Dodano produkt do koszyka

Promocja

PRAWO CELNE KOMENTARZ

PRAWO CELNE KOMENTARZ

ROBERT MICHALSKI, EDWARD KOMOROWSKI, MIROSŁAWA LASZUK

Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER

Cena: 189.00 zł 149.31 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-435-9

515 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Publikacja zawiera analizę poszczególnych przepisów ustawy z 19.03.2004 r. ? Prawo celne z odwołaniem do aktualnego orzecznictwa oraz odniesieniem do regulacji prawa celnego Unii Europejskiej. Uwzględnia najistotniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz zmiany uchwalone w 2021 r. istotnie modyfikujące rozstrzyganie w sprawach celnych, a także przyjętą w 2022 r. nowelizację wynikającą ze zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Komentarz odnosi się również do zmian o charakterze politycznym - wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE oraz z unii celnej, co oznacza koniec wspólnej polityki handlowej pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Rola przepisów celnych wzrosła także w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, co przekłada się na stosowanie środków polityki handlowej w wymianie towarowej z Rosją i Białorusią.

W książce zawarto szereg komentarzy i praktycznych uwag odnoszących się do przepisów krajowego oraz unijnego prawa celnego, popartych obszernym orzecznictwem sądów administracyjnych i stanowiskiem doktryny.

"Jest to pozycja oczekiwana nie tylko przez biznes związany z międzynarodowym obrotem towarowym, ale i inne podmioty oraz instytucje zainteresowane taką książką - od samych celników i innych pracowników KAS, przez międzynarodowych przewoźników, spedytorów i logistyków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów,
adwokatów, doradców podatkowych, agentów celnych, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, ale i studentów wielu kierunków studiów - od studentów prawa czy ekonomii po politologów i specjalistów kierunków TSL. ()
Nowoczesny komentarz do - przecież skomplikowanych regulacji międzynarodowego
handlu towarami - jest konieczny dla prawidłowej realizacji praw i obowiązków stron
włączonych w międzynarodowy łańcuch dostaw towarowych".

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres regulacji]
Art. 2. Skutki prawne wprowadzenia towaru na obszar
celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenia]
Art. 3. [Zakres terytorialny stosowania Prawa celnego]
Art. 4. [Definicje legalne]
Art. 5. [Odpowiednie stosowanie przepisów o dozorze
celnym]
Art. 6. (uchylony)
Art. 7. (uchylony)
Art. 8. (uchylony)
Art. 8a. Delegacja ustawowa]
Art. 9. [Termin przechowywania dokumentów do celów
kontroli celnej]
Art. 10. [Organy wystawiające świadectwa pochodzenia
towarów oraz świadectwa potwierdzające
niepreferencyjne pochodzenie towarów; wzory wniosków i świadectw]
Art. 10a. [Digitalizacja wymiany informacji z organami
celnymi]
Art. 10b. [Podpis elektroniczny]
Art. 11. [Kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości
celnej]
Art. 12. (uchylony)
Art. 13. (uchylony)
Art. 13a. [Delegacja ustawowa - szczególne warunki przeniesienia praw i obowiązków osób korzystających z wybranych procedur specjalnych]
Art. 13b. [Upoważnienie innych organów do wykonywania
niektórych zadań organów celnych]
Rozdział 2. Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii
i regulowanie sytuacji towarów
Art. 14. [Otwarte przejścia graniczne]
Art. 15. [Delegacja ustawowa - wyznaczenie tras przewozu
towarów]
Art. 16. (uchylony)
Art. 17. [Urzędy celno-skarbowe, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa
celnego]
Art. 17a. [Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR]
Art. 18. (uchylony)
Art. 19. [Wymogi zgłoszenia celnego. Zgłoszenia celne w obrocie pocztowym. Wyposażenie i sprzęt
wojskowy]
Art. 20. [Termin zgłoszenia celnego towaru niemającego
charakteru handlowego]
Art. 21. [Przesłanki i forma odmowy przyjęcia zgłoszenia
celnego]
Art. 21a. (uchylony)
Art. 22. (uchylony)
Art. 23. [Obliczenie i wykazanie kwot należności
przywozowych lub wywozowych]
Art. 24. [Termin podjęcia towarów zwolnionych.
Przedłużenie terminu]
Art. 25. (uchylony)
Art. 26. [Ustanowienie i zniesienie wolnego obszaru celnego]
Art. 27. [Procedura rozpatrzenia wniosku o ustanowienie lub
zniesienie wolnego obszaru celnego]
Art. 28. (uchylony)
Art. 28a. [Powiadomienie o rozpoczęciu działalności
w wolnym obszarze celnym]
Art. 29. (uchylony)
Art. 30. [Postępowanie w sprawie zajęcia towaru]
Art. 31. [Zajęcie i przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa. Cofnięcie towaru poza obszar celny lub odmowa zezwolenia na opuszczenie tego obszaru]
Art. 32. [Zajęcie i przepadek towarów innych niż będące
przedmiotem zakazów lub ograniczeń]
Art. 33. [Sprzedaż towaru objętego procedurą składu
celnego
Art. 34. (uchylony)
Art. 35. [Przyjmowanie towarów do depozytu urzędu
celnego]
Art. 35a. [Pozwolenia na samoobsługę celną]
Art. 35b. [Obowiązkowa klauzula w rozliczeniu
zamknięcia]
Rozdział 3. Zwolnienia celne
Art. 36. [Wniosek o zastosowanie zwolnienia celnego]
Art. 37. [Zwolnienie od należności przywozowych
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków transportu. Powstanie długu celnego]
Art. 38. [Zwolnienie od należności przywozowych środków spożywczych oraz zapasów pokładowych]
39. (uchylony)
40. (uchylony)
41. [Zwolnienie od należności przywozowych towarów w ramach stosunków dyplomatycznych]
Art. 42. [Zwolnienie od należności przywozowych stron
Traktatu Północnoatlantyckiego]
Art. 43. Jednostki i organizacje uprawnionych do
korzystania ze zwolnienia od cła materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych]
Art. 44. [Prywatne instytucje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła przyrządów i aparatury naukowej]
Art. 45. [Prywatne instytucje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych]
Art. 46. [Instytucje i laboratoria uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła]
Art. 47. [Jednostki służby zdrowia oraz instytuty medyczne uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła]
Art. 48. [Instytucje kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła]
Art. 49. [Warunki, jakie muszą spełniać instytucje
i organizacje charytatywne lub dobroczynne]
Art. 50. [Warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych]
Rozdział 4. Dług celny
Art. 51. (uchylony)
Art. 52. [Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania
gwarancji. Wpis i skreślenie z wykazu]
Art. 53. [Złożenie zabezpieczenia w formie depozytu
w gotówce]
Art. 54. [Określenie innych form zabezpieczenia]
Art. 55. [Odstąpienie od powiadomienia o długu celnym]
Art. 56. [Termin powiadomienia dłużnika o należności
celnej]
Art. 57. [Termin dokonania zapłaty kwoty należności
celnej]
Art. 57a. [Forma i treść zlecenia płatniczego na rzecz urzędów
skarbowych]
Art. 57b. [Zapłata należności za pomocą innego instrumentu
płatniczego]
Art. 58. [Kwota, powyżej której należności uiszcza się
w formie bezgotówkowej]
Art. 59. [Delegacja ustawowa - określenie terminów
płatności należności celnych i terminów składania
wniosków o odroczenie terminu płatności]
Art. 60. (uchylony)
Art. 61. [Postępowanie zabezpieczające wykonanie
należności celnych]
Art. 62. (uchylony)
Art. 63. [Termin wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu]
Art. 63a. [Zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu
celnego]
Art. 64. (uchylony)
Art. 65. [Terminy płatności należności celnych.
Przedawnienie zobowiązań celnych. Odsetki]
Art. 65a. (uchylony)
Art. 65b. (uchylony)
Art. 65c. [Zawiadomienie dłużnika o zawieszeniu biegu
terminu przedawnienia]
Art. 66. [Zakres zastosowania przepisów Ordynacji
podatkowej oraz przepisów egzekucyjnych]
Art. 67. Odsetki należne od organu celnego od zwracanych
ceł antydumpingowych]
Art. 67a. [Zaokrąglanie podstaw naliczania należności
celnych]
Art. 68. [Zaliczanie należności podlegających zwrotowi na
zaległe lub bieżące zobowiązania]
Art. 68a. (uchylony)
Rozdział 4a. Wywóz, o którym mowa w art. 140 ust. 2
rozporządzenia delegowanego
Art. 68b. [Zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów]
Rozdział 5. Organy celne i ich właściwość
Art. 69. [Organy właściwe w postępowaniu celnym]
Art. 70. [Właściwość rzeczowa dyrektorów izb administracji skarbowej]
Art. 71. [Właściwość miejscowa organów celnych]
Art. 72. Spory o właściwość organów celnych]
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach celnych
Art. 73. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do
postępowania w sprawach celnych, odwołań oraz
wydawania zaświadczeń]
Art. 73a. (uchylony)
Art. 73b. [Organ właściwy w sprawie wstrzymania wykonania
decyzji]
Art. 73c. [Spółka cywilna jako osoba]
Art. 73d. [Jedno postępowanie w sprawie należności celnych
przywozowych, podatku VAT, podatku akcyzowego,
opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej]
Art. 74. [Prawa i obowiązki następców prawnych oraz
podmiotów przekształconych]
Art. 75. (uchylony)
Art. 76. [Bezpośredniość skutków prawnych czynności
dokonywanych przez przedstawiciela celnego]
Art. 77. [Upoważnienie do ustanowienia innego
pełnomocnika przez pełnomocnika - substytucja]
Art. 77a. [Dorozumiane upoważnienie do dokonania
zgłoszenia celnego na rzecz odbiorcy przesyłki]
Art. 78. (uchylony)
Art. 79. [Agent celny]
Art. 80. [Warunki wpisu na listę agentów celnych. Skreślenie
z listy]
Art. 81. (uchylony)
Art. 82. [Uregulowanie sytuacji towaru osoby nieznanej]
Art. 83. [Domniemanie doręczenia pism osobom nieznanym
z miejsca pobytu lub adresu oraz osobie
nieznanej]
Art. 84. [Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń]
Art. 85. (uchylony)
Art. 86. [Dokumenty zagraniczne jako dowody w postępowaniu oraz ich tłumaczenie i legalizacja]
Art. 87. (uchylony)
Art. 88. [Wpływ odrębnych postępowań na prowadzenie
postępowania celnego]
Art. 89. [Oświadczenie strony]
Art. 90. [Połączenie odrębnych postępowań]
Art. 90a. (uchylony)
Art. 90b. [Dane podawane w odwołaniu od decyzji organu
celnego]
Art. 90c. [Decyzja w sprawie nieuwzględnienia wniosku
o przywrócenie terminu]
Art. 90d. [Wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału
dowodowego w postępowaniu odwoławczym]
Art. 90e. [Termin załatwienia sprawy w postępowaniu
odwoławczym]
Art. 91. [Podmioty uprawnione do badania i analizy
towaru]
Art. 92. [Opłaty za przeprowadzone badania lub analizy
towarów]
Art. 93. [Opłaty pobierane przez organy celne oraz sposób
ich obliczania]
Art. 93a. [Postępowanie w sprawie ustalenia opłat]
Art. 93b. [Postępowanie w sprawie zwrotu lub umorzenia
opłat]
Art. 94. (uchylony)
Art. 95. [Zwolnienie z opłaty skarbowej pozwoleń]
Art. 95a. (uchylony)
Art. 95b. [Tajemnica celna]
Rozdział 7. Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną
Polityką Rolną
Art. 96. [Czynności w ramach postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną w zakresie przewidzianym dla organów celnych]
Rozdział 8. Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii
Art. 97. [Definicje ustawowe]
Art. 98. [Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT]
Art. 99. [Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT przez
przedstawiciela osoby zobowiązanej]
Art. 100. [Upomnienie za niezłożenie zgłoszenia INTRASTAT lub jego korekty]
Art. 101. [Administracyjna kara pieniężna]
Art. 102. [Ordynacja podatkowa w postępowaniu
w sprawach statystyki handlu wewnątrzunijnego]
Rozdział 9. Przepis końcowy
Art. 103. [Wejście w życie ustawy - 1.05.2004 r.]
Wykaz literatury
Autorzy

Kod wydawnictwa: 978-83-8286-435-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl