Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

ALEKSANDRA PYKA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 79.00 zł 71.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-432-8

423 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

W publikacji przedstawiono wybrane problemy prawne związane ze stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w szkołach i przedszkolach, w tym ochronę danych osobowych:
- w procesie przyjmowania kandydatów do publicznych przedszkoli i szkół
- podczas ewidencjonowania spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku;
- w związku z zatrudnieniem (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień udostępniania danych osobowych nauczycieli w celu zgłoszenia na badania przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 oraz zgłoszenia na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19);
- w celu wdrożenia monitoringu wizyjnego, monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, organizacji konkursów, olimpiad i turniejów, uroczystości szkolnych, w związku z organizacją wycieczek szkolnych;
- oraz przetwarzanie danych biometrycznych w publicznej szkole i przedszkolu.

Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół i przedszkoli, jednostek samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty. Zainteresuje również przedstawicieli zawodów prawniczych.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia ogólne dotyczące przetwarzania i ochrony
danych osobowych w szkołach i przedszkolach
1. Uwagi wprowadzające
2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
w publicznych szkołach i przedszkolach
2.1. Konstytucja RP
2.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
2.3.Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
2.4. Ustawa - Prawo oświatowe
2.5. Ustawa o systemie oświaty
2.6. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
2.7. Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami
2.8. Karta Nauczyciela
2.9. Akty wykonawcze
3. Podstawowe pojęcia
3.1. Dane osobowe w publicznej szkole i w publicznym
przedszkolu
3.2. Przetwarzanie danych osobowych w publicznych
szkołach i przedszkolach
3.3. Publiczna szkoła i przedszkole jako administrator
3.4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
3.5. Zbiór danych
4. Zasady ogólne ochrony danych
4.1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności
i przejrzystości
4.2. Zasada ograniczenia celu
4.3. Zasada minimalizacji danych
4.4. Zasada prawidłowości
4.5. Zasada ograniczenia przechowywania
4.6. Zasada integralności i poufności
4.7. Rozliczalność przestrzegania zasad
5. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych
5.1. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych
"zwykłych"
5.1.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5.1.2. Przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania
umowy
5.1.3. Wypełnienie obowiązku prawnego
5.1.4. Ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej
5.1.5. Wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi
5.1.6. Prawnie uzasadniony interes administratora
5.2. Podstawy dopuszczalności przetwarzania
szczególnych kategorii danych osobowych
5.3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących
i czynów zabronionych

Rozdział II
Przyjmowanie kandydatów do publicznych przedszkoli oraz
publicznych szkół
1. Uwagi wprowadzające
2. Kryteria naboru kandydatów
2.1. Wielodzietność rodziny kandydata
2.2. Kryterium niepełnosprawności
2.3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
2.4. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
3. Kryteria określone przez organ prowadzący
4. Przyjmowanie do publicznych szkół
4.1. Przyjmowanie do klasy I publicznej szkoły
podstawowej
4.2. Przyjmowanie do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych
4.2.1. Przetwarzanie danych osobowych
w celu przyjęcia do publicznego liceum
ogólnokształcącego, technikum i branżowej
szkoły I stopnia
4.2.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu
przyjęcia do publicznych branżowych szkół
II stopnia
4.2.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu
przyjęcia do publicznych szkół policealnych
4.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu przyjęcia
do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego
4.4. Przetwarzanie danych osobowych w celu przyjęcia
do innych oddziałów
5. Przetwarzanie danych osobowych przez komisję
rekrutacyjną
6. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia
odpowiedniej formy kształcenia dziecku posiadającemu
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
7. Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi
do publicznych szkół i przedszkoli
8. Udostępnienie danych osobowych w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
9. Przetwarzanie danych osobowych dziecka
dotyczących stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju
psychofizycznego
10. Okres przechowywania danych osobowych
11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
w procesie przyjmowania kandydatów do przedszkola,
szkoły i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Rozdział III
Ewidencjonowanie spełniania obowiązku wychowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
oraz ich realizacja
1. Uwagi wprowadzające
2. Podstawy prawne, realizacja i egzekwowanie obowiązku
wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki
2.1. Realizacja, kontrolowanie i egzekwowanie spełniania
obowiązku wychowania przedszkolnego w świetle
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
2.2. Realizacja, kontrolowanie i egzekwowanie
spełniania obowiązku szkolnego w świetle ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
2.3. Realizacja, kontrolowanie i egzekwowanie spełniania
obowiązku nauki w świetle ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych
3. Przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej
3.1. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej w publicznym
przedszkolu
3.1.1. Przetwarzanie danych osobowych w dzienniku
zajęć przedszkola
3.1.2. Pozyskiwanie danych osobowych z rejestru
PESEL oraz z bazy danych SIO
3.1.3. Przetwarzanie danych osobowych
w dziennikach innych zajęć
3.2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej
w publicznej szkole podstawowej
3.2.1. Prowadzenie księgi ewidencji dzieci
podlegających obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi
szkolnemu
3.2.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzeniem księgi uczniów oraz dziennika
lekcyjnego
3.2.3. Prowadzenie dziennika lekcyjnego
w postaci elektronicznej w świetle ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
3.2.4. Przetwarzanie danych osobowych w celu
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz
prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy
4. Przetwarzanie danych osobowych w celu wydania
legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej
5. Program profilaktyczno-wychowawczy
6. Filtrowanie Internetu w szkole
7. Realizowanie przez nauczycieli zajęć szkolnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia, w tym
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Rozdział IV
Przetwarzanie danych osobowych w związku
z zatrudnieniem
1. Uwagi wprowadzające
2. Prowadzenie postępowań rekrutacyjnych
2.1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko nauczyciela
2.1.1. Zakres danych osobowych
2.1.2. Podstawa dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
2.1.3. Okres przechowywania danych osobowych
3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
4. Udostępnianie danych osobowych nauczycieli na
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
4.1. Dane osobowe nauczycieli zawarte w arkuszu
organizacji szkoły i przedszkola
4.2. Dane osobowe dotyczące wysokości wynagrodzenia
nauczycieli
5. Przetwarzanie danych osobowych nauczycieli w celu
przeprowadzenia analizy wydatków na wynagrodzenia
przez organ prowadzący
6. Przetwarzanie danych osobowych w celu przyznawania
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
7. Udostępnianie danych osobowych zakładowej
organizacji związkowej
8. Udostępnianie danych osobowych pracowników szkoły
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
9. Udostępnianie danych osobowych nauczycieli w celu
zgłoszenia na badania przesiewowe na obecność
SARS-CoV-2 oraz zgłoszenia na szczepienia ochronne
przeciwko COVID-19
9.1 Badania przesiewowe nauczycieli na obecność
SARS-CoV-2
9.2. Szczepienia ochronne nauczycieli przeciwko
COVID-19
10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z badaniem
stanu trzeźwości pracownika
11. Przetwarzanie danych osobowych pracowników
w związku z obowiązkiem zawarcia umowy
o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Rozdział V
Inne zagadnienia dotyczące przetwarzania danych
osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach
1. Uwagi wprowadzające
2. Przetwarzanie danych osobowych w celu wdrożenia
monitoringu wizyjnego
3. Przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania
karier absolwentów szkół ponadpodstawowych
4. Udostępnienie danych osobowych uczniów dla potrzeb
realizacji badania PISA
5. Przetwarzanie danych osobowych przez publiczne szkoły
i przedszkola w celu organizacji konkursów, olimpiad
i turniejów
6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów w celu
organizacji uroczystości szkolnych
7. Przetwarzanie danych osobowych w związku
z organizacją wycieczek szkolnych
8. Przetwarzanie danych biometrycznych w publicznej
szkole i przedszkolu

Zakończenie

Streszczenie

Summary

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo

Kod producenta: 978-83-8286-432-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.