Dodano produkt do koszyka

Promocja

BHP W PRAKTYCE wyd.19

BHP W PRAKTYCE wyd.19

BOGDAN RĄCZKOWSKI

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 315.00 zł 248.85 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7804-771-1

1173 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm.
To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy - obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące m.in.:
- zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- klasyfikacji zawodów,
- niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),
- najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
- zmian w zakresie badań profilaktycznych i ich częstotliwości,
- przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
- czynników rakotwórczych i mutagennych,
- zmian w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia w zakresie bhp przy zagrożeniu epidemiologicznym,
- zmian w dokumentowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami,
- zmian w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób
kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązki pracodawcy
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja
bezpieczeństwa i higieny pracy
Uprawnienia pracodawcy
Obowiązki pracownika
Uprawnienia pracownika
Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej

1. NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY
Nadzór nad warunkami pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Zadania Państwowej Inspekcji Pracy
Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
Karanie winnych wykroczeń przeciwko prawom pracownika
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Urząd Dozoru Technicznego
Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego
Uprawnienia pracowników Urzędu Dozoru Technicznego
Związki zawodowe
Zakres działania zakładowej organizacji związkowej
Uprawnienia związków zawodowych
Społeczna inspekcja pracy
Zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy

2. CERTYFIKACJA
Wstęp
Ocena zgodności
Wymagania zasadnicze
Certyfikacja
Znak zgodności
Deklaracja zgodności
Odpowiedzialność producenta
Normalizacja
Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne
Certyfikat i znak zgodności z Polską Normą
System notyfikacji norm i aktów prawnych
Notyfikacja

3. OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY
Obiekty budowlane
Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków
Opiniowanie dokumentacji projektowej
Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania
Utrzymanie obiektów budowlanych
Książka obiektu budowlanego
Kontrole obiektu budowlanego
Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne i środki higieny osobistej
Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych
Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem
Odporność pożarowa budynków
Wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem
Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy
Zasady rozmieszczania sprzętu
Przeglądy i konserwacja
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru
Ochrona odgromowa
Klasyfikacja
Źródła i typy uszkodzeń obiektu
Typy strat
Ocena ryzyka
Budowa urządzenia piorunochronnego
Zakres przeglądów
Kolejność przeglądów
Pomieszczenia pracy
Oświetlenie
Wentylacja pomieszczeń pracy
Ogrzewanie pomieszczeń pracy
Normy pomieszczeń pracy
Inne wymogi dla pomieszczeń pracy

4. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących
w procesie pracy
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia i rakotwórczych. Zasady i częstotliwość
Czynniki szkodliwe
Częstość przeprowadzania badań
Rejestracja wyników
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
Profilaktyczne badania lekarskie
Badania wstępne
Badania okresowe
Badania kontrolne
Służba medycyny pracy
Badania sanitarne
Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami
Badania psychologiczne
Posiłki profilaktyczne i napoje
Zasady wydawania posiłków profilaktycznych

5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH
Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi
Dobór typów osłon
Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi
Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi
do stref niebezpiecznych
Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami
dolnymi do stref niebezpiecznych
Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp do maszyny
całym ciałem
Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Dojścia i przejścia do maszyn
Schody
Pomosty robocze i przejścia
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla drabin przenośnych
Teren zakładu pracy
Drogi w zakładzie pracy
Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
Wiadomości ogólne
Wpływ rodzaju prądu na człowieka
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
Ochrona przed dotykiem pośrednim
Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem
Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji
wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wybranych pracach eksploatacyjnych
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
Zagrożenie poparzeniem
Sposoby ochrony przed poparzeniami
Zagrożenia powodowane zimnem
Środki ochronne
Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
Ocena zagrożenia wybuchem
Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem
Minimalne wymagania dla stanowisk pracy, na których może wystąpić
atmosfera wybuchowa
Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom
Ochrona zdrowia młodocianych

6. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH
Czynniki fizyczne
Hałas
Hałas słyszalny
Źródła hałasu
Natężenie hałasu
Rodzaje hałasu
Dopuszczalne wartości hałasu
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Hałas infradźwiękowy
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Hałas ultradźwiękowy
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Ochrona zdrowia młodocianych
Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania
Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem
Profilaktyka
Profilaktyka medyczna
Wibracja
Drgania mechaniczne
Zakres częstotliwości
Czas oddziaływania drgań na organizm człowieka
Kierunek oddziaływania drgań
Wartości normatywne
Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne
Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia drganiami mechanicznymi
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Oddziaływanie wibracji na organizm
Profilaktyka medyczna
Działania profilaktyczne
Mikroklimat - środowisko termiczne
Mikroklimat umiarkowany
Mikroklimat gorący
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Mikroklimat zimny
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Oddziaływanie mikroklimatu na organizm
Aklimatyzacja
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie elektromagnetyczne
Częstotliwość pomiarów
Oznakowanie pól elektromagnetycznych
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki
Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie optyczne
Źródła promieniowania optycznego
Obowiązki pracodawcy
Ocena ryzyka zawodowego
Program działań organizacyjno-technicznych
Szkolenie w zakresie bhp
Narażenie pracowników
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie widzialne VIS (ang.visible)
Ochrona zdrowia młodocianych
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie podczerwone IR (ang.infrared)
Narażenie pracowników
Ochrona zdrowia młodocianych
Ochrona przed promieniowaniem IR
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie nadfioletowe UV (ang.ultraviolet)
Oddziaływanie promieniowania UV na człowieka
Ochrona zdrowia młodocianych
Źródła promieniowania UV
Ochrona przed promieniowaniem UV
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie laserowe
Klasy laserów
Zagrożenia przy pracy z laserem
Ochrona przed promieniowaniem laserowym
Ochrona zdrowia młodocianych
Profilaktyka medyczna
Promieniowanie jonizujące
Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka
Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące
Graniczne dawki promieniowania
Ocena narażenia
Ochrona zdrowia młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Źródła promieniowania jonizującego
System ochrony radiologicznej
Ewidencja otrzymanych przez pracownika dawek promieniowania
Warunki bezpiecznej pracy
Szkolenie pracowników w zakresie bhp
Zabezpieczenie pracowników przed promieniowaniem jonizującym
Profilaktyka medyczna
Czynniki chemiczne
Szkodliwe czynniki chemiczne
Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy
Ochrona zdrowia młodocianych przy pracach w narażeniu na czynniki chemiczne
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki chemiczne
Profilaktyka
Profilaktyka medyczna
Pyły przemysłowe w środowisku pracy
Oddziaływanie pyłów na organizm ludzki
Ocena narażenia na pył przemysłowy
Ochrona zdrowia młodocianych
Ochrona przed nadmiernym pyleniem
Profilaktyka medyczna
Pyły azbestu
Użytkowanie wyrobów azbestowych
Usuwanie lub naprawa wyrobów zawierających azbest
Wykorzystywanie wyrobów i instalacji zawierających azbest i czyszczenie instalacji i urządzeń
Plan kontroli jakości powietrza
Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania
Instalacje lub urządzenia zawierające azbest. Oznakowanie
Pakowanie, transport i składowanie
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Książeczka badań profilaktycznych i okresowe badania lekarskie
pracowników narażonych na działanie azbestu
Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
Czynniki biologiczne
Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych
Obowiązki pracodawcy
Ocena ryzyka zawodowego
Profilaktyka
Szkolenie pracowników w zakresie bhp
Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
Ochrona pracy młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Profilaktyka medyczna
Czynniki psychofizyczne
Obciążenie fizyczne
Ocena obciążenia pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego
Podnoszenie i dźwiganie ciężarów
Normy transportu ręcznego dla dorosłych kobiet i mężczyzn
Normy transportu ręcznego dla młodocianych
Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których
zezwala się na zatrudnianie młodocianych
Obciążenie psychiczne
Ochrona pracy młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Profilaktyka lekarska

7. ERGONOMIA. PROBLEMY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
Podstawy współczesnej ergonomii
Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania ergonomii
Główne kierunki działania ergonomii
Układ człowiek - praca
Elementy informacyjne i sterownicze
Urządzenia sygnalizacyjne
Urządzenia sterownicze
Ogólne wymagania dla stanowisk pracy
Organizacja stanowisk pracy
Fizjologiczny aspekt procesu pracy
Postawa przy pracy
Organizacja stanowiska pracy z komputerem
Obowiązki pracodawcy

8. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
Wstęp
Prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w zbiornikach, wnętrzach urządzeń
technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
Prace poniżej poziomu gruntu
Instalacje podziemne
Kanały ściekowe i studzienki
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w kanałach
Prowadzenie prac w kanałach i studzienkach
Zabezpieczenie prac w kanałach i studzienkach
Stosowanie środków ochrony i zabezpieczeń
Oczyszczalnie ścieków
Kraty
Przepompownie ścieków
Komory fermentacyjne otwarte
Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów
Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką)
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Ochrona pracy młodocianych
Roboty budowlane. Prace na wysokości
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy
Praca na wysokości
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości
Rusztowania budowlane
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach
Tymczasowa praca na wysokości
Roboty murowe i tynkowe
Roboty dekarskie i izolacyjne
Roboty malarskie
Roboty ciesielskie
Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Roboty montażowe konstrukcji stalowych
Roboty rozbiórkowe
Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych
Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych
i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie
pozytywnego wyniku ze sprawdzianu - załącznik nr 1
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Ochrona pracy młodocianych
Profilaktyka lekarska
Prace spawalnicze
Spawanie gazowe
Pomieszczenie spawalni
Węże do gazów
Palniki do spawania i cięcia
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
Magazynowanie gazów palnych
Magazynowanie gazów płynnych
Gazy utleniające
Oznakowanie butli z gazami
Znakowanie butli
Wytwornice acetylenowe
Zasady bezpiecznej pracy z wytwornicami acetylenowymi
Wymagania bhp dla acetylenowni
Spawanie łukiem elektrycznym
Podstawowe procesy spawania łukowego
Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych
Profilaktyka
Zasady bezpiecznej eksploatacji spawarek elektrycznych
Prace wewnątrz zbiorników
Uprawnienia spawaczy
Kwalifikacje spawaczy
Ochrona pracy młodocianych
Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży
i kobiet karmiących dziecko piersią
Profilaktyka lekarska
Zabezpieczenie przeciwpożarowe procesów spawalniczych
Dokumentowanie prac spawalniczych
Transport towarów niebezpiecznych
Klasy materiałów niebezpiecznych
Oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Warunki dopuszczenia pojazdu do przewozu
Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych
Nadzór i kontrola
Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem
Zakazy ładowania razem
Dokumenty wymagane przy przewozie
Opakowania materiałów niebezpiecznych
Rodzaje opakowań
Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pracujących pod ciśnieniem
Kwalifikacje osób wytwarzających, obsługujących, konserwujących
i naprawiających urządzenia techniczne
Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane
jest posiadanie kwalifikacji
Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych
Kotłownie
Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach z użyciem
materiałów niebezpiecznych
Znaki i sygnały bezpieczeństwa
Definicje
Podstawowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg
Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych
Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych
Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych
Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych
Substancje chemiczne i ich mieszaniny
System REACH
Wstęp
Rejestracja
Ocena
Udzielanie zezwoleń
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny
Sposób sporządzania karty charakterystyki
Wymagania dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin
wynikające z przepisów krajowych
System GHS (Globally Harmonized System)
Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (CLP)
CLP (Classification, Labelling, Packaging of substances and mixtures)
Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
Wykaz substancji niebezpiecznych
Zagrożenia fizyczne
Materiały wybuchowe
Gazy łatwopalne
Wyroby aerozolowe łatwopalne
Gazy utleniające
Gazy pod ciśnieniem
Substancje ciekłe łatwopalne
Substancje stałe łatwopalne
Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancje ciekłe piroforyczne
Substancje stałe piroforyczne
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się
Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne
Substancje ciekłe utleniające
Substancje stałe utleniające
Nadtlenki organiczne
Substancje powodujące korozję metali
Zagrożenia dla zdrowia
Toksyczność ostra
Działania żrące/drażniące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Działania mutagenne na komórki rozrodcze
Rakotwórczość
Działanie szkodliwe na rozrodczość
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Zagrożenia dla środowiska
Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery
Zwroty wskazujące środki ostrożności oraz ich numery (zwroty P)
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia
Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin chemicznych
Wymiary i wygląd elementów etykiety
Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych,
opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych
Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych
Kryteria kwalifikowania zakładu pracy stosującego substancje niebezpieczne
do grup ryzyka
Czynniki rakotwórcze i mutagenne
Badania i pomiary czynników rakotwórczych
Obowiązki pracodawcy
Opieka lekarska
Rejestracja czynników rakotwórczych
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach
lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

9. MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE
Maszyny i inne urządzenia techniczne
Wymagania ogólne
Układy sterowania
Elementy maszyny
Osłony i urządzenia ochronne
Zasilanie
Czynniki niebezpieczne i szkodliwe
Informacje dodatkowe
Instrukcje
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dotyczące niektórych rodzajów maszyn
Maszyny przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
Maszyny do stosowania pestycydów
Maszyny przenośne
Procedury oceny zgodności
Badanie typu WE
Pełne zapewnienie jakości
Dokumentacja techniczna maszyny
Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur
oceny zgodności (załącznik nr 5 do rozporządzenia)
Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn
Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Wymagania dotyczące użytkowania maszyn
Minimalne wymagania dotyczące maszyn
Elementy sterownicze
Uruchomienie i zatrzymanie maszyny
Ochrona przed zagrożeniami
Konserwacja maszyn
Zabezpieczenia maszyn, konstrukcje ochronne maszyn
Kontrola maszyn
Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn
Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń
Elementy sterownicze maszyn i urządzeń produkcyjnych
Siedziska do maszyn i urządzeń produkcyjnych
Maszyny i urządzenia do obróbki drewna
Wykaz maszyn do obróbki drewna, dla których jest wymagany udział jednostki
notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności
Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Pilarki tarczowe
Pilarki taśmowe
Strugarki wyrówniarki i grubiarki
Frezarki
Pilarki ramowe (traki) pionowe
Obrabiarki do metali
Tokarki
Frezarki
Wiertarki
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym

10. TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE
Transport wewnątrzzakładowy
Podstawowe ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych
Transport ręczny
Podstawowe wymogi BHP przy transporcie ręcznym
Obowiązki pracodawcy przy organizacji prac transportowych
Instrukcja bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu przedmiotów
nieporęcznych, niestabilnych itp.
Ocena ryzyka przy pracach transportowych
Rodzaje transportu ręcznego
Urządzenia do podnoszenia ciężarów
Zasady bezpieczeństwa przy przemieszczaniu ładunków z użyciem
ręcznie napędzanych dźwignic
Urządzenia do przenoszenia ciężarów
Urządzenia do przewożenia ciężarów
Transport jezdniowy mechaniczny
Transport mechaniczny
Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do podnoszenia ładunków
Transport kołowy jezdniowy
Wózki jezdniowe o napędzie silnikowym
Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami.
Sprzęt ochrony osobistej
Transport dźwignicowy
Służba eksploatacyjna
Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane
jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym,
oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Urządzenia techniczne, przy konserwacji których wymagane jest posiadanie
kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Żuraw
Suwnice
Zawiesia budowlane. Wymagania bezpieczeństwa
Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
urządzeń transportu bliskiego
Formy dozoru technicznego UTB oraz terminy badań okresowych
i doraźnych kontrolnych
Transport za pomocą przenośników
Ogólne wymagania bezpieczeństwa
Magazynowanie
Wyposażenie magazynu
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami magazynowymi
Wytyczne dotyczące magazynowania towarów uwzględniające
bezpieczeństwo pożarowe

11. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP
Obowiązki pracownika w zakresie szkolenia BHP
Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP
Szkolenie w stanie zagrożenia epidemicznego albo w stanie epidemii
Szkolenie wstępne
Instruktaż ogólny
Instruktaż stanowiskowy
Sprawdzenie wiadomości
Szkolenie okresowe
Czasokresy i formy szkolenia
Egzamin
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

12. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
Wypadki przy pracy
Pojęcie wypadku przy pracy
Nagłość zdarzenia
Uraz
Przyczyna zewnętrzna
Związek z pracą
Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy
Nagłość zdarzenia
Przyczyna zewnętrzna
Związek z pracą
Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy
Rodzaje wypadków przy pracy
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Obowiązki pracodawcy
Udzielanie pierwszej pomocy
Obowiązki pracownika
Zgłoszenie wypadku
Postępowanie powypadkowe
Czynności dokonywane przez zespół powypadkowy
Wypadek na terenie innego zakładu pracy
Protokół powypadkowy - sporządzanie
Zatwierdzenie protokołu powypadkowego
Rejestracja wypadków przy pracy
Statystyczna karta wypadku przy pracy
Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia
statystycznej karty wypadku (Z-KW)
Klasyfikacja zawodów i specjalności
Wypadki przy pracy powstałe w okresie ubezpieczenia
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
Wypadki w drodze do pracy i z pracy
Definicje
Zawiadomienie o wypadku
Choroby zawodowe
Ocena narażenia zawodowego
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Rozpoznanie choroby zawodowej
Procedura odwoławcza
Stwierdzenie choroby zawodowej
Choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
Przekazanie dokumentacji przez płatnika
Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu
Dochodzenie roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego
Przedawnienie roszczeń
Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń
zawodowych i ich skutków

13. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. ODZIEŻ OCHRONNA. ODZIEŻ ROBOCZA
Środki ochrony indywidualnej
Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Ogólne wymagania mające zastosowanie do wszystkich ŚOI
Dodatkowe wymagania wspólne dla różnych typów ŚOI
Dodatkowe wymagania właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń
Zasady i warunki umieszczania oznakowania CE
Deklaracja zgodności UE
Kategorie zagrożeń w odniesieniu do ŚOI
Procedury oceny zgodności
Deklaracja zgodności
Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
Odzież i obuwie robocze
Pranie odzieży roboczej
Środki ochrony indywidualnej
Dobór środków ochrony indywidualnej
Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna
Znakowanie
Środki ochrony kończyn dolnych
Środki ochrony kończyn górnych
Znakowanie
Środki ochrony głowy
Znakowanie
Środki ochrony twarzy i oczu
Znakowanie
Środki ochrony słuchu
Środki ochrony układu oddechowego
Klasyfikacja sprzętu w zależności od zasady działania
Środki ochrony całego ciała i środki ochrony przed upadkiem z wysokości
Klasyfikacja środków ochrony przed upadkiem z wysokości
Dermatologiczne środki ochrony skóry

14. ORGANIZACJA I METODY PRACY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Organizacja służby BHP
Obowiązek tworzenia służby BHP
Wymogi kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP
Zadania służby BHP
Kontrola warunków pracy
Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Inne zadania służby BHP
Uprawnienia służby BHP
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wstęp
Czynniki sukcesu
Zaangażowanie kierownictwa i współudział pracowników
Polityka BHP
Planowanie
Wsparcie i działania operacyjne
Ocena efektów działania
Doskonalenie
Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego
Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka
Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego
Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego
Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego
Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego
Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
Identyfikacja zagrożeń
Oszacowanie ryzyka zawodowego
Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego
Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego
Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
Monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochronnych
Przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego
Dane statystyczne w zakresie warunków pracy
Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

15. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
Zranienia
Krwotoki
Złamania
Zwichnięcia
Urazy termiczne
Oparzenia
Odmrożenia
Porażenie prądem elektrycznym
Sztuczne oddychanie metodą usta-usta
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
Zatrucia chemiczne

16. DODATEK
Wykaz ważniejszych aktów prawnych
Nadzór nad warunkami pracy
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Maszyny i inne urządzenia techniczne
Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
Urządzenia ciśnieniowe
Urządzenia transportowe
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Substancje i preparaty chemiczne
Procesy pracy
Atomistyka
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Szkolenie w zakresie BHP
Służba BHP
System oceny zgodności
Inne
Wykaz ważniejszych norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
(według Polskiego Komitetu Normalizacyjnego)
Obiekty budowlane i pomieszczenia. Ochrona przeciwpożarowa
Instalacje elektroenergetyczne
Wentylacja. Ogrzewnictwo
Transport
Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany
Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi
Ochrona przed zagrożeniami wypadkowymi
Sprzęt ochrony indywidualnej
Normalizacja i certyfikacja oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Literatura
Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP
Urzędy Dozoru Technicznego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wykaz adresów oddziałów
Inne stowarzyszenia pracowników służby BHP
Wykaz ośrodków toksykologicznych (ostrych zatruć)
Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy
Wykaz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Przedrostki jednostek miar układu SI

SKOROWIDZ

WKŁADKA
Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy
Znaki nakazu - plansza I
Uzupełnienie znaków ochrony i higieny pracy - plansza I
Znaki zakazu - plansza II
Znaki ostrzegawcze - plansza III
Znaki ewakuacyjne, znaki informacyjne lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa - plansza IV
Znaki bezpieczeństwa
Ochrona przeciwpożarowa - plansza V
Kodowanie barwne butli gazowych - plansza V
Transport materiałów niebezpiecznych
Nalepki ostrzegawcze - plansza VI, VII
Znaki dodatkowe - plansza VII
GHS (Globally Harmonized System) - plansza VII

Kod wydawnictwa: 978-83-7804-771-1

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl