Dodano produkt do koszyka

Promocja

DYSKRECJONALNOŚĆ WŁADZY SĘDZIEGO W KANONICZNYM PROCESIE KARNO-SĄDOWYM

DYSKRECJONALNOŚĆ WŁADZY SĘDZIEGO W KANONICZNYM PROCESIE KARNO-SĄDOWYM

EDYTA NAFALSKA

Wydawnictwo: INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Cena: 179.90 zł 161.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-67149-07-5

558 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

W Kościele, tak jak w każdej społeczności, zdarza się, że pewne osoby zachowują się w sposób niewłaściwy, wskutek czego naruszają panujący w nim ład i porządek. Dlatego mając na względzie ochronę swoich wartości, jak i samego siebie, Kościół stworzył normy prawno-karne, dzięki którym rządzi się własnym prawem oraz realizuje powierzoną mu przez Chrystusa misję nauczania, uświęcania i kierowania. W celu realizacji tego zadania Kościół wyposażony został przez Chrystusa we władzę nad powierzonym mu ludem, łącznie z władzą karania tych, którzy swoim działaniem wyrządzają wspólnocie szkodę. Mając na względzie najwyższą i najważniejszą zasadę w Kościele, jaką jest zbawienie dusz, ustawodawca nakazuje w kan. 1317 KPK z 1983 r., by - o ile jest to konieczne - ustanawiać kary. Ustawa karna ma być bowiem ostatecznym środkiem mającym na celu zachowanie dyscypliny kościelnej. Dlatego kara w kościelnym prawie karnym jest ostatecznym elementem extrema ratio duszpasterskiej troski Kościoła o zbawienie wiernych, a Kościół z ustanowienia swojego Założyciela posiada wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym popełniającym przestępstwo. Władzę karania, czyli władzę deklarowania kar latae sententiae i wymierzania kar ferendae sententiae, po przeprowadzonym procesie karno-sądowym, prawodawca powierzył sędziemu.

Ze wstępu

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Rys historyczny kształtowania się sporu o dyskrecjonalność władzy sędziego
1.1. Ogólny zarys kształtowania się sporu o problematykę sędziowskiej dyskrecjonalności
1.2. Spór o sposób rozumienia sędziowskiej dyskrecjonalności w anglosaskich koncepcjach prawa
1.2.1. Dyskrecjonalność sędziowska w "wyrafinowanej" wersji pozytywizmu prawniczego Herberta L.A. Harta
1.2.1.1. System prawa jako jedność reguł pierwotnych i wtórnych w teorii prawa
1.2.1.2. "Otwarta tekstowość" prawa jako źródło dyskrecjonalności sędziowskiej
1.2.2. Swobodne uznanie sędziowskie w integracyjnej teorii prawa Ronalda Dworkina
1.2.2.1. Krytyka pozytywizmu prawniczego przez Ronalda Dworkina
1.2.2.2. Tzw. trudne przypadki (hard cases) Ronalda Dworkina
1.2.2.3. Zwolennicy i krytycy teorii one right answer thesis Ronalda Dworkina
1.3. Wnioski

Rozdział 2
Pojęcie i koncepcje władzy dyskrecjonalnej sędziego
2.1. Pojęcie dyskrecjonalności
2.2. Pojęcie sędziowskiej władzy dyskrecjonalnej
2.2.1. Pojęcie "władzy"
2.2.2. Pojęcie władzy dyskrecjonalnej
2.2.2.1. Legitymizacja władzy dyskrecjonalnej
2.2.2.2. Dwa ujęcia władzy dyskrecjonalnej
2.2.2.2.1. Szerokie ujęcie władzy dyskrecjonalnej
2.2.2.2.2. Wąskie ujęcie władzy dyskrecjonalnej
2.2.3. Semantyczna otwartość pojęć języka prawnego
2.2.3.1. Dyskrecjonalność władzy sędziego a pojęcie luzu decyzyjnego
2.2.3.2. Dyskrecjonalność władzy sędziego a niedookreślone pojęcia prawne
2.2.3.3. Dyskrecjonalność władzy sędziego a klauzule generalne
2.2.4. Między prawotwórstwem sędziowskim a dyskrecjonalnością
2.3. Stosowanie zasad prawa a dyskrecjonalna władza sędziego
2.4. Standardy orzekania sędziowskiego
2.5. Granice dyskrecjonalnej władzy sędziego
2.5.1. Brak zupełnej dowolności w rozstrzygnięciach dyskrecjonalnych
2.5.2. Cel ustawy jako ograniczenie dyskrecjonalności
2.5.3. Ustawowe założenia o związaniu sędziego
2.5.4. Ograniczenie dyskrecjonalności sędziowskiej do procesu wyrażania między celami i zasadami prawa
2.6. Znaczenie sędziowskiej dyskrecjonalności
2.7. Wnioski

Rozdział 3
Władza sądownicza i jej sprawowanie w Kościele katolickim
3.1. Pojęcie władzy w Kościele
3.2. Władza sądownicza w Kościele
3.3. Historyczny rozwój uprawnień sędziego kościelnego
3.3.1. Biblijne podstawy władzy sędziego
3.3.2. Procesowa pozycja sędziego w procesach starożytnych i w rzymskim procesie sądowym
3.3.3. Uprawnienia sędziego kościelnego w procesie rzymsko-kanonicznym
3.4. Prawne określenie urzędu sędziego kościelnego
3.5. Podmioty władzy sądowniczej w Kościele
3.5.1. Biskup Rzymu
3.5.2. Sędziowie Trybunałów Stolicy Apostolskiej
3.5.3. Biskup diecezjalny
3.5.4. Wikariusz sądowy i sędziowie diecezjalni
3.6. Specyfika władzy sędziego kościelnego
3.6.1. Kwalifikacje osób powołanych na urząd sędziego kościelnego
3.6.2. Prawny wymiar niezawisłości urzędu sędziego kościelnego
3.6.2.1. Prawne określenie niezawisłości sędziowskiej
3.6.2.2. Kanoniczny wymiar niezawisłości sędziego kościelnego
3.6.3. Pewność moralna istotnym elementem wyrokowania przez sędziego kościelnego
3.7. Zasady sprawowania urzędu sędziego kościelnego
3.7.1. Zasada sprawiedliwości
3.7.2. Zasada legalności
3.7.3. Zasada dyskrecjonalności
3.8. Wnioski

Rozdział 4
Dyskrecjonalność władzy sędziego w wymierzaniu kar kanonicznych, wynikająca z karnego prawa materialnego
4.1. Prawo Kościoła do karania
4.1.1. Prawo Kościoła do ustanawiania i wymierzania sankcji karnych
4.1.2. Kara jako extrema ratio duszpasterskiej troski Kościoła o zbawienie wiernych
4.2. Ogólne zasady wymierzania kar w Kościele
4.3. Okoliczności modyfikujące odpowiedzialność karną
4.3.1. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
4.3.2. Okoliczności łagodzące odpowiedzialność karną
4.3.3. Okoliczności niemodyfikujące odpowiedzialności karnej
4.3.4. Okoliczności stanowiące podstawę do fakultatywnego zaostrzenia kary
4.4. Dyskrecjonalna władza sędziego przy deklarowaniu kar latae sententiae
4.5. Dyskrecjonalność władzy sędziego przy fakultatywnym wymierzaniu kar
4.5.1. Dyskrecjonalna władza sędziego odnośnie do wymierzenia, złagodzenia, zastąpienia pokutą lub odstąpienia od wymierzenia kary
4.5.2. Dyskrecjonalna władza sędziego w zakresie zaostrzenia ustawowego wymierzania kary
4.6. Dyskrecjonalność władzy sędziego przy obligatoryjnym wymierzaniu kar
4.6.1. Odłożenie wymierzenia kary
4.6.2. Odstąpienie od wymierzenia kary
4.6.3. Nadzwyczajne złagodzenie kary
4.6.4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
4.7. Dyskrecjonalność władzy sędziego w zakresie zasad wymierzania kar
4.7.1. Zaniechanie ukarania w przypadku zmniejszonej poczytalności sprawcy
4.7.2. Dyskrecjonalna władza sędziego w przypadku wymierzania kar przy zbiegu przestępstw
4.7.3. Dyskrecjonalna władza sędziego w przypadku wymierzania cenzur
4.7.4. Dyskrecjonalność władzy sędziego w przypadku wymierzania kar nieokreślonych
4.7.5. Dyskrecjonalność władzy sędziego w przypadku kar wymierzanych duchownym
4.7.6. Dyskrecjonalność władzy sędziego w zakresie normy ogólnej z kanonu 1399
4.8. Wnioski

Rozdział 5
Dyskrecjonalność władzy sędziego w wymierzaniu lub deklarowaniu kar kanonicznych wynikająca z przepisów procesu karno-sądowego
5.1. Dyskrecjonalna władza sędziego śledczego na etapie dochodzenia
wstępnego
5.2. Dyskrecjonalna władza sędziego na etapie wszczęcia procesu
5.2.1. Dyskrecjonalna władza sędziego na etapie przyjęcia bądź odrzucenia aktu oskarżenia
5.2.2. Dyskrecjonalna władza sędziego do ograniczenia wezwania sądowego oskarżonego
5.2.3. Dyskrecjonalna władza sędziego podczas pierwszego przesłuchania oskarżonego
5.2.4. Dyskrecjonalna władza sędziego w sytuacji niestawienia się oskarżonego na wezwanie sądowe
5.2.5. Dyskrecjonalna władza sędziego w zakresie ustanowienia adwokata
5.3. Dyskrecjonalna władza sędziego na etapie litis contestatio
5.4. Dyskrecjonalna władza sędziego na etapie postępowania dowodowego
5.4.1. Dyskrecjonalna władza sędziego przy przesłuchaniu oskarżonego
5.4.2. Dyskrecjonalna władza sędziego przy przeprowadzaniu dowodu z dokumentu
5.4.3. Dyskrecjonalna władza sędziego podczas przeprowadzania dowodu ze świadków
5.4.4. Dyskrecjonalna władza sędziego w przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego
5.4.5. Dyskrecjonalna władza sędziego w przeprowadzaniu dowodu z oględzin sądowych
5.4.6. Dyskrecjonalna władza sędziego do skorzystania z domniemań
5.5. Dyskrecjonalna władza sędziego na etapie publikacji akt, zamknięcia postępowania dowodowego, dyskusji sprawy i wyrokowania
5.5.1. Publikacja akt i zamknięcie postępowania dowodowego
5.5.2. Dyskrecjonalna władza sędziego podczas dyskusji sprawy
5.5.3. Dyskrecjonalna władza sędziego w wyrokowaniu
5.6. Dyskrecjonalna władza sędziego na etapie rozstrzygnięcia kwestii
o naprawienie szkód wyrządzonych przestępstwem
5.7. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
1. Źródła
1.1. Dokumenty soborowe
1.2. Dokumenty papieży
1.2.1. Kodeksy
1.2.2. Inne dokumenty papieskie
1.3. Dokumenty dykasterii kurii rzymskiej
1.4. Źródła prawa polskiego
1.5. Inne źródła
2. Literatura
2.1. Encyklopedie i słowniki
2.2. Komentarze, monografie i artykuły

Sumarium

Kod wydawnictwa: 978-83-67149-07-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl