Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

METODYKA SPORZĄDZANIA UMÓW GOSPODARCZYCH wyd.8

METODYKA SPORZĄDZANIA UMÓW GOSPODARCZYCH wyd.8

ALEKSANDRA CEMPURA, ANNA KASOLIK

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 179.00 zł 161.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8246-416-0

851 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu oraz aktualne orzecznictwo.

Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu zawarto nie tylko omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W 8.wydaniu dodano nowe przykłady umów:
- umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych,
- umowę licencji,
- umowę dotyczącą wykonywania osobistych praw autorskich,
- umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce z o.o.,
- umowę rezerwacyjną.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1
Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych
1. Wstęp
2. Oświadczenia woli
2.1. Pojęcie oświadczeń woli
2.2. Wykładnia oświadczeń woli
2.3. Wykładnia umowy
2.4. Problematyka wad oświadczeń woli
2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji
i wyrażeniu woli
2.4.2. Pozorność
2.4.3. Błąd
2.4.4. Groźba
2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli
3. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego
3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego
3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego
3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy
3.3.1. Zawarcie umowy
3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy
3.3.3. Zmiana umowy
3.3.4. Wygaśnięcie umowy
4. Pojęcie i zakres zasady swobody umów
4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów
4.2. Wyznaczanie granic swobody umów
4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów
4.3.1. Wyzysk
4.3.2. Niemożliwość świadczenia
4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów
5. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy
5.1. Zasada trwałości umów
5.2. Zasada współdziałania
5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów)
5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej)
5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa
5.6. Klauzula zwyczaju
6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim
6.1. Pojęcie wzorców umownych
6.2. Charakter prawny wzorców
6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca
6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach
konsumenckich
6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa
6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość
6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem
konsumenta
6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym
7. Forma umowy
7.1. Rodzaje formy czynności prawnej
7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej
7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej
7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu
7.3.2. Forma aktu notarialnego
7.3.3. Forma pisemna z datą pewną
7.4. Pactum de forma
7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej
7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem
7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem
7.5.3. Forma ad eventum
7.6. Forma następczych czynności prawnych
8. Systematyka wadliwych czynności prawnych
8.1. Nieważność umowy
8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej
nieważności
8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku
8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego
8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych
8.2. Bezskuteczność czynności prawnej
8.2.1. Bezskuteczność zawieszona
8.2.2. Bezskuteczność względna
9. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu
9.1. Wykonanie zobowiązania
9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub w części
9.1.2. Jakość świadczenia
9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów
9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika
9.3. Zasada współdziałania wierzyciela
9.4. Miernik staranności
9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania
9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania
9.5.2. Termin wykonania zobowiązania
9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym
9.7. Prawo zatrzymania
10. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej
10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej
10.1.1. Uwagi ogólne
10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo
10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej
10.4. Następcza niemożliwość świadczenia
10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika
10.6. Zwłoka wierzyciela
10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umów wzajemnych
10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej

Rozdział 2
Komparycja umowy
1. Pojęcie komparycji umowy
2. Zdolność kontraktowa
3. Struktura komparycji umowy
3.1. Nazwa umowy
3.2. Data i miejsce zawarcia umowy
3.3. Preambuła
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły
3.4. Strony umowy
3.4.1. Osoba fizyczna
3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej
3.4.1.2. Konsumenci
3.4.1.3. Przedsiębiorcy
3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy
3.4.1.5. Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku
małżeńskim
3.4.2. Osoby prawne
3.4.2.1. Uwagi ogólne
3.4.2.2. Skarb Państwa
3.4.2.3. Państwowe osoby prawne
3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego
3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
3.4.4. Kościelne osoby prawne
3.4.4.1. Kościół katolicki
3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe
3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy
3.5.1. Spółka cywilna
3.5.2. Spółka jawna
3.5.3. Spółka partnerska
3.5.4. Spółka komandytowa
3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna
3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.5.7. Spółka akcyjna
3.5.8. Prosta spółka akcyjna
3.5.9. Spółdzielnia
3.5.10. Wspólnota mieszkaniowa
3.5.11. Fundacja
3.5.12. Stowarzyszenie
3.5.13. Skarb Państwa
3.5.14. Jednostki samorządu terytorialnego
3.6. Pełnomocnictwo
3.6.1. Uwagi ogólne
3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną
3.7. Prokura
4. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami
4.1. Skarb Państwa - minister
4.2. Wojewoda
4.3. Urząd wojewódzki
4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
4.6. Przedsiębiorstwo państwowe
4.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
4.8. Agencja Mienia Wojskowego
4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
4.10. Sądy powszechne
4.11. Prokuratura
4.12. Policja
4.13. Straż miejska
4.14. Państwowa Straż Pożarna
4.15. Urząd skarbowy
4.16. Izba administracji skarbowej
4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
4.18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.19. Gmina
4.20. Jednostka organizacyjna gminy
4.20.1. Ogród zoologiczny
4.20.2. Przedszkole
4.20.3. Szkoła podstawowa
4.21. Miasto stołeczne Warszawa
4.22. Powiat
4.23. Województwo
4.24. Muzeum
4.25. Teatr
4.26. Stowarzyszenie
4.26.1. Ochotnicza straż pożarna
4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)
4.27. Uczelnia
4.28. Fundacja
4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
4.30. Spółdzielnia
4.31. Wspólnota mieszkaniowa
4.32. Związki zawodowe
4.33. Instytut badawczy
4.34. Spółka cywilna
4.35. Spółka jawna
4.36. Spółka partnerska
4.37. Spółka komandytowa
4.38. Spółka komandytowo-akcyjna
4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
4.41. Prosta spółka akcyjna
4.42. Spółka akcyjna
4.43. Spółka akcyjna w organizacji
4.44. Syndyk
4.45. Sądowy zarządca nieruchomości
4.46. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)
4.47. Kościelne osoby prawne

Rozdział 3
Podstawowe postanowienia umowne
1. Proces formułowania postanowień umownych
1.1. Oferta
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej
1.2. Negocjacje
1.3. List intencyjny
1.4. Przetarg i aukcja
2. Elementy treści umowy
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Preambuła
2.3. Słownik pojęć umowy
2.4. Postanowienia wstępne
2.5. Przedmiot umowy
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe
2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne
2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo
2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki
2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich
2.5.6.1. Uwagi ogólne
2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią -
art. 391 k.c.
2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku
świadczenia - art. 392 k.c.
2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej - art. 393 k.c.
2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń
2.7. Miejsce wykonania umowy
2.8. Podstawowe obowiązki stron
2.9. Sposób spełnienia świadczenia
2.10. Terminy spełnienia świadczeń
2.11. Materiały i siła robocza
2.12. Wartość umowy
2.13. Sposób rozliczenia i płatności
2.14. Odpowiedzialność za szkody
2.15. Czas zawarcia umowy
2.16. Dodatkowe zabezpieczenia
2.17. Postanowienia końcowe
2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek
2.19. Podpis
2.20. Załączniki do umowy

Rozdział 4
KLAUZULE UMOWNE
1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści
i ciężarów oraz niebezpieczeństwa
2. Klauzula miejsca wykonania umowy
3. Wynagrodzenie kosztorysowe
4. Wynagrodzenie ryczałtowe
5. Wykonanie zastępcze
6. Klauzula dotycząca podwykonawców
7. Zadatek
8. Zaliczka
9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich
10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji
11. Odsetki
12. Kara umowna
13. Warunek
14. Termin
15. Klauzula rebus sic stantibus
16. Siła wyższa
17. Gwarancja
18. Zabezpieczenie wekslowe
19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
20. Hipoteka
21. Zastaw
22. Klauzula czynności z samym sobą
23. Klauzula zakazu konkurencji
23.1. Uwagi ogólne
23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem
23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo
24. Klauzula poufności
25. Klauzula waloryzacyjna
26. Klauzula umownego prawa odstąpienia
27. Odstępne
28. Zapis na sąd polubowny
29. Klauzula prorogacyjna
30. Klauzula dotycząca jurysdykcji
31. Klauzula salwatoryjna
32. Klauzula języka
33. Koszty związane z zawarciem umowy
34. Zmiana umowy

Rozdział 5
Umowy podstawowe
1. List intencyjny
2. Umowa przedwstępna
3. Umowa ramowa
4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.)
5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku
świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.)

Rozdział 6
Przykładowe umowy
1. Umowa cesji wierzytelności
2. Umowa czarterowa
3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego)
4. Umowa zlecenia
5. Umowa o świadczenie usług serwisowych
6. Umowa sprzedaży
7. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
8. Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością, wraz z pełnomocnictwem
9. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Umowa spółki cywilnej
11. Umowa o roboty budowlane
12. Umowa konsorcjum
13. Umowa spółki jawnej
14. Umowa spółki partnerskiej
15. Umowa spółki komandytowej
16. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
17. Porozumienie wekslowe
18. Umowa faktoringu niewłaściwego
19. Umowa faktoringu właściwego
20. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa)
21. Umowa leasingu operacyjnego
22. Umowa leasingu finansowego
23. Umowa merchandisingu reklamowego
24. Umowa najmu okazjonalnego
25. Umowa najmu wirtualnego biura
26. Umowa poddzierżawy nieruchomości
27. Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości
(umowa quoad usum)
28. Umowa rezerwacyjna
29. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
30. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją
31. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
32. Umowa poręczenia za dług przyszły
33. Umowa pożyczki udziałowca do spółki
34. Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności
35. Umowa barteru
36. Umowa franchisingu
37. Umowa upoważnienia inkaso
38. Umowa o prowadzenie rachunku powierniczego i depozytu
adwokackiego
39. Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia
40. Umowa o zachowaniu poufności
41. Umowa dotycząca wykonywania osobistych praw autorskich
42. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich
43. Umowa dotycząca udzielenia licencji

Kod producenta: 978-83-8246-416-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.