Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO W PRZEPISACH KARNYCH

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO W PRZEPISACH KARNYCH

DANIEL PALACZ, WOJCIECH JAKUBIEC, DARIUSZ WOŹNICKI

Cena: 109.90 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-971022-3-1

stron: 446

format: B5

oprawa: twarda

rok wydania: 2024

 

Głównym celem autorów monografii było przedstawienie poprawnej logicznie typologii przestępstw gospodarczych. Do tego zadania Autorzy podeszli w sposób najbardziej racjonalny, tzn. od ustalenia cech konstytutywnych dla desygnatów nazwy „przestępstwo gospodarcze".
W oparciu o rzetelnie przeanalizowaną literaturę przedmiotu zaproponowali dwa kryteria (kryterium przedmiotowe oraz kryterium podmiotowe); każde z przedmiotowych kryteriów zostało precyzyjnie zoperacjonalizowane.
Dr hab. Marek Leśniak - prof. UŚ w Katowicach

W monografii zdecydowano się połączyć rozważania na temat istoty prawa karnego gospodarczego i przestępstw gospodarczych, tak w ujęciu statystycznym, jaki i dynamicznym, Stanowi to niewątpliwie mocną stronę monografii, którą zdecydowanie należy określić jako interdyscyplinarną.
Dr. hab. Tomasz Ciesielski - prof. UO w Opolu

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Źródła prawa
Organy
Czasopisma

Wstęp

Rozdział I
Prawo karne gospodarcze. Podstawowe pojęcia
1. Obrót gospodarczy i jego podmioty
1.1. Przedsiębiorca
1.2. Wierzyciel
1.3. Konsument
2. Przestępstwo gospodarcze
2.1. Przestępstwa o charakterze gospodarczym
2.2. Tajemnica gospodarcza
2.3. Łapownictwo gospodarcze
3. Działalność gospodarcza
3.1. Działalność rolnicza
3.2. Działalność kulturalna
3.3. Fundacje
3.4. Stowarzyszenia
3.5. Spółdzielnie
3.6. Kościoły i związki wyznaniowe
3.7. Działalność nielegalna
4. Reglamentacja działalności gospodarczej
4.1. Koncesja
4.2. Zezwolenie
4.3. Działalność regulowana
5. Podsumowanie

Rozdział II
Typologia przestępstw gospodarczych
1. Przegląd stanowisk
2. Zasady grupowania przestępstw gospodarczych
2.1. Kryteria podmiotowe
2.1.1. Przedsiębiorca
2.1.2. Osoba wykorzystująca do przestępstwa przedsiębiorstwo
2.1.3. Osoba nieuprawniona
2.2. Kryteria przedmiotowe
2.2.1. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
2.2.1.1. Zachowania godzące w podstawy obrotu gospodarczego
2.2.1.2. Zachowanie skierowane przeciwko interesom konsumentów
wierzycieli i przedsiębiorców
2.2.1.2.1. Zachowania skierowane przeciwko interesom konsumentów
2.2.1.2.2. Zachowania skierowane przeciwko interesom wierzycieli
2.2.1.2.3. Zachowania skierowane przeciwko przedsiębiorcom
2.2.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne
2.2.2.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2.2.3. Reglamentacja działalności gospodarczej
3. Podsumowanie

Rozdział III
Zarys historyczny kształtowania się prawa karnego gospodarczego w Polsce
1. Średniowiecze i czasy nowożytne
2. Prawo karne gospodarcze doby rozbiorów
2.1. Oddziaływanie prawa francuskiego
2.2. Kodeks karzący dla Królestwa Polskiego
2.3. Kodeks kar głównych i poprawczych
2.4. Ustawa karna dla Galicji Zachodniej
2.5. Przepisy karne państw zaborczych obowiązujące na ziemiach
polskich przed odzyskaniem niepodległości
2.6. Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
2.7. Podsumowanie
3. Okres od odzyskania przez Polskę niepodległości do 2 września 1939 roku
3.1. Pozakodeksowe typy przestępstw gospodarczych państwa polskiego
3.1.1. Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
3.1.2. Prawo autorskie
3.1.3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
3.1.4. Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa
3.1.5. Ochrona obrotu gospodarczego - prawo czekowe
3.1.6. Prawo dewizowe
3.1.7. Ustawa karna skarbowa
3.1.8. Ordynacja podatkowa
3.2. Pozakodeksowe przestępstwa o charakterze gospodarczym
3.2.1. Bezpieczeństwo żywności i żywienia
3.2.2. Produkty pochodzenia zwierzęcego
3.3. Kodeksowe przestępstwa gospodarcze państwa polskiego
3.3.1. Kodeks karny
3.3.2. Kodeks handlowy
4. Okres II wojny światowej - od 3 września 1939 do 20 lipca 1944 roku
5. Okres od 21 lipca 1944 do 22 grudnia 1988 roku
5.1. Kodeksowe przepisy karne gospodarcze
5.1.1. Zbrodnie gospodarcze
5.1.2. Fałszerstwo pieniędzy
5.1.3. Przestępstwa przeciwko mieniu
5.1.4. Przestępstwa o charakterze korupcyjnym
5.1.5. Przestępstwa karno-skarbowe
5.1.6. Ustawa dewizowa
5.2. Pozakodeksowe przepisy karne gospodarcze
5.2.1. Spekulacja i lichwa wojenna
5 2.2. Interesy nabywców w obrocie handlowym
5.2.3. Ochrona obrotu gospodarczego w „małym kodeksie karnym"
5.2.4. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym
5.2.5. Produkcja złej jakości
5.2.6. Obowiązkowe dostawy
5.2.7. Zakłady bukmacherskie
5.2.8. Zwalczanie alkoholizmu
5.2.9. Nielegalny wyrób spirytusu
5.2.10. Nielegalna uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych
5.2.11. Zarobkowa działalność gospodarcza
5.2.12. Środki farmaceutyczne i odurzające oraz artykuły sanitarne
5.2.13. Nielegalny obrót lekami
5.2.14. Kinematografia
5.2.15. Reglamentacja obrotu gospodarczego - przedmioty powszechnego użytku
5.2.16. Reglamentacja obrotu gospodarczego - obrót
i gospodarowanie skórami
5.2.17. Nasiennictwo
5.2.18. Hodowla zwierząt zarodowych
5.2.19. Prawo łowieckie
5.2.20. Przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych
i urządzeń technicznych
5.2.21. Przejęcie taboru żeglugi śródlądowej
5.2.22. Zakaz wywozu dzieł sztuki poza granicę kraju
5.2.23. Dewastacja gospodarstw rolnych
5.2.24. Ochrona własności społecznej
5.2.25. Wynalazczość i znaki towarowe
5.2.26. Prawo autorskie

Rozdział IV
Przepisy karne zawierające przestępstwa gospodarcze
1- Ochrona obrotu gospodarczego
2- Kodeksowe przestępstwa gospodarcze
2.1. Kodeks karny
2.1.1. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym
2.1.2. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi
2.1.3. Wybrane przestępstwa przeciwko mieniu
2.1.4. Wybrane przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
2.1.5. Wybrane przestępstwa przeciwko ochronie informacji
2.2. Kodeks karny skarbowy
2.3. Kodeks spółek handlowych
3. Pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze
3.1. Zachowania naruszające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
oraz godzące w jego wiarygodność
3.1.1. Prawo czekowe
3.1.2. Prawo spółdzielcze
3.1.3. Spółdzielnia europejska
3.1.4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
i spółka europejska
3.1.5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
3.1.6. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
3.1.7. Rachunkowość
3.1.8. Doradztwo podatkowe
3.1.9. Prawo autorskie i prawa pokrewne
3.1.10. Prawo własności przemysłowej
3.1.11. Usługi świadczone drogą elektroniczną
3.1.12. Prawo upadłościowe
3.1.13. Prawo restrukturyzacyjne
3.1.14. System emerytalny w Polsce. Pracownicze programy emerytalne
3.1.15. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych
3.1.16. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
3.1.17. Pracownicze plany kapitałowe
3.1.18. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw
3.1.19. Udostępnianie informacji gospodarczych
i wymiana danych gospodarczych
3.1.20. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
3.1.21. Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne
3.2. Naruszenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
3.2.1. Listy zastawne i banki hipoteczne
3.2.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3.2.3. System płatności
3.2.4. Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru
nad tymi systemami
3.2.5. Usługi płatnicze
3.2.6. Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna
3.2.7. Rynek finansowy - wprowadzenie
3.2.8. Prawo bankowe
3.2.9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
3.2.10. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna
3.2.11. Dystrybucja ubezpieczeń
3 2.12. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
3.2.13- Nadzór nad rynkiem kapitałowym
3.2.14. Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
3.2.15. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne
3.2.16. Obrót instrumentami finansowymi
3.2.17. Kredyt konsumencki
3.2.18. Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
3.2.19. Obligacje
3.2.20. Kontrola niektórych inwestycji
3.2.21. Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrona inwestorów na tym rynku
3.2.22. Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych
i pomoc kredytobiorcom
3.3. Naruszenie zasad reglamentacji działalności gospodarczej
3.3.1. Koncesje
3.3.1.1. Radiofonia i telewizja
3.3.1.2. Prawo energetyczne
3.3.1.3. Ochrona osób i mienia
3.3.1.4. Prawo geologiczne i górnicze
3.3.1.5. Materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby
i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
3.3.1.6. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
3.3.2. Zezwolenia
3.3.2.1. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
3.3.2.2. Giełdy towarowe
3.3.2.3. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
3.3.2.4. Prawo farmaceutyczne
3.3.3. Działalność regulowana
3.3.3.1. Usługi detektywistyczne
3.3.3.2. Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
3.3.3.3. Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych
3.3.3.4. Wyroby winiarskie

Rozdział V
Przepisy karne zawierające przestępstwa o charakterze gospodarczym
1. Kodeksowe przestępstwa o charakterze gospodarczym
1.1. Przestępstwa przeciwko środowisku
1.2. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
2. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku
2.1. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane
2.2. Środki ochrony roślin
2.3. Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest
2.4. Substancje chemiczne i ich mieszaniny
3. Przestępstwa związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia
3.1. Bezpieczeństwo żywności i żywienia
3.2. Produkty pochodzenia zwierzęcego
3.3. Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
3.4. Ochrona prawna odmian roślin
3.5. Weterynaryjna kontrola graniczna
4. Pozostałe przestępstwa o charakterze gospodarczym
4.1. Dozór techniczny
4.2. Leśny materiał rozmnożeniowy
4.3. System oceny zgodności
4.4. Ordynacja podatkowa
4.5. System Informacji Finansowej
4.6. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zakończenie

Indeks rzeczowy

Literatura

Wykaz aktów prawnych wymienionych w pracy
Przepisy międzynarodowe
Ustawy
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy
Dekrety
Rozporządzenia
Orzeczenia sądowe
Obwieszczenia
Zarządzenia
Uchwały

Spis tabel

Spis rycin

Kod wydawnictwa: 978-83-971022-3-1

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl