Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA W OBROCIE OPROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM W ERZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA W OBROCIE OPROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM W ERZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

ARKADIUSZ MICHALAK

Producent: C.H.BECK

Cena: 199.00 zł 179.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-803-2

501 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2021

 

Tematyka prawnych aspektów sztucznej inteligencji, której centralnym elementem jest program komputerowy zaczyna wkraczać w fazę regulacyjną budząc jednocześnie w ostatnim czasie coraz szersze zainteresowanie doktryny. Kluczowym zagadnieniem w ramach tego obszaru jest problematyka odpowiedzialności zarówno kontraktowej jak i deliktowej.

Monografia podejmuje zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji w świetle regulacji prawa cywilnego, autorskiego, ochrony konsumenta w tym dyrektywy 2019/770 (dyrektywa cyfrowa) oraz dyrektywy 2019/771 (dyrektywa towarowa), zaś w obszarze deliktowym także w kontekście unormowań ustawodawstwa z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych, gdzie analizie prawnej zostają poddane takie praktyki rynkowe jak antropomorfizacja sztucznego agenta, fake news, deep fake, działalność robotów indeksujących czy tzw. skrobanie stron internetowych, a także oprogramowanie (spyware) i roboty szpiegujące (spybots).

Teoretyczne rozważania wzbogacone są również analizą kwestii odpowiedzialności w najbardziej typowych umowach występujących w obrocie komputerowym tj. umowie licencyjnej, umowach wdrożeniowych, umowach dotyczących "zwinnego oprogramowania", umowach serwisowych czy udostępniania oprogramowania w modelu SaaS.

SPIS TREŚCI

Od Autora

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Rozdział I. Wprowadzenie do prawno-gospodarczej i regulacyjnej
problematyki obrotu oprogramowaniem komputerowym w erze
sztucznej inteligencji
ő 1. Pojęcie obrotu prawnego oprogramowaniem
ő 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem
komputerowym - uwagi ogólne
ő 3. Pojęcie programu komputerowego, robota, sztucznej inteligencji,
treści i usług cyfrowych - delimitacja pojęć i ich znaczenie dla
odpowiedzialności cywilnej
I. Wprowadzenie
II. Pojęcie programu komputerowego - ujęcie tradycyjne
III. Rodzaje oprogramowania tradycyjnego
IV. Modele tworzenia oprogramowania
V. Modele dystrybucji oprogramowania
VI. Programy komputerowe z algorytmami sztucznej inteligencji
na tle rozwoju koncepcji sztucznej inteligencji
VII. Program komputerowy a robot
VIII. Program komputerowy a treść cyfrowa i usługa cyfrowa
IX. Podsumowanie
ő 4. Regulacje prawne dotyczące obrotu i odpowiedzialności
oprogramowaniem komputerowym oraz rozwiązaniami z zakresu
sztucznej inteligencji
I. Ewolucja uregulowań dotycząca oprogramowania
komputerowego na podstawie modelu prawa autorskiego
II. Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji
III. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16.2.2017 r.
zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa
cywilnego dotyczących robotyki
ő 5. Regulacje prawne dotyczące treści cyfrowych i rzeczy z treściami
cyfrowymi
I. Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów
umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
jako narzędzie regulacji obrotu konsumenckiego
oprogramowaniem tradycyjnym oraz ze sztuczną inteligencją
II. Dyrektywa 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów
sprzedaży towarów jako narzędzie regulacji obrotu
konsumenckiego w zakresie towarów z treścią cyfrową
ő 6. Podsumowanie

Rozdział II. Granice umownego kształtowania odpowiedzialności
w obrocie oprogramowaniem komputerowym
ő 1. Zasada swobody umów oraz jej ograniczenia w obrocie
oprogramowaniem komputerowym
ő 2. Ograniczenia swobody umów wynikające z ustawy w kontekście
obrotu oprogramowaniem komputerowym - uwagi ogólne
ő 3. Ograniczenia swobody umów w obrocie oprogramowaniem
komputerowym wynikające z prawa autorskiego
ő 4. Ograniczenia swobody umów w obrocie oprogramowaniem
wynikające z ochrony konsumenta
ő 5. Ograniczenia swobody umów w obrocie oprogramowaniem
wynikające z prawa konkurencji
ő 6. Ograniczenia swobody umów w obrocie oprogramowaniem
wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego - wyłączenia
i ograniczenia odpowiedzialności cywilnej
I. Uwagi wprowadzające
II. Ograniczenia dotyczące kształtowania sankcji
odszkodowawczej
III. Ograniczenia dotyczące kształtowania związku
przyczynowego
IV. Ograniczenia dotyczące kształtowania rozkładu ciężaru
dowodu
V. Ograniczenia dotyczące kształtowania kar umownych
VI. Ograniczenia dotyczące umownego kształtowania zasad
odpowiedzialności deliktowej przed wyrządzeniem szkody
z tytułu czynu niedozwolonego (pro futuro)
VII. Ograniczenia dotyczące kształtowania zwolnienia
z odpowiedzialności
VIII. Ograniczenia dotyczące kształtowania sankcji
pozaodszkodowawczych
IX. Ograniczenia swobody umów w obrocie oprogramowaniem
wynikające z właściwości (natury) stosunku prawnego i zasad
współżycia społecznego
ő 7. Podsumowanie znaczenia ograniczeń zasady swobody umów
dla kształtowania odpowiedzialności cywilnoprawnej w obrocie
oprogramowaniem komputerowym

Rozdział III. Przedmiot świadczenia i świadczenie jako kluczowa
determinanta zobowiązań umownych w obrocie oprogramowaniem
komputerowym
ő 1. Uwagi ogólne
ő 2. Program komputerowy jako dobro prawne
ő 3. Program komputerowy jako niematerialne dobro prawne
ő 4. Program komputerowy jako utwór w prawie autorskim
ő 5. Dane i bazy danych jako element programu komputerowego
ő 6. Program komputerowy jako przedmiot lub element projektów
wynalazczych
I. Wprowadzenie
II. Program komputerowy jako wynalazek lub element
wynalazku
III. Program komputerowy jako projekt racjonalizatorski
IV. Program komputerowy jako wzór użytkowy, wzór
przemysłowy i topografia układu scalonego
ő 7. Program komputerowy jako tajemnica przedsiębiorstwa
ő 8. Program komputerowy jako element rzeczy z treścią cyfrową
ő 9. Program komputerowy jako element przedsiębiorstwa
ő 10. Program komputerowy jako dzieło
ő 11. Program komputerowy jako usługa
ő 12. Świadczenia w umowach z zakresu obrotu oprogramowaniem
komputerowym
I. Wprowadzenie
II. Interes wierzyciela jako konstytutywna cecha świadczenia
III. Rodzaje świadczeń w umowach dotyczących obrotu
oprogramowaniem komputerowym z perspektywy
odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania
1. Wprowadzenie
2. Świadczenie w zobowiązaniach rezultatu
i zobowiązaniach starannego działania w umowach
dotyczących oprogramowania komputerowego
3. Świadczenia główne, uboczne oraz czynności
przygotowawcze w umowach dotyczących
oprogramowania komputerowego
4. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe w umowach
dotyczących oprogramowania komputerowego
5. Świadczenia podzielne i niepodzielne w umowach
dotyczących oprogramowania komputerowego
6. Świadczenia oznaczone co do gatunku i co do
tożsamości w umowach dotyczących oprogramowania
komputerowego
7. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych
(alternatywnych) a obrót oprogramowaniem
komputerowym
8. Świadczenia pieniężne w obrocie oprogramowaniem
komputerowym

Rozdział IV. Odpowiedzialność umowna w obrocie oprogramowaniem
komputerowym
ő 1. Reżimy odpowiedzialności umownej w obrocie oprogramowaniem
komputerowym i ich wzajemne relacje
I. Wprowadzenie
II. Ogólny reżim odpowiedzialności kontraktowej w prawie
cywilnym a oprogramowanie komputerowe
III. Reżim odpowiedzialności szczególnej w Kodeksie cywilnym
na zasadzie rękojmi a oprogramowanie komputerowe
IV. Reżim odpowiedzialności kontraktowej w prawie autorskim
jako lex specialis względem reżimu odpowiedzialności
z Kodeksu cywilnego a oprogramowanie komputerowe
V. Model odpowiedzialności kontraktowej w dyrektywie
2019/770 (treści i usługi cyfrowe)
VI. Model odpowiedzialności w dyrektywie 2019/771 (rzeczy
z treściami cyfrowymi)
ő 2. Relacje pomiędzy reżimami odpowiedzialności w obrocie
oprogramowaniem komputerowym
ő 3. Pozostałe szczególne regulacje dotyczące odpowiedzialności
kontraktowej w obrocie oprogramowaniem komputerowym
I. Wprowadzenie
II. Szczególna regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej
w przypadku unieważnienia patentu na wynalazek (art. 291
PrWłPrzem)
III. Odpowiedzialność cywilna w odniesieniu do baz danych
IV. Odpowiedzialność za program komputerowy jako element
przedsiębiorstwa

Rozdział V. Odpowiedzialność kontraktowa w obrocie
oprogramowaniem komputerowym na gruncie najbardziej typowych
umów dotyczących programów komputerowych
ő 1. Wprowadzenie
ő 2. Odpowiedzialność w obrocie oprogramowaniem komputerowym
w umowie licencyjnej
I. Wprowadzenie
II. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania
komputerowego na tle porównawczym
1. Wprowadzenie
2. Stany Zjednoczone
3. Europa
4. Chiny
5. Japonia
6. Podsumowanie uwag prawnoporównawczych
III. Struktura umowy licencyjnej dotyczącej oprogramowania
komputerowego
IV. Klauzule dotyczące odpowiedzialności w umowach
licencyjnych
1. Wprowadzenie
2. Klauzule dotyczące rękojmi za wady fizyczne (usterki)
oprogramowania
3. Klauzule dotyczące rękojmi za wady prawne
oprogramowania
4. Klauzule dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności
licencjobiorcy
5. Klauzule dotyczące gwarancji w umowach licencyjnych
6. Klauzule dotyczące ograniczenia odpowiedzialności
odszkodowawczej licencjodawcy
ő 3. Odpowiedzialność w obrocie oprogramowaniem komputerowym
w umowie wdrożeniowej
I. Wprowadzenie
II. Struktura umowy wdrożeniowej w modelu kaskadowym
III. Klauzule dotyczące odpowiedzialności w umowach
wdrożeniowych
1. Wprowadzenie
2. Klauzule dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
podczas procesu wykonywania wdrożenia
3. Klauzule dotyczące wynagrodzenia wykonawcy
wdrożenia
4. Klauzule dotyczące oddania i odbioru wdrożenia
5. Klauzule dotyczące obowiązku współdziałania
zamawiającego w fazie wykonywania wdrożenia
6. Klauzule dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne
wdrożenia
7. Klauzule dotyczące gwarancji
8. Klauzule dotyczące ograniczenia odpowiedzialności
odszkodowawczej wykonawcy wdrożenia systemu
informatycznego
ő 4. Odpowiedzialność w obrocie oprogramowaniem komputerowym
w umowie o stworzenie oprogramowania w modelu "zwinnego
oprogramowania"
I. Wprowadzenie
II. Struktura umowy o stworzenie oprogramowania w modelu
"zwinnego oprogramowania"
III. Klauzule dotyczące odpowiedzialności w umowach
o stworzenie oprogramowania w modelu "zwinnego
oprogramowania"
1. Wprowadzenie
2. Klauzule dotyczące świadczenia usług przez wykonawcę
w modelu "zwinnego oprogramowania"
3. Klauzule dotyczące wynagrodzenia w modelu "zwinnego
oprogramowania"
4. Klauzule dotyczące podwykonawców w modelu
"zwinnego oprogramowania"
5. Klauzule dotyczące wypowiedzenia umowy w modelu
"zwinnego oprogramowania" a szczególna regulacja
art. 746 KC
6. Klauzule dotyczące rękojmi i gwarancji w modelu
"zwinnego oprogramowania"
7. Klauzule dotyczące ograniczenia odpowiedzialności
w modelu "zwinnego oprogramowania"
ő 5. Odpowiedzialność w obrocie oprogramowaniem komputerowym
w umowie serwisowej o gwarantowanym poziomie usług
(tzw. SLA - Service Level Agreement)
I. Wprowadzenie
II. Struktura umowy SLA
III. Klauzule dotyczące odpowiedzialności w umowach SLA
1. Wprowadzenie
2. Klauzule dotyczące ogólnych zasad wykonywania umowy
SLA
3. Klauzule dotyczące obowiązków wykonawcy
i zamawiającego w umowie SLA
4. Klauzule dotyczące wynagrodzenia zleceniobiorcy
w umowie SLA
5. Klauzule dostępu do infrastruktury lub danych
zamawiającego SLA
6. Klauzule wypowiedzenia umowy a regulacja art. 3651 KC
w umowach SLA
7. Klauzule dotyczące kar umownych i kar gwarancyjnych
w umowach SLA
8. Klauzule dotyczące ograniczenia odpowiedzialności
w umowach SLA
ő 6. Odpowiedzialność w obrocie oprogramowaniem komputerowym
w SaaS
I. Wprowadzenie
II. Struktura umowy SaaS
III. Klauzule dotyczące odpowiedzialności w umowach SaaS
1. Wprowadzenie
2. Klauzule dotyczące ograniczenia używania
oprogramowania w modelu SaaS
3. Klauzule dotyczące wynagrodzenia w umowie SaaS
4. Klauzule wypowiedzenia umowy SaaS
5. Klauzule dotyczące odpowiedzialności za dane
użytkownika w umowach SaaS
6. Klauzule dotyczące ograniczenia odpowiedzialności
w umowach SaaS

Rozdział VI. Odpowiedzialność deliktowa w obrocie oprogramowaniem
komputerowym
ő 1. Wprowadzenie
ő 2. Tradycyjne ujęcie czynu niedozwolonego a oprogramowanie
komputerowe
ő 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny a oprogramowanie komputerowe
ő 4. Odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody
a oprogramowanie komputerowe
ő 5. Odpowiedzialność za własne czyny a oprogramowanie
komputerowe
ő 6. Odpowiedzialność za cudze czyny a oprogramowanie
komputerowe
ő 7. Czyny nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe
a oprogramowanie komputerowe
I. Wprowadzenie
II. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług
1. Wprowadzenie
2. Informacja na temat użycia systemów sztucznej
inteligencji a wprowadzające w błąd oznaczenie towarów
i usług
3. Antropomorficzne cechy sztucznego agenta
a wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług
4. Kreowanie pozoru kontaktu ze sztucznym agentem
a wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług
5. Opis funkcjonalności oprogramowania a wprowadzające
w błąd oznaczenie towarów lub usług
6. Fake news i deep fake a zasady uczciwej konkurencji
III. Spam a zasady uczciwej konkurencji w obrocie
oprogramowaniem komputerowym
1. Wprowadzenie
2. Oprogramowanie reklamowe (adware) a zasady uczciwej
konkurencji
3. Robot indeksujący (web crawler) a zasady uczciwej
konkurencji
4. Wielokrotne publikowanie tego samego oprogramowania
a zasady uczciwej konkurencji
IV. Pobieranie informacji ze stron internetowych (web scraping)
a zasady uczciwej konkurencji
V. Pozycjonowanie i depozycjonowanie stron internetowych
a zasady uczciwej konkurencji
VI. Oprogramowanie szpiegujące (spyware) i roboty szpiegujące
(spybots) a zasady uczciwej konkurencji
VII. Oprogramowanie zakłócające działanie urządzenia lub innego
oprogramowania a zasady uczciwej konkurencji
VIII. Oprogramowanie a nieuczciwa i zakazana reklama
IX. Podsumowanie

Zakończenie

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8235-803-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.