Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PIT KOMENTARZ

PIT KOMENTARZ

MONIKA M. BRZOSTOWSKA, PATRYCJA KUBIESA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 199.00 zł 179.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-281-2

866 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy kilkudziesięciu milionów podatników. Stosowanie jej przepisów wciąż napotyka wiele problemów interpretacyjnych.

Autorki w prosty i przyjazny sposób pomagają zrozumieć te zawiłości, kompleksowo omawiają zmiany wynikające m.in. z "Polskiego ładu", dotyczące w szczególności:
podwyższenia tzw. drugiego progu podatkowego,
ulgi dla klasy średniej,
podwyższenia kwoty wolnej od podatku,
odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
amortyzacji poleasingowych środków trwałych,
ulg na: robotyzację, prototyp, zatrudnianie innowacyjnych pracowników, powrót, ekspansję, zakup terminala,
opodatkowania dochodów z najmu oraz amortyzacji lokali mieszkalnych.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy]
Art. 1a. [Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstwa
w spadku]
Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe]
Art. 3. [Obowiązek podatkowy]
Art. 4. (uchylony).
Art. 4a. [Umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania]
Art. 5. [Terytorium RP]
Art. 5a. [Słowniczek]
Art. 5b. [Pozarolnicza działalność gospodarcza]
Art. 5c. (uchylony).
Art. 5d. [Pojazdy samochodowe]
Art. 6. [Opodatkowanie dochodów małżonków i osób
samotnie wychowujących dzieci]
Art. 6a. [Łączne opodatkowanie w razie śmierci
małżonka]
Art. 7. [Dochody małoletnich dzieci]
Art. 7a. [Przychody przedsiębiorstwa w spadku;
wykaz składników przedsiębiorstwa w spadku;
właściwy urząd skarbowy; koszty uzyskania
przychodów przedsiębiorstwa w spadku]
Art. 8. [Wspólne źródła przychodów]
Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]
Art. 9a. [Wybór sposobu opodatkowania]
Rozdział 2
Źródła przychodów
Art. 10. [Źródła przychodów]
Art. 11. [Definicja przychodów]
Art. 11a. [Przeliczenie przychodów w walutach obcych]
Art. 12. [Przychody ze stosunku pracy i im podobne]
Art. 13. [Przychody z działalności wykonywanej osobiście]
Art. 14. [Przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej]
Art. 14a. (uchylony).
Art. 14b. [Różnice kursowe]
Art. 15. [Przychody z działów specjalnych produkcji
rolnej]
Art. 16-16a. (uchylone).
Art. 17. [Przychody z kapitałów pieniężnych w PIT]
Art. 18. [Przychody z praw majątkowych w PIT]
Art. 19. [Przychody ze sprzedaży nieruchomości, praw
majątkowych i innych rzeczy]
Art. 20. [Przychody z innych źródeł]
Art. 20a. (uchylony).
Rozdział 3
Zwolnienia przedmiotowe
Art. 21. [Zwolnienia przedmiotowe]
Rozdział 4
Koszty uzyskania przychodów
Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]
Art. 22a. [Środki trwałe]
Art. 22b. [Wartości niematerialne i prawne]
Art. 22c. [Wyłączenia od amortyzacji]
Art. 22d. [Składniki majątku o wartości do 10 000 zł]
Art. 22e. [Środki trwałe o niskiej wartości lub użytkowane
poniżej roku]
Art. 22f. [Odpisy amortyzacyjne]
Art. 22g. [Wartość początkowa środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych]
Art. 22h. [Metoda liniowa amortyzacji]
Art. 22i. [Stawki amortyzacyjne dla środków trwałych]
Art. 22j. [Stawki amortyzacyjne ustalane indywidualnie]
Art. 22k. [Metoda degresywna amortyzacji]
Art. 22l. [Amortyzacja transportu taboru morskiego
w budowie]
Art. 22ł. [Składniki majątku oddane do odpłatnego
korzystania]
Art. 22m. [Okresy amortyzacji dla wartości niematerialnych
i prawnych]
Art. 22n. [Ewidencja składników majątku]
Art. 22o. [Delegacja ustawowa]
Art. 22p. [Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu
kwot transakcji dokonanych z naruszeniem
obowiązku rozliczeń za pośrednictwem
rachunku płatniczego]
Art. 23. [Wyłączenia od kosztów uzyskania przychodów]
Rozdział 4a
Opodatkowanie stron umowy leasingu
Art. 23a. [Definicje ustawowe]
Art. 23b. [Zasady opodatkowania umowy leasingu
(leasing operacyjny)]
Art. 23c. [Wykup przedmiotu leasingu; ustalenie
przychodu]
Art. 23d. [Przeniesienie własności przedmiotu leasingu]
Art. 23e. [Dalsze używanie przedmiotu leasingu]
Art. 23f. [Leasing finansowy]
Art. 23g. [Przychody i koszty po upływie okresu umowy;
przeniesienie własności]
Art. 23h. [Upływ okresu umowy leasingu; przeniesienie
własności na osobę trzecią]
Art. 23i. [Leasing gruntów]
Art. 23j. [Cena nabycia przedmiotu leasingu; wykup]
Art. 23k. [Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat
leasingowych]
Art. 23l. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
Rozdział 4b
Ceny transferowe
Oddział 1
Przepisy ogólne
Art. 23m. [Definicje legalne]
Art. 23n. [Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku,
gdy cena transakcji kontrolowanych lub sposób
jej określenia wynika z przepisów]
Oddział 2
Zasada ceny rynkowej
Art. 23o. [Warunki ustalenia cen transferowych;
szacowanie dochodu]
Art. 23p. [Weryfikacja cen transferowych]
Art. 23q. [Korekta cen transferowych]
Art. 23r. [Transakcje kontrolowane stanowiące usługi
o niskiej wartości dodanej]
Art. 23s. [Transakcje kontrolowane dotyczące pożyczek]
Art. 23t. (uchylony).
Art. 23u. [Ustalanie i weryfikacja cen transferowych
w przypadku transakcji z podmiotami z krajów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową]
Art. 23v. [Delegacje ustawowe]
Oddział 3
Dokumentacja cen transferowych
Art. 23w. [Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji
cen transferowych]
Art. 23x. [Określanie wartości transakcji kontrolowanej]
Art. 23y. (uchylony).
Art. 23z. [Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem
sporządzenia lokalnej dokumentacji cen
transferowych]
Art. 23za. [Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia
lokalnej dokumentacji cen transferowych]
Art. 23zb. [Grupowa dokumentacja cen transferowych]
Art. 23zc. [Elementy lokalnej dokumentacji cen
transferowych i grupowej dokumentacji cen
transferowych]
Art. 23zd. [Aktualizacja analizy porównawczej i analizy
zgodności]
Art. 23ze. [Przedstawianie i sporządzanie dokumentacji
cen transferowych na żądanie organów
podatkowych]
Oddział 4
Informacja o cenach transferowych
Art. 23zf. [Informacja o cenach transferowych przekazywana
Szefowi KAS]
Rozdział 5
Szczególne zasady ustalania dochodu
Art. 24. [Zasady ustalania dochodu do opodatkowania]
Art. 24a. [Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych]
Art. 24b. [Szacowanie dochodu]
Art. 24ba. [Obowiązek wyodrębnienia w księgach
rachunkowych, ewidencji lub wykazie środków
trwałych składników majątku przenoszonych
poza terytorium RP]
Art. 24c. [Różnice kursowe]
Art. 24d. (uchylony).
Art. 24e. [Pakiety wierzytelności]
Art. 25-25a. (uchylone).
Rozdział 5a
Opodatkowanie przychodów nieznajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących
ze źródeł nieujawnionych
Art. 25b. [Definicje]
Art. 25c. [Powstanie obowiązku podatkowego]
Art. 25d. [Podstawa opodatkowania]
Art. 25e. [Wysokość podatku]
Art. 25f. [Decyzja o ustaleniu wysokości podatku]
Art. 25g. [Ciężar dowodu; postępowanie podatkowe
lub kontrola celno-skarbowa]
Rozdział 6
Podstawa obliczenia i wysokość podatku
Art. 26. [Podstawa opodatkowania. Odliczenia]
Art. 26a-26c. (uchylone).
Art. 26d. (utracił moc).
Art. 26e. [Ulga na działalność badawczo-rozwojową]
Art. 26ea. [Zwrot gotówkowy]
Art. 26eb. [Ulga na innowacyjnych pracowników]
Art. 26f. [Obowiązek wykazywania w zeznaniach kosztów
kwalifikowanych]
Art. 26g. [Wykazanie odliczenia; ulga B+R] 532
Art. 26ga. [Ulga na prototyp]
Art. 26gb. [Ulga prowzrostowa]
Art. 26h. [Ulga termomodernizacyjna]
Art. 26ha. [Ulga dla wspierających sport, kulturę
i edukację]
Art. 26hb. [Ulga na zabytki]
Art. 26hc [Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki
inwestycyjne]
Art. 26hd. [Ulga na terminale płatnicze]
Art. 26i. [Zmiana wysokości podstawy opodatkowania
oraz strat w związku z nieuregulowanymi
wierzytelnościami o zapłatę świadczenia
pieniężnego z tytułu transakcji handlowej]
Art. 27. [Skala podatkowa]
Art. 27a-27e. (uchylone).
Art. 27ea. [Ulga dla samotnego rodzica] 574
Art. 27f. [Ulga na dzieci; ulga prorodzinna]
Art. 27g. [Ulga abolicyjna]
Art. 28. (uchylony).
Art. 29. [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów]
Art. 30. [Ryczałtowe opodatkowanie dochodów]
Art. 30a. [Ryczałtowe opodatkowanie wg stawki 19%]
Art. 30b. [Opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych]
Art. 30c. [Podatek liniowy]
Art. 30ca. [Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej]
Art. 30cb. [Obowiązki podatników opodatkowanych
podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej; Innovation box]
Art. 30d. (uchylony).
Art. 30da. [Podatek od dochodów z niezrealizowanych
zysków]
Art. 30db. [Limit wartości rynkowej składników majątku
przenoszonych poza terytorium RP]
Art. 30dc. [Wyłączenie z opodatkowania podatkiem
od dochodów z niezrealizowanych zysków
składników majątku czasowo przeniesionych
poza terytorium RP]
Art. 30dd. [Zwolnienia od podatku od dochodów
z niezrealizowanych zysków]
Art. 30de. [Rozłożenie na raty zapłaty podatku od dochodów
z niezrealizowanych zysków]
Art. 30df. [Wystąpienie o zwrot podatku od dochodów
z niezrealizowanych zysków]
Art. 30dg. [Dołączenie do zeznania informacji o wartości
rynkowej składnika majątku określonej w państwie
członkowskim UE do celów opodatkowania
podatkiem równoważnym do podatku
od dochodów z niezrealizowanych zysków]
Art. 30dh. [Stosowanie przepisów do podatników
posiadających prawa do udziału w zyskach
spółki niebędącej osobą prawną; przedsiębiorstwo
lub jego zorganizowana część jako składnik
majątku; rozszerzenie stosowania przepisów;
exit tax]
Art. 30di. (uchylony).
Art. 30e. [Podatek od zbycia nieruchomości i innych
praw majątkowych]
Art. 30f. [Podatek od dochodów zagranicznej jednostki
kontrolowanej]
Art. 30g. [Podatek od przychodów z budynków]
Rozdział 6a
Danina solidarnościowa
Art. 30h. [Obliczenie wysokości daniny solidarnościowej]
Art. 30i. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej
do daniny solidarnościowej; podmiot posiadający
uprawnienia organu podatkowego w zakresie
daniny solidarnościowej]
Rozdział 6b
Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 30j. [Podmiotowy zakres opodatkowania ryczałtem
od przychodów zagranicznych osób przenoszących
miejsce zamieszkania na terytorium RP]
Art. 30k. [Przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem
od przychodów zagranicznych osób przenoszących
miejsce zamieszkania na terytorium RP]
Art. 30l. [Wysokość ryczałtu i termin jego wpłaty]
Art. 30m. [Obowiązek dokonania wydatków na wzrost
gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa,
ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie
kultury fizycznej]
Art. 30n. [Okres opodatkowania ryczałtem od przychodów
zagranicznych osób przenoszących miejsce
zamieszkania na terytorium RP]
Art. 30o. [Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
od przychodów zagranicznych osób przenoszących
miejsce zamieszkania na terytorium RP]
Art. 30p. [Zasady stosowania przepisów do członka
rodziny podatnika podlegającego opodatkowaniu
ryczałtem od przychodów zagranicznych
osób przenoszących miejsce zamieszkania
na terytorium RP]
Rozdział 7
Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
Art. 31. [Zakłady pracy jako płatnicy]
Art. 32. [Zasady pobierania zaliczek]
Art. 33. [Spółdzielnie produkcyjne jako płatnicy]
Art. 34. [Organy rentowe jako płatnicy]
Art. 35. [Płatnicy]
Art. 35a. (uchylony).
Art. 36. [Zaliczki od niepodwyższonych emerytur i rent]
Art. 37. (uchylony).
Art. 38. [Terminy przekazania zaliczek i podatku] 699
Art. 39. [Informacje dla podatników rozliczających się
samodzielnie]
Art. 40. [Samodzielne opłacanie zaliczek]
Art. 41. [Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku]
Art. 41a. [Wniosek o podwyższenie zaliczki]
Art. 41b. [Zwrot świadczenia]
Art. 41c. [Przedstawiciel podatkowy spółki
nieruchomościowej]
Art. 41d. [Opinia o stosowaniu preferencji]
Art. 42. [Termin odprowadzenia zaliczek i zryczałtowanego
podatku]
Art. 42a. [Informacje o przychodach z innych źródeł]
Art. 42b-42d. (uchylone).
Art. 42e. [Zaliczki od kwot egzekwowanych]
Art. 42f. [Przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik podatku]
Art. 42g. [Terminy przesłania rocznego obliczenia podatku
oraz informacji urzędom skarbowym i podatnikom]
Art. 43. [Działy specjalne produkcji rolnej - obowiązki
podatników]
Art. 44. [Zaliczki opłacane samodzielnie]
Art. 44a-44b. (uchylone).
Rozdział 7a
(uchylony)
Art. 44c-44e. (uchylone).
Rozdział 7b
Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
Art. 44f. [Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności]
Rozdział 8
Zeznania podatkowe
Art. 45. [Zasady składania zeznań podatkowych]
Art. 45a. [Delegacja kompetencji]
Art. 45b. [Delegacja ustawowa]
Art. 45ba. [Obowiązek składania deklaracji, informacji
oraz rocznego obliczenia podatku, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej]
Art. 45c. [1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego]
Art. 45ca-45cc. (uchylone).
Art. 45cd. [Udostępnianie zeznań podatkowych
za pośrednictwem portalu podatkowego
oraz ich akceptacja przez podatnika]
Art. 45ce. [Korekta zeznania podatkowego]
Art. 45cf. [Informowanie podatnika o obowiązku
wpłaty różnicy między podatkiem należnym
a sumą zaliczek]
Art. 45d. (uchylony).
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 46-51. (pominięte).
Rozdział 10
Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe 784
Art. 52. [Zwolnienia czasowe]
Art. 52a. [Zwolnienie dochodów sprzed 1.01.2001 r.]
Art. 52b. (uchylony).
Art. 52c. [Świadczenie wypłacane żołnierzowi]
Art. 52d. [Zwolnienie rekompensat]
Art. 52e. [Zwolnienie umorzonych zaległości]
Art. 52f. [Zwolnienie zasiłku macierzyńskiego]
Art. 52g. [Zwolnienie jednorazowego dodatku
do emerytur i rent]
Art. 52h. [Zwolnienie świadczenia rekompensacyjnego
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla]
Art. 52i. [Zwolnienie przychodu z tytułu umorzenia
zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem
mieszkaniowym]
Art. 52j. [Odliczanie wydatków poniesionych na sprzęt
i usługi przy wdrażaniu e-recepty]
Art. 52ja. [Ulga e-TOLL]
Art. 52jb. [Ulga na robotyzację]
Art. 52jc. [Zwolnienie dodatku osłonowego od podatku
dochodowego]
Art. 52k. [Obniżenie dochodu lub przychodu uzyskanego
w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej
o stratę z powodu epidemii COVID-19]
Art. 52l. [Limit niektórych zwolnień przedmiotowych
w 2020 r.]
Art. 52m. [Świadczenia otrzymywane w związku
z przeciwdziałaniem ekonomicznym skutkom
COVID-19 wolne od podatku dochodowego]
Art. 52n. [Odliczenie od podstawy obliczenia podatku
darowizn na przeciwdziałanie COVID-19]
Art. 52o. [Wydłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek
w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19]
Art. 52p. (uchylony).
Art. 52pa. [Przychody zwolnione z podatku od przychodów
z budynków]
Art. 52q. [Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu
o wartość nieuregulowanego zobowiązania
do zapłaty świadczenia pieniężnego w przypadku
poniesienia negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19]
Art. 52r. [Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania
zaliczek]
Art. 52s. [Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej
środków trwałych nabytych w celu produkcji
towarów związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19]
Art. 52t. [Odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych
ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową
prowadzoną w celu opracowania produktów
niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19]
Art. 52u. [Stawka podatku i wysokość zaliczek
w przypadku podatników osiągających dochody
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19]
Art. 52ua. [Zwolnienie od podatku dochodowego kwoty
dodatku solidarnościowego]
Art. 52ub. [Zwolnienie od podatku dochodowego kwoty
jednorazowego świadczenia pieniężnego
dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powodów politycznych]
Art. 52v. [Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego - termin szczególny w 2020 r.]
Art. 52va. [Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego w przypadku wniosku
złożonego po terminie lub niezłożenia wniosku]
Art. 52w. [Ulga na złe długi w przypadku podatników
ponoszących negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19]
Art. 52x. [Odliczenie darowizn sprzętu komputerowego
na rzecz placówek oświatowych]
Art. 52y. [Kwoty darowizn podlegających odliczeniu]
Art. 52z. [Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy
lub praw przekazywanych w formie darowizny
na rzecz przeciwdziałania COVID-19]
Art. 52za. [Wyłączenie z przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej wartości darowizn na rzecz
przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu
komputerowego na rzecz placówek oświatowych]
Art. 52zb. [Kwoty kar umownych i odszkodowań w przypadku
wady lub zwłoki powstałej w związku z COVID-19
jako koszty uzyskania przychodu]
Art. 52zc. [Zwolnienie wartości bonów turystycznych
z opodatkowania podatkiem dochodowym]
Art. 52zd. [Zwolnienie z opodatkowania podatkiem
dochodowym jednorazowych odpraw pieniężnych
dla pracowników likwidowanych kopalń]
Art.52ze. [Zwolnienie z opodatkowania podatkiem
dochodowym świadczenia na zakup odbiornika
cyfrowego]
Art. 52zf [Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
darowizn na przeciwdziałanie skutkom działań
wojennych w Ukrainie]
Art. 52zg [Niezaliczanie do przychodów darowizn
otrzymanych na przeciwdziałanie skutkom działań
wojennych w Ukrainie]
Art. 52zh. [Zwolnienie z opodatkowania podatkiem
dochodowym pomocy humanitarnej otrzymanej
przez podatników będących obywatelami Ukrainy]
Art. 52zi. [Zwolnienie z opodatkowania podatkiem
dochodowym świadczenia pieniężnego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy]
Art. 52zj. [Ośrodek interesów życiowych w przypadku
obywateli Ukrainy]
Art. 53. (uchylony).
Art. 53a. [Przedłużenie terminów poboru i przekazania
przez niektórych płatników zaliczek na podatek
dochodowy]
Art. 54. [Przepis uchylający]
Art. 55. [Przepis przejściowy]
Art. 56. [Przepis przejściowy]
Art. 57. [Umowy agencyjne i na warunkach zlecenia] 8
Art. 58. [Wejście w życie]
Załączniki
Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych
produkcji rolnej oraz norm szacunkowych
dochodu rocznego
Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mają
art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy
Załącznik nr 4. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej

Kod producenta: 978-83-8286-281-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.