Dodano produkt do koszyka

Promocja

MERITUM PRAWO PRACY 2022 wyd.19

MERITUM PRAWO PRACY 2022 wyd.19

WOLTERS KLUWER

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 259.00 zł 233.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-019-1

1897 stron
format: B5
oprawa: kartonowa
Rok wydania: 2022

19. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

Meritum. Prawo pracy 2022 - nowości:
- omówienie przepisów umożliwiających wykonywanie pracy (w formie zdalnej) oraz udzielenie urlopu wypoczynkowego (osobom wykonującym pracę zdalnie) w okresie kwarantanny COVID-owej;
- omówienie regulacji szczególnej dotyczącej obowiązku wstępnych badań lekarskich w okresie epidemicznym;
- omówienie zmian w organizacji pracy (w kontekście bhp) w czasie trwania epidemii (m.in. nakazy dotyczące noszenia maseczek, możliwości odstąpienia od tego nakazu);
- od 1 stycznia 2022 r. - dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy;
- omówienie obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS;
- wyższe grzywny dla pracodawców (za brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy o pracę z "dłużnikiem alimentacyjnym");
- szczegółowe omówienie tzw. ulgi za dostępność (dla pracodawców) - ulga (5%) we wpłatach na PFRON za zapewnienie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach; konieczność uzyskania certyfikatu dostępności; zdefiniowano zakres podmiotowy ulgi; zbieg z tzw. ulgą na zakup (produkcji lub usług);
- doprecyzowanie warunków korzystania z ulgi na zakup (we wpłatach na PFRON);
- rozszerzone omówienie kwestii tzw. sygnalistów (m.in. w kontekście konkretnych korzyści z uruchomienia kanałów zgłaszania nieprawidłowości w firmie)
- istotne stanowisko orzecznictwa dotyczące ustalania rozmiaru uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy;
- podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia (obliczenia, przykłady);
- omówienie projektu przepisów (w zaawansowanym stadium prac) regulujących pracę zdalną;
- zaktualizowane, bogate orzecznictwo.

"Meritum" to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy
1. Katalog danych osobowych - uregulowania prawne
2. Wstępne badania lekarskie
3. Przyjęcie pracownika do pracy - sposób postępowania

Rozdział II. Strony stosunku pracy
1. Pracodawca
2. Pracownik

Rozdział III. Umowa o pracę
1. Umowa o pracę
2. Umowa o pracę na okres próbny
3. Umowa o pracę na czas określony
4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
5. Umowa na czas wykonania określonej pracy - przepisy przejściowe
6. Umowa o pracę na czas nieokreślony

Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej
1. Delegowanie pracowników - uregulowania prawne
2. Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71
3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE
4. Dochodzenie roszczeń z tytułu delegowania przed sądem
5. Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE
6. Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE

Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy
1. Kodeksowe
2. Cywilnoprawne
3. Elastyczne formy pracy

Rozdział VI. Zatrudnianie telepracowników a praca zdalna
1. Uwagi wprowadzające i ważniejsze pojęcia
2. Warunki stosowania telepracy
3. Praca zdalna

Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
1. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje
2. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej
3. Realizacja zatrudnienia tymczasowego
4. Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego

Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy
1. Zakres obowiązków pracodawcy - zagadnienia ogólne
2. Katalog obowiązków pracodawcy
3. Regulamin pracy
4. Zapewnienie bhp

Rozdział IX. Obowiązki pracownika
1. Obowiązek wykonywania pracy
2. Szczegółowe obowiązki pracownika

Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy
1. Odpowiedzialność pracowników
2. Odpowiedzialność pracodawcy

Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę
1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę
2. Składniki wynagrodzenia za pracę
3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę
4. Ochrona wynagrodzenia za pracę
5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą
7. Inne świadczenia związane z pracą
8. Odszkodowania przysługujące pracownikom
9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę
10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę
11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym
12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę

Rozdział XII. Czas pracy
1. Zagadnienia ogólne
2. Przepisy o czasie pracy
3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy
4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
5. Okresy niewliczane do czasu pracy
6. Okresy odpoczynku od pracy
7. Systemy czasu pracy
8. Praca w godzinach nadliczbowych
9. Praca w nocy
10. Praca w dni wolne od pracy
11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych
12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy
13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy
14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
15. Ewidencja czasu pracy
16. Naruszenie przepisów o czasie pracy

Rozdział XIII. Urlopy pracownicze
1. Urlop wypoczynkowy
2. Urlop bezpłatny
3. Urlopy szkoleniowe
4. Urlopy okolicznościowe

Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika - rodzica
1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży
2. Urlop macierzyński
3. Urlop wychowawczy
4. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
5. Zasiłek opiekuńczy

Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych
1. Zagadnienia wstępne
2. Zatrudnienie dzieci do ukończenia przez nie 16. roku życia
3. Wiek pracowników młodocianych
4. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
5. Inne obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem młodocianych
6. Dokształcanie
7. Zatrudnienie młodocianego przy wykonywaniu prac lekkich
8. Szczególna ochrona zdrowia
9. Czas pracy pracownika młodocianego
10. Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
11. Pomoc de minimis
12. Refundacja
13. Praktyki absolwenckie

Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
1. Zagadnienia ogólne
2. Osoba niepełnosprawna
3. Rehabilitacja społeczna
4. Typy pracodawców
5. Adaptacja środowiska pracy
6. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
7. Wpłaty na PFRON
8. Formy wsparcia dla pracodawców
9. Wspieranie samozatrudnienia
10. Pomoc publiczna
11. Odpowiedzialność wykroczeniowa
12. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
14. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych
15. Rada Dostępności 107588
16. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych
1. Pojęcie bezrobotnego
2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych
4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych
5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych
6. Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych
7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych
8. Uwagi końcowe

Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy
1. Porozumienie zmieniające
2. Wypowiedzenie zmieniające
3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę
1. Wprowadzenie
2. Rozwiązanie umowy o pracę - zagadnienia ogólne
3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
4. Rozwiązanie umów terminowych
5. Wypowiedzenie umowy o pracę
6. Procedura zwolnień grupowych
7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
8. Wygaśnięcie stosunku pracy
9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę
10. Świadectwo pracy

Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy
1. Zagadnienia ogólne
2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy
3. Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy
4. Zaskarżanie orzeczeń
5. Skarga na przewlekłość postępowania
6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy
1. Układy zbiorowe pracy
2. Związek zawodowy u pracodawcy
3. Rady pracowników

Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - ubezpieczenie wypadkowe
1. Ustawa wypadkowa - nowe przepisy
2. Choroby zawodowe
3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Rozdział XXIII. Kontrola pracowników
1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli
2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy
3. Sankcje dla pracodawcy

Rozdział XXIV. Sygnalizowanie nieprawidłowości
1. Zagadnienia wstępne
2. Whistleblowing jako obowiązek pracownika
3. System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)
4. Ochrona sygnalistów na gruncie obowiązującego prawa zatrudnienia
5. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej - tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów
6. Whistleblowing a compliance

Aneks

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8286-019-1

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.