnia 28 marca 2022 r.

C. Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
-
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
z dnia 25 czerwca 1999 r
-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej
niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu
w zaświadczeniu lekarskim
z dnia 10 listopada 2015 r.

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń
lekarskich
z dnia 27 lipca 1999 r

D. Świadczenia rodzinne
-
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003 r
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej
się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
z dnia 31 lipca 2018 r
-
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
z dnia 11 lutego 2016 r
-
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
z dnia 4 kwietnia 2014 r
-
Ustawa o Funduszu Solidarnościowym
z dnia 23 października 2018 r.

E. Podstawa wymiaru i zasady wypłaty emerytur i rent
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur
i rent
z dnia 1 kwietnia 1985 r
-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
z dnia 7 lutego 1983 r
-
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-
rentowe
z dnia 11 października 2011 r
-
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
z dnia 4 października 2018 r.
7. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
-
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r

Kod producenta: 978-83-66900-29-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.