Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PODATKI UJEDNOLICONE PRZEPISY stan prawny 12 lipca 2022

PODATKI UJEDNOLICONE PRZEPISY stan prawny 12 lipca 2022

LEGIS

Producent: LEGIS

Cena: 115.50 zł 103.95 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-66900-28-8

651 stron
format: A4
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Administracja skarbowa
10. Prawo przedsiębiorców

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona

SPIS TREŚCI

1. ORDYNACJA PODATKOWA
- Ustawa - Ordynacja podatkowa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Rozporządzenie 90inistra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych
z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej,
a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych
z dnia 24 grudnia 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w spra wie sposobu zabezpieczania, odtwarzania
i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji
przekazywanych organom podatkowym przez są dy, komorników sądowych i
notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględ nieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
z dnia 28 czerwca 2004 r.
- Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
z dnia 13 października 1995 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek
z dnia 17 lutego 2017 r.
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
z dnia 5 marca 2012 r.
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek
prowadzenia metryki sprawy
z dnia 1 marca 2012 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w
ynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających
podatki na rzecz budżetu państwa
z dnia 10 grudnia 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wy
sokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
z dnia 18 grudnia 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wniosku wspólnego
o wydanie interpretacji indywidualnej
z dnia 29 grudnia 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej
z dnia 28 grudnia 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień
o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania
niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami
z dnia 21 lutego 2017 r.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej
wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy
z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych
płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
z dnia 7 stycznia 2022 r.
- Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
z dnia 9 marca 2017 r.
2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
z dnia 23 grudnia 2019 r.
3. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY
- Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
z dnia 20 listopada 1998 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
z dnia 17 grudnia 2002 r. .
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia kart przychodów
z dnia 17 grudnia 2002 r.
4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
z dnia 15 lutego 1992 r.
5. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
- Ustawa o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku
naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
z dnia 16 grudnia 2013 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zw
olnień od podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień
z dnia 20 grudnia 2013 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych
za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
z dnia 27 marca 2014 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
z dnia 28 maja 2014 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
z dnia 9 grudnia 2014 r.
- Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
z dnia 15 października 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
z dnia 3 grudnia 2013 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
z dnia 27 grudnia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących
z dnia 22 grudnia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup
kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu
do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
z dnia 29 maja 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
z dnia 26 maja 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od
towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
z dnia 25 marca 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych
towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników
z dnia 17 grudnia 2015 r.
- Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki
samorządu terytorialnego
z dnia 5 września 2016 r.
6. PODATEK AKCYZOWY
- Ustawa o podatku akcyzowym
z dnia 6 grudnia 2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku
których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy
z dnia 29 października 2013 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
z dnia 28 czerwca 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie warunków stosowania
niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
z dnia 26 stycznia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
z dnia 15 grudnia 2014 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
z dnia 21 grudnia 2018 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku
akcyzowego
12 kwietnia 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
z dnia 24 lutego 2009 r.
- Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego
z dnia 9 maja 2008 r.
7. RACHUNKOWOŚĆ
- Ustawa o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.
8. INNE PODATKI I OPŁATY
A. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r.
B. OPŁATA SKARBOWA, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
- Ustawa o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
z dnia 28 września 2007 r. .
- Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
z dnia 9 września 2000 r.
C. SPADKI I DAROWIZNY
- Ustawa o podatku od spadków i darowizn
z dnia 28 lipca 1983 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników
podatku od spadków i darowizn
z dnia 27 listopada 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobier
ania przez płatników podatku od spadków i darowizn
z dnia 25 listopada 2015 r.
9. ADMINISTRACJA SKARBOWA
- Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
z dnia 16 listopada 2016 r. (Wyciąg) .
- Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
z dnia 16 listopada 2016 r. (Wyciąg) .
10. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW
- Ustawa Prawo przedsiębiorców
z dnia 6 marca 2018 r.
- Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 marca 2018 r.
- Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
z dnia 6 marca 2018 r.
- Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej (Wyciąg)
z dnia 6 marca 2018 r.

Kod producenta: 978-83-66900-28-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.