Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE W PROCESIE KARNYM. KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM WZORY PISM PROCESOWYCH wyd.2

DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE W PROCESIE KARNYM. KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM WZORY PISM PROCESOWYCH wyd.2

MONIKA ZBROJEWSKA, MICHAŁ BŁOŃSKI

Producent: C.H.BECK

Cena: 199.00 zł 179.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-317-4

807 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Praktyczny komentarz omawiający dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym wraz z orzecznictwem i wzorami pism procesowych.

Dzięki praktycznym wskazówkom publikacja ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym w procesie karnym oraz zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem.

Drugie wydanie zawiera szczegółowy komentarz odnośnie tytułowego zagadnienia oraz zaktualizowane orzecznictwo, a także omówienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in.:

ustawą z 16.12.2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 155) - których konieczność zmian wiąże się z całościowym wykonaniem zobowiązań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, a także dyrektywy Parlamentu i Rady 2011/93/UE z 13.12.2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, które mają na celu uściślenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym;
drukiem sejmowym Nr 867 - projekt dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15.3.2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Projekt przewiduje unormowanie w Kodeksie postępowania karnego problematyki dostępu do akt zakończonego postępowania przygotowawczego, który ma na celu jednoznaczne ukształtowanie podstawy do udostępniania akt zakończonych postępowań przygotowawczych, zapewniającej możliwość szerokiego udostępnienia materiałów określonej sprawy w przypadkach takie udostępnienie uzasadniających. Projekt przewiduje również wprowadzenie jednoznacznej podstawy umożliwiającej doręczanie oskarżonym odpisów aktu oskarżenia w postaci elektronicznej, poprzez ich przesłanie na adres poczty elektronicznej, co pozwoli to na znaczne przyspieszenie doręczania aktu oskarżenia oraz znaczne ograniczenie nakładów finansowych i nakładów pracy.
Publikacja składa się z trzech części.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Dowody - komentarz do części ogólnej KPK
z orzecznictwem

Rozdział 1. Wyjaśnienia oskarżonego
1. Oskarżony jako źródło dowodowe
1.1. Pojęcie oskarżonego
1.2. Wyjaśnienia oskarżonego a inne formy
jego˙oświadczeń
1.3. Wyjaśnienia pisemne
1.4. Przegląd orzecznictwa
2. Wpływ treści wyjaśnień oskarżonego na˙jego sytuację
prawną
2.1. Znaczenie przyznania się
2.2. Prawo do składania wyjaśnień a odpowiedzialność
za ich treść (matactwo, wyjaśnienia "wykrętne")
2.3. Nieprzyznanie się, odwołanie wyjaśnień i ich˙wpływ
na sytuację oskarżonego, w tym na˙stosowanie
środków zapobiegawczych i wymiar kary
2.4. Przegląd orzecznictwa
3. Pomówienie i jego ocena
3.1. Komentarz praktyczny
3.2. Przegląd orzecznictwa
4. Oskarżony jako przedmiot oględzin i badań
4.1. Oględziny i badanie oskarżonego
4.2. Badanie psychologiczne
4.3. Rozpoznanie głosu
4.4. Pobranie krwi
4.5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Zeznania świadka
1. Świadek jako źródło dowodowe
1.1. Pojęcie świadka i przedmiot zeznań
1.2. "Rozpytanie" a przesłuchanie
1.3. Obowiązek stawiennictwa
1.4. Obowiązek składania zeznań
1.5. Obowiązek mówienia prawdy
1.6. Obowiązek poddania się oględzinom i˙ badaniom
1.7. Przegląd orzecznictwa
2. Szczególne rodzaje przesłuchań świadka
2.1. Przesłuchanie świadka w trybie art.˙185a KPK
2.2. Przesłuchanie świadka w trybie art.˙185b KPK
2.3. Przesłuchanie świadka w trybie art.˙185c KPK
2.4. Konfrontacja
2.5. Okazanie
2.6. Przesłuchanie ze względu na miejsce czynności
2.7. Przegląd orzecznictwa
3. Świadek incognito
3.1. Przesłanki utajnienia świadka
3.2. Procedura ustanowienia świadka incognito i zakres
utajnienia
3.3. Zakres podmiotowy - art.˙184 KPK
3.4. Przesłuchanie świadka incognito w˙toku˙ procesu
3.5. Uprawnienia świadka incognito
3.6. Kumulacja ról
3.7. Postępowanie z protokołami
3.8. Procedura odwoławcza
3.9. Uchylenie anonimizacji
3.10. Kryteria oceny zeznań świadka incognito
3.11. Przegląd orzecznictwa
4. Świadek koronny
4.1. Zakres przedmiotowy
4.2. Przesłanki pozytywne uzyskania statusu świadka
koronnego
4.3. Przesłanki negatywne uzyskania statusu świadka
koronnego
4.4. Procedura ustanowienia świadka koronnego
4.5. Zawieszenie postępowania
4.6. Wyłączenia
4.7. Zakres niekaralności
4.8. Uchylenie niekaralności i wynikające z˙tego
konsekwencje
4.9. Ocena dowodu z zeznań świadka koronnego
4.10. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Biegli, tłumacze, specjaliści
1. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego
1.1. Powody dopuszczenia dowodu z opinii biegłego
1.2. Kwalifikacje biegłych
1.3. Opinia osmologiczna
1.4. Przegląd orzecznictwa
2. Elementy opinii
2.1. Podmiot uprawniony do˙ dopuszczenia˙ dowodu
i forma decyzji
2.2. Treść postanowienia
2.3. Konstytutywne elementy opinii
2.4. Wybór metody badania
2.5. Przegląd orzecznictwa
3. Opinia sądowo-psychiatryczna jako szczególny rodzaj
opinii biegłych
3.1. Podstawy dopuszczenia dowodu z opinii sądowo-
-psychiatrycznej
3.2. Kryteria kontroli opinii sądowo-psychiatrycznej
3.3. Obserwacja w zakładzie leczniczym
3.4. Przegląd orzecznictwa
4. Opinia wydana na zlecenie strony procesu karnego
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Zaświadczenia lekarskie
4.3. Przegląd orzecznictwa
5. Przesłuchanie z udziałem biegłego
5.1. Komentarz praktyczny
5.2. Przegląd orzecznictwa
6. Kryteria oceny opinii i konwalidacja uchybień
6.1. Komentarz praktyczny
6.2. Przegląd orzecznictwa
7. Tłumacze, specjaliści
7.1. Komentarz praktyczny
7.2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Kontrola i utrwalanie rozmów
1. Uwagi wstępne
2. Dopuszczalność podsłuchu ze względu na fazę procesu
3. Zakres przedmiotowy
4. Zakres podmiotowy
5. Zakres temporalny
6. Zaskarżalność
7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Pozostałe dowody
1. Oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy
1.1. Oględziny
1.2. Otwarcie zwłok
1.3. Eksperyment procesowy
1.4. Przegląd orzecznictwa
2. Wywiad środowiskowy
2.1. Komentarz praktyczny
2.2. Przegląd orzecznictwa
3. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
3.1. Komentarz praktyczny
3.2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Zakazy dowodowe
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Pojęcie zakazów dowodowych i skutki
ich naruszenia
1.2. Notoryjność
1.3. Domniemania prawne i faktyczne
1.4. Przegląd orzecznictwa
2. Zakazy dowodowe zupełne
2.1. Prejudycjalność
2.2. Zakaz dowodzenia przebiegu narady i głosowania
nad orzeczeniem
2.3. Zakaz przeprowadzenia dowodów zmierzających
do ujawnienia okoliczności objęcia świadka
koronnego i osób mu najbliższych ochroną osobistą
lub pomocą
2.4. Zakaz przeprowadzenia dowodów zmierzających
do ujawnienia okoliczności objęcia pokrzywdzonego,
świadka lub osób im˙najbliższych środkami ochrony
i pomocy
2.5. Zakaz wykorzystywania i odtwarzania uprzednio
złożonych zeznań osoby, która skorzystała z prawa
do˙odmowy zeznań lub˙została zwolniona
z obowiązku zeznawania
2.6. Przegląd orzecznictwa
3. Zakazy dowodowe niezupełne bezwzględne
3.1. Zakazy dotyczące świadka
3.2. Zakazy dotyczące biegłego
3.3. Zakazy dotyczące oskarżonego
3.4. Przegląd orzecznictwa
4. Zakazy związane z prawem do odmowy zeznań
i zwolnieniem od zeznawania
4.1. Prawo do odmowy zeznań
4.2. Prawo do odmowy zeznań a zwolnienie
od zeznawania
4.3. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na˙ pytania
4.4. Termin skorzystania z uprawnień
z art. 182 i 185 KPK
4.5. Konsekwencje skorzystania z prawa do˙odmowy
zeznań
4.6. Przegląd orzecznictwa
5. Tajemnice a odmowa zeznań
5.1. Tajemnice związane z klauzulą "ściśle tajne" i "tajne"
- art. 179 KPK
5.2. Tajemnice związane z klauzulą "poufne"
i "zastrzeżone"
5.3. Szczególne tajemnice zawodowe
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Tajemnica notarialna
5.3.3. Tajemnica adwokacka
5.3.4. Tajemnica radcy prawnego
5.3.5. Tajemnica doradcy podatkowego
5.3.6. Tajemnica lekarska
5.3.7. Tajemnica dziennikarska
5.3.8. Tajemnica statystyczna
5.3.9. Tajemnica Prokuratorii Generalnej
5.3.10. Tajemnica bankowa
5.4. Postępowanie po zwolnieniu z tajemnic
5.5. Przegląd orzecznictwa
6. Zakazy związane z niedopuszczalnymi metodami
przesłuchania i brakiem swobody wypowiedzi
6.1. Zakaz stosowania przymusu lub groźby bezprawnej
6.2. Zakaz stosowania hipnozy, środków chemicznych
lub technicznych
6.2.1. Hipnoza
6.2.2. Środki chemiczne
6.2.3. Środki techniczne
6.3. Okoliczności wyłączające swobodę wypowiedzi
6.3.1. Pojęcie swobody wypowiedzi
6.3.2. Okoliczności wyłączające swobodę
wypowiedzi
6.3.3. Podstęp i obietnice
6.3.4. Przesłuchanie osób pod wpływem alkoholu
lub˙środków˙odurzających
6.4. Skutki naruszenia swobody wypowiedzi i zakazów
z art. 171 ő 5 KPK
6.5. Przegląd orzecznictwa
7. Zakaz zastępowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego
lub zeznań świadka
7.1. Komentarz praktyczny
7.2. Przegląd orzecznictwa
8. Problematyka stosowania art. 168a i 168b KPK
8.1. Wykorzystywanie dowodu na podstawie
art. 168a KPK
8.2. Wykorzystywanie dowodu na podstawie
art. 168b KPK
8.3. Przegląd orzecznictwa

Część II. Postępowanie dowodowe -˙ komentarz do części
szczególnej˙KPK z orzecznictwem

Rozdział I. Postępowanie przygotowawcze
1. Model postępowania przygotowawczego
1.1. Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu
przygotowawczym
1.2. Przeglądanie akt
1.3. Pouczenia dla podejrzanego, pokrzywdzonego,
świadka
2. Przebieg postępowania dowodowego w postępowaniu
przygotowawczym
2.1. Wszczęcie postępowania
2.2. Postępowanie sprawdzające
2.3. Czynności niecierpiące zwłoki
2.4. Utrwalenie przebiegu czynności procesowych
2.5. Przedstawienie i zmiana zarzutów podejrzanemu
2.6. Udział stron w czynnościach procesowych
2.7. Niezbędne czynności dowodowe w postępowaniu
przygotowawczym
3. Zaznajomienie z materiałami postępowania
przygotowawczego
4. Zakończenie postępowania przygotowawczego
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Akt oskarżenia
4.3. Konsensualne zakończenie postępowania
przygotowawczego
4.4. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
karnego
4.5. Wniosek o umorzenie postępowania z˙ powodu
niepoczytalności sprawcy i˙ zastosowanie środków
zabezpieczających
4.6. Umorzenie postępowania przygotowawczego
5. Przegląd orzecznictwa
5.1. Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu
przygotowawczym
5.2. Pouczanie podejrzanego, pokrzywdzonego, świadka
5.3. Czynności niecierpiące zwłoki
5.4. Przedstawienie zarzutów podejrzanemu i ich zmiana
5.5. Udział stron w czynnościach procesowych
5.6. Zaznajomienie z materiałami postępowania
przygotowawczego
5.7. Zakończenie postępowania przygotowaw czego

Rozdział 2. Postępowanie przed sądem I instancji
1. Wstępna kontrola oskarżenia
2. Przygotowanie do rozprawy głównej
3. Przepisy ogólne o rozprawie głównej
4. Rozpoczęcie rozprawy głównej
5. Przewód sądowy
6. Przegląd orzecznictwa
6.1. Wstępna kontrola oskarżenia
6.2. Przepisy ogólne o rozprawie głównej
6.3. Rozpoczęcie rozprawy głównej
6.4. Przewód sądowy
6.4.1. Wyjaśnienia oskarżonego
6.4.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
karnej
6.4.3. Ograniczenie postępowania dowodowego
6.4.4. Odczytanie protokołów wyjaśnień
6.4.5. Czasowe usunięcie oskarżonego z sali rozpraw
6.4.6. Odczytanie protokołów zeznań
6.4.7. Odczytanie innych protokołów przesłuchania
6.4.8. Odczytanie innych protokołów
6.4.9. Odtwarzanie zapisów
6.4.10. Czynności poza rozprawą
6.4.11. Rozszerzenie oskarżenia
6.4.12. Zmiana kwalifikacji prawnej

Rozdział 3. Postępowanie odwoławcze
1. Treść środka odwoławczego
2. Apelacja
3. Postępowanie dowodowe
4. Przebieg postępowania apelacyjnego
5. Przegląd orzecznictwa
5.1. Treść środka odwoławczego
5.2. Granice rozpoznania sprawy
5.3. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego
5.4. Rażąca niesprawiedliwość
5.5. Przymus adwokacko-radcowski
5.6. Podstawa apelacji, zarzuty
5.7. Postępowanie dowodowe
5.8. Przebieg postępowania apelacyjnego

Część III. Wzory pism procesowych

1. Wniosek o konfrontację (art. 172 KPK)
2. Wniosek o złożenie wyjaśnień na piśmie (art. 176
ő 1 KPK)
3. Wniosek o przesłuchanie w drodze wideokonferencji
(art. 177 ő 1a KPK)
4. Zażalenie na postanowienie o˙zezwoleniu
na przesłuchanie zobowiązanego do˙zachowania
tajemnicy adwokackiej (art. 180 ő 2 KPK)
5. Zażalenie na postanowienie o˙zachowaniu w tajemnicy
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości
świadka (art.˙184 ő 5 KPK)
6. Zażalenie na postanowienie o˙odmowie zachowania
w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie
tożsamości świadka (art.˙184 ő 5 KPK)
7. Zażalenie na postanowienie o˙odmowie uchylenia
postanowienia o zachowaniu w˙tajemnicy okoliczności
umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka
(art.˙184 ő 7 KPK)
8. Wniosek o jednorazowe przesłuchanie świadka
przez˙sąd˙(art.˙185b KPK)
9. Wniosek o dopuszczenie dowodu z˙opinii biegłego
(art. 193 ő 1 KPK)
10. Wniosek o wyłączenie biegłego (art. 196 ő 3 KPK)
11. Wniosek o dopuszczenie dowodu z˙opinii˙biegłych
lekarzy psychiatrów (art.˙202 ő 1 KPK)
12. Zażalenie na postanowienie o˙badaniu połączonym
z obserwacją sądowo-psychiatryczną (art. 203 ő 4 KPK)
13. Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu
procesowego (art. 211 KPK)
14. Wniosek o dokonanie oględzin miejsca
(art. 207 ő 1 KPK)
15. Wniosek o dokonanie oględzin osoby (art. 207 ő 1 KPK)
16. Wniosek o zarządzenie badania oskarżonego
przez biegłego psychologa (art.˙215 KPK)
17. Wniosek o przesłuchanie kuratora sądowego
(art. 216 KPK)
18. Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 217 ő 3
w zw. z art. 236 KPK)
19. Zażalenie na przeszukanie (art. 219 ő 1
w zw. z art. 236 KPK)
20. Zażalenie na złożenie rzeczy do depozytu sądowego
(art. 231 ő 1 w zw. z art. 236 KPK)
21. Zażalenie na postanowienie o˙zarządzeniu kontroli
i utrwalania rozmów (art. 237 ő 1 w zw. z art. 240 KPK)
22. Wniosek o zniszczenie utrwalonych zapisów rozmów
jako˙niemających znaczenia dla postępowania karnego
(art. 238 ő 3 w zw. z art. 240 KPK)
23. Wniosek dowodowy (art. 167 KPK)
24. Wniosek dowodowy zmierzający do˙wykrycia lub oceny
właściwego dowodu (art. 169 ő 2 KPK)
25. Wniosek o udostępnienie akt sprawy sądowej (art. 156
ő 1 KPK)
26. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt
sprawy˙sądowej (art. 156 ő 1 KPK)
27. Wniosek o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów
z akt sprawy (art. 156 ő 2 KPK)
28. Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów
z akt sprawy (art. 156 ő 3 KPK)
29. Wniosek o udostępnienie akt postępowania
przygotowawczego (art.˙156˙ő˙5 KPK)
30. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów
i kserokopii z akt postępowania przygotowawczego
(art. 156 ő 5 KPK)
31. Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych
odpisów lub kserokopii z˙akt postępowania
przygotowawczego (art.˙156 ő 5 KPK)
32. Wniosek o udostępnienie akt postępowania
przygotowawczego uzasadniających wniosek
o zastosowanie tymczasowego aresztowania
(art. 156 ő 5a KPK)
33. Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w części
zawierającej dowody wskazane we˙wniosku o zastosowanie
tymczasowego aresztowania (art. 156 ő 5a KPK)
34. Wniosek podejrzanego o przesłuchanie go z udziałem
obrońcy (art. 301 KPK)
35. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu
(art. 304 ő 1 KPK)
36. Zawiadomienie o przestępstwie przez instytucję
państwową lub samorządową (art.˙304 ő 2 KPK)
37. Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw
zarzutów (art. 313 ő 3 KPK)
38. Wniosek o dokonanie czynności śledztwa (art. 315
ő 1 KPK)
39. Wniosek o dokonanie czynności śledztwa oraz
zawiadomienie o terminie i miejscu tej˙czynności
w celu wzięcia w niej udziału (art.˙315 ő 1 i 2 KPK)
40. Wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego
(art. 315a i art. 9 ő 2 KPK)
41. Wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonego (art. 315a
i art. 9 ő 2 KPK)
42. Wniosek o dopuszczenie podejrzanej i jej obrońcy
do udziału w˙czynności śledztwa, której nie można
powtórzyć na rozprawie (art. 316 ő 1 i art. 9 ő 2 KPK)
43. Wniosek o przesłuchanie świadka przez˙sąd (art. 316
ő 3 KPK)
44. Żądanie dopuszczenia do udziału w˙czynnościach
śledztwa (art. 317 ő 1 KPK)
45. Wniosek o końcowe zaznajomienie z˙materiałami
postępowania (art. 321 ő 1 KPK)
46. Wniosek o uzupełnienie śledztwa (art. 321 ő 5 KPK)
47. Prywatny akt oskarżenia (art. 487 KPK)
48. Subsydiarny akt oskarżenia (art. 55 ő 2 KPK)
49. Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu
usunięcia jego braków (art. 337 ő 1 i art. 9 ő 2 KPK)
50. Wniosek pokrzywdzonego o˙poinformowaniu o zarzutach
i kwalifikacji prawnej oskarżenia (art. 337a ő 1 KPK)
51. Wniosek dowodowy po˙doręczeniu oskarżonemu aktu
oskarżenia (art. 338 ő 1 KPK)
52. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 ő 2 KPK)
53. Wniosek o wydanie wyroku skazującego
bez przeprowadzenia postępowania dowodowego
(art. 338a KPK)
54. Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego
nawiązanego z wyboru (art. 378 ő 1 KPK)
55. Wniosek oskarżonego o zwolnienie obrońcy z urzędu
z jego obowiązków i˙wyznaczenie innego obrońcy
(art. 378 ő 2 KPK)
56. Wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu
przeprowadzonego podczas usprawiedliwionej
nieobecności oskarżonego (art. 378a ő 3 i 5 KPK)
57. Wniosek o wydanie wyroku skazującego i˙wymierzenie
określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia
postępowania dowodowego (art. 387 ő 1 KPK)
58. Wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę
rozpraw (art. 395 i 167 KPK)
59. Wniosek oskarżonego o sporządzenie na˙piśmie
i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 ő 1 KPK)
60. Apelacja (art. 427 i 447 KPK) (1)
61. Apelacja (art. 427 i 447 KPK) (2)

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8235-317-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.