Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

FARMACJA UJEDNOLICONE PRZEPISY stan prawny 1 czerwca 2022

FARMACJA UJEDNOLICONE PRZEPISY stan prawny 1 czerwca 2022

LEGIS

Producent: LEGIS

Cena: 98.70 zł 88.83 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-66900-27-1

405 stron
format: A4
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:

1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych

2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja (nowa ustawa o wyrobach medycznych)

3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków

4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty

5. Przeciwdziałanie narkomanii

6. Przepisy powiązane

Na www.legis-wydawnictwo.pl dodatkowe akty prawne, oraz załączniki.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.

Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.

SPIS TREŚCI

1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH
- Ustawa Prawo farmaceutyczne
z dnia 6 września 2001 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
z dnia 10 stycznia 2014 r
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej
z dnia 8 stycznia 2009 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie
do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego
z dnia 30 maja 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania
zmian w tym pozwoleniu
z dnia 3 czerwca 2014 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
z dnia 14 listopada 2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania i zakresu kontroli systemu nitorowania
bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych z dnia 6 sierpnia 2007 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille‘a
z dnia 18 grudnia 2009 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
z dnia 20 lutego 2009 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków konserwujących, słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą
wchodzić w skład produktów leczniczych
z dnia 16 stycznia 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
z dnia 16 czerwca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z dnia 12 grudnia 2013
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego
z dnia 12 maja 2014
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego z dnia 28 listopada 2013 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej
z dnia 2 maja 2012 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego z dnia 30 kwietnia 2004 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Inspekcji badań klinicznych
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
z dnia 9 listopada 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
z dnia 10 marca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy,
importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
z dnia 2 marca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych
z dnia 21 listopada 2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane
w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
z dnia 12 stycznia 2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które
mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
z dnia 21 grudnia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów,jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
z dnia 2 lutego 2009 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej
z dnia 16 stycznia 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi
z dnia 2 marca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem
inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
z dnia 2 marca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach
farmaceutycznych
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
z dnia 13 marca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń
na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
z dnia 3 października 2012 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników
farmaceutycznych
z dnia 18 października 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
z dnia 17 lipca 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów
leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
z dnia 14 czerwca 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
z dnia 18 października 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
z dnia 12 października 2018 r.
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w spra
wie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 listopada 2018 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
z dnia 26 września 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
z dnia 30 września 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych
w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 listopada 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
z dnia 26 września 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
z dnia 18 czerwca 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
z dnia 25 czerwca 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
z dnia 12 marca 2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli
i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek z dnia 24 listopada 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr
Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie
Aptek Szpitalnych i Zakładowych
z dnia 16 maja 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
z dnia 16 lutego 2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi
przez hurtownie farmaceutyczne
z dnia 16 czerwca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
z dnia 26 marca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych
z dnia 3 grudnia 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych
z dnia 9 listopada 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia
na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego
z dnia 9 lipca 2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych z dnia 29 kwietnia 2019 r.
2. WYROBY MEDYCZNE, PRODUKTY BIOBÓJCZE, REJESTRACJA
- Ustawa o wyrobach medycznych
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych z dnia 5 listopada 2010 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
z dnia 17 lutego 2016 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
z dnia 12 stycznia 2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
z dnia 12 stycznia 2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobówz dnia 6 października 2010 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania
i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego
z dnia 16 lutego 2016 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat
za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty
za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
z dnia 16 lutego 2016 r.
- Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z dnia 18 marca 2011 r.
- Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z dnia 6 września 2001 r.
- Ustawa o produktach biobójczych
z dnia 9 października 2015 r.
3. ODPŁATNOŚĆ ZA LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE, RECEPTY, CENY DETALICZNE I HURTOWE LEKÓW
- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
z dnia 3 lutego 2010 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept
z dnia 23 grudnia 2020 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionej recepcie oraz sposobu wymiany
informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi
z dnia 17 grudnia 2020 r
- Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
z dnia 12 maja 2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
z dnia 6 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej
z dnia 1 września 2011 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach
o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
z dnia 8 stycznia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie
z dnia 20 stycznia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych w
arunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy
na realizację recept
z dnia 18 grudnia 2011 r.
- Ustawa o podatku od towarów i usług (Wyciąg)
z dnia 11 marca 2004 r.
- Ustawa o zdrowiu publicznym
z dnia 11 września 2015 r.
4. IZBY APTEKARSKIE, ZAWÓD FARMACEUTY
- Ustawa o izbach aptekarskich
z dnia 19 kwietnia 1991 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów
z dnia 10 grudnia 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty
z dnia 4 listopada 2009 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach
dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu
z dnia 30 listopada 1992 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
z dnia 31 marca 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich
z dnia 15 maja 2003 r.
- Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o zawodzie farmaceuty
z dnia 10 grudnia 2020 r
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę
z dnia 21 stycznia 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
z dnia 2 lipca 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu
farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 marca 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia
farmaceuty z dnia 20 października 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego
oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty
z dnia 28 grudnia 2021 r.
5. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia
z dnia 22 września 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę
oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami
z dnia 3 sierpnia 2000 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego
zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem
z dnia 5 grudnia 2017 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowy
ch warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających,
substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
z dnia 16 marca 2017 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela
lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej
z dnia 28 października 2008 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie
wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz
obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
z dnia 13 stycznia 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
z dnia 11 września 2006 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,ich preparatami, prekursorami kategorii oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach

Kod producenta: 978-83-66900-27-1

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.