Dodano produkt do koszyka

Promocja

FORMALIZACJA I KONWENCJONALIZACJA JAKO INSTRUMENTY ANALIZY CZYNNOŚCI KARNOPROCESOWYCH W PRAWIE POLSKIM

FORMALIZACJA I KONWENCJONALIZACJA JAKO INSTRUMENTY ANALIZY CZYNNOŚCI KARNOPROCESOWYCH W PRAWIE POLSKIM

BARBARA JANUSZ-POHL

Wydawnictwo: UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA

Cena: 93.00 zł 83.70 brutto

Koszty dostawy:
 • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
 • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
 • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
 • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
 • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
 • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
 • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
 • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-232-3188-2
 
651 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
 

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie czynności karnoprocesowych ujmowanych jako sformalizowane czynności konwencjonalne doniosłe prawnie została pomyślana jako studium dogmatycznoprawne, które uwzględnia postulat zewnętrznej integracji nauk.Rozważania przedstawiono w pięciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę i ewolucję koncepcji konwencjonalizacji i formalizacji w prawoznawstwie. Drugi dotyczy ujęć definicyjnych i typologii czynności karnoprocesowych. Rozdział trzeci rozpoczyna analizę ściśle dogmatyczną i jednocześnie aplikacyjną, obejmując problematykę ogólnych zagadnień formalizacji i konwencjonalizacji podmiotu czynności karnoprocesowej. Czwarty obejmuje problematykę wybranych aspektów reguł przedmiotowych i modalnych (zwłaszcza temporalnych) dokonania czynności karnoprocesowych. Ostatni rozdział stanowi niejako kulminację rozważań, prezentując problematykę ocen prawnych czynności karnoprocesowych ujmowanych jako sformalizowane czynności konwencjonalne oraz autorską systematykę wadliwości czynności karnoprocesowych uporządkowaną według ściśle sprecyzowanych założeń teoretycznych i metodologicznych.Nakreślony w pracy pryzmat badań, łączący elementy teoretycznoprawne, metodologiczne i dogmatyczne, z których wynikają liczne wnioski aplikacyjne, otwiera tę pracę na szeroki krąg odbiorców przede wszystkim: teoretyków prawa i dogmatyków, zwłaszcza procesualistów, lecz także prawników praktyków i adeptów zawodów prawniczych.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I

FORMALIZACJA I KONWENCJONALIZACJA - OBJAŚNIENIE POJĘĆ I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 1. Uwagi wstępne 2. Ewolucja koncepcji czynności konwencjonalnych w prawoznawstwie 2.1. Koncepcja czynności konwencjonalnych poznańskiej szkoły teorii prawa 2.1.1. Istota koncepcji 2.1.2. Rozwinięcie koncepcji 2.1.2.1. Rozwinięcie koncepcji w ramach poznańsko-szczecińskiej szkoły prawoznawstwa 2.1.2.2. Rozwinięcie koncepcji przez T. Gizberta-Studnickiego 2.2. Od koncepcji J.L. Austina do lingwistycznej koncepcji reguł konstytutywnych i reguł regulatywnych J.R. Searle‘-a 2.3. Konotacyjna koncepcja reguł konstytutywnych jako reguł konstrukcyjnychi konsekwencyjnych 2.4. Formalizacja i konwencjonalizacja - rozwinięcie koncepcji czynności konwencjonalnych w prawoznawstwie 3. Znaczenie idei formalizacji i konwencjonalizacji dla analizy czynności karnoprocesowych Rozdział IISYSTEMATYZACJA I PRÓBA ZDEFINIOWANIA CZYNNOŚCI KARNOPROCESOWYCH 1. Uwagi wstępne 2. Definicje i typologie czynności karnoprocesowych 2.1. Definicje czynności karnoprocesowej 2.1.1. Doktrynalne definicje: przedmiotowe, podmiotowe i mieszane nazwyŽczynność karnoprocesowa>> 2.1.2. Aspekt teleologiczny w definicjach czynności karnoprocesowej jakoŽwywołanie określonego skutku procesowego>> a illokucyjny skuteksformalizowanej Ck 2.1.3. Aspekt intelektualno-wolicjonalny w definicji czynności karnoprocesowej2.1.4. Zaniechanie jako substrat materialny sformalizowanej Ck 2.1.5. Zachowanie sie podmiotu czynności karnoprocesowej powodowanejego wolą zakłóconą przez czynniki egzogenne jako substrat materialnysformalizowanej Ck 2.1.5.1. Uwagi ogólne 2.1.5.2. Przegląd propozycji doktrynalnych 2.1.5.3. Błąd i podstęp 2.2. Typologie czynności karnoprocesowych 2.3. Czynność karnoprocesowa a jej wytwór 3. Czynności procesowe jako elementy łączące stosunki procesowe typu podległości kompetencji 3.1. Pojęcie stosunku karnoprocesowego 3.1.1. Pojęcie stosunku karnoprocesowego według M. Cieślaka 3.1.2. Pojęcie stosunku karnoprocesowego w świetle koncepcji Z. Ziembińskiego 3.2. Stosunek typu podległości kompetencji w prawie karnym procesowym 3.2.1. Stosunek typu podległości kompetencji a ujęcia normy kompetencyjnej 3.2.2. Stosunek karnoprocesowy - czy tylko stosunek typu podległości kompetencji? 4. Czynności karnoprocesowe jako czynności pozostające w relacjach mereologicznych Rozdział IIIOGÓLNE ZAGADNIENIA FORMALIZACJI I KONWENCJONALIZACJI DOTYCZĄCE PODMIOTU CZYNNOŚCI KARNOPROCESOWYCH 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Założenia terminologiczne i typologie podmiotów czynności karnoprocesowych 1.2. Kompetencja podmiotu karnoprocesowych Ck 1.3. Czynności tzw. instytucjonalnych uczestników procesu a konstytucyjna zasada praworządności 2. Aspekty karnoprocesowych Ck dotyczące tzw. podmiotów instytucjonalnych2.1. Uwagi wstępne 2.2. Ograny jurysdykcyjne jako podmioty karnoprocesowych Ck 2.3. Organy postępowania przygotowawczego i instytucjonalna strona stadiumjurysdykcyjnego3. Aspekty karnoprocesowych Ck dotyczące tzw. podmiotów nieinstytucjonalnychna przykładzie stron prywatnych 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Zdolność procesowa i legitimatio ad casum 3.3. Zdolność do czynności procesowych i legitimatio ad actionem 4. Podmioty czynności zbiorowych 5. Uwagi końcowe Rozdział IVWYBRANE ZAGADNIENIA PRZEDMIOTOWYCH I MODALNYCH ASPEKTÓWKARNOPROCESOWYCH SFORMALIZOWANYCH Ck1. Założenia wstępne 2. Zasada umiarkowanego formalizmu a dualizm czynności procesowych organówprocesu karnego i pozostałych jego uczestników 3. Forma czynności karnoprocesowych 3.1. Forma sensu strkto czynności karnoprocesowych 3.2. Forma sensu largo i sensu largissimo czynności karnoprocesowych4. Język czynności karnoprocesowych 5. Miejsce dokonania czynności karnoprocesowych 6. Aspekt temporalny czynności karnoprocesowych 6.1. Ogólna charakterystyka terminów procesowych w płaszczyźnie ich formalizacji i konwencjonalizacji 6.2. Terminy zawite i tzw. inne stanowcze a formalizacja przez wyznaczenie konsekwencji negatywnych 6.3. Terminy prekluzyjne a konwencjonalizacja 6.3.1. Ujęcia terminów prekluzyjnych w doktrynie procesu karnego6.3.2. Terminy prekluzyjne w koncepcji tzw. czynności legalnych warunkowo 6.3.2.1. Założenia ogólne koncepcji 6.3.2.2. Przykłady tzw. czynności legalnych warunkowo 6.3.3. Analiza pod kątem prekluzyjności granic temporalnych czynności karnoprocesowych - przykłady 6.3.3.1. Analiza pod kątem prekluzyjności aspektów temporalnychczynności stron procesu i innych jego uczestników niebędącychorganami 6.3.3.2. Analiza pod kątem prekluzyjności aspektów temporalnychczynności organów procesu 6.4. Zawieszenie i przerwa biegu terminu do dokonania czynności procesowych objętych przymusem adwokacko-radcowskim jako przykład Žprzerastania>>formalizacji w konwencjonalizację 7. Uwagi końcowe Rozdział VOCENY PRAWNE CZYNNOŚCI KARNOPROCESOWYCH Z PERSPEKTYWYICH KONWENCJONALIZACJI I FORMALIZACJI 1. Uwagi wstępne2. Typologie w zakresie ocen prawnych czynności karnoprocesowych 2.1. Przegląd doktrynalnych typologii w zakresie ocen prawnych czynności karnoprocesowych 2.2. Wadliwość sensu largo i wadliwość sensu strido czynności karnoprocesowej 3. Negotium nullutn i negotium non existens jako formuły wadliwości sensu largo objęte mechanizmem konwencjonalizacji3.1. Zagadnienia ogólne 3.2. Nieważność czynności procesowej niebędącej czynnością wydania orzeczenia 3.3. Kodeksowa instytucja stwierdzenia nieważności orzeczeń sądowych3.3.1. Przegląd ujęć legislacyjnych obowiązujących na gruncie k.p.k. z 1928 r.i k.p.k. z 1997 r 3.3.2. Kodeksowa instytucja stwierdzenia nieważności orzeczeń sądowychw płaszczyźnie reguł konstytutywnych 3.4. Pozakodeksowe instytucje nieważności orzeczeń sądowych 3.4.1. Uznanie za nieważne orzeczenia sądowego w trybie art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym 3.4.2. Uznanie za nieważne orzeczenia sądowego na gruncie ustawy rehabilitacyjnej 4. Niedopuszczalność czynności karnoprocesowej jako Žprzepołowiona>> formuła jej wadliwości sensu largo 4.1. Doktrynalne ujęcie niedopuszczalności i ujęcie kodeksowe (ex lege) 4.2. Niedopuszczalność ex legę - egzemplifikacje 5. Formuły wadliwości sensu stricto 5.1. Nieprawidłowość czynności karnoprocesowej a formalizacja przez wyznaczenie obowiązku 5.2. Bezskuteczność czynności karnoprocesowej 5.2.1. Uwagi ogólne 5.2.2. Charakterystyka wybranych doktrynalnych ujęć bezskuteczności czynności procesowej 5.2.3. Tak zwane zintegrowane koncepcje bezskuteczności 5.2.3.1. Prakseologicznie podbudowana koncepcja bezskuteczności5.2.3.2. Bezskuteczność jako formuła formalizacji przez wyznaczeniekonsekwencji negatywnych 5.2.4. Artykuł 16 k.p.k. a formalizacja przez wyznaczenie konsekwencji pozytywnych 5.2.5. Czynności karnoprocesowe podejmowane w trybie art. 9 ő 2 k.p.k.w świetle tezy o sekwencyjności 5.2.6. Konwersja jako formuła rozszerzonej skuteczności karnoprocesowejCk - szczególny przykład formalizacji przez wyznaczenie konsekwencjipozytywnych 5.3. Konwalidacja w płaszczyźnie formalizacji Ck oraz sekwencyjności czynnościprocesowych 5.3.1. Objaśnienie konstrukcji konwalidacji i próba systematyzacji 5.3.2. Konwalidacja w orzecznictwie sądowym 5.3.2.1. Założenia wstępne 5.3.2.2. Konwalidacja właściwa 5.3.2.3. Konwalidacja niewłaściwa 5.3.2.4. Tak zwana niby-konwalidacja 6. Niezasadność (bezzasadność) jako formuła wadliwości sensu largo czynności karnoprocesowej odnosząca się do badania in merito reguł dokonania Ck 7. Uwagi końcowe ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA Formalization and Conventionalization as Instruments of an Analysis of Procedural Acts in Criminal Proceedings in Polish Law (Summary)

Kod wydawnictwa: 978-83-232-3188-2

Opinie, recenzje, testy:

Średnia ocena: 5, liczba ocen: 1

 • Ocena:
  POTĘŻNA DAWKA WIEDZY. (, )

  Opinia niezweryfikowana zakupem

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
 • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl